ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο

24.11.2008 - (2008/2129(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτρια: Christa Prets

Διαδικασία : 2008/2129(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0461/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0461/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο

(2008/2129(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης του 2005,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, και ειδικότερα της αιτιολογικής σκέψης 37[1] και του άρθρου 26, της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (οδηγία περί υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 854/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών[2],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί εφαρμογής προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007)[3],

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης (2006/952/ΕΚ)[4],

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης[5],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, με θέμα "Ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον" (COM(2007)0833),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο "Media pluralism in the Member States of the European Union" (Πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (SEC(2007)0032),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2005, με θέμα "Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2005)0229),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης [6],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2005[7] με θέμα "Τηλεόραση χωρίς σύνορα",

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με τη μετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές: ευκαιρία για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και την πολιτισμική ποικιλομορφία [8],

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 για τις διαπολιτισμικές ικανότητες και ειδικότερα για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την παιδεία για τα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον [9],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Grünwald της UNESCO για την εκπαίδευση για τα οπτικοακουστικά μέσα (1982),

–   έχοντας υπόψη την ατζέντα του Παρισιού της UNESCO – δώδεκα συστάσεις για την εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα (2007),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης Rec(2006)12 "Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών στα κράτη μέλη για την οικείωση του νέου περιβάλλοντος πληροφοριών και επικοινωνιών από τα παιδιά",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6‑0461/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κοινωνικής καθημερινότητας και της πολιτικής, ότι το σημερινό τοπίο των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης, πράγμα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον πλουραλισμό και ότι κατά συνέπεια έχει καθοριστική σημασία στην πολιτική παιδεία και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη οπτικοακουστικών ή έντυπων μέσων ενημέρωσης, κλασικά και ψηφιακά, αναμειγνύονται και ότι από τεχνική άποψη και από άποψη περιεχομένου σημειώνεται σύγκλιση των διαφόρων μορφών μέσων ενημέρωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, τα νέα μέσα επικοινωνίας κερδίζουν ολοένα περισσότερο έδαφος σε όλες τις πτυχές του βίου και ότι τα νέα αυτά μέσα προϋποθέτουν τον ενεργότερο ρόλο του χρήστη των μέσων, καθώς και ότι οι κοινότητες κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια και τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν επίσης μορφές μέσων επικοινωνίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους νεαρούς χρήστες των μέσων η πρώτη πηγή ενημέρωσης είναι κυρίως το διαδίκτυο και ότι διαθέτουν γνώση χειρισμού αυτού του μέσου που προσανατολίζεται προς τις ανάγκες τους, αλλά δεν είναι συστηματική, ενώ αντίθετα οι ενήλικες ενημερώνονται κυρίως μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων και των περιοδικών, και λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι στο σύγχρονο τοπίο των μέσων ενημέρωσης ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας οφείλει να ανταποκρίνεται τόσο στις προκλήσεις των νέων μέσων - κυρίως των δυνατοτήτων που προσφέρουν για διάδραση και δημιουργική συμμετοχή - όσο και στις γνώσεις που απαιτούν τα παραδοσιακά μέσα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν κύρια πηγή πληροφόρησης των πολιτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας μπορεί να κατακλύσουν τους λιγότερο έμπειρους χρήστες με πληθώρα μη διαφοροποιημένων πληροφοριών, οι οποίες δηλαδή δεν ιεραρχούνται ανάλογα με τον βαθμό σχετικότητάς τους, και ότι αυτή η υπερπληθώρα πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει εξίσου μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη πληροφοριών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλή εκπαίδευση στον χειρισμό της τεχνολογίας των πληροφοριών και των μέσων επικοινωνίας, που σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων, αυξάνει