MIETINTÖ suosituksista komissiolle aikuisten oikeudellisesta suojelusta: valtioiden väliset vaikutukset

24.11.2008 - (2008/2123(INI))

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Antonio López-Istúriz White
(Aloite – työjärjestyksen 39 artikla)

Menettely : 2008/2123(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0460/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0460/2008
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle aikuisten oikeudellisesta suojelusta: valtioiden väliset vaikutukset

(2008/2123(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

–   ottaa huomioon Haagissa 13. tammikuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen aikuisten kansainvälisestä suojelusta,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2006 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista,

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2008)0530),

–   ottaa huomioon komission 10. toukokuuta 2005 päivätyn tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Haagin ohjelma: kymmenen painopistettä seuraaviksi viideksi vuodeksi – Kumppanuus Euroopan uudistamiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla (KOM(2005)0184),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0460/2008),

A. ottaa huomioon, että kyseisessä Haagin ohjelmaa koskevassa tiedonannossaan komissio korosti prioriteettinaan tarvetta taata todellinen eurooppalainen alue siviilioikeuden alalla ja etenkin mitä tulee oikeuden päätösten tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon,

B.   ottaa huomioon tässä yhteydessä perheen omaisuutta, perintöjä tai testamentteja koskevat toimet ja kuulemiset uusien lainsäädäntöehdotusten tekemiseksi,

C.  ottaa huomioon tarpeen edistää myös suojelutoimien kohteena oleville henkilöille annettujen tuomioiden tai hallinnollisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa,

D.  katsoo, että suojelutoimien kohteena olevien henkilöiden haavoittuvaan ja vaikeaan tilanteeseen on kiinnitettävä huomiota sekä yhteistyötä, tiedonsaantia tai tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia pyyntöjä on käsiteltävä kiireellisinä,

E.  ottaa huomioon sellaisten tilanteiden kehittymisen, joissa oikeudellisen suojelun toteuttaminen koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota,

F.  ottaa huomioon, että on ilmennyt oikeudelliseen suojeluun liittyviä tapauksia, jotka koskevat kahta tai useampaa jäsenvaltiota ja EU:n jäsenvaltioita sekä EU:n ulkopuolisia valtioita, mikä johtuu erityisesti perinteisistä muuttovirroista (entiset siirtomaat, Yhdysvallat ja Kanada),

G. ottaa huomioon, että liikkuvuuden lisääntymisestä on aiheutunut ongelmia niiden jäsenvaltioiden välillä, joissa esiintyy eläkkeellä olevien henkilöiden, haavoittuvassa asemassa olevat aikuiset mukaan lukien, nettomaastamuuttoa, ja niiden, joissa esiintyy eläkeläisten nettomaahanmuuttoa,

H. ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot olivat Euroopan neuvoston ministerikomitean 23. helmikuuta 1999 jäsenvaltioille antamassa suosituksessa n:o R (99) 4 yhtä mieltä haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten oikeudellisen suojelun tarpeesta ja sitä koskevista periaatteista,

I.   katsoo, että haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten oikeudellisen suojelun on oltava henkilöiden vapaan liikkuvuuden tukipilari,

J.   ottaa huomioon jäsenvaltioiden lainsäädännössä nykyisin olevat erot suojelutoimien alalla,

K. toteaa, että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen määräykset on otettava huomioon,

L.  katsoo, että Haagin yleissopimuksen määräyksillä voidaan osallistua vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen tavoitteen saavuttamiseen helpottamalla suojelutoimia koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa, sovellettavan lain määrittelyä sekä keskusviranomaisten välistä yhteistyötä,

M.  katsoo, että olisi toteutettava jäsenvaltioiden välisiä erityisiä ja asianmukaisia yhteistyötoimia, joissa voitaisiin ottaa mallia tämän yleissopimuksen välineistä,

N.  katsoo, että voitaisiin ottaa käyttöön EU:n yhteisiä lomakkeita tiedonsaannin parantamiseksi suojelupäätöksistä sekä niiden levittämisen, tunnustamisen ja täytäntöönpanon kehittämiseksi,

O. katsoo, että tapauksissa, joissa on kyse vajaavaltaiseksi julistamisesta, voitaisiin laatia yhtenäinen lomake Euroopan unionin tasolla, jotta varmistetaan sen pätevyys kaikissa jäsenvaltioissa,

P.  katsoo, että koko Euroopan unionissa voitaisiin ottaa käyttöön järjestelmä virallisesti vahvistamattoman valtuutuksen helppoa tunnustamista, rekisteröintiä ja käyttöä varten,

1.  pitää myönteisenä puheenjohtajavaltio Ranskan sitoutumista haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten aseman ja rajat ylittävän oikeudellisen suojelun parantamiseen; onnittelee niitä jäsenvaltioita, jotka ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet Haagin yleissopimuksen, ja kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet tai ratifioineet mainittua sopimusta, tekemään niin;

2.  pyytää komissiota, heti kun Haagin yleissopimuksen toiminnasta on saatu riittäviä kokemuksia, esittämään EY:n perustamissopimuksen 65 artiklan perusteella lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä sekä parantaa aikuisten suojelua, vajaavaltaiseksi julistamista ja virallisesti vahvistamatonta valtuutusta koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa;

3.  kehottaa komissiota seuraamaan Haagin yleissopimuksen soveltamisesta ja sen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa saatavaa kokemusta ja esittämään parlamentille ja neuvostolle aikanaan selonteon, jossa esitetään käytännössä sovellettava yhteenveto ongelmista ja parhaista käytännöistä ja jossa voi tarvittaessa olla ehdotuksia yleissopimuksen soveltamista täydentäviksi tai täsmentäviksi yhteisön määräyksiksi;

4.  kehottaa komissiota arvioimaan yhteisön mahdollista liittymistä Haagin yleissopimukseen; ehdottaa, että jäsenvaltiot voisivat tehdä tehostettua yhteistyötä tällä alalla;

5.  kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet tai ratifioineet vammaisten oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta, liittymään siihen, koska se parantaisi haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelua EU:ssa;

6.  pyytää komissiota rahoittamaan tutkimuksen, jossa vertaillaan haavoittuvassa asemassa oleviin aikuisiin sovellettavia ja heidän suojelemiseensa tarkoitettuja toimia koskevia jäsenvaltioiden säädöksiä, jotta saadaan selville, minkälaisissa tapauksissa oikeudellisia ongelmia ilmenee ja mitä toimia EU:ssa tai jäsenvaltioissa olisi toteutettava tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi; katsoo, että tutkimuksessa olisi puututtava myös hoitolaitoksissa olevien älyllisesti vammaisten aikuisten holhoukseen ja heidän kykyynsä käyttää laillisia oikeuksiaan; kehottaa komissiota järjestämään konferensseja oikeusalan ammattilaisille, jotka joutuvat tekemisiin tällaisten tapausten kanssa, ja ottamaan tutkimuksen tulokset ja ammattilaisten mielipiteet huomioon tulevissa säädöksissä;

7.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että suojelutoimet ovat oikeasuhteisia kyseisten haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten tilanteeseen nähden, jotta yksittäisiltä EU-kansalaisilta ei evätä heidän oikeuksiaan, niin kauan kuin he kykenevät käyttämään niitä;

8.  kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla suojellaan haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia joutumasta henkilötietojen varastamisen tai väärinkäytön tai muun puhelin- tai tietoverkkorikoksen uhriksi, mukaan lukien oikeudelliset toimet haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten henkilötietojen suojelun parantamiseksi ja/tai niiden saatavuuden rajoittamiseksi;

9.  kannattaa turvallisten mekanismien, joissa on selkeät säännöt henkilötietojen suojelusta ja tietojen saatavuuden rajoittamisesta, luomista jäsenvaltioiden väliseen parhaiden käytäntöjen ja muiden nykyisin sovellettavia suojatoimia koskevien tietojen vaihtoon, mukaan lukien mahdollisuus haavoittuvassa asemassa olevan aikuisen suojelustatusta koskevien tietojen vaihtoon jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välillä;

10. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, etteivät kaikki haavoittuvassa asemassa olevat aikuiset tarvitse suojelua korkean ikänsä vuoksi, ja pyytää, haavoittuvassa asemassa olevien iäkkäiden aikuisten oikeudellisen suojelun ja oikeuksien parantamisen lisäksi, toteuttamaan toimia niiden aikuisten oikeuksien parantamiseksi, jotka ovat haavoittuvia vakavien fyysisten ja/tai psyykkisten vammojen takia, sekä ottamaan huomioon myös heidän tarpeensa toteuttaessaan sosiaalisia toimia laillisten oikeuksien takaamiseksi;

11. toteaa, että suosituksissa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta ja kunnioitetaan kansalaisten perusoikeuksia;

12. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:

PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET

A.       EHDOTUKSEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET

1.  On edistettävä suojelutoimien kohteena olevia henkilöitä koskevien oikeudellisten tai hallinnollisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

2.  Määräyksillä on osallistuttava vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen tavoitteen saavuttamiseen helpottamalla suojelutoimia koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa, sovellettavan lain määrittelyä sekä keskusviranomaisten välistä yhteistyötä.

3.  Olisi toteutettava jäsenvaltioiden välisiä täsmällisiä ja asianmukaisia yhteistyötoimia Haagin yleissopimuksen mukaisesti saatavilla olevien välineiden avulla.

4.  EU:n yhteiset lomakkeet tiedonsaannin parantamiseksi suojelupäätöksistä sekä niiden levittämisen, tunnustamisen ja täytäntöönpanon kehittämiseksi.

5.  Euroopan unionin tasolla laadittava yhtenäinen lomake tapauksissa, joissa on kyse vajaavaltaiseksi julistamisesta, jotta varmistetaan sen pätevyys kaikissa jäsenvaltioissa.

B.       EHDOTETTAVAT TOIMET

1.  Pyytää komissiota, heti kun Haagin yleissopimuksen toiminnasta on saatu riittäviä kokemuksia, esittämään EY:n perustamissopimuksen 65 artiklan perusteella lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä sekä parantaa aikuisten suojelua, vajaavaltaiseksi julistamista ja virallisesti vahvistamatonta valtuutusta koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan unioni joutuu vastaamaan jäsenvaltioiden väestön ikääntymisen haasteeseen, joka liittyy ihmisten eliniän huomattavaan pidentymiseen. Yli 60-vuotiaíden osuus nousee vuoteen 2050 mennessä 37 prosenttiin Euroopan väestöstä, josta yli 80-vuotiaita on yli 10 prosenttia. Tällä väestökehityksellä on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia, terveyspoliittisia ja budjettipoliittisia vaikutuksia ja siitä tehdään useita analyysejä Euroopan unionin tasolla.[1]

Tämän vuoksi on otettava käyttöön mukautettuja ja erityisiä toimenpiteitä näiden ihmisten suojelemiseksi, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden toiveiden mukaisesti ihmisten yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet kaikilla elämänaloilla yhteiskunnassa ja kunnioittaa kaikkien ihmisten, erityisesti ikääntyneiden henkilöiden, yksilöllisyyttä ja oikeutta yksityiselämään. Vanhimmillekin henkilöille on taattava mahdollisuus jatkaa omaisuutensa ja juoksevien asioidensa hoitamista[2].

Jäsenvaltioilla on erityislainsäädäntöä, joilla varmistetaan ihmisten ja heidän omaisuutensa tarpeisiin mukautetut suojelujärjestelmät. Useita merkittäviä uudistuksia on toteutettu 90-luvulta alkaen. Näin tehtiin esimerkiksi Saksassa 1. tammikuuta 1992, kun voimaan tuli 12. syyskuuta 1990 tehty laki ikääntyneiden holhouksen uudistamisesta, jossa otettiin käyttöön yhtenäinen avustusväline ja uudenaikaistettiin suojelukeinot, Espanjassa, jossa annettiin 18. marraskuuta 2003 laki vajaavaltaisten henkilöiden omaisuuden suojaamisesta, Italiassa, jossa annettiin 9. tammikuuta 2004 laki, jolla uudistetaan holhousjärjestelmä ja otetaan käyttöön lievempiä suojelutoimia tai Isossa-Britanniassa 7. huhtikuuta 2007 annetulla lailla. Ranskassa 5. maaliskuuta 2007 annettu laki, jolla uudistettiin ikääntyneiden oikeudellista suojelua, tulee voimaan 1. tammikuuta 2009.

Näiden lakiuudistusten tarkoituksena on ollut erityisesti varmistaa, että esitetyt toimenpiteet ovat yksilöllisiä, jotta holhouksen alaiset henkilöt voisivat säilyttää tiettyjä oikeuksia ja varmistaa etukäteen mahdollisten suojelukeinojen käyttöönotto: tällainen on esimerkiksi englantilaisen oikeuden Lasting power of Attorney, joka on henkilön yksin tai neuvonantajan avustamana vapaaehtoisesti laatima virallisesti vahvistamaton valtuutus tai Saksan oikeusjärjestelmän Vollmacht, joka voi olla virallisesti vahvistamaton tai notaarin vahvistama, jos siihen liittyy luovutustoimia. Tulevan Ranskan lain holhouspäätöksellä henkilö voi myös etukäteen määritellä toimintakelpoisuutensa rajoittamisen ja antaa valtuutuksen itse valitsemalleen henkilölle virallisesti vahvistamattomalla tai notaarin vahvistamalla asiakirjalla, jos siihen liittyy luovutustoimia.

Nämä suojelujärjestelmät on voitava tunnustaa ja panna helposti täytäntöön rajat ylittävissä tapauksissa Euroopan unionin sisällä, kun suojeltava henkilö on muuttanut tai otettu holhouksen alaiseksi tai vastaanotettu jäsenvaltioon, joka ei ole hänen vakituinen asuinpaikkansa tai jos hänen omaisuutensa on jakaantunut useaan jäsenvaltioon. Tämä on vielä tärkeämpää siksikin, että edunvalvontajärjestelmien välillä on huomattavia eroja jäsenvaltioittain ja suojelutoimien kohteena olevien henkilöiden liikkuvuus lisääntyy.

Tilanteet, joissa suojeltavat henkilöt oleskelevat jäsenvaltiossa, joka ei ole heidän vakituinen asuinpaikkansa, tai ovat sairaalahoidossa toisessa valtiossa, kuin siinä, jossa heidän omaisuutensa sijaitsee, lisääntyvät yhä enemmän osaksi siitä syystä, että pääsyä hoitojärjestelmiin jäsenvaltioiden välillä on helpotettu.

Oikeudellisen suojelun järjestelmien pitää voida edelleen olla voimassa etenkin siksi, että varmistettaisiin oikeudellisten, hallinnollisten ja henkilöiden itsensä tekemien päätösten jatkuvuus. Tämä koskee tulevia vajaavaltaisuuspäätöksiä tai edunvalvontavaltuutuksia, joita pitää soveltaa koko Euroopan unionissa.

II. Jäsenvaltioiden välisten mukautettujen yhteistyötoimien toteuttaminen

1. Sisältö

Haagissa 13. tammikuuta 2000 tehdyllä yleissopimuksella EU sai välineitä jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, joilla voidaan varmistaa jäsenvaltioissa päätettyjen suojelutoimien tunnustaminen ja täytäntöönpano.

Euroopan yhteisön liittymisen kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevään Haagin konferenssiin 3. huhtikuuta 2007 pitäisi johtaa siihen, että yhteisö ratifioi yleissopimukset, joita kaikki jäsenvaltiot eivät vielä ole ratifioineet.

Tällä hetkellä Haagissa 13. tammikuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen aikuisten kansainvälisestä suojelusta on allekirjoittanut ainoastaan 9 jäsenvaltiota (Saksa, Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta) sekä Sveitsi, ja vain Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlannin osalta) ovat ratifioineet sen. Tämä kansainvälisen yksityisoikeuden väline helpottaa toimivaltaisten viranomaisten ja sovellettavan lain määrittelyä Euroopan unionin tasolla ja varmistaa jäsenvaltioissa päätettyjen suojelutoimien tunnustamisen ja täytäntöönpanon.

Ratifioidessaan tämän yleissopimuksen yhteisö saa itselleen tällä alalla asianmukaisen välineen, joka vastaa jäsenvaltioiden viimeaikaisia lainsäädännöllisiä muutoksia ikäihmisten oikeudellisessa suojelussa ja vahvistaa tiiviin yhteistyön Haagin konferenssin kanssa. Toistaiseksi oikeudellinen yhteistyö on rajallista, ja tällaiset välineet ovat tarpeen Euroopan unionin väestön ikääntymisestä johtuvien väestörakennetta, yhteiskuntaa ja terveydenhuoltoa koskevien muutosten vuoksi.

Euroopan unionin omat ja välittömästi toimivat mekanismit voisivat kuitenkin olla jo käytössä jäsenvaltioiden tiiviin yhteistyön varmistamiseksi.

Olisi laadittava yhdenmukaisia EU:n lomakkeita edunvalvonnan järjestämiseksi tai hoitamiseksi tehtyjen päätösten tai toimenpiteiden levittämisen, tunnustamisen ja täytäntöönpanon edistämiseksi. Samoin voitaisiin laatia järjestelyt asiakirjojen ja tietojen siirtämiseksi, jotta siirtäminen olisi vaivatonta erityisesti hätätilanteissa, kun suojelun alainen henkilö on esimerkiksi otettava sairaalahoitoon hänen oleskellessaan tilapäisesti vakituisen asuinmaansa ulkopuolella.

Lisäksi vajaavaltaisuuspäätöksiin tarkoitetun yhtenäisen lomakkeen laatiminen olisi erittäin hyödyllistä ja muodostaisi yhdenmukaistetun välineen, jonka avulla yhteisö voisi varmistaa niiden levittämisen, tunnustamisen ja täytäntöönpanon. Henkilöt, jotka ovat luovuttaneet sopimuksella tai yksipuolisella valtuutuksella kolmannelle henkilölle oikeuden valvoa etujaan, voisivat siten ongelmitta asua tai oleskella muussa jäsenvaltiossa kuin kotimaassaan menettämättä tämän päätöksen hyötyjä.

Liite: Haagissa 13. tammikuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen esittely

1. Haagissa 13. tammikuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen perusteella suojeltavan henkilön vakituisen asuinmaan oikeus- ja hallintoviranomaiset ovat toimivaltaisia ryhtymään toimiin henkilön ja hänen omaisuutensa suojaamiseksi, ja samalla turvataan joustavasti muidenkin jäsenvaltioiden ja erityisesti maan, jossa henkilö oleskelee, viranomaisten toimivalta. Tällainen tilanne on henkilöillä, jotka ovat sairaala- tai muussa hoidossa jossain muussa kuin vakituisessa asuinmaassaan. Toimivaltaisen jäsenvaltion viranomaiset soveltavat omaa lakiaan, paitsi jos ilmenee tarve soveltaa toisen valtion lakia, johon henkilöllä on tiiviimmät siteet erityisesti omaisuuden puolesta (13 artikla), tai jos on kyseessä statuutinvaihdos.

2. Vajaavaltaisuutta koskevien päätösten huomioon ottaminen tässä yleissopimuksessa on merkittävä uudistus ja se koskee tilanteita, joissa henkilöt ovat luovuttaneet sopimuksella tai yksipuolisella valtuutuksella kolmannelle henkilölle oikeuden valvoa etujaan. Jäsenvaltioiden alaa koskevan lainsäädännön kehitys ja useiden tämäntyyppisten järjestelyiden käyttöönotto itse asiassa varmistanee päätösten siirtämisen ja vaikutukset kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

3. Haagissa 13. tammikuuta 2000 tehdyssä yleissopimuksessa on myös periaate, että sopimusvaltioiden viranomaisten tuomiot tunnustetaan ilman eri toimenpiteitä.

4. Se sisältää myös yhteistyötoimia, erityisesti keskusviranomaisten nimittämisen kuhunkin valtioon valvomaan lainsäädäntöä ja jäsenvaltioissa käytettävissä olevia elimiä koskevaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Nämä viranomaiset voivat etenkin tapauksissa, joissa aikuisen tilanne sitä vaatii, esittää tiedonsaantipyynnön toisen valtion toimivaltaisille viranomaisille, kun suojelutoimenpidettä harkitaan. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös rohkaista sovittelua, jotta päästäisiin sopuratkaisuihin aikuista tai hänen omaisuuttaan koskevissa asioissa.

  • [1]  Komission ja terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tiedotus ikääntymisestä ja terveydestä: http://ec.europa.eu/healthph_information/dissemination/diseases/age_fr.htm
  • [2]  Euroopan unionin neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden sosiaaliasiain ministereiden periaatteellinen julistus ikäihmisten ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä. 6. joulukuuta 1993 (EYVL C 343, 21.12.1993, s. 1–3).

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnaN LAUSUNTO (11.11.2008)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

aikuisten oikeudellisesta suojelusta: valtioiden väliset vaikutukset
(2008/2123(INI))

Valmistelija: Urszula Gacek

(Aloite – työjärjestyksen 39 artikla)

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että siirtyminen laillisten holhoojien tekemästä korvaavasta päätöksenteosta haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten tuettuun päätöksentekoon voi joissakin tapauksissa auttaa estämään haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten epäinhimillisen kohtelun ja ehkäisemään konflikteja sekä takaamaan haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten ihmisarvon kunnioittamisen,

B.  ottaa huomioon, että on ilmennyt oikeudelliseen suojeluun liittyviä tapauksia, jotka koskevat kahta tai useampaa jäsenvaltiota ja EU:n jäsenvaltioita sekä EU:n ulkopuolisia valtioita, mikä johtuu erityisesti perinteisistä muuttovirroista (entiset siirtokunnat, Yhdysvallat ja Kanada),

C. ottaa huomioon, että liikkuvuuden lisääntymisestä on aiheutunut ongelmia niiden jäsenvaltioiden välillä, joissa esiintyy eläkkeellä olevien henkilöiden, haavoittuvassa asemassa olevat aikuiset mukaan lukien, nettomaastamuuttoa, ja niiden, joissa esiintyy eläkeläisten nettomaahanmuuttoa,

D. ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot olivat Euroopan neuvoston ministerikomitean 23. helmikuuta 1999 jäsenvaltioille antamassa suosituksessa n:o R (99) 4 haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten oikeudellisen suojelun periaatteista yhtä mieltä haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten oikeudellisen suojelun tarpeesta ja sitä koskevista periaatteista,

E.  katsoo, että haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten oikeudellisen suojelun on oltava henkilöiden vapaan liikkuvuuden tukipilari,

1.  pitää myönteisenä puheenjohtajavaltio Ranskan sitoutumista haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten aseman ja rajat ylittävän oikeudellisen suojelun parantamiseen; onnittelee niitä jäsenvaltioita, jotka ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet 13. tammikuuta 2000 tehdyn Haagin yleissopimuksen aikuisten kansainvälisestä suojelusta, ja kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet tai ratifioineet mainittua sopimusta, tekemään niin;

2.   kehottaa komissiota valvomaan Haagin yleissopimuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja antamaan parlamentille kertomuksen sopimuksen täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista ja parhaista käytännöistä;

3.   kehottaa komissiota arvioimaan yhteisön mahdollista liittymistä Haagin yleissopimukseen; ehdottaa, että jäsenvaltiot voisivat tehdä tehostettua yhteistyötä tällä alalla;

4.   kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet tai ratifioineet vuonna 2006 tehtyä vammaisten oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta, liittymään siihen, koska se parantaisi haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelua EU:ssa;

5.   kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia vammaisen henkilön statuksen vastavuoroisesta tunnustamisesta ja oikeudellisista suojatoimista jäsenvaltioissa, jotka rajoittavat haavoittuvassa asemassa olevan aikuisen päätöksentekovaltaa tai siirtävät sen toiselle henkilölle; kannattaa selkeiden sääntöjen sisällyttämistä oikeuskäytäntöön, jotta voidaan välttää eturistiriitoja tai muita oikeudellisia ongelmia, joita aiheutuu useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa asuvien perheenjäsenten toimimisesta haavoittuvassa asemassa olevan aikuisen holhoojana;

6.  pyytää komissiota rahoittamaan tutkimuksen, jossa vertaillaan haavoittuvassa asemassa oleviin aikuisiin sovellettavia ja heidän suojelemiseensa tarkoitettuja toimia koskevia jäsenvaltioiden säädöksiä, jotta saadaan selville, minkälaisissa tapauksissa oikeudellisia ongelmia ilmenee ja mitä toimia EU:ssa tai jäsenvaltioissa olisi toteutettava tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi; tutkimuksessa olisi puututtava myös hoitolaitoksissa olevien älyllisesti vammaisten aikuisten holhoukseen ja heidän mahdollisuuteensa käyttää laillisia oikeuksiaan; kehottaa komissiota järjestämään konferensseja oikeusalan ammattilaisille, jotka joutuvat tekemisiin tällaisten tapausten kanssa, ja ottamaan tutkimuksen tulokset ja ammattilaisten mielipiteet huomioon tulevissa säädöksissä;

7.   kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edelleen tutkimaan kansallisia ja rajat ylittäviä oikeudellisia toimia, jotta haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia voidaan tukea enemmän päätöksenteossa, sen sijaan että heistä tulee oikeustoimikelvottomia tai että heille määrätään holhooja; kehottaa käyttämään "tuettua päätöksentekoa" mahdollisimman pitkään ja ensisijaisena vaihtoehtona useimmissa tapauksissa; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota iäkkäiden ihmisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten toimintamahdollisuuksien lisäämiseen;

8.   kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että suojelutoimet ovat oikeasuhteisia haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten tilanteeseen nähden, jotta yksittäisiltä EU-kansalaisilta ei evätä heidän oikeuksiaan, niin kauan kuin he kykenevät käyttämään niitä;

9.   kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla suojellaan haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia joutumasta henkilötietojen varastamisen tai väärinkäytön tai muun puhelin- tai tietoverkkorikoksen uhriksi, mukaan lukien oikeudelliset toimet haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten henkilötietojen suojelun parantamiseksi ja/tai niiden saatavuuden rajoittamiseksi;

10. kannattaa turvallisten mekanismien, joissa on selkeät säännöt henkilötietojen suojelusta ja tietojen saatavuuden rajoittamisesta, luomista jäsenvaltioiden väliseen parhaiden käytäntöjen ja muiden nykyisin sovellettavia suojatoimia koskevien tietojen vaihtoon, mukaan lukien mahdollisuus haavoittuvassa asemassa olevan aikuisen suojelustatusta koskevien tietojen vaihtoon jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välillä;

11. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, etteivät kaikki haavoittuvassa asemassa olevat aikuiset tarvitse suojelua korkean ikänsä vuoksi, ja pyytää, haavoittuvassa asemassa olevien iäkkäiden aikuisten oikeudellisen suojelun ja oikeuksien parantamisen lisäksi, toteuttamaan toimia niiden aikuisten oikeuksien parantamiseksi, jotka ovat haavoittuvia vakavien fyysisten ja/tai psyykkisten vammojen takia, sekä ottamaan huomioon myös heidän tarpeensa toteuttaessaan sosiaalisia toimia laillisten oikeuksien takaamiseksi;

12. kehottaa neuvostoa ja komissiota pyrkimään selvittämään muut iäkkäiden EU-kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa liittyvät kysymykset, mukaan lukien jäsenvaltioiden säädökset aikuisten lasten taloudellisissa vaikeuksissa oleville vanhemmilleen maksamista "elatusmaksuista", kysymykset oikeudesta saada ja käyttää iäkkäältä aikuiselta eläkkeelle siirtymisen vuoksi aikuiselle lapselle siirrettyä omaisuutta ja muut seikat, jotka voivat heikentää iäkkään henkilön kykyä puolustaa perusoikeuksiaan aikuisia lapsiaan tai muita sukulaisia vastaan.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

4.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

12

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mihael Brejc, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Urszula Gacek, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Adamos Adamou, Luca Romagnoli

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg