Postopek : 2008/0122(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0457/2008

Predložena besedila :

A6-0457/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2008 - 3.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0601

POROČILO     ***I
PDF 211kWORD 339k
26.11.2008
PE 414.369 A6-0457/2008

o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

(KOM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Ona Juknevičienė

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZJAVA O SODIŠČU EVROPSKIH SKUPNOSTI
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

(KOM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0380),

–   ob upoštevanju člena 251(2), člena 61(c) in druge alinee člena 67(5) Pogodbe o ES, v skladu s katerimi je Komisija Parlamentu predložila predlog (C6-0248/2008),

–   ob upoštevanju členov 61(d) in 66 Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–   ob upoštevanju členov 51 in 35 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0457/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen,

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom,

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA(1)*

k predlogu Komisije za

Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 61(c) in (d), 66 in druge alinee člena 67(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)    Ustanovitev Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah med državami članicami z Odločbo Sveta 2001/470/ES z dne 28 maja 2001(4) temelji na zamisli, da je treba za vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice v Skupnosti izboljšati, poenostaviti in pospešiti dejansko pravosodno sodelovanje med državami članicami, pa tudi učinkovit dostop do pravnega varstva za osebe, vključene v čezmejne spore. Ta odločba se je začela uporabljati 1. decembra 2002.

(2)    Haaški program „Krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji“, ki ga je Evropski svet sprejel 4. in 5. novembra 2004(5), poziva k dodatnim prizadevanjem, da bi se v prihodnosti olajšal dostop državljanov do pravnega varstva in pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah. Program zlasti poudarja učinkovito izvajanje aktov, ki jih Evropski parlament in Svet sprejmeta na področju civilnih zadev, pa tudi spodbujanje sodelovanja med pripadniki pravnih poklicev, da se določijo najboljše prakse.

(3)    Komisija je 16. maja 2006 v skladu s členom 19 Odločbe 2001/470/ES predstavila poročilo o delovanju mreže(6). V tem poročilu je bilo ugotovljeno, da mreža še ni razvila vseh svojih zmožnosti, čeprav so bili na splošno doseženi cilji, določeni leta 2001.

(4)    Za uresničitev ciljev Haaškega programa na področju krepitve pravosodnega sodelovanja in dostopa državljanov do pravnega varstva ter zaradi pričakovanega povečanja obsega nalog mreže v prihodnjih letih bi morala mreža imeti primernejši pravni okvir, ki bi ji zagotovil več sredstev za ukrepanje.

(5)    Nujno je treba doseči boljše pogoje za delovanje mreže v državah članicah prek nacionalnih kontaktnih točk ter tako okrepiti ▌ vlogo v okviru mreže in v odnosu do sodnikov ▌ in pravnih poklicev.

(6)    V ta namen bi morale države članice oceniti sredstva, ki jih morajo zagotoviti kontaktnim točkam, da bodo lahko opravljale vse naloge. Ta odločba ne bi smela vplivati na notranjo porazdelitev pristojnosti v državah članicah v zvezi s financiranjem dejavnosti nacionalnih članov mreže.

(7)    Da bi se dosegel ta cilj, morajo kontaktna točka ali točke v vsaki državi članici biti zmožne opravljati vse pristojnosti ▌. Če obstaja več kot ena kontaktna točka, države članice zagotovijo učinkovito usklajevanje med njimi.

(8)    Če je v aktu Skupnosti ali mednarodnem sporazumu določena zakonodaja druge države članice, morajo kontaktne točke mreže v prihodnosti prevzeti pomembno vlogo na področju obveščanja pravosodnih in zunajsodnih organov v državah članicah o vsebini tuje zakonodaje.

(9)    Kontaktne točke bi morale zaprosila za pravosodno sodelovanje obdelati hitro v skladu s splošnimi cilji Odločbe.

(10)  Za računanje rokov, predvidenih v tej odločbi, bi bilo treba uporabljati Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov(7).

(11)  Namen elektronskega registra je zagotavljanje informacij, da bi ocenili učinkovitost mreže in praktično uporabo instrumentov Skupnosti. Zato ne bi smele biti vključene vse informacije, izmenjane med kontaktnimi točkami.

(12)  ▌ Pravni poklici, zlasti pravniki, notarji, sodni izvršitelji ali odvetniki, ki neposredno sodelujejo pri izvajanju instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s civilnim pravosodjem, lahko postanejo polnopravni člani mreže prek svojih nacionalnih organizacij, da bi s kontaktnimi točkami pomagali pri nekaterih določenih nalogah in dejavnostih mreže.

(13)  Da bi se nadalje razvijale naloge mreže na področju dostopa do pravnega varstva, morajo kontaktne točke v državah članicah z najustreznejšimi tehnološkimi sredstvi prispevati k splošnemu obveščanju javnosti in na spletnih straneh ministrstev za pravosodje držav članic zagotoviti vsaj povezavo do spletne strani Evropske pravosodne mreže in organov, ki so pristojni za dejansko izvajanje instrumentov. Te odločbe se ne bi smelo razlagati, kakor da državam članicam nalaga obveznost, naj javnosti dovolijo neposreden dostop do kontaktnih točk.

(14)  Pri izvajanju te odločbe je treba upoštevati postopno uvajanje evropskega sistema e-pravosodja, katerega namen je zlasti olajšati pravosodno sodelovanje in dostop državljanov do pravnega varstva.

(15)  Da bi se okrepilo medsebojno zaupanje med sodniki v Uniji in povečale sinergije med udeleženimi evropskimi mrežami, bi morala mreža imeti možnost vzdrževati tekoče odnose z drugimi evropskimi mrežami, ki imajo enake cilje, zlasti mrežami pravosodnih institucij in sodnikov.

(16)  Da bi mreža prispevala k spodbujanju mednarodnega pravosodnega sodelovanja, bi morala imeti možnost razvijati stike z drugimi mrežami pravosodnega sodelovanja v svetu, pa tudi z mednarodnimi organizacijami, ki pospešujejo mednarodno pravosodno sodelovanje.

(17)  Da bi se omogočilo redno spremljanje napredka, doseženega pri uresničevanju ciljev te odločbe, mora Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročila o dejavnostih mreže.

(18)  Odločbo Sveta 2001/470/ES je treba zato ustrezno spremeniti.

(19)  Ker ciljev te odločbe ▌ne morejo zadovoljivo doseči države članice in ker se te cilje zaradi obsega in učinkov te odločbe lažje doseže na ravni Skupnosti, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje teh ciljev.

(20)  ║Združeno kraljestvo in Irska sta v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, izrazila željo sodelovati pri sprejemanju in uporabi te odločbe.║

(21)  Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejetju te odločbe in za Dansko ni zavezujoča niti se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2001/470/ES se spremeni:

1)     Člen 2 se spremeni:

         (a)    Odstavek 1 se spremeni:

                  (i)     v točki (c) se izraz „sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah“ nadomesti z izrazom „pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah“;

                  (ii)    doda se naslednja točka (e):

                          „(e)   strokovna združenja, ki na nacionalni ravni v državah članicah zastopajo ▌ pravosodne delavce, ki so neposredno vključeni v izvajanje aktov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.“

         (b)    V odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

                   ▌

                  „Če kontaktna točka, določena v skladu s tem odstavkom, ni sodnik, zadevna država članica določi učinkovito povezavo z nacionalnimi pravosodnimi organi. Da se to olajša, država članica lahko določi sodnika za podporo tej funkciji. Ta sodnik je ▌član mreže.“

         (c)    Vstavi se naslednji odstavek 2a:

                  „2a. Države članice kontaktni točki zagotovijo zadostne in ustrezne zmogljivosti kar zadeva osebje, vire in sodobna sredstva obveščanja, da lahko primerno izvaja svoje naloge.“

         (d)    Vstavi se naslednji odstavek 4a:

                  „4a. Države članice določijo strokovna združenja iz odstavka 1(e). V ta namen pridobijo soglasje zadevnih strokovnih združenj za njihovo sodelovanje v mreži.

                          Kadar v državi članici deluje več strokovnih združenj, ki na nacionalni ravni zastopajo določeni pravni poklic, je ta država članica pristojna, da zagotovi ustrezno zastopstvo zadevnega poklica v okviru mreže.“

         (e)    Odstavek 5 se spremeni:

                  (i)     uvodni del se nadomesti z naslednjim:

                          „Države članice v skladu s členom 20 uradno obvestijo Komisijo o imenih in polnih naslovih organov, ki so navedeni v odstavku 1 in 2, z navedbo:“

                  (ii)   točka (c) se nadomesti s:

                          "(c)  njihovih posebnih nalog v mreži, kadar je to primerno, in, kadar obstajata dve ali več kontaktnih točk, tudi o njihovih posebnih odgovornostih.“

2)     Člen 3 se spremeni:

         (a)    V odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim besedilom:

                  „(b)  olajšanje učinkovitega dostopa javnosti do pravnega varstva ▌z ukrepi obveščanja o delovanju aktov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.“

         (b)    ║Odstavek 2 se spremeni:

                  (i)     točka (b) se nadomesti z naslednjim besedilom:

                          „(b)   učinkovita in praktična uporaba veljavnih instrumentov ali konvencij Skupnosti med dvema ali več državami članicam, zlasti če se uporablja zakonodaja druge države članice, se lahko sodišča ali organi, odgovorni za zadevni primer, obrnejo na mrežo, da pridobijo informacije o vsebini zakonodaje;“

                  (ii)   točka (c) se nadomesti s:

                          „(c)  vzpostavitev, vzdrževanje in spodbujanje informacijskega sistema za javnost o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji, ustreznih instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov ter domačega prava držav članic s posebnim sklicevanjem na dostop do pravnega varstva.