σημαντικά τα επαγγελματικά προσόντα και συνεισφέρει από άποψη εθνικής οικονομίας στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη πρόσβαση στις τεχνολογίες επικοινωνίας παρέχει στον καθένα τη δυνατότητα για μετάδοση κατ’ αυτόν τον τρόπο πληροφοριών και για παγκόσμια διάδοσή τους, καθιστώντας έτσι τον οποιονδήποτε εν δυνάμει δημοσιογράφο, και ότι ο επαρκής γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι αναγκαίος όχι μόνο για την κατανόηση των πληροφοριών αλλά και για τη δυνατότητα παραγωγής και διάδοσης του περιεχομένου των μέσων και ότι κατά συνέπεια μόνο οι γνώσεις υπολογιστή δεν οδηγούν αυτομάτως σε μεγαλύτερο γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η πρόοδος της διείσδυσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ περιφερειών, και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων και αγροτικών περιφερειών, με κίνδυνο τη συνεχή διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος στην ΕΕ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση ανθρώπων ικανών για επικοινωνία και με κριτικό νου και ότι μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τομέα της κατάρτισης στα μέσα ενημέρωσης και στον βαθμό ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και ότι η κατάρτιση στα μέσα επικοινωνίας μπορεί καταρχάς να επιτευχθεί από δασκάλους που είναι και οι ίδιοι καταρτισμένοι στη χρήση των μέσων αυτών και έχουν λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση στον εν λόγω τομέα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση στα μέσα επικοινωνίας διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, πράγμα το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής παιδείας που βοηθεί τα άτομα να ενισχύσουν τη συμπεριφορά τους ως ενεργοί πολίτες και την επίγνωση τόσο των δικαιωμάτων όσο και των υποχρεώσεών τους και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι οι καλά πληροφορημένοι υπεύθυνοι πολίτες αποτελούν τη βάση μιας πλουραλιστικής κοινωνίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της ερασιτεχνικής παραγωγής περιεχομένου και προϊόντων μέσων γίνεται εκμάθηση δεξιοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση των αρχών και των αξιών του επαγγελματικά παραγόμενου περιεχομένου των μέσων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδεία όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης είναι λιγότερο καθιερωμένη στους ηλικιωμένους από ό,τι στους νέους ανθρώπους και ότι συχνά οι ηλικιωμένοι έχουν φόβους και αναστολές απέναντι στα νέα μέσα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι που αφορούν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων γίνονται ολοένα πιο εξελιγμένοι και πολυάριθμοι, και ότι αυτό συνιστά σημαντική απειλή για τους λιγότερο έμπειρους χρήστες,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας αποτελεί αναγκαία βασική ικανότητα στην κοινωνία της πληροφορίας και της ενημέρωσης,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανοίγονται δυνατότητες για παγκόσμια επικοινωνία ανοιχτή σε όλο τον κόσμο, που αποτελούν θεμέλιο των δημοκρατικών κοινωνιών και μεταδίδουν γνώσεις και πληροφορίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα ψηφιακά μέσα παρέχουν θετικές δυνατότητες συμμετοχικότητας και δημιουργικότητας και με αυτό τον τρόπο προκύπτει αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή διάθεση δεδομένων δεν επαρκεί για να γίνουν ακριβείς δηλώσεις σχετικά με τη φάση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποφασιστική σημασία του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας έχει υπογραμμισθεί και από την Unesco, για παράδειγμα στη δήλωση του Grünwald για την εκπαίδευση για τα οπτικοακουστικά μέσα (1982) και στην Ατζέντα του Παρισιού – Δώδεκα συστάσεις για την εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα (2007),

Καταρχήν

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται βελτίωση ως προς τη διατύπωση μιας ευρωπαϊκής σύλληψης της προαγωγής του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ιδίως αναφορικά με τη συμπερίληψη των κλασικών μέσων και την αναγνώριση της σημασίας της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας·

2.  επικροτεί τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου "Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός" της 21ης και 22ας Μαΐου 2008· αναμένει να δραστηριοποιηθούν έντονα τα κράτη μέλη για την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και προτείνει να ενισχυθεί η επιτροπή επαφών των κρατών μελών που προβλέπεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με ειδικούς του τομέα της εκπαίδευσης·

3.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει σύσταση, και να αναπτύξει σχέδιο δράσης σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας· παροτρύνει την Επιτροπή να διοργανώσει το 2009 συνεδρίαση της επιτροπής συνεργασίας για τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων (AVMS), με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη συνεργασία σε τακτική βάση·

4.  ζητεί από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση των οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών να συνεργασθούν και να συμβάλουν στη βελτίωση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα· αναγνωρίζει την ειδική ανάγκη να αναπτυχθούν και να εφαρμοσθούν σε εθνικό επίπεδο κώδικες δεοντολογίας καθώς και πρωτοβουλίες για την από κοινού ρύθμιση και την αυτορρύθμιση· τονίζει την ανάγκη ανάμιξης όλων των συμμετόχων στην προώθηση της συστηματικής έρευνας των διαφόρων πτυχών και διαστάσεων του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας

5.  συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και να συζητήσει θέματα της εκπαίδευσης στα μέσα και να κάνει τακτικότερες τις συναντήσεις της και να προχωρήσει σε τακτικές διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους όλων των κρατών μελών·

6.  επιμένει ότι παράλληλα με τους φορείς χάραξης πολιτικής, δημοσιογράφους, τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και τις εταιρείες μέσων επικοινωνίας, οι μικροί τοπικοί κυρίως φορείς, όπως για παράδειγμα οι βιβλιοθήκες, τα κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων, τα τοπικά κέντρα ενασχόλησης με τις τέχνες και τα μέσα επικοινωνίας, οι θεσμοί κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα τοπικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. δημόσια κανάλια), είναι εκείνοι που μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σε συνάρτηση με το άρθρο 26 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δείκτες γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας για τη μακροπρόθεσμη προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  διαπιστώνει ότι γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας σημαίνει την ικανότητα ανεξάρτητης πρόσβασης στα μέσα επικοινωνίας, κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης διαφόρων πτυχών των μέσων και των περιεχομένων τους, καθώς και τη δυνατότητα επικοινωνίας σε διαφορετικές περιστάσεις και τη δυνατότητα δημιουργίας και διάδοσης περιεχομένων στα μέσα ενημέρωσης· διαπιστώνει ότι εκτός αυτού όσον αφορά την πληθώρα των διαθέσιμων πηγών, το σημαντικότερο είναι να υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος συγκεκριμένων πληροφοριών μέσα από τον κατακλυσμό δεδομένων και εικόνων που παρέχουν τα νέα μέσα επικοινωνίας και ιεράρχησης αυτών·

9.  τονίζει ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής για την ενημέρωση των καταναλωτών, της επίγνωσης και της εξοικείωσης με θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, της ενεργοποίησης και της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών και της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευρύνει την πολιτική της για την προαγωγή του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε συνεργασία με όλα τα όργανα της Ένωσης και των αρχών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και να ενισχύσει τη συνεργασία με την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης·

Ομάδες-στόχοι και στοχοθεσίες

11. υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τα μέσα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλους τους πολίτες – τα παιδιά, τους νέους, τους ενήλικες, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία·

12. επισημαίνει ότι ο γραμματισμός στα μέσα ξεκινάει από το οικογενειακό περιβάλλον με την διαπαιδαγώγηση ως προς τον τρόπο επιλογής των υπηρεσιών που παρέχουν τα μέσα επικοινωνίας - τονίζοντας σχετικά τη σημασία της εκπαίδευσης στα μέσα για τους γονείς, οι οποίοι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο μέσα από τη διαμόρφωση των συνηθειών των παιδιών όσον αφορά τα μέσα επικοινωνίας - και συνεχίζεται στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και μέσα από την διά βίου μάθηση και ενισχύεται από το έργο των εθνικών, κρατικών και ρυθμιστικών αρχών και τις δράσεις των επαγγελματιών και των φορέων των μέσων επικοινωνίας·

13. διαπιστώνει ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης που αφορά τα μέσα είναι η υπεύθυνη και δημιουργική χρήση των μέσων και των περιεχομένων τους, η κριτική ανάλυση προϊόντων των μέσων, η κατανόηση της λειτουργίας της βιομηχανίας των μέσων και η ανεξάρτητη παραγωγή περιεχομένων των μέσων·

14. συνιστά η εκπαίδευση στα μέσα να ενημερώνει όσον αφορά πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας της χρήσης των μέσων και για τη σημασία του σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ιδίως όσον αφορά το διαδίκτυο καθώς και την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας και το δικαίωμα πληροφοριακής αυτονομίας στο διαδίκτυο· τονίζει την ανάγκη οι χρήστες που εξοικειώθηκαν πρόσφατα με τα μέσα επικοινωνίας να πληροφορηθούν τους πιθανούς κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων καθώς και εκείνους που αφορούν τη βία στο Διαδίκτυο·

15. επισημαίνει ότι οι διαφημίσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μέσα ενημέρωσης σήμερα· τονίζει ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας οφείλει να παρέχει και κριτήρια αξιολόγησης των εργαλείων και των πρακτικών διαφήμισης·

Εξασφάλιση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

16. καλεί τους ευρωπαίους πολιτικούς να περιορίσουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών με την ανάπτυξη της υποδομής επικοινωνίας και ενημέρωσης και κυρίως με τη διάθεση ευρυζωνικότητας στις πιο απομακρυσμένες περιοχές·

17. επιμένει ότι στις παροχές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας συγκαταλέγεται και η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικό Διαδίκτυο και ότι πρέπει να διαμορφωθεί ευρεία και ποιοτική προσφορά καθώς και προσιτές τιμές και απαιτεί να έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα χρησιμοποίησης φθηνής ευρυζωνικής σύνδεσης·

Εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης στα σχολεία και ως μέρος της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού

18. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση στα μέσα θα πρέπει να αποτελεί μέρος της επίσημης παιδείας όπου θα έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά και να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης·

19. ζητεί να συμπεριληφθεί ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας ως ένατη βασική ικανότητα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διά βίου μάθηση σύμφωνα με τη σύσταση 2006/962/ΕΚ·

20. συνιστά να είναι η εκπαίδευση στα μέσα κατά το δυνατόν προσανατολισμένη στην πράξη και να συνδέεται με οικονομικά, πολιτικά, φιλολογικά, κοινωνικά και καλλιτεχνικά μαθήματα και με μαθήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και προτείνει τη δημιουργία ειδικού μαθήματος "Εκπαίδευση στα μέσα" και μια διαθεματική προσέγγιση σε συνδυασμό με εξωσχολικά προγράμματα·

21. συνιστά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προωθήσουν ως μέσο για την πρακτική εκπαίδευση στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας τη διαμόρφωση προϊόντων των μέσων (στον τομέα των έντυπων, των οπτικοακουστικών και των νέων μέσων) με τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών·

22. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας δημιουργίας δεικτών για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, και την ποιότητα των σχολικών μαθημάτων και την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στον τομέα αυτόν·

23. διαπιστώνει ότι, παράλληλα με τον παιδαγωγικό και τον εκπαιδευτικό τομέα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης ο τεχνικός εξοπλισμός και η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και υπογραμμίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά η υποδομή των σχολείων για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση όλων των μαθητών σε υπολογιστές, στο διαδίκτυο και στα αντίστοιχα μαθήματα·

24. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση στα μέσα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ειδικά σχολεία, καθώς σε πολλές αναπηρίες τα μέσα παίζουν σημαντικό ρόλο για την υπέρβαση επικοινωνιακών εμποδίων·

25. συνιστά να ενταχθούν στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στοιχεία εκπαίδευσης στα μέσα προκειμένου να επιτευχθεί η εντατική τους εκπαίδευση· παροτρύνει κατά συνέπεια τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ενημερώσουν τους δασκάλους όλων των μαθημάτων και σχολικών βαθμίδων σχετικά με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο πλαίσιο του μαθήματος και σχετικά με τα προβλήματα της κατάρτισης στα μέσα επικοινωνίας·

26. τονίζει ότι είναι αναγκαία η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, επιτυχημένων πρακτικών και, στον τομέα της εκπαίδευσης, παιδαγωγικών μεθόδων μεταξύ των κρατών μελών·

27. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη συνέχεια του προγράμματος MEDIA ένα ειδικό τμήμα που θα αφορά την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, διότι στη σημερινή του μορφή το πρόγραμμα συμβάλλει πολύ λίγο στην προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας· υποστηρίζει εξάλλου την προσπάθεια της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος με την ονομασία Media Mundus, για την υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων· ζητεί να συμπεριληφθεί ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας σε μεγαλύτερο βαθμό σε άλλα προγράμματα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στα Comenius, eTwinning και Grundtvig και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

Εκπαίδευση ηλικιωμένων στα μέσα

28. υπογραμμίζει ότι η εργασία με ηλικιωμένους πάνω στα μέσα πρέπει να γίνεται στα μέρη όπου συχνάζουν όπως π.χ. οι σύλλογοι, τα γηροκομεία και τα ιδρύματα, οι μονάδες αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης, οι ομάδες για την ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο, οι πρωτοβουλίες ή τα κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων·

29. επισημαίνει ότι τα ψηφιακά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα ιδίως στους ηλικιωμένους να συμμετέχουν επικοινωνιακά στην καθημερινότητα και να διατηρούν την αυτονομία τους όσο περισσότερο διάστημα είναι δυνατό·

30. συνιστά να ληφθεί υπόψη η ζωή και η εμπειρία των ηλικιωμένων ατόμων και η σχέση αυτών με τα μέσα επικοινωνίας στο πλαίσιο της κατάρτισης των ηλικιωμένων στα μέσα επικοινωνίας·

o

o o

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σελ. 27.
  • [2]  ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σελ. 1.
  • [3]  ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σελ. 12.
  • [4]  ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σελ. 72.
  • [5]  ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σελ. 10.
  • [6]  ΕΕ C 25 της 29.1.2004, σελ. 205.
  • [7]  ΕΕ C 193 E της 17.8.2006, σελ. 117.
  • [8]  ΕΕ C 296 E της 6.12.2006, σελ. 120.
  • [9]  ΕΕ C 141 της 7.6.2008, σελ. 14.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα μέσα επικοινωνίας, αφενός μεν, προσφέρουν ευκαιρίες για παγκόσμια επικοινωνία, για άνοιγμα στον κόσμο, μετάδοση γνώσεων και μετεξέλιξη της δημοκρατίας, αφετέρου δε, κρύβουν και τον κίνδυνο μεγαλύτερης χειραγώγησης. Έτσι, μπορεί να είναι τόσο μια πρόκληση όσο και μια ευκαιρία.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων εξελίξεων στον κλάδο των πληροφοριών της ενημέρωσης και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), τόσο οι καινοτόμες τεχνολογίες όσο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας διεισδύουν όλο και πιο πολύ σε κάθε τομέα της ζωής. Η κοινωνία είναι αναγκασμένη να συμβαδίζει περισσότερο από ποτέ με αυτή τη γρήγορη τεχνολογική αλλαγή και να μάθει να χειρίζεται έναν καταιγισμό πληροφοριών. Ταυτόχρονα, τα μέσα εμφανίζονται ως "πυλωροί" κατά την επιλογή των σχετικών θεμάτων, επηρεάζοντας έτσι την ατζέντα της πολιτικής και της καθημερινότητας. Όμως αυτή η επιλογή γίνεται βάσει μιας ατομικής θεώρησης και ως εκ τούτου είναι μόνο κατά προσέγγιση αντικειμενική. Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας έχει σκοπό να υποστηρίξει τους ανθρώπους στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και να τους κάνει χρήστες των μέσων με αυτοπεποίθηση.

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας σημαίνει να έχει το άτομο τις ικανότητες που απαιτούνται για τη χρησιμοποίηση των μέσων, να καταλαβαίνει και να αξιολογεί με κριτικό πνεύμα τα μέσα και τα περιεχόμενά τους, καθώς και να μπορεί να επικοινωνήσει σε πολλά και διάφορα περιβάλλοντα. Παράλληλα με τις παιδαγωγικές πτυχές, καθοριστικός είναι και ο ρόλος του εξοπλισμού και της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες. Για τον λόγο αυτόν, ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας με την ευρεία έννοια μπορεί να εννοηθεί ως η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και ο κριτικός και υπεύθυνος χειρισμός των περιεχομένων τους.

Η παρούσα έκθεση συμπληρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής που έχει άμεση σχέση με τη νέα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων[1]. Η οδηγία αυτή καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει για το επίπεδο του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στα κράτη μέλη.

Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται κυρίως για την αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών και ειδήσεων και για την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πέρα από αυτό, εξελίσσεται όλο και πιο πολύ σε πηγή πρώτης ενημέρωσης κατά την αναζήτηση πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο θέμα. Γενικά όμως οι πληροφορίες αυτές αντιμετωπίζονται με λιγότερη εμπιστοσύνη από αυτές των κλασικών μέσων. Οι χρήστες έχουν συνήθως επίγνωση του γεγονότος ότι οι πληροφορίες του διαδικτύου θα πρέπει να συγκρίνονται με πληροφορίες άλλων πηγών προς χάριν της ασφάλειας.

Οι γνώσεις για τη χρήση του διαδικτύου συνήθως μεταβιβάζονται μεταξύ φίλων και, σε μικρότερο βαθμό, από τους γονείς, σχεδόν ποτέ όμως από το σχολείο. Αυτό έχει ως συνέπεια μια γνώση χειρισμού του διαδικτύου προσανατολισμένη στις ατομικές ανάγκες, όχι όμως συστηματική. Αντίθετα, οι ενήλικες σήμερα ενημερώνονται κυρίως από την τηλεόραση και κατά δεύτερο λόγο από το ραδιόφωνο. Ως εκ τούτου, μια κεντρική πρόκληση είναι να διαμορφωθεί ο δρόμος προς τον μεγαλύτερο γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας έτσι ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι διάφορες μορφές μέσων. Επομένως, οι στοχοθεσίες της παρούσας έκθεσης αφορούν μια σειρά σύγχρονων μέσων και μορφών επικοινωνίας όπως για παράδειγμα η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, το βίντεο, το ραδιόφωνο, οι εικόνες, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, η μουσική, τα παιχνίδια υπολογιστή, το διαδίκτυο και η διαφήμιση. Εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει οπωσδήποτε ανάμιξη κλασικών και ψηφιακών μέσων και ότι σημειώνεται σύγκλιση των διαφόρων μορφών μέσων από άποψη τεχνολογίας και περιεχομένων. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και στη μελέτη που γίνεται κατ’ εντολήν της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη κατάλληλων κριτηρίων για την αξιολόγηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, που αναμένεται στις αρχές του 2009. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η μέτρηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα, αφού είναι δύσκολο να αναπτυχθούν ποσοτικά μετρήσιμα κριτήρια για τη δημιουργική και κριτική γνώση, καθώς και για την κατάταξη του περιεχομένου. Αντίθετα, η αξιολόγηση τεχνικών γνώσεων είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.

2) ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Οι νέοι είναι ήδη ενεργοί καταναλωτές των μέσων, η έκθεση όμως περιλαμβάνει όλους τους χρήστες μέσων: τα παιδιά, τους νέους, τους ενήλικες, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.

3) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΕΣ

Στόχος είναι να δοθεί στους ανθρώπους η δυνατότητα για κριτική ανάλυση των προϊόντων των μέσων, για κατανόηση των οικονομικών λειτουργιών της βιομηχανίας των μέσων και για παραγωγή επικοινωνιακών περιεχομένων.

Σε συνάρτηση με αυτό ορίζονται τρεις στοχοθεσίες:

§ Εξασφάλιση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

§ Ανάλυση και κριτική αντιμετώπιση των περιεχομένων και της κουλτούρας των μέσων επικοινωνίας και ανεξάρτητος προβληματισμός

§ Παραγωγή κειμένων για μέσα και ασφαλής χρήση των νέων τεχνολογιών

Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη αυτών των στόχων διαδραματίζει η παιδεία και η διά βίου μάθηση. Η εκπαίδευση στα μέσα είναι η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης για τα μέσα και διαμέσου αυτών, που έχει ως στόχο την υπεύθυνη χρήση των μέσων.

α)        Εξασφάλιση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη διάδοσή τους στην ΕΕ. Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 54% των νοικοκυριών διαθέτει έναν υπολογιστή, το 43% διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο (το 15% ευρυζωνική σύνδεση). Οι περιφερειακές διακυμάνσεις στον τομέα αυτόν είναι σημαντικές: ανάλογα το κράτος μέλος της ΕΕ διαθέτουν μεταξύ 85% και 21% των νοικοκυριών ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να μεριμνήσει ώστε να περιοριστεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Όλες οι ομάδες του πληθυσμού πρέπει να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της κοινωνίας της πληροφορίας. Πρέπει να αποτραπεί ο διαχωρισμός του πληθυσμού της υπαίθρου από την κοινωνία των αστικών περιοχών με ευρυζωνικότητα, γιατί ειδικά στις αγροτικές περιοχές οι αποστάσεις συχνά αποτελούν εμπόδιο στην επαγγελματική κινητικότητα και την καθημερινή ζωή.

Είναι προς το κοινό συμφέρον της Ευρώπης να διαθέτει κάθε πολίτης ευρυζωνική σύνδεση. Οι φορείς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον τομέα αυτόν, το ίδιο και τα δημόσια όργανα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που πρέπει να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των ομάδων του πληθυσμού στις ΤΠΕ.

β)        Ανάλυση και κριτική αντιμετώπιση των περιεχομένων και της κουλτούρας των μέσων

Πρέπει να γίνεται διαρκής αντιπαράθεση με το περιεχόμενο των πληροφοριών και των μέσων που προσφέρονται. Σε αυτό συμμετέχουν οι ικανότητες προσανατολισμού και συνειδητής επιλογής, η αναγνώριση του κρυμμένου νοήματος ανάμεσα από τις γραμμές, τις εικόνες και τους ήχους, η γνώση για την επίδραση των εικόνων και των λόγων και η ικανότητα αξιολόγησης των περιεχομένων. Ακόμα, πρέπει να αντιμετωπιστεί με κριτικό πνεύμα η κουλτούρα των μέσων επικοινωνίας. Το σημερινό τοπίο των μέσων χαρακτηρίζεται από την πολυμορφία τους, ταυτόχρονα όμως και από μεγάλη συγκέντρωση των μέσων, όπου τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες τους βρίσκονται στα χέρια λίγων πολυεθνικών ολιγοπωλίων. Έτσι, ο κίνδυνος για την ανεξαρτησία και την πολυμορφία των πληροφοριών είναι αυξημένος. Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης του εάν και κατά πόσον τα συμφέροντα των παραγωγών μέσων επηρεάζουν το περιεχόμενο και τη διαμόρφωση της προσφοράς.

Στόχος είναι να μπορούν οι αποδέκτες να αποφασίζουν μόνοι τους χωρίς να επηρεάζονται με ευπιστία από εξωτερικές ωθήσεις.

γ)        Ατομική παραγωγή κειμένων μέσων και ασφαλής χρήση των νέων τεχνολογιών

Ένα άλλο κεντρικό σημείο είναι οι ατομικές δημιουργίες στα μέσα. Με τη δημιουργία ατομικών περιεχομένων και προϊόντων μέσων αποκτώνται ικανότητες που καθιστούν δυνατή τη βαθύτερη κατανόηση των αρχών και των αξιών περιεχομένων μέσων που έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματίες. Η παραγωγή μέσων πρέπει να συνδυάζεται με κριτική επισκόπηση της διαδικασίας παραγωγής, γιατί διαφορετικά θα πρόκειται για καθαρά τεχνικές ενέργειες.

Σήμερα, το διαδίκτυο προσφέρει ως μέσον στον χρήστη άπειρες δυνατότητες παραγωγής ατομικού περιεχομένου στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο καθένας. Ο υπολογιστής και το διαδίκτυο είναι ιδίως για τους νεότερους τα κύρια μέσα για την πρόσβαση και τη χρήση των μέσων επικοινωνίας. Εξαιτίας αυτών των απλών δυνατοτήτων επικοινωνίας και εύρεσης πληροφοριών, η πρακτική εκπαίδευση στα μέσα πρέπει να περιλαμβάνει και ενημέρωση για πτυχές που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στο πλαίσιο της χρήσης των μέσων και την ασφάλεια των δεδομένων.

4) ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

α)        Η εκπαίδευση στα μέσα ως μέρος της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού

Η εκπαίδευση στα μέσα στα σχολεία μπορεί να γίνει μόνο από διδακτικό προσωπικό που γνωρίζει τα μέσα και έχει την ανάλογη κατάρτιση στον τομέα αυτόν. Ως εκ τούτου, προτείνεται να μεριμνήσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού όλων των μαθημάτων και όλων των τύπων σχολείου στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους τόσο για τη χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών μέσων στη διδασκαλία όσο και για τα προβλήματα της εκπαίδευσης στα μέσα. Επίσης, συνιστάται να ενσωματωθούν στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων του σχολείου υποχρεωτικά στοιχεία παιδαγωγικής των μέσων, προκειμένου να επιτευχθεί η εντατική τους εκπαίδευση.

β)        Η εκπαίδευση στα μέσα στα σχολεία

Το πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ευρώπης όσον αφορά την εκπαίδευση στα μέσα. Ενώ στα 15 κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, εκπαίδευση στα μέσα, τέτοια εκπαίδευση δεν υπάρχει στα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με εξαίρεση τη Σλοβενία και την Ουγγαρία. Όμως ειδικά τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία επικοινωνιακών ανθρώπων με κριτική ικανότητα. Η εκπαίδευση στα μέσα δεν πρέπει να περιορίζεται σε επιμέρους αντικείμενα διδασκαλίας ή βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης, αλλά πρέπει να είναι στοιχείο ενσωματωμένο στο διδακτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων σχολικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το εκάστοτε στάδιο ανάπτυξης των μαθητών. Στα μαθήματα αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και άτομα με αναπηρίες και μαθητές ειδικών σχολείων.

Η εκπαίδευση στα μέσα μπορεί να συνδέεται ιδίως με οικονομικά, πολιτικά, φιλολογικά, κοινωνικά και καλλιτεχνικά μαθήματα. Αυτό προϋποθέτει μια διαθεματική προσέγγιση που μπορεί να συνδυαστεί με εξωσχολικά προγράμματα.

γ)        Η εκπαίδευση στα μέσα στα πανεπιστήμια και εκτός σχολείων

Η εκπαίδευση στα μέσα δεν μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο του σχολικού συστήματος, αλλά πρέπει να συνεχίζεται και στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Στα πανεπιστήμια μπορεί να γίνει εδραίωση της εκπαίδευσης στα μέσα στις νέες σπουδές επιπέδου bachelor και master, π.χ. όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των μηχανών αναζήτησης με κριτικό πνεύμα. Οι εταιρικές σχέσεις είναι απαραίτητες για την προαγωγή αυτών των σχεδίων. Είναι σημαντικό να συνεργάζονται όλοι οι φορείς εντός και εκτός σχολικού συστήματος για να προαχθεί η εκπαίδευση στα μέσα και στην εκπαίδευση και κατάρτιση, και να γίνεται ανταλλαγή προτύπων βέλτιστων πρακτικών σε διακρατικό επίπεδο.

δ)        Η εκπαίδευση των ηλικιωμένων στα μέσα

Η εργασία πάνω στην εκπαίδευση στα μέσα γίνεται λιγότερο με τους ηλικιωμένους από ό,τι με τους νέους. Ιδίως οι γονείς συχνά γνωρίζουν λιγότερα από τα παιδιά τους για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

Είναι σημαντικό να γίνεται η εργασία με ηλικιωμένους πάνω στα μέσα στα μέρη όπου συχνάζουν όπως π.χ. οι σύλλογοι, τα γηροκομεία και τα ιδρύματα, οι μονάδες αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης από το περιβάλλον, οι ομάδες για την ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο, οι πρωτοβουλίες ή τα κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων, και να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί κόσμοι όπου ζουν και συγκεντρώνουν τις εμπειρίες τους οι συμμετέχοντες.

Ένας άλλος στόχος είναι η διάλυση των φόβων και η κατάργηση των εμποδίων αυτής της ομάδας-στόχου όσον αφορά τα νέα μέσα. Τα ψηφιακά δίκτυα προσφέρουν ειδικά στους ηλικιωμένους με περιορισμένη κινητικότητα τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερο στην κοινωνική ζωή, πράγμα που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.

  • [1]  Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal, Μανώλης Μαυρομμάτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Jaroslav Zvěřina