MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta

26.11.2008 - (KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Ieke van den Burg

Menettely : 2008/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0462/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0462/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta

(KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0195),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0173/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0462/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Direktiivissä 78/660/ETY edellytetään, että liikevaihdon erittely toimialoittain ja maantieteellisten markkinoiden mukaan julkistetaan. Tätä edellytetään kaikilta yrityksiltä, mutta pienyrityksille voidaan myöntää poikkeus mainitun direktiivin 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tarpeettoman hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi olisi oltava mahdollista vapauttaa myös keskisuuret yritykset tästä julkistamisvaatimuksesta.

Poistetaan.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Direktiivissä 83/349/ETY edellytetään, että emoyhtiö laatii konsolidoidun tilinpäätöksen, vaikka ainoa tytäryritys tai kaikki tytäryritykset kokonaisuudessaan olisivat merkitykseltään vähäisiä direktiivin 83/349/ETY 16 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi. Tästä syystä kyseiset yhtiöt kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1606/2002 soveltamisalaan, ja niiden on laadittava konsolidoidut tilinpäätökset IFRS-standardien mukaisesti. Tätä vaatimusta pidetään työläänä, jos emoyhtiöllä on ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryrityksiä. Sen vuoksi olisi oltava mahdollista vapauttaa emoyhtiö velvoitteesta laatia konsolidoitu tilinpäätös ja konsolidoitu toimintakertomus, jos emoyhtiöllä on ainoastaan tytäryrityksiä, jotka katsotaan merkitykseltään vähäisiksi sekä yksittäin että kokonaisuutena.

(9) Direktiivissä 83/349/ETY edellytetään, että emoyhtiö laatii konsolidoidun tilinpäätöksen, vaikka ainoa tytäryritys tai kaikki tytäryritykset kokonaisuudessaan olisivat merkitykseltään vähäisiä direktiivin 83/349/ETY 16 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi. Tästä syystä kyseiset yhtiöt kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1606/2002 soveltamisalaan, ja niiden on laadittava konsolidoidut tilinpäätökset IFRS-standardien mukaisesti. Tätä vaatimusta pidetään työläänä, jos emoyhtiöllä on ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryrityksiä. Sen vuoksi emoyhtiö olisi vapautettava velvoitteesta laatia konsolidoitu tilinpäätös ja konsolidoitu toimintakertomus, jos emoyhtiöllä on ainoastaan tytäryrityksiä, jotka katsotaan merkitykseltään vähäisiksi sekä yksittäin että kokonaisuutena. Vaikka lakiin perustuva velvoite pitäisi poistaa, emoyhtiö voisi silti laatia konsolidoidun tilinpäätöksen ja konsolidoidun vuosikertomuksen omasta aloitteestaan.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla

Direktiivi 78/660/ETY

44 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Muutetaan direktiivin 78/660/ETY 44 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

1. Lisätään 1 a kohta seuraavasti:

 

”1 a. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 27 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat lyhennetyt tilinpäätöksen liitetiedot sisällyttämättä niihin 43 artiklan 1 alakohdan 8 alakohdassa vaadittuja tietoja.”

 

2. Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

 

”2 a. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 27 artiklassa tarkoitetut yhtiöt vapautetaan velvoitteesta julkistaa tilinpäätöksen liitetiedoissa 34 artiklan 2 alakohdassa vaaditut tiedot.”

 

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla

Direktiivi 78/660/ETY

45 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan direktiivin 78/660/ETY 45 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

 

Jäsenvaltiot voivat sallia 27 artiklassa tarkoitettujen yritysten jättävän 34 artiklan 2 kohdassa ja 43 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoittamatta.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla

Direktiivi 83/349/ETY

13 artikla – 2 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2 a. Jonkin jäsenvaltion lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat emoyhtiöt, joilla on 16 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryrityksiä sekä yksittäin että kokonaisuutena, vapautetaan 1 artiklan 1 kohdan mukaisesta velvoitteesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan sekä 5 ja 6 artiklan soveltamista.”

"2 a. Jonkin jäsenvaltion lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat emoyhtiöt, joilla on 16 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryrityksiä sekä yksittäin että kokonaisuutena, vapautetaan 1 artiklan 1 kohdan mukaisesta velvoitteesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan sekä 5 ja 6 artiklan soveltamista, edellyttäen että se perustellaan tilinpäätöksen liitteessä."

Perustelu

Komission ehdottamaa vapautusta ei voitane panna täytäntöön kuin vain siinä tapauksessa, että avoimuus kolmansia osapuolia kohtaan on täydellinen. Siksi olisi toivottavaa täsmentää, että yhtiön, johon vapautusta sovelletaan, on perusteltava päätöksensä olla laatimatta konsolidoitua tilinpäätöstä ja ilmoitettava tilinpäätöksen liitteessä syyt tähän päätökseen.

PERUSTELUT

1.        Taustaa

Neljäs yhtiöoikeusdirektiivi (neuvoston direktiivi 78/660/ETY) annettiin vuonna 1978, jotta luotaisiin yhdenmukaistetut säännöt kaikkien rajavastuuyhtiöiden ulkoista raportointia koskeville vaatimuksille EU:ssa. Vuonna 1983 annettiin seitsemäs yhtiöoikeusdirektiivi (neuvoston direktiivi 83/349/ETY), jolla vahvistettiin konsolidoituja tilinpäätöksiä koskevat yhteiset vaatimukset. Kuluneiden 25 vuoden aikana tilinpäätösdirektiivejä on muutettu useita kertoja. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (IAS-asetus)[1] antamisen myötä julkisesti noteerattujen yhtiöiden (ja niiden, joilla on julkisesti noteerattuja luottoja) on esitettävä IFRS-tilinpäätös, joten ne on vapautettu useimmista neljännen ja seitsemännen direktiivin vaatimuksista. Mainitut direktiivit luovat kuitenkin edelleen perustan pk-yritysten tilinpäätöksille EU:ssa. Lisäksi seitsemännessä yhtiöoikeusdirektiivissä 83/349/ETY edellytetään, että emoyhtiö laatii konsolidoidun tilinpäätöksen, vaikka ainoa tytäryritys tai kaikki tytäryritykset kokonaisuudessaan olisivat merkitykseltään vähäisiä. Näin ollen nämä yhtiöt kuuluvat IAS-asetuksen soveltamisalaan, ja näin ollen niiden on laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti.

2.        Komission ehdotus

Komission ehdotus on osa toista hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi tarkoitettua nopeutetun menettelyn pakettia[2], joka sisältää lainsäädäntötoimenpiteitä yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla tarkoituksena yksinkertaistaa eurooppalaisten yritysten liiketoimintaympäristöä lyhyellä aikavälillä. Neljänteen ja seitsemänteen yhtiöoikeusdirektiiviin ehdotetaan seuraavia tarkistuksia:

         Perustamismenoja koskevan julkistamisvaatimuksen poistaminen

Perustamismenot voidaan joissakin tilanteissa kirjata taseen vastaavaa-puolelle. Jos näin on, neljännen yhtiöoikeusdirektiivin 34 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että perustamismenoista annetaan selvitys liitetiedoissa. Pienyritykset voidaan mainitun direktiivin 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti vapauttaa tästä julkistamisvelvoitteesta. Komissio ehdottaa, että neljännen yhtiöoikeusdirektiivin 44 artiklan 2 kohtaan lisättäisiin keskisuuret yritykset mainitun direktiivin 44 artiklan 2 kohdan mukaisessa yhteydessä ja laajennettaisiin tällä tavoin jäsenvaltioiden harkintavalta näiden yritysten vapauttamiseen 34 artiklan 2 kohdan mukaisesta velvoitteesta.

         Seitsemännen yhtiöoikeusdirektiivin muuttaminen, jotta selkeytettäisiin sen konsolidointisääntöjen suhdetta IFRS-standardien sisältämiin sääntöihin

Komissio ehdottaa, että seitsemännen yhtiöoikeusdirektiivin 13 artiklaan lisättäisiin uusi 2 a kohta, jossa vapautettaisiin jonkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat emoyhtiöt velvoitteesta laatia konsolidoitu tilinpäätös ja konsolidoitu toimintakertomus, jos emoyhtiöllä on (16 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi) ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryrityksiä sekä yksittäin että kokonaisuutena.

3.        Esittelijän kanta

Esittelijä kannattaa komission pyrkimyksiä vähentää hallinnollista rasitusta keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta.

Pk-yrityksiin sovelletaan usein samoja sääntöjä kuin suurempiin yrityksiin, mutta niiden erityisiä tilinpäätöstarpeita on vain harvoin arvioitu. Kattavat raportointisäännöt aiheuttavat kustannusrasitteen ja voivat ehkäistä pääoman tehokasta käyttöä tuotantotarkoituksiin.

Tilinpidon ja tilintarkastuksen aloilla äärimmäisen tärkeänä tavoitteena on rajavastuuyhtiöiden tilinpidon ja laadun parantaminen ja avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Toisaalta yritysten velvoitteiden lisääminen rasittaa monessa tapauksessa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Esittelijä kannattaa komission yleistä lähestymistapaa, kun komissio ehdottaa tilinpitodirektiiveihin täsmämuutoksia tarkoituksena vähentää pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollista rasitusta lyhyellä aikavälillä. Mainitut muutokset eivät kuitenkaan saisi johtaa avoimuuden vähentymiseen tai tilitietojen käyttäjien käytössä olevien tietojen merkityttävään vähentymiseen.

Esittelijä antaa täyden tukensa komission ehdotukselle, joka koskee perustamismenojen ilmoittamisvelvoitteen poistamista (neljännen yhtiödirektiivin 44 artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus). Poikkeusten myöntämisen ulottaminen koskemaan pieniä yrityksiä, mikä on jo yleistä useissa jäsenvaltioissa myös keskisuurten yritysten osalta, johtaisi mainittujen yritysten raportointitaakan vähentymiseen.

Seitsemänteen yhtiödirektiiviin tehdyn tarkistusehdotuksen osalta esittelijä yhtyy komission kantaan, jonka mukaan IAS-asetuksen ja seitsemännen yhtiödirektiivin keskinäinen suhde ei ole selvä tapauksissa, joissa emoyhtiöllä ei ole merkitykseltään tärkeitä tytäryhtiöitä. Ongelmana on se, kuuluuko tällainen emoyhtiö IAS-asetuksen soveltamisalaan ja onko sen näin ollen laadittava IFRS-tilinpäätös vai ei. On perusteltua katsoa, että on liiallista edellyttää konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista tilanteessa, jossa emoyhtiöllä on ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryhtiöitä. On kohtuutonta edellyttää erillistä tilinpäätöstä, sillä konsolidoitu tilinpäätös olisi tällaisessa tilanteessa lähes sama kuin yksittäiset tilinpäätökset (joihin ei IAS-asetuksen mukaisesti ole pakko soveltaa IFRS-järjestelmää).

Sen osalta, mikä koskee liikevaihdon erittelyä toimialoittain ja maantieteellisten markkinoiden mukaan, esittelijän tarkistukset 1 ja 3 ottavat huomioon, että komission ehdotuksessa on päällekkäisyyttä, koska neljännen yhtiödirektiivin 45 artiklan 2 kohta sisältää jo ennestään keskisuuria yrityksiä koskevan poikkeuksen.

Pyrittäessä edistämään yhtiöoikeuden ja etenkin sisämarkkinoilla käytettävien tilinpitosääntöjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista komission pitäisi jatkaa ponnistelujaan neljännen ja seitsemännen yhtiölakidirektiivin tarkastelemiseksi uudelleen ja esittää yhtenäinen eurooppalainen tilinpitokehys, johon sisällytettäisiin myös ne osa-alueet, joita nyt ei ole direktiivissä, vuoden 2009 loppuun mennessä. Yhtenäinen standardi vähentää pk-yritysten hallinnollista taakkaa ja lisää avoimuutta kaikille toimijoille. Yksinkertaistamisen pitäisi saada huomattavasti lisäpontta XBRL:n eurooppalaisesta käyttöönotosta[3].

  • [1]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).
  • [2]  Ks. komissio työasiakirja "Euroopan unionin hallinnollisen rasituksen vähentäminen – vuoden 2007 edistymiskertomus ja näkymät vuodelle 2008" – SEC(2008)0035.
  • [3]  Extensible Business Reporting Language.

talous- ja raha-asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (16.10.2008)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta
(KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))

Valmistelija: Kristian Vigenin

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija antaa täyden tukensa aloitteelle keskisuurten yritysten hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi ja voi yhtyä seuraaviin komission tekemiin ehdotuksiin osana toista nopeutetun menettelyn pakettia[1]:

- keskisuuret yritykset vapautetaan velvoitteesta julkistaa tilinpäätöksen liitetiedoissa perustamismenot ja kirjata ne taseen vastaavaa-puolelle (ne ovat yrityksen luomiseen liittyviä kustannuksia, kuten rekisteröintimaksut tai lainopillisesta neuvonnasta aiheutuvat kustannukset),

- keskisuuret yritykset vapautetaan velvoitteesta eritellä liikevaihto toimialoittain ja maantieteellisten markkinoiden mukaan,

- selkeytetään IAS-asetusten ja seitsemännen yhtiöoikeusdirektiivin välistä vuorovaikutusta ja suhdetta, jotta voidaan varmistaa, että emoyhtiö, jolla ei ole merkitykseltään tärkeitä tytäryrityksiä, voidaan vapauttaa velvoitteesta laatia konsolidoitu tilinpäätös.

Komissio ilmoittaa, että sen tavoitteena on yksinkertaistaa liiketoimintaympäristöä ja antaa yrityksille mahdollisuus kohdistaa vapautuvat varansa uudelleen tuottavampaan toimintaan, mitä valmistelija kannattaa.

Valmistelija haluaisi kuitenkin muistuttaa, että jo nyt on mahdollista vapauttaa keskisuuret yritykset velvoitteesta eritellä liikevaihto toimialoittain ja maantieteellisten markkinoiden mukaan (voimassa olevan neljännen yhtiöoikeusdirektiivin 45 artiklan 2 kohdan toinen virke). Siksi toinen ehdotetuista toimenpiteistä on turha ja se pitää poistaa.

Koska komission ehdotus on niin rajallinen, valmistelija vaatii komissiota olemaan hyväksymättä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen määräaikaan.

Valmistelijan mielestä komission ehdotus ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen, etenkin, jos sitä tarkastellaan suhteessa komission suurisuuntaiseen hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja uusien yritysten perustamista koskevaan toimintaohjelmaan.

Tätä taustaa vasten valmistelija korostaa vielä kerran, että pk-yrityksillä on suuri merkitys Euroopan taloudelle ja erityisesti työllisyydelle (noin 97 prosenttia kaikista yrityksistä on pk-yrityksiä), ja kehottaa komissiota pitämään tiukasti kiinni omasta ohjelmastaan ja toimittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle huomattavasti kunnianhimoisempia ehdotuksia.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Direktiivissä 78/660/ETY edellytetään, että liikevaihdon erittely toimialoittain ja maantieteellisten markkinoiden mukaan julkistetaan. Tätä edellytetään kaikilta yrityksiltä, mutta pienyrityksille voidaan myöntää poikkeus mainitun direktiivin 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tarpeettoman hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi olisi oltava mahdollista vapauttaa myös keskisuuret yritykset tästä julkistamisvaatimuksesta.

Poistetaan.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 78/660/ETY

44 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Lisätään 1 a kohta seuraavasti:

Poistetaan.

"(1a) ”1 a. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 27 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat lyhennetyt tilinpäätöksen liitetiedot sisällyttämättä niihin 43 artiklan 1 alakohdan 8 alakohdassa vaadittuja tietoja.”

 

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Keskisuuria yrityksiä koskevat tietyt julkistamisvaatimukset sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskeva velvoite

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

JURI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

20.5.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kristian Vigenin

20.5.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

6.10.2008

13.10.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Harald Ettl, Thomas Mann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Jan Cremers

  • [1]  Ks. komission työasiakirja "Euroopan unionin hallinnollisen rasituksen vähentäminen – vuoden 2007 edistymiskertomus ja näkymät vuodelle 2008" SEC(2008)0035.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Keskisuuria yrityksiä koskevat tietyt julkistamisvaatimukset sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskeva velvoite

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.4.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

20.5.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

20.5.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ieke van den Burg

25.6.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

8.9.2008

3.11.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.11.2008