                                   Glavni vir informacij je spletna stran mreže z najnovejšimi informacijami v vseh uradnih jezikih institucij Unije.“

3)     Odstavek 2 člena 5 se spremeni:

         (a)    vstavi se naslednja točka (-a):

                  „(-a) zagotavljajo, da lokalni pravosodni organi prejemajo splošne informacije o instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih, ki so povezani s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah. Zlasti zagotovijo, da z mrežo, tudi s spletiščem mreže, bolje seznanjajo lokalne pravosodne organe;“

         (b)    vstavi se naslednja točka (aa):

                  „(aa) zagotavljajo zlasti vse informacije, da bi se olajšalo izvajanje prava druge države članice, ki se uporablja ▌v skladu z aktom Skupnosti ali mednarodnim instrumentom. Kontaktna točka, ki prejme tovrstno zaprosilo, se lahko v ta namen obrne na druge organe svoje države članice, navedene v členu 2, da odgovori na navedeno zaprosilo. Informacije, zajete v odgovoru, niso zavezujoče za kontaktne točke, pa tudi ne za navedene organe in organ, ki je oblikoval zaprosilo.“

         (c)    vstavi se naslednja točka (ca):

                  „(ca) prek spletne strani mreže pomagajo splošno obveščati javnost o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji ter o ustreznih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih ter domačem pravu držav članic, zlasti glede dostopa do pravosodnih sistemov;“

         (d)    dodata se naslednji točki (f) in (g):

                  „(f)   zagotovijo usklajevanje med člani mreže na nacionalni ravni;“

                  „(g)  vsaki dve leti pripravijo poročilo o svojih dejavnostih, vključno z najboljšimi praksami v mreži, kadar je to potrebno, in ga predložijo na srečanju članov mreže ter posebej opozorijo na možne izboljšave v mreži.“

4)     Vstavi se naslednji člen 5a:

          „Člen 5a

          Strokovna združenja

1.      Da bi prispevale k izpolnitvi nalog iz člena 3, imajo kontaktne točke ustrezne stike s strokovnimi združenji iz člena 2(1)(e) v skladu s pravili, ki jih določi vsaka država članica.

2.      Stiki iz odstavka 1 lahko vključujejo zlasti naslednje dejavnosti:

(a)      izmenjave izkušenj in informacij glede učinkovite in praktične uporabe instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov;

(b)      sodelovanje pri pripravi in ažuriranju podatkovnih kartic iz člena 15;

(c)      sodelovanje strokovnih združenj iz člena 2(1)(e) na pomembnih srečanjih.

3.      strokovna združenja od kontaktnih točk ne zahtevajo informacij glede posameznih primerov.“

5)     Členu 6(2) se doda naslednji pododstavek:

         „Vsaka država članica v ta namen v skladu s postopki, ki jih določi sama, zagotovi, da se kontaktne točke in pristojni organi lahko redno srečujejo.“

6)     V členu 7(1) se besede „uradnega jezika institucij Evropske skupnosti“ nadomestijo z „uradnega jezika institucij Unije“.

7)     Člen 8 se nadomesti z naslednjim besedilom:

         „Člen 8

         ▌Obdelava zaprosil za pravosodno sodelovanje

         1.      Kontaktne točke odgovorijo na vsa zaprosila, ki so jim predložena, nemudoma in najpozneje v petnajstih dneh po prejemu zaprosila. Če kontaktna točka ne more odgovoriti na zaprosilo v petnajstih dneh po prejemu zaprosila, o tem na kratko obvesti prosilca in navede rok, v katerem predvideva, da bo odgovorila, vendar to obdobje praviloma ni daljše od tridesetih dni.

         2.      Da bi lahko kontaktne točke kar najbolj učinkovito in hitro odgovarjale na zaprosila iz odstavka 1, uporabljajo najustreznejša tehnološka sredstva, ki jim jih dajo na razpolago države članice.

         3.      Komisija vodi varovani elektronski register z omejenim dostopom, v katerem so zbrana zaprosila za pravosodno sodelovanje in odgovori iz člena 5(2)(a), (aa), (b) in (c) ▌. Kontaktne točke zagotovijo, da se informacije, potrebne za vzpostavitev in delovanje tega sistema, redno pošiljajo Komisiji.“

         4.      Komisija najmanj enkrat na pol leta kontaktnim točkam zagotovi informacije o statističnih podatkih zaprosil za pravosodno sodelovanje in odgovorov iz odstavka 3.“

8)     Člen 9 se spremeni:

         (a)    Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

                  „1.   Kontaktne točke mreže se srečujejo najmanj enkrat vsakih šest mesecev v skladu s členom 12.

         (b)    Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

         „2.   Vsako državo članico na teh srečanjih predstavlja ena ali več kontaktnih točk, ki jih lahko spremljajo drugi člani mreže, vendar ne smejo biti več kot štirje predstavniki na državo članico.“

         (c)         Odstavek 3 se črta.

9)     Vstavi se naslednji člen 11a:

         „Člen 11a

         Sodelovanje opazovalcev na srečanjih mreže

         1.      Danska je lahko brez poseganja v člen 1(2) zastopana na srečanjih iz členov 9 in 11.

         2.      Države pristopnice in države kandidatke so lahko pozvane, da na teh srečanjih sodelujejo kot opazovalke. Tretje države, ki so pogodbenice mednarodnih sporazumov o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah, ki jih je sprejela Evropska skupnost, se lahko prav tako pozove, da sodelujejo kot opazovalke na nekaterih srečanjih mreže.

         3.      Vsaka država opazovalka ima lahko na teh srečanjih enega ali več zastopnikov, v nobenem primeru pa to število ne sme biti višje od treh predstavnikov na državo.“

10)   Na koncu naslova II se vstavi naslednji člen 12a:

         „Člen 12a

         Odnosi z drugimi mrežami in mednarodnimi organizacijami

         1.      Mreža vzdržuje odnose ter izmenjuje izkušnje in najboljše prakse z drugimi evropskimi mrežami, ki imajo enake cilje, na primer z evropsko pravosodno mrežo v kazenskih zadevah. Mreža takšne odnose vzdržuje tudi z evropsko mrežo za usposabljanje sodnikov, da bi po potrebi in brez poseganja v nacionalne prakse spodbujali usposabljanje o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah za krajevne pravosodne organe držav članic.

         2.      Mreža vzdržuje odnose z Evropsko mrežo centrov za varstvo potrošnikov (mreža ECC). Da bi se lahko zlasti zagotovile vse splošne informacije o delovanju instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov za olajšanje dostopa potrošnikov do pravnega varstva, so kontaktne točke Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah na voljo članom mreže ECC.

         3.      Da bi mreža lahko izpolnjevala naloge iz člena 3 glede mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, vzdržuje stike in izmenjuje izkušnje z drugimi mrežami pravosodnega sodelovanja, vzpostavljenimi med tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, ki pospešujejo mednarodno pravosodno sodelovanje.

         4.      Komisija je v tesnem sodelovanju s predsedstvom Sveta in državami članicami pristojna za izvajanje določb tega člena.“

11)   Besedilo naslova III se nadomesti z naslednjim besedilom:

         „NASLOV III

         RAZPOLOŽLJIVI PODATKI ZNOTRAJ MREŽE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

12)   Členu 13(1) se doda naslednja točka (c):

         „(c)   informacije iz člena 8.“

13)   Vstavi se naslednji člen 13a:

         „Člen 13a

         Splošno obveščanje javnosti ▌

         Z najustreznejšimi tehnološkimi sredstvi mreža prispeva k splošnemu obveščanju javnosti, da jo seznanjajo z vsebino in izvajanjem instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah ▌“

         Kontaktne točke v ta namen in brez poseganja v določbe člena 18 javnost seznanjajo z informacijskim sistemom iz člena 14.

14)   V členu 17(4) se točka (b) nadomesti z naslednjim besedilom:

         „(b)   „(b) ▌poskrbi, da se informacije o pomembnih vidikih prava in postopkov Skupnosti, vključno s pravno prakso Skupnosti, pa tudi splošne strani informacijskega sistema in podatkovne kartice iz člena 15 prevedejo v uradne jezike institucij Unije in dajo na voljo na spletno stran mreže.“

15)   V členu 18(4) se črta beseda „postopno“;

16)   Člen 19 se nadomesti z naslednjim besedilom:

         „Člen 19

         Vrednotenje

         Komisija najpozneje […](8)* ter nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o dejavnostih mreže. Poročilu se po potrebi priložijo predlogi za prilagoditve in vključuje dejavnosti mreže za napredek pri zasnovi, razvoju in izvajanju evropskega e-pravosodja, zlasti s stališča lažjega dostopa državljanov do pravnega varstva.“

17)   Člen 20 se nadomesti z naslednjim besedilom:

         „Člen 20

         Sporočanje

         Države članice najpozneje […](9)** Komisiji sporočijo informacije iz člena 2(5).“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta odločba začne veljati dne […].

Ta odločba se uporablja od […] z izjemo členov 2 in 20, ki se uporabljata od dneva uradnega obvestila državam članicam, na katere je naslovljena, o tej odločbi.

Ta odločba je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V ║

Za Evropski parlament                                                                   Za Svet

Predsednik                                                                                              Predsednik

(1)

*          Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani. Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(2)

       (Še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)

       Stališče Evropskega parlamenta z dne ... 2008.

(4)

       UL L 174, 27.6.2001, str. 25.

(5)

       UL C 53, 3.3.2005, str. 1.

(6)

       Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu Parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o uporabi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah z dne 16. maja 2006, (COM(2006)0203).

(7)

          UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

(8)

*          Tri leta po začetku uporabe te odločbe.

(9)

**         Šest mesecev pred dnevom uporabe te odločbe.


IZJAVA O SODIŠČU EVROPSKIH SKUPNOSTI

Evropski parlament in Svet povabita Komisijo, naj predstavnike Sodišča Evropskih skupnosti, na ravni in na način, ki je primeren Sodišču, povabi na srečanja Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.


MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Gérard Deprez

predsednik

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

BRUSELJ

Zadeva:           Mnenje o pravni podlagi predloga Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (KOM(2008)0380 – C6 0248/2008 – 2008/0122(COD))

Spoštovani gospod Deprez,

Odbor za pravne zadeve se je seznanil z dejstvom, da je med končnimi pogajanji s Svetom za dosego soglasja v prvi obravnavi o predlagani Odločbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, Svet predlagal, naj pravna podlaga ne bo člen 61(c) in druga alineja člena 67(5) Pogodbe ES, ampak člen 61(c) in (d) in člen 66 ter druga alineja člena 67(5).

Odbor je menil, da je zaradi nujnosti zadevo treba obravnavati na lastno pobudo v skladu s členom 35(3) Poslovnika, zato je bila ustrezno preučena na izredni seji odbora v Strasbourgu 17. novembra 2008.

Odbor je ugotovil, da je pravni podlagi treba dodati naslednje predlagane določbe:

Točka (d) člena 61:

(d) ustrezne ukrepe za spodbujanje in krepitev upravnega sodelovanja, kakor je predvideno v členu 66;

in člen 66:

Svet v skladu s postopkom iz člena 67 sprejme ukrepe za zagotovitev sodelovanja med ustreznimi upravnimi službami držav članic na področjih iz tega naslova ter med temi službami in Komisijo.

Zdi se, da pri tem dodatku gre za popravo, v kolikor predlog Sveta odraža natančno pravno podlago izvirne odločbe 2001/470/ES, ki naj bi bila spremenjena z obravnavanim predlogom odločbe.

Čeprav za člen 66 še vedno velja postopek posvetovanja in ne soodločanja, se je odbor odločil, da ti dodatki nimajo bistvenega učinka, in jih je zato mogoče sprejeti.

Sklep

Na seji dne 17. novembra 2008 se je Odbor za pravne zadeve tako soglasno(1) odločil, da vam predlaga, naj predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah temelji na členu 61(c) in (d) in členu 66 ter drugi alineji člena 67(5) Pogodbe ES.

S spoštovanjem,

Giuseppe Gargani

(1)

Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Giuseppe Gargani (predsednik), Rainer Wieland (podpredsednik), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsednica), Diana Wallis (poročevalka), Ieke van den Burg, Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina in Tadeusz Zwiefka.


MNENJE Odbora za pravne zadeve (4.11.2008)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

(KOM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Pripravljavka mnenja: Diana Wallis

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog odločbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Za uresničitev ciljev Haaškega programa na področju krepitve pravosodnega sodelovanja in dostopa državljanov do pravnega varstva ter zaradi pričakovanega povečanja obsega nalog mreže v prihodnjih letih mora mreža imeti prenovljen pravni okvir, ki bi ji zagotovil več sredstev za ukrepanje.

(4) Za uresničitev ciljev Haaškega programa na področju krepitve pravosodnega sodelovanja in zaradi pričakovanega povečanja obsega nalog mreže v prihodnjih letih mora mreža imeti prenovljen pravni okvir, ki bi ji zagotovil več sredstev za ukrepanje.

Predlog spremembe  2

Predlog odločbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Predvsem je nujno treba delovanje mreže v državah članicah bolje strukturirati okoli nacionalne kontaktne točke ter tako okrepiti njeno vlogo v okviru mreže in v odnosu do sodnikov, pravosodnih delavcev in civilne družbe.

(5) Predvsem je nujno treba delovanje mreže v državah članicah bolje strukturirati okoli ene ali več nacionalnih kontaktnih točk ter tako okrepiti njihovo vlogo v okviru mreže in v odnosu do sodnikov in nekaterih strokovnih združenj.

Predlog spremembe  3

Predlog odločbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Da bi se dosegel ta cilj, mora glavna kontaktna točka v vsaki državi članici svojo dejavnost v celoti posvetiti nalogam mreže in tako opravljati vse pristojnosti v skladu z Odločbo 2001/470/ES.

(6) Da bi se dosegel ta cilj, mora biti ena ali več glavnih kontaktnih točk v vsaki državi članici namenjena nalogam mreže in torej v celoti sposobna opravljati vse pristojnosti, ki so podeljene kontaktnim točkam v skladu z Odločbo 2001/470/ES.

Predlog spremembe  4

Predlog odločbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Posebno kontaktno točko bi bilo treba vzpostaviti pri Sodišču Evropskih skupnosti, da bi odgovarjala na splošna poizvedovanja, še posebej o določitvi okvira sklicevanja za predhodno odločanje.

Predlog spremembe  5

Predlog odločbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Če je v aktu Skupnosti ali mednarodnem sporazumu določena zakonodaja druge države članice, morajo kontaktne točke mreže v prihodnosti prevzeti pomembno vlogo na področju obveščanja pravosodnih in zunajsodnih organov v državah članicah o vsebini tuje zakonodaje.

(7) Če je v aktu Skupnosti ali mednarodnem sporazumu določena zakonodaja druge države članice, morajo biti kontaktne točke mreže v prihodnosti pripravljene prevzeti pomembno vlogo na področju obveščanja pravosodnih in zunajsodnih organov v državah članicah o vsebini te zakonodaje.

Predlog spremembe  6

Predlog odločbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Kontaktne točke morajo zaprosila za sodelovanje obdelati hitro v skladu s splošnimi cilji Odločbe.

(8) (Kontaktne točke morajo zaprosila za sodelovanje obdelati učinkovito in hitro v skladu s splošnimi cilji Odločbe.

Predlog spremembe  7

Predlog odločbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Da bi se dosegli cilji Odločbe 2001/470/ES na področju izboljšanja pravosodnega sodelovanja v Uniji in dostopa državljanov do pravnega varstva, morajo pravni poklici, ki neposredno sodelujejo pri izvajanju instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s civilnim pravosodjem, postati polnopravni člani mreže prek svojih nacionalnih organizacij.

(9) Da bi se dosegli cilji Odločbe 2001/470/ES na področju izboljšanja pravosodnega sodelovanja v Uniji in dostopa državljanov do pravnega varstva, lahko strokovna združenja, ki neposredno sodelujejo pri izvajanju instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s civilnim pravosodjem in ki jih imenujejo države članice, postanejo polnopravni člani mreže.

Predlog spremembe  8

Predlog odločbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Da bi se nadalje razvijale naloge mreže na področju dostopa do pravnega varstva, morajo kontaktne točke v državah članicah postati postopoma bolj dostopne javnosti na podlagi sodobnih komunikacijskih sredstev.

(10) Da bi bil dostop do pravnega varstva še lažji, bi bilo treba kontaktne točke v državah članicah spodbujati k igranju dejavnih vlog pri razvoju evropskega e-pravosodja, in sicer tako, da bi prispevale k zasnovi in oblikovanju prihodnjih portalov, vključno s portali e-pravosodja za državljane, ter k politiki Skupnosti na področju e-pravosodja, ki je zlasti namenjena temu, da imajo državljani neposreden dostop do pravnega varstva. Kot začetni korak bi naj internetne strani nacionalnih ministrstev za pravosodje ponudile povezavo do strani evropske pravosodne mreže.

Predlog spremembe  9

Predlog odločbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi se okrepilo medsebojno zaupanje med sodniki v Uniji in povečale sinergije med udeleženimi evropskimi mrežami, mora mreža imeti možnost vzdrževati tekoče odnose z drugimi evropskimi mrežami, ki imajo enake cilje, zlasti mrežami pravosodnih institucij in sodnikov.

(11) Da bi se okrepilo medsebojno zaupanje med sodniki in drugimi pravniki v Uniji in povečala sinergija med udeleženimi evropskimi mrežami, mora mreža imeti možnost sprotnega vzdrževanja stikov z drugimi evropskimi mrežami, ki imajo enake cilje, zlasti mrežami pravosodnih institucij, sodnikov in pravnikov.

Obrazložitev

Jasno bi bilo treba navesti, da je treba podpirati sodelovanje z drugimi uradnimi mrežami, med drugimi mrežami pravnikov.

Predlog spremembe  10

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 – točka a – točka i a (novo)

Odločba 2001/470/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia) doda se naslednja točka (da):

„(da) posebna kontaktna točka pri Sodišču Evropskih skupnosti, na kateri bi odgovarjali na splošna poizvedovanja, povezana s postopki pred to institucijo, še posebej o določitvi okvira sklicevanja za predhodno odločanje;“;

Predlog spremembe  11

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 – točka a – točka i i

Odločba 2001/470/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „(e) strokovna združenja, ki na nacionalni ravni v državah članicah zastopajo odvetnike, notarje, sodne izvršitelje in druge pravosodne delavce, ki so neposredno vključeni v izvajanje aktov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.“

(e) takšna strokovna združenja, ki na nacionalni ravni v državah članicah zastopajo odvetnike, notarje s področja civilnega prava, sodne izvršitelje in druge pravosodne delavce, ki so neposredno vključeni v izvajanje aktov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, ki jih lahko z njihovo privolitvijo pooblastijo države članice, da zagotavljajo povratne informacije o delovanju civilnega pravosodnega sistema na evropski ravni, in so pristojna, da postavljajo vprašanja, povezana s splošnimi zadevami.

Predlog spremembe  12

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 – točka b – točka i

Odločba 2001/470/ES

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Kadar država članica določi več kontaktnih točk, med njimi določi glavno kontaktno točko in zagotovi, da se med njimi uporabljajo ustrezni koordinacijski mehanizmi. Oseba, ki se določi kot edina kontaktna točka ali glavna kontaktna točka države članice, opravlja izključno funkcije kontaktne točke, ki jih določa ta odločba, brez drugih funkcij, zlasti tistih, ki so navedene v točkah (b), (c), (d) in (e) odstavka 1 Odločbe.

Kadar država članica določi več kontaktnih točk, med njimi določi eno ali več glavnih kontaktnih točk in zagotovi, da se med njimi uporabljajo ustrezni koordinacijski mehanizmi. Države članice zagotovijo, da so edini kontaktni točki ali glavni ali glavnim kontaktnim točkam za vsako državo članico na voljo človeški in tehnični viri, ki so potrebni za učinkovito in hitro izvajanje njihovih funkcij, ne da bi bilo zaradi tega prikrajšano izvajanje drugih funkcij, zlasti tistih, ki so navedene v točkah (b), (c), (d) in (e) odstavka 1.

Predlog spremembe  13

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 – točka b – točka i i

Odločba 2001/470/ES

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Če kontaktna točka, določena v skladu z odstavkom 2, ni sodnik, zadevna država članica določi sodnika, ki ji bo pomagal pri nalogah na področju zvez z lokalnimi pravosodnimi organi. Ta sodnik je polnopravni član mreže.“

Če kontaktna točka, določena v skladu s pododstavkom 2, ni sodnik, lahko zaprosi za imenovanje enega ali več sodnikov, da ji pomagajo pri nalogah na področju zvez z lokalnimi pravosodnimi organi. Te sodnike ali sodnika se lahko imenuje za polnopravne ali ad hoc člane mreže.

Predlog spremembe  14

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 – točka b a (novo)

Odločba 2001/470/ES

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Vstavi se naslednji odstavek 2a:

"2a. Predsednik Sodišča Evropskih skupnosti določi kontaktno točko iz točke (da) odstavka 1.“.

Predlog spremembe  15

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 – točka c a (novo)

Odločba 2001/470/ES

Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

c a) Vstavi se naslednji odstavek 4a:

 

„4 a. Države članice določijo strokovna združenja iz odstavka 1(e). Za njihovo sodelovanje v mreži pridobijo njihovo soglasje”.

Predlog spremembe  16

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka a

Odločba 2001/470/ES

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) V odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim besedilom:

"(b) olajšanje učinkovitega dostopa javnosti do pravnega varstva, zlasti z ukrepi obveščanja o delovanju aktov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.“

črtano

Predlog spremembe  17

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka b a (novo)

Odločba 2001/470/ES

Člen 3 – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Vstavi se točka (ba):

 

"(ba) mreža z namenom nadaljnjega razvoja pravosodnega sodelovanja znotraj njenega okvira vzpostavi elektronski portal, ki bo omogočal dostop do sodne prakse najvišjih nacionalnih sodišč in nacionalnih okrožnih sodišč v civilnih in gospodarskih zadevah ; zadevna sodna praksa je prevedena v uradne jezike Evropske skupnosti;”.

Predlog spremembe  18

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – točka b – točka i i

Odločba 2001/470/ES

Člen 5 – odstavek 2 – točka c a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c)obveščajo javnost o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji, ustreznih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih ter domačem pravu držav članic, zlasti glede dostopa do pravosodnih sistemov;

ca) omogočajo javnosti dostop do informacij o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji, ustreznih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih ter domačem pravu držav članic, zlasti tako, da na spletnih straneh nacionalnih ministrstev za pravosodje zagotavljajo povezavo na spletno stran Evropske pravosodne mreže;

Predlog spremembe  19

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Odločba 2001/470/ES

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

b a) Vstavi se odstavek 2a:

 

„2 a. Strokovna združenja, omenjena v členu 2(1)(e), na način, ki ga določi vsaka država članica posebej, sodelujejo s kontaktnimi točkami pri sledečih nalogah in dejavnostih mreže:

 

- omogočajo pravosodno sodelovanje med državami članicami v civilnih in gospodarskih zadevah;

 

- omogočajo pravnikom učinkovito in konkretno uporabo aktov Skupnosti ali konvencij, ki so v veljavi med dvema ali več državami članicami;

 

- omogočajo dostop do pravnega varstva, še posebej z udeležbo, če je to potrebno, pri oblikovanju in posodobitvi podatkovnih kartic, ki jih predvideva člen 15.

 

Kontaktne točke za izpolnjevanje teh nalog in za širjenje svojega znanja v največji možni meri vzdržujejo redne stike s strokovnimi združenji.

 

Posredujejo jim splošne informacije o izvajanju aktov Skupnosti in mednarodnih instrumentov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, pri čemer ne posredujejo nobenih informacij o posameznih primerih.”

Predlog spremembe  20

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – točka b – točka i i i

Odločba 2001/470/ES

Člen 5 – odstavek 2 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) vsaki dve leti pripravijo poročilo o svojih dejavnostih in ga predložijo na srečanju članov mreže.“

(f) vsaki dve leti pripravijo poročilo o svojih dejavnostih in ga predložijo na srečanju članov mreže. V poročilu priporočajo najboljšo prakso in posebej opozorijo na pomanjkljivosti v mreži.“

Predlog spremembe  21

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8

Odločba 2001/470/ES

Člen 12 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Mreža vzdržuje odnose z drugimi evropskimi mrežami, ki imajo enake cilje, zlasti z evropsko pravosodno mrežo v kazenskih zadevah in evropsko mrežo za usposabljanje sodnikov.

1. Mreža vzdržuje odnose z drugimi evropskimi mrežami, ki imajo enake cilje, zlasti z evropsko pravosodno mrežo v kazenskih zadevah, evropsko mrežo notarjev in evropsko mrežo za usposabljanje sodnikov.

Obrazložitev

Evropska mreža notarjev je doslej prva mreža, ki so jo vzpostavili pravniki. V besedilu tega sklepa jo je treba izrecno omeniti kot primer dobre prakse pri krepitvi povezovanja med pravniki znotraj evropske pravosodne mreže.

Predlog spremembe  22

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Odločba 2001/470/ES

Člen 13 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z najustreznejšimi tehnološkimi sredstvi postajajo kontaktne točke mreže postopoma vedno bolj dostopne javnosti, da jo seznanjajo z vsebino in izvajanjem instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, ter jo po potrebi usmerjajo k organom, pristojnim za njihovo dejansko izvajanje, zlasti organom iz člena 6.“

Z najustreznejšimi tehnološkimi sredstvi bodo informacije, ki so na voljo na Evropski pravosodni mreži, postopoma vedno bolj dostopne javnosti in jo bodo seznanjale z vsebino in izvajanjem instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.

Predlog spremembe  23

Predlog odločbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Odločba 2001/470/ES

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija najpozneje […] [tri leta po začetku uporabe te odločbe] ter nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o dejavnostih mreže. Poročilu se po potrebi priložijo predlogi za prilagoditve te odločbe.“

Komisija najpozneje […] [tri leta po začetku uporabe te odločbe] ter nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o dejavnostih mreže. Poročilu se po potrebi priložijo predlogi za prilagoditev ter se podrobno navezuje na dejavnosti mreže za napredek pri zasnovi, razvoju in izvajanju evropskega e-pravosodja, zlasti s stališča lažjega dostopa državljanov do pravnega varstva.

POSTOPEK

Naslov

Ustanovitev Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

10.7.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Diana Wallis

9.9.2008

 

 

Datum sprejetja

4.11.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


POSTOPEK

Naslov

Ustanovitev Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Datum predložitve EP

23.6.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

10.7.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

10.7.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ona Juknevičienė

15.9.2008

 

 

Oporekanje pravni podlagi

       Datum mnenja JURI

JURI

17.11.2008

 

 

 

Obravnava v odboru

9.9.2008

7.10.2008

5.11.2008

17.11.2008

Datum sprejetja

17.11.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Fabio Ciani, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Monica Giuntini, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Luca Romagnoli, Stefano Zappalà

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov