BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber

26.11.2008 - (KOM(2008)0195 – C6–0173/2008 – 2008/0084(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Ieke van den Burg

Procedure : 2008/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0462/2008
Indgivne tekster :
A6-0462/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber

(KOM(2008)0195 – C6–0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0195),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 44, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0173/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6–0462/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Direktiv 78/660/EØF indeholder krav om, at det oplyses, hvordan omsætningen fordeler sig på aktiviteter og geografiske markeder. Dette krav gælder for alle selskaber, men små selskaber kan fritages i medfør af direktivets artikel 44, stk. 2. For at reducere den unødvendige administrative byrde bør det være muligt også at fritage mellemstore selskaber for denne oplysningspligt.

udgår

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Direktiv 83/349/EØF indeholder krav om, at et moderselskab skal udarbejde et konsolideret regnskab, også selv om dets eneste datterselskab eller alle dets datterselskaber som helhed er af uvæsentlig betydning i relation til artikel 16, stk. 3, i direktiv 83/349/EØF. Følgen er, at disse selskaber er omfattet af forordning (EF) nr. 1606/2002 og dermed forpligtede til at udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med IFRS. Dette krav anses for at være en belastning, hvis moderselskabet kun har datterselskaber uden væsentlig betydning. Det bør derfor være muligt at fritage moderselskaber for forpligtelsen til at udarbejde konsoliderede regnskaber og konsoliderede beretninger, hvis de udelukkende har datterselskaber, der kan anses for at være af uvæsentlig betydning både hver for sig og samlet.

(9) Direktiv 83/349/EØF indeholder krav om, at et moderselskab skal udarbejde et konsolideret regnskab, også selv om dets eneste datterselskab eller alle dets datterselskaber som helhed er af uvæsentlig betydning i relation til artikel 16, stk. 3, i direktiv 83/349/EØF. Følgen er, at disse selskaber er omfattet af forordning (EF) nr. 1606/2002 og dermed forpligtede til at udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med IFRS. Dette krav anses for at være en belastning, hvis moderselskabet kun har datterselskaber uden væsentlig betydning. Moderselskaber bør derfor være fritaget for forpligtelsen til at udarbejde konsoliderede regnskaber og konsoliderede beretninger, hvis de udelukkende har datterselskaber, der kan anses for at være af uvæsentlig betydning både hver for sig og samlet. Selv om denne forskriftsmæssige forpligtelse bør ophæves, bør moderselskaber stadig kunne udarbejde konsoliderede regnskaber og konsoliderede beretninger på eget initiativ.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Artikel 1

Direktiv 78/660/EØF

Artikel 44

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 44 i direktiv 78/660/EØF affattes således:

udgår

1. Følgende indsættes som stykke 1a:

 

"(1a) Medlemsstater kan tillade, at de i artikel 27 omhandlede selskaber udarbejder forkortede noter i deres regnskab uden de i artikel 43, stk. 1, nr. 8, omhandlede oplysninger."

 

2. Følgende indsættes som stykke 2a:

 

"(2a) Medlemsstater kan tillade, at de i artikel 27 omhandlede selskaber fritages for forpligtelsen til i noterne i deres regnskab at anføre de oplysninger, der er nævnt i artikel 34, stk. 2."

 

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Artikel 1

Direktiv 78/660/EØF

Artikel 45 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 45, stk. 2, andet afsnit, første punktum, i direktiv 78/660/EØF affattes således:

 

"Medlemsstaterne kan tillade de i artikel 27 omhandlede selskaber at udelade de i artikel 34, stk. 2, og artikel 43, stk. 1, nr. 8, omtalte oplysninger."

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Artikel 2

Direktiv 83/349/EØF

Artikel 13 – stk. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2a) Alle moderselskaber, der er undergivet en medlemsstats nationale lovgivning, og som kun har datterselskaber, der er af uvæsentlig betydning i relation til bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, både hver for sig og samlet, fritages for den i artikel 1, stk. 1, fastsatte forpligtelse."

"(2a) Med forbehold af artikel 4, stk. 2, og artikel 5 og 6 fritages alle moderselskaber, der er undergivet en medlemsstats nationale lovgivning, og som kun har datterselskaber, der er af uvæsentlig betydning i relation til bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, både hver for sig og samlet, for den i artikel 1, stk. 1, fastsatte forpligtelse, forudsat at de begrunder fritagelsen i noterne til deres årsregnskaber."

Begrundelse

Selskaber bør kun benytte sig af den af Kommissionen foreslåede fritagelse, hvis de hele tiden sørger for fuld gennemskuelighed vis-a-vis tredjeparter. Det bør derfor præciseres, at et selskab, der benytter sig af en sådan fritagelse, i noterne til sine årsregnskaber skal oplyse, hvorfor det har besluttet ikke at udarbejde konsoliderede regnskaber.

BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Fjerde selskabsdirektiv (Rådets direktiv 78/660/EF) blev vedtaget i 1978 for at indføre ensartede krav om ekstern regnskabsaflæggelse for alle selskaber i EU med begrænset ansvar. I 1983 blev syvende selskabsdirektiv (Rådets direktiv 83/349/EF) vedtaget, og et sæt fælles krav vedrørende konsoliderede regnskaber blev tilføjet. Regnskabsdirektiverne er blevet ændret flere gange i løbet af de seneste 25 år. Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (IAS-forordningen)[1] skal børsnoterede selskaber (og selskaber med børsnoteret gæld) fremlægge IFRS-regnskaber og er dermed fritaget for hovedparten af kravene i fjerde og syvende selskabsdirektiv. Direktiverne udgør dog fortsat grundlaget for små og mellemstore selskabers regnskabsaflæggelse i EU. Syvende selskabsdirektiv 83/349/EØF indeholder desuden krav om, at et moderselskab skal udarbejde konsoliderede regnskaber, også selv om det kun har datterselskaber uden væsentlig betydning. Følgen er, at disse selskaber er omfattet af IAS-forordningen og derfor skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med IFRS.

2. Kommissionens forslag

Kommissionens forslag er led i den anden pakke af såkaldte "fast track"-forslag til reduktion af administrative byrder[2] omfattende lovgivningsforanstaltninger inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for europæiske selskaber. Der foreslås følgende ændringer til det fjerde og det syvende selskabsdirektiv:

­- Afskaffelse af kravet om redegørelse for etableringsomkostninger

Etableringsomkostninger kan under visse omstændigheder opføres som et aktiv på balancen. Hvis dette er tilfældet, skal disse etableringsomkostninger i henhold til artikel 34, stk. 2, i fjerde selskabsdirektiv specificeres i noterne. Små selskaber kan fritages for dette oplysningskrav i medfør af artikel 44, stk. 2, i samme direktiv. Kommissionen foreslår derfor, at mellemstore selskaber medtages i artikel 44, stk. 2, i fjerde selskabsdirektiv, og at det overlades til medlemsstaterne at afgøre, om disse selskaber skal fritages for forpligtelsen i direktivets artikel 34, stk. 2.

- Ændring af syvende selskabsdirektiv for at tydeliggøre sammenhængen mellem direktivets bestemmelser om konsoliderede regnskaber og IFRS-reglerne

Kommissionen foreslår, at der til syvende selskabsdirektivs artikel 13 føjes et nyt stykke 2a, som fritager alle moderselskaber, der er omfattet af lovgivningen i det land, hvori de er oprettet, for at skulle udarbejde konsoliderede regnskaber og konsoliderede beretninger, hvis de kun har datterselskaber, der må betragtes som uden væsentlig betydning (i relation til artikel 16, stk. 3) både hver for sig og samlet.

3. Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens hensigt om at reducere administrative byrder for så vidt angår visse oplysningskrav for mellemstore selskaber og kravene om at udarbejde konsoliderede regnskaber.

Små og mellemstore selskaber er i mange tilfælde undergivet de samme bestemmelser som store selskaber, men der er sjældent foretaget en vurdering af deres specifikke behov i relation til regnskabsaflæggelse, og de omfattende regnskabskrav er en omkostningsmæssig belastning, der kan gøre det svært for dem at udnytte deres kapital effektivt til produktive formål.

Inden for regnskabsaflæggelse og revision er målet om at øge kvaliteten og gennemskueligheden af regnskaber fra selskaber med begrænset ansvar af største vigtighed. Samtidig er de øgede krav til selskaberne dog ofte specielt belastende for små og mellemstore selskaber.

Ordføreren støtter Kommissionens generelle tilgang med at foreslå målrettede ændringer til regnskabsdirektiverne for på kort sigt at opnå en mindre belastning af de mellemstore selskaber. Disse ændringer bør dog ikke føre til ringere gennemskuelighed og et betydeligt tab af information for regnskabernes brugere.

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at fjerne oplysningskravene for etableringsomkostninger (ændring af artikel 44, stk. 2, i fjerde selskabsdirektiv). En udvidelse af fritagelsesbestemmelsen for små selskaber, som allerede anvendes hyppigt i de fleste medlemsstater, til også at omfatte mellemstore selskaber vil medføre en reduktion af den administrative byrde for disse selskaber.

Hvad angår den foreslåede ændring af det syvende selskabsdirektiv er ordføreren enig i Kommissionens holdning om, at forholdet mellem IAS-forordningen og det syvende selskabsdirektiv er uklart i de tilfælde, hvor moderselskaber kun har datterselskaber uden væsentlig betydning. Spørgsmålet er, hvorvidt et sådant moderselskab vil være omfattet af IAS-forordningen og dermed forpligtet til at udarbejde IFRS-regnskaber. Det må anses for urimeligt at forlange, at der udarbejdes konsoliderede regnskaber i de tilfælde, hvor et moderselskab kun har datterselskaber uden væsentlig betydning. Det er ikke rimeligt at kræve et særskilt sæt regnskaber, eftersom det konsoliderede regnskab i denne situation vil være stort set identisk med det individuelle regnskab (som i henhold til IAS-forordningen ikke nødvendigvis skal udarbejdes efter IFRS-standarderne).

Hvad angår oplysningskravene for, hvordan omsætningen fordeler sig på aktiviteter og geografiske markeder, tager ordførerens ændringsforslag 1 og 3 højde for, at der er en tvetydighed i Kommissionens forslag, idet artikel 45, stk. 2, i fjerde selskabsdirektiv allerede indeholder en undtagelsesbestemmelse for mellemstore selskaber.

For at fremme forenkling og samordning af selskabsretten, navnlig reglerne om regnskabsaflæggelse, i det indre marked, bør Kommissionen fortsætte sine bestræbelser på at revidere fjerde og syvende selskabsdirektiv og inden udgangen af 2009 forelægge et forslag til en ensartet europæisk ramme for regnskabsaflæggelse, som også skal omfatte de selskaber, der måtte være udelukket fra det foreliggende direktivs anvendelsesområde. En ensartet standard vil lette den administrative byrde for små og mellemstore virksomheder og øge gennemskueligheden for alle relevante berørte parter. Forenkling bør også i meget høj grad fremmes gennem en struktureret europæisk indførelse af XBRL[3].

  • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.
  • [2]  Se arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – "Reducing administrative burdens in the European Union 2007 progress report and 2008 outlook" (SEK(2008) 0035).
  • [3]  Extensible Business Reporting Language.

UDTALELSE FRA ØKONOMI- OG VALUTAUDVALGET (16.10.2008)

til Retsudvalgetom forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber(KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))Rådgivende ordfører: Kristian Vigenin

KORT BEGRUNDELSE

Den rådgivende ordfører støtter fuldt ud initiativet om at reducere den administrative byrde for mellemstore virksomheder og kan tilslutte sig følgende forslag fremsat af Europa-Kommissionen som del af den anden eksprespakke[1]:

- at fritage mellemstore virksomheder for i noterne til regnskabet at angive stiftelsesomkostningerne som et aktiv (det er de omkostninger, der er forbundet med selskabets etablering som f.eks. registreringsafgifter eller omkostninger til juridisk bistand)

- at fritage mellemstore virksomheder for at specificere omsætningen på aktiviteter og geografiske markeder

- at afklare sammenhængen mellem IAS (IFRS)-forordningerne og syvende selskabsretsdirektiv for at give sikkerhed for, at et moderselskab, som kun har datterselskaber af uvæsentlig betydning, kan undtages fra at udarbejde konsoliderede regnskaber.

Europa-Kommissionen anfører, at dens mål er at forenkle erhvervsmiljøet og at give virksomhederne mulighed for at omfordele de frigjorte ressourcer til mere produktive aktiviteter, hvilket den rådgivende ordfører går ind for.

Den rådgivende ordfører vil dog gerne erindre om, at det allerede nu er muligt at fritage mellemstore virksomheder for at specificere omsætningen på aktiviteter og geografiske markeder (artikel 45, stk. 2, andet punktum, af det allerede eksisterende fjerde selskabsretsdirektiv). Den foreslåede anden foranstaltning er derfor overflødig og bør slettes.

Eftersom Kommissionens forslag er så begrænset, opfordrer ordføreren den endvidere indtrængende til at modsætte sig ændringer i gennemførelsesdatoen.

Endvidere mener ordføreren, at Kommissionens forslag mangler tilstrækkelige ambitioner ikke mindst i forbindelse med Kommissionens overordnede dagsorden, der går ud på at reducere de administrative byrder og generelt stimulere etablering af nye virksomheder.

På baggrund heraf vil ordføreren gerne endnu en gang understrege betydningen af små og mellemstore virksomheder for den europæiske økonomi og navnlig for beskæftigelsen (omkring 97 % af alle selskaber er små og mellemstore virksomheder) og opfordre Kommissionen til at holde sig tæt til sin dagsorden og at give Europa-Parlamentet og Rådet meget mere ambitiøse forslag.

Ændringsforslag

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Direktiv 78/660/EØF indeholder krav om, at det oplyses, hvordan omsætningen fordeler sig på aktiviteter og geografiske markeder. Dette krav gælder for alle selskaber, men små selskaber kan fritages i medfør af direktivets artikel 44, stk. 2. For at reducere den unødvendige administrative byrde bør det være muligt også at fritage mellemstore selskaber for denne oplysningspligt.

udgår

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 78/660EEC

Artikel 44 – stk. 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Følgende indsættes som stykke 1a:

udgår

"(1a) Medlemsstater kan tillade, at de i artikel 27 omhandlede selskaber udarbejder forkortede noter i deres regnskab uden de i artikel 43, stk. 1, nr. 8, omhandlede oplysninger."

 

PROCEDURE

Titel

Offentlighed vedrørende mellemstore virksomheder og disses pligt til at udarbejde koncernregnskaber

Referencer

KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

20.5.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Kristian Vigenin

20.5.2008

 

 

Behandling i udvalg

6.10.2008

13.10.2008

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Harald Ettl, Thomas Mann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Jan Cremers

  • [1]  Se Kommissionens arbejdsdokument "Kommissionens arbejdsdokument -Reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union - Statusrapport for 2007 og perspektiver for 2008" - SEK(2008)35.

PROCEDURE

Titel

Offentlighed vedrørende mellemstore virksomheder og disses pligt til at udarbejde koncernregnskaber

Referencer

KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Dato for høring af EP

17.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

20.5.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

20.5.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Ieke van den Burg

25.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

8.9.2008

3.11.2008

 

 

Dato for vedtagelse

17.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Dato for indgivelse

27.11.2008