ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)

20.11.2008 - (2007/2154(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Marco Cappato

Διαδικασία : 2007/2154(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0459/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0459/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)

(2007/2154(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 254 σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων και το άρθρο 255, παράγραφος 2, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών και κατοίκων της ΕΕ σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 207, παράγραφος 3, σχετικά με την υποχρέωση του Συμβουλίου να προσδιορίσει στον εσωτερικό κανονισμό του τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΕ, και ιδίως το άρθρο 1 (αρχή της διαφάνειας, μία από τις γενικές αρχές της Ένωσης), το άρθρο 6 (δημοκρατία), το άρθρο 28, παράγραφος 1, και το άρθρο 41, παράγραφος 1 (εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πρόκειται να τροποποιηθούν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και τα άρθρα 15 και 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 41 (δικαίωμα χρηστής διοίκησης) και 42 (δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής[1],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1700/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 που αφορά το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας[2],

–   έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και του Πρωτοδικείου σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, και ιδίως τις πρόσφατες αποφάσεις του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Bavarian Lager Co. Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση T-194/04) και του ΔΕΚ στην υπόθεση Βασίλειο της Σουηδίας και Maurizio Turco κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P, στο εξής, η «απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco»),

–   έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες και τα έγγραφα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, σχετικά με το θέμα της πρόσβασης στα έγγραφα, καθώς και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας[3],

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 30 Απριλίου 2008, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2008)0229),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα,

–   έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση «Turco»,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2006 σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, καθώς και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 και το άρθρο 97, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0459/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατίες που βασίζονται στο κράτος δικαίου δεσμεύονται από την αρχή της δημοσιότητας των κανόνων που επηρεάζουν τους πολίτες, γεγονός που συνεπάγεται ένα καθήκον ειλικρίνειας και διαφάνειας για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων, ώστε τα δημοκρατικά νομοθετικά όργανα να συνεδριάζουν, να συζητούν και να ψηφίζουν δημόσια, ενώ τα σχέδια νόμων και τα συναφή κείμενα να είναι επίσης διαθέσιμα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εξασφαλίζεται η λογοδοσία και η νομιμότητα ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν:

- πώς ενεργούν οι εκπρόσωποί τους, όταν εκλεγούν ή διορισθούν σε δημόσια όργανα ή όταν εκπροσωπούν το κράτος μέλος σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο (αρχή της λογοδοσίας),

- πώς λειτουργεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των τροπολογιών, των προθεσμιών, των εμπλεκόμενων παραγόντων, των ψήφων κλπ.),

- πώς διανέμονται και πώς δαπανώνται οι δημόσιοι πόροι και ποια είναι τα αποτελέσματα των εν λόγω δαπανών (αρχή της ανιχνευσιμότητας των πόρων),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει των εμπειριών των κρατών μελών της, έχουν αναγνωρίσει σταδιακά ένα πραγματικό «δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα» και ένα «δικαίωμα ενημέρωσης» που βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας, της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοτικά δεδομένα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποδεικνύουν ότι παρέχεται πρόσβαση σε έγγραφα σε μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων (γενική μείωση του αριθμού και των ποσοστών αρνήσεων), ενώ οι λόγοι άρνησης διαφέρουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (με πρώτο επικαλούμενο λόγο την προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων) και ότι, όσον αφορά ευαίσθητα έγγραφα, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καταχώρισαν κανένα τέτοιο έγγραφο στα μητρώα τους, ενώ το Συμβούλιο καταχώρισε 79 ευαίσθητα έγγραφα σε σύνολο 409 εγγράφων στο μητρώο του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την ποιοτική ανάλυση, προκύπτει σαφώς ότι ορισμένες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού οδηγούν σε αποκλίνουσες ερμηνείες όσον αφορά τον ορθό τρόπο εφαρμογής του, γεγονός που αναγκάζει τους πολίτες να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στο ΔΕΚ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενθέτει τους διοργανικούς αριθμούς αναφοράς σε περιορισμένο μόνο αριθμό εγγράφων, σε αντίθεση προς το άρθρο 11, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, δυσχεραίνοντας με τον τρόπο αυτόν τη δυνατότητα σύνδεσης ενός εγγράφου με μια διαδικασία, ενώ επίσης είτε υποβαθμίζει έγγραφα σε «έγγραφα συνεδρίασης», τα οποία δεν καταχωρούνται, είτε τα μεταχειρίζεται ως «διπλωματικά» έγγραφα, εξουδετερώνοντας με τον τρόπο αυτόν το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε έγγραφα που παράγονται βάσει της διαδικασίας εκχωρήσεως εξουσιών (επιτροπολογία), και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εννέα δέκατα της παραγόμενης νομοθεσίας εγκρίνονται δυνάμει της ανωτέρω διαδικασίας και ότι θα πρέπει επομένως να εξασφαλιστεί πλήρως στο πλαίσιο αυτό κατάλληλος και διαφανής κοινοβουλευτικός και δημοκρατικός έλεγχος,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο είναι πλέον το κύριο μέσο πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα της ΕΕ, ενώ ο αριθμός των εγγράφων που διατίθενται από τα θεσμικά όργανα επιγραμμικά έχει αυξηθεί, γεγονός που καθιστά πλέον αναγκαία την περαιτέρω βελτίωση της ευχρηστίας των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων και των εγγράφων της ΕΕ και της διασυνδεσιμότητάς τους, καθώς και τη δημιουργία μιας κοινής πύλης της ΕΕ για πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, τις διαδικασίες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να λάβουν πλέον περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, ειλικρίνειας και δημοκρατίας κινούμενα προς την κατεύθυνση μιας «πράξης της ΕΕ για την ελευθερία ενημέρωσης», καθώς αναδείχθηκαν διάφορες αδυναμίες στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αναλύσουν και να εφαρμόσουν επειγόντως τις πρόσφατες αποφάσεις, ενώ η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,

1.  τονίζει ότι η απόφαση-σταθμός του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco κατέληξε στη διαπίστωση ότι «ο κανονισμός 1049/2001 επιβάλλει, κατ’ αρχήν, μια υποχρέωση κοινολόγησης των γνωμοδοτήσεων της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου επί νομοθετικής διαδικασίας»[4] και ότι στην εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ απορρέει από τον δημοκρατικό χαρακτήρα των εν λόγω θεσμικών οργάνων, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 4 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,

- οι εξαιρέσεις που περιέχονται στον εν λόγω κανονισμό (όπως η προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων) πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά και να σταθμίζονται σε σχέση με το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον της κοινολόγησης, καθώς αυτό συνδέεται με τη δημοκρατία, την καλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη νομιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι των πολιτών[5],

- τα συμπεράσματα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενεργούν υπό τη νομοθετική τους ιδιότητα[6],

- η διαφάνεια σχετικά με τις διαφορετικές απόψεις που αφορούν μια πράξη (και τη νομιμότητά της), «μέσω της δυνατότητας που αυτή παρέχει ώστε να τίθενται σε ανοικτό διάλογο οι διάφορες διιστάμενες απόψεις, συμβάλλει στο να αποκτούν τα θεσμικά όργανα μεγαλύτερη νομιμότητα στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη και στο να αυξάνεται η εμπιστοσύνη του προς αυτά»[7],

- υπάρχει υποχρέωση εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης της άρνησης πρόσβασης από το θεσμικό όργανο[8],

- η εξαίρεση μπορεί να εφαρμόζεται μόνο για το διάστημα κατά το οποίο η προστασία δικαιολογείται από το περιεχόμενο του εγγράφου[9]·

2.  τονίζει ότι η απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco ενισχύει περαιτέρω στην ΕΕ την αρχή σύμφωνα με την οποία τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα έχουν καθήκον να εξασφαλίζουν τη δημοσιότητα των δραστηριοτήτων, των εγγράφων και των αποφάσεών τους, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της νομιμότητας, της νομιμοποίησης και της υπευθυνότητάς τους, βάσει του άρθρου 6 της Συνθήκης ΕΕ και των άρθρων 254 και 255 της Συνθήκης ΕΚ και ότι, κατά συνέπεια, τα έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε κάθε περίπτωση να είναι προσπελάσιμα, και ότι οποιαδήποτε εξαίρεση από την εν λόγω αρχή πρέπει να είναι περιορισμένη και να ερμηνεύεται συσταλτικά·

3.  καλεί επειγόντως όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόσουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας και ιδίως της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco με όλες τις συνέπειές της, ιδίως στις νομοθετικές διαδικασίες (δημοσίευση γνωμοδοτήσεων της νομικής υπηρεσίας, συσταλτική ερμηνεία εξαιρέσεων, υποχρέωση παροχής εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης της άρνησης κλπ.), και καλεί επίσης το Συμβούλιο να αναθεωρήσει τους κανόνες του για να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα όλων των συζητήσεων, των εγγράφων και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των μελών των αντιπροσωπειών των κρατών μελών στο Συμβούλιο, καθώς και στις ομάδες εργασίας και στις ομάδες εμπειρογνωμόνων του, και να μεταγράφει τις δημόσιες συνεδριάσεις του, δεδομένου ότι τα συμπεράσματα του ΔΕΚ, σύμφωνα με τα οποία η εξαίρεση της προστασίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αντισταθμίζεται από το δημόσιο συμφέρον της διαφάνειας –καθώς οι διαφορετικές απόψεις σχετικά με μια νομοθετική πράξη παρέχουν μεγαλύτερη νομιμοποίηση στα θεσμικά όργανα– ισχύουν επίσης στην περίπτωση αυτή·

4.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίσουν κοινούς κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι διοικητικές διαδικασίες και να κατατίθενται, να χαρακτηρίζονται και αποχαρακτηρίζονται ως απόρρητα, να καταχωρίζονται και να διαδίδονται εντός και εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ τα διοικητικά έγγραφα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της διαφάνειας είναι αδιαχώριστη από την αρχή της χρηστής διοίκησης, όπως διακήρυξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στο άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· κατ’ αναλογία, θα πρέπει να συγχωνευθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983 για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας[10] ως μέρος της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ώστε να περιλάβει ορισμούς κοινών κανόνων για τα σημερινά, ενδιάμεσα και ιστορικά αρχεία, προκειμένου να αποφεύγονται οι σημερινές ασυνέπειες μεταξύ των πρακτικών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών·

5.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ηγείται της προσπάθειας για δημοσιότητα, διαφάνεια και ειλικρίνεια στην ΕΕ, και ότι πρέπει να δρομολογήσει, πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009, ένα έκτακτο σχέδιο δράσης, για παράδειγμα εντός του πλαισίου της πρωτοβουλίας για το ηλεκτρονικό Κοινοβούλιο (e-Parliament), προκειμένου να εξασφαλίσει τη διάθεση περισσότερων και πιο εύκολα προσπελάσιμων πληροφοριών στον ιστότοπό του, σχετικά με:

- τις δραστηριότητες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη συμμετοχή και την παρουσία τους στις κοινοβουλευτικές εργασίες, σε απόλυτους και σχετικούς αριθμούς και σε ποσοστά, πληροφορίες οι οποίες πρέπει να είναι διαθέσιμες και προσπελάσιμες από τους πολίτες επίσης μέσω κριτηρίων αναζήτησης[11],

- τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια, στις επιτροπές, στις αντιπροσωπείες και στα εσωτερικά όργανα: το Νομοθετικό Παρατηρητήριο πρέπει να βελτιωθεί με τη συμπερίληψη παραπομπών και συνδέσμων προς όλα τα συναφή έγγραφα[12]· οι εργασίες των επιτροπών και αντιπροσωπειών πρέπει να διοχετεύονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτές της Ολομέλειας, καθώς και να καταγράφονται και να είναι διαθέσιμες και προσπελάσιμες από τους πολίτες μέσω κριτηρίων αναζήτησης· τα εσωτερικά όργανα (όπως η Διάσκεψη των Προέδρων, το Προεδρείο, οι Κοσμήτορες, η Ομάδα Εργασίας για την Κοινοβουλευτική Μεταρρύθμιση, κλπ.) πρέπει να προάγουν και εξασφαλίζουν ύψιστο επίπεδο διαφάνειας των εργασιών τους έναντι των λοιπών βουλευτών και πολιτών, καθιστώντας διαθέσιμα όλα τα έγγραφά τους,

- τις αποζημιώσεις και τις δαπάνες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες πρέπει να ισχύει επίσης για τα εν λόγω δεδομένα[13] καθώς και για όλες τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων όλων των ΒΕΚ και ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ,

και καλεί τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια καθώς και άλλα αιρετά όργανα να πράξουν το ίδιο, θεσπίζοντας ένα μητρώο των δραστηριοτήτων των κοινοβουλίων και των βουλευτών·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει τη σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καταγγελία 3208/2006/GG) σχετικά με το μητρώο της Επιτροπής όσον αφορά την υποχρέωσή της να «περιλαμβάνει στοιχεία αναφοράς για όλα τα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 3(α) που βρίσκονται στην κατοχή της στο μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 11 του [κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001], στον βαθμό που αυτό δεν έχει ήδη υλοποιηθεί»·

7.  θεωρεί ότι η ανάκτηση εγγράφων και πληροφοριών θα ήταν ευκολότερη εάν τα ίδια τα έγγραφα κατατίθενται, καταχωρούνται και χρησιμοποιούνται περαιτέρω από άλλα νομοθετικά όργανα σύμφωνα με κοινά πρότυπα (λ.χ. για παραπομπές σε διαφορετικές εκδόσεις του ιδίου εγγράφου, τις τροπολογίες, τα παραρτήματα και τις διορθώσεις του)[14] με τη χρήση επεξεργαστών κειμένου ανοιχτής πηγής, με αποτελεσματική πολυγλωσσία και τεχνολογίες που επιτρέπουν και σε άτομα με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα, όπως πρότεινε η Επιτροπή στα κράτη μέλη με την ανακοίνωσή της για τις λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (COM (2008)0583) και όπως προβλέπει η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα[15]·

8.  πιστεύει ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί δρόμο μετ’ εμποδίων για τους απλούς πολίτες λόγω της έλλειψης αποτελεσματικής και προσανατολισμένης προς τους πολίτες διοργανικής πολιτικής διαφάνειας και επικοινωνίας· θεωρεί ότι, ανεξαρτήτως του σημείου πρόσβασης, θα πρέπει οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να εντοπίζουν μια δεδομένη νομοθετική ή διοικητική διαδικασία και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα[16]· όπως ζητείτο ήδη από το 2001, πρέπει να καθορισθεί διοργανικός χάρτης πορείας προς βελτίωση, απλούστευση και συμπλήρωση των μητρώων των θεσμικών της ΕΕ και των ιστοσελίδων και για να γίνουν διαλειτουργικά τα θεσμικά της ΕΕ που επιδιώκουν να ηγηθούν της ανάπτυξης τεχνικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government)· πρέπει να είναι σε θέση και πρόθυμα να δημιουργήσουν μια πραγματική διοργανική μηχανή αναζήτησης η οποία θα καταστήσει φιλικότερη για το κοινό την πρόσβαση στα έγγραφα και στις πληροφορίες·

9.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι, αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, πολλά προπαρασκευαστικά νομοθετικά έγγραφα εξακολουθούν να μην καταχωρίζονται (όπως τα έγγραφα συνεδρίασης που εξετάζονται κυρίως στα πλαίσια των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου που συγκροτούνται από την Coreper 1) και όποτε καταχωρίζονται δεν αναφέρουν το διοργανικό κωδικό με αποτέλεσμα να έχει αποδειχθεί αδύνατη η συγχώνευσή τους σε κοινό διοργανικό αρχείο ως μέρος του πιλοτικού διοργανικού σχεδίου «Διαφάνεια στον χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» (Trans-Jai) που δρομολογήθηκε ήδη από το 2004 για τις νομοθετικές διαδικασίες στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ)· επισημαίνει τη νέα προθεσμία (2010) που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια από την αντιπρόεδρο Wallström, και θεωρεί ότι και αυτή η προθεσμία δεν θα γίνει σεβαστή εάν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν ορίσουν πάραυτα έναν υπάλληλο-σύνδεσμο που θα ενσωματώνει το διοργανικό κωδικό όποτε λείπει στο πρωτότυπο έγγραφο· η σημερινή κατάσταση όχι μόνο αποτελεί σπατάλη δημόσιων πόρων αλλά και τρόπο για να κρατούνται σε απόσταση οι πολίτες από τις καθημερινές νομοθετικές εργασίες σε εξαιρετικά ευαίσθητους τομείς όπως ο ΧΕΑΔ· προτρέπει την Επιτροπή να προβλέψει τη θέση σε ισχύ αυτού του εργαλείου από την αρχή της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου·

10. πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μητρώο / πύλη πληροφοριών και εγγράφων της ΕΕ, που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν μια ορισμένη διαδικασία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με αυτήν[17]· το σχέδιο αυτό πρέπει να ξεκινά από την απλούστευση και τη συμπλήρωση των μητρώων και των ιστοσελίδων και τη διασύνδεσή τους μεταξύ θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να καταλήγει στην ενοποίησή τους σε μια ενιαία πύλη της ΕΕ· ζητεί τη δημιουργία, πριν από την έναρξη της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, ενός διοργανικού ημερήσιου δελτίου παρακολούθησης, το οποίο θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που σχετίζονται με νομοθετικές και μη νομοθετικές δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ, όπως προβλέφθηκε στο σχέδιο Trans-Jai, το οποίο βασίσθηκε σε διοργανική συμφωνία του 2004 αλλά δυστυχώς δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία·

11. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι, τουλάχιστον πριν από την έναρξη της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου:

- όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα θα αναφέρουν την παραπομπή στη νομοθετική διαδικασία,

- όλες οι ημερήσιες διατάξεις και τα αποτελέσματα των διαδικασιών στο Συμβούλιο και στα προπαρασκευαστικά όργανα θα παραπέμπουν σαφώς στα έγγραφα βάσης και θα καταχωρίζονται εμπρόθεσμα και θα δημοσιεύονται στο μητρώο του Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «εγγράφων συνεδρίασης»),

- θα καταστήσουν σαφές στους πολίτες, με διαφάνεια και με κατανοητό τρόπο, το οργανωτικό πλαίσιό τους, αναφέροντας το πεδίο αρμοδιότητας των εσωτερικών μονάδων τους, την εσωτερική ροή εργασιών και τις ενδεικτικές προθεσμίες των φακέλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες για την εξασφάλιση στήριξης και πληροφοριών ή σε περίπτωση διοικητικής προσφυγής,

- όλες οι νομοθετικές προτάσεις συνοδεύονται από αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό·

12. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξασφαλίσουν την αύξηση της διαφάνειας στις διαδικασίες επιτροπολογίας, καθώς και στις συμφωνίες στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης που διαπραγματεύονται μεταξύ τους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις διαδικασίες συναπόφασης (τους λεγόμενους «τριμερείς διαλόγους»), προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι διοργανικές συμφωνίες συνάδουν πλήρως με τα καθήκοντα της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας στις νομοθετικές διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχει μια κοινοβουλευτική συνέλευση που έχει θεσμοθετημένο καθήκον διεξαγωγής δημόσιων συνεδριάσεων και δημοσίευσης των εξετασθέντων εγγράφων·

13. υπογραμμίζει ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες για τη νομοθεσία που παράγεται βάσει της διαδικασίας εκχωρήσεως εξουσιών (οι αποκαλούμενες ‘πράξεις επιτροπολογίας’), και οι οποίες καλύπτουν τα εννέα δέκατα των νομικώς δεσμευτικών πράξεων που εγκρίνονται κάθε έτος από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, πρέπει να αναθεωρούνται και να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η εγγύηση των δημοκρατικών αρχών και της διαφάνειας, ότι τα μέλη, τα πρακτικά και οι ψηφοφορίες των επιτροπών επιτροπολογίας πρέπει να δημοσιοποιούνται και ότι οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και οι πολίτες πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του μητρώου επιτροπολογίας μόλις αυτά αποστέλλονται στα μέλη των επιτροπών επιτροπολογίας (ως είχε υποσχεθεί το 2001 ο πρώην Επίτροπος Barnier)· θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει αυξημένη διαφάνεια ιδίως όσον αφορά τα σχέδια κανονισμών, ενώ το Κοινοβούλιο πρέπει να οργανώνει τη διεκπεραίωση τέτοιων προτάσεων με τον πλέον ανοικτό και διαφανή τρόπο, αποφεύγοντας έτσι αδιαφανείς καταστάσεις σαν αυτές που προέκυψαν με τους κανονισμούς για την ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά τα υγρά και τους σαρωτές σώματος·

14. πιστεύει ότι η αρχή της έντιμης συνεργασίας των θεσμικών οργάνων συνεπάγεται την υποχρέωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως όταν επεξεργάζονται νομοθετικούς φακέλους ή διεθνείς συνθήκες (για παράδειγμα, συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα ΔΕΥ, καταστάσεις ονομάτων επιβατών και προστασία των δεδομένων) ή διαδικασίες διορισμού (για παράδειγμα, τον διορισμό του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων), να ανταλλάσσουν όλα τα συναφή έγγραφα και τις πληροφορίες, ακόμη και εάν είναι ευαίσθητα ή εμπιστευτικά, και ότι οι ισχύουσες πρακτικές πρέπει να βελτιωθούν επειγόντως·

15. επαινεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το έργο του όσον αφορά την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και συμμερίζεται τις απόψεις που διατυπώθηκαν από κοινού με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των δεδομένων και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών[18] και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· ζητεί από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να εκπονήσει, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρόκειται να εκλεγεί, μια έκθεση σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, στην οποία θα εξετάζονται τα θέματα που θίγονται στην παρούσα έκθεση·

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν κοινή διοικητική κουλτούρα διαφάνειας βασισμένη στις αρχές που εκτίθενται στο άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη νομολογία του ΔΕΚ, στις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και στις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών· θεωρεί ότι, όπως συμβαίνει ήδη για τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων, κάθε Γενική Διεύθυνση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα έγγραφα κατατίθενται, καταχωρίζονται, χαρακτηρίζονται ή αποχαρακτηρίζονται και διαδίδονται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και τους εσωτερικούς κανονισμούς των ενδιαφερομένων θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

17. ζητεί να θεσπιστεί Ευρωπαϊκό Έτος Διαφάνειας και να προωθηθεί το 2009 ευρωπαϊκή εκστρατεία διαφάνειας επ’ ευκαιρία των ευρωπαϊκών εκλογών, ούτως ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους όσον αφορά στην πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΕ καθώς και τα πρότυπα τα σχετικά με τη δημοσιότητα, το άνοιγμα και τη διαφάνεια στην ΕΕ και στα κράτη μέλη·

18. θεωρεί ότι η διαφάνεια σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζεται από τα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και καλεί τα εθνικά κοινοβούλια και τη Διάσκεψη των οργάνων των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται ειδικώς με τα κοινοτικά και ευρωπαϊκά θέματα να εξετάσουν τις προτάσεις που περιέχονται στο παρόν ψήφισμα και να προωθήσουν μητρώο δραστηριοτήτων κοινοβουλίων και βουλευτών της ΕΕ, το οποίο θα συνέβαλε στο να εξασφαλισθεί και αυξηθεί η αμοιβαία συνεργασία και διαβούλευση μεταξύ της ΕΕ, του Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, αντλώντας επίσης από τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου (e-Parliament) και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης(e-government)·

19. καλεί τα πολιτικά κόμματα και τις κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες να προωθήσουν τη διαφάνεια και το άνοιγμα στο εσωτερικό τους και στα κοινοβούλια, λόγου χάρη με την μετάδοση των συνεδριάσεών τους και διαθέτοντας τα προγράμματα και τα έγγραφά τους στο Διαδίκτυο·

20. λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν στη γνωμοδότηση αριθ. 270 (2008) του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά το Σχέδιο Σύμβασής του για την πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα από την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν στο σχέδιο σύμβασης τουλάχιστον τις τροπολογίες που πρότειναν τα μέλη της συνέλευσης αυτής·

21. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (το τελευταίο όσον αφορά τα διοικητικά του καθήκοντα), που αποτελούν τα δύο μοναδικά όργανα που εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στα έγγραφά τους, να εξετάσουν το θέμα και να λάβουν τα δέοντα μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής·

22. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εργασθούν προς την κατεύθυνση μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής «πράξης για την ελευθερία ενημέρωσης», βάσει της τρέχουσας προτεινόμενης αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 • [1]  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
 • [2]  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 1.
 • [3]  ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1.
 • [4]  Αιτιολογική σκέψη 68 της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco.
 • [5]  Ένα έγγραφο το οποίο μπορεί να εμπίπτει σε μια εξαίρεση (όπως μια «νομική γνωμοδότηση») θα πρέπει να εξετάζεται ως προς το περιεχόμενό του, προκειμένου να αξιολογείται ποια μέρη του εμπίπτουν στην εξαίρεση· ο κίνδυνος που συνδέεται με την κοινολόγηση πρέπει να είναι «ευλόγως προβλέψιμος και όχι αμιγώς υποθετικός»· πρέπει να σταθμίζεται ο εν λόγω κίνδυνος με «το γενικό συμφέρον να καταστεί το οικείο έγγραφο προσβάσιμο, λαμβανομένων υπόψη των πλεονεκτημάτων που απορρέουν ... από μια αυξημένη διαφάνεια, δηλαδή την καλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και μια μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι του πολίτη σε ένα δημοκρατικό σύστημα».
 • [6]  Καθώς «η δυνατότητα του πολίτη να γνωρίζει τις βάσεις της νομοθετικής δράσης συνιστά προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών του δικαιωμάτων» (αιτιολογική σκέψη 46 της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco) και δεδομένου ότι ένα υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που υπογραμμίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 είναι «η κοινολόγηση εγγράφων [...] που ανακύπτουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί νομοθετικών πρωτοβουλιών μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια και το άνοιγμα της νομοθετικής διαδικασίας και να ενισχύσει το δημοκρατικό δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη» (αιτιολογική σκέψη 67 της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco).
 • [7]  Αιτιολογική σκέψη 59 της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco.
 • [8]  Αιτιολογική σκέψη 69 της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco.
 • [9]  Αιτιολογική σκέψη 70 της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση Turco.
 • [10]  ΕΕ L 43, της 15.2.1983, σ. 1.
 • [11]  Όπως: πόσες ημέρες ήταν παρών κάθε βουλευτής του ΕΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ποιες περιπτώσεις υπέγραψε ή/και ψήφισε, καθώς και με ποιον τρόπο και πότε πραγματοποιείται ονομαστική ψηφοφορία, στην Ολομέλεια και στις επιτροπές· σε ποιες συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων έλαβε μέρος, στην Ολομέλεια ή/και σε επιτροπή ή/και σε αντιπροσωπεία κλπ.· τα δεδομένα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα μέσω κριτηρίων αναζήτησης, όπως ονοματεπώνυμο του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου / Ολομέλεια / επιτροπή / αντιπροσωπεία / ψηφοφορίες / παρουσία / ημέρα / μήνας / έτος / κοινοβουλευτική περίοδος / κλπ., και πρέπει να περιληφθούν σύνδεσμοι προς την εν λόγω ιστοσελίδα στις ιστοσελίδες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλους συναφείς ιστοτόπους· οι ιστοσελίδες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές καθώς και το ονοματεπώνυμο των βοηθών, τις εκπονηθείσες γνωμοδοτήσεις, τις κατατεθείσες τροπολογίες σε επιτροπές και στην Ολομέλεια σε εκθέσεις και άλλες πράξεις, τις αιτιολογήσεις ψήφου, τις οπτικοακουστικές παρεμβάσεις, κλπ.
 • [12]  Διαδικασίες και έγγραφα επιτροπών, όπως πρώτη έκθεση και τροπολογίες, γνωμοδοτήσεις άλλων επιτροπών, γνωμοδοτήσεις της νομικής υπηρεσίας, τροπολογίες κατατεθείσες στην Ολομέλεια, ονομαστικές ψηφοφορίες, διοργανικές επιστολές, ιδίως εκείνες που αφορούν νομοθετικές διαδικασίες, σε επίπεδο επιτροπών και Ολομέλειας, κλπ.
 • [13]  Σχέδιο σύστασης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην καταγγελία 3643/2005/(GK)WP.
 • [14]  Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, δεδομένου ότι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές.
 • [15]  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.
 • [16]  Όπως η αρχική πρόταση, τα πρακτικά συνεδριάσεων, οι εκθέσεις, οι τροπολογίες και οι ψηφοφορίες, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, οι συζητήσεις, το ισχύον κείμενο, η εφαρμογή στα κράτη μέλη, οι εκθέσεις αξιολόγησης, κλπ.
 • [17]  Όπως η αρχική πρόταση, τα πρακτικά συνεδριάσεων, οι εκθέσεις, οι τροπολογίες, οι ψηφοφορίες, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, οι συζητήσεις, το ισχύον κείμενο, η εφαρμογή στα κράτη μέλη, οι εκθέσεις αξιολόγησης κλπ.
 • [18]  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Fabio Ciani, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Σταύρος Λαμπρινίδης, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Владимир Уручев, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Monica Giuntini, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Luca Romagnoli, Stefano Zappalà

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender