Ziņojums - A6-0462/2008Ziņojums
A6-0462/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktām informācijas atklāšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākumu

26.11.2008 - (COM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referente: Ieke van den Burg

Procedūra : 2008/0084(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0462/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0462/2008
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktām informācijas atklāšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākumu

(COM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008) 195),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 44. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0173/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetāro lietu komitejas atzinumu (A6‑0462/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Direktīvā 78/660/EEK noteikts, ka jāpublisko informācija par apgrozījumu pa darbības jomām un ģeogrāfiskajiem tirgiem. Prasība attiecas uz visiem uzņēmumiem, bet mazos uzņēmumus saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punktu var atbrīvot no šā pienākuma. Lai samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu, būtu jābūt iespējai arī vidējos uzņēmumus atbrīvot no šīs publiskošanas prasības.

svītrots

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK mātesuzņēmumam jāsagatavo konsolidēti pārskati pat tad, ja vienīgajam meitasuzņēmumam vai visiem meitasuzņēmumiem kopā nav būtiskas nozīmes Direktīvas 83/349/EEK 16. panta 3. punkta īstenošanas nolūkā. Tādējādi šie uzņēmumi tiek iekļauti Regulas (EK) Nr. 1606/2002 darbības jomā un tiem ir jāsagatavo konsolidēti finanšu pārskati saskaņā ar SFPS. Šo prasību uzskata par apgrūtinošu, ja mātesuzņēmumam ir tikai nenozīmīgi meitasuzņēmumi. Tāpēc būtu jābūt iespējai atbrīvot mātesuzņēmumu no pienākuma sastādīt konsolidētus pārskatus un konsolidētu gada pārskatu, ja minētajam mātesuzņēmumam ir tikai tādi meitasuzņēmumi, kurus gan atsevišķi, gan kopumā uzskata par nenozīmīgiem.

(9) Saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK mātesuzņēmumam jāsagatavo konsolidēti pārskati pat tad, ja vienīgajam meitasuzņēmumam vai visiem meitasuzņēmumiem kopā nav būtiskas nozīmes Direktīvas 83/349/EEK 16. panta 3. punkta īstenošanas nolūkā. Tādējādi šie uzņēmumi tiek iekļauti Regulas (EK) Nr. 1606/2002 darbības jomā un tiem ir jāsagatavo konsolidēti finanšu pārskati saskaņā ar SFPS. Šo prasību uzskata par apgrūtinošu, ja mātesuzņēmumam ir tikai nenozīmīgi meitasuzņēmumi. Tāpēc mātesuzņēmums jāatbrīvo no pienākuma sastādīt konsolidētus pārskatus un konsolidētu gada pārskatu, ja minētajam mātesuzņēmumam ir tikai tādi meitasuzņēmumi, kurus gan atsevišķi, gan kopā uzskata par nenozīmīgiem. Lai gan jāatceļ tiesību aktos noteiktais pienākums, mātesuzņēmums pēc savas iniciatīvas joprojām var sagatavot konsolidētus pārskatus un konsolidētu gada pārskatu.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants

Direktīva 78/660/EEK

44. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 78/660/EEK 44. pantu groza šādi.

svītrots

1. Iekļauj šādu 1.a punktu:

 

„1.a) Dalībvalstis var atļaut 27. pantā minētajām sabiedrībām sastādīt saīsinātus pielikumus, neietverot informāciju, kas pieprasīta 43. panta 1. punkta 8. apakšpunktā.”

 

2. Pievieno šādu 2.a punktu:

 

„2.a) Dalībvalstis var atbrīvot 27. pantā minētās sabiedrības no pienākuma iekļaut pielikumā 34. panta 2. punktā paredzēto informāciju.”

 

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants

Direktīva 78/660/EEK

45. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Direktīvas 78/660/EEK 45. panta 2. punkta otrās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šo:

 

“Dalībvalstis var atļaut 27. pantā minētajām sabiedrībām nesniegt 34. panta 2. punktā un 43. panta 1. punkta 8. apakšpunktā noteikto informāciju.”

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

2. pants

Direktīva 83/349/EEK

13. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“(2.a) „Neskarot 4. panta 2. punktu un 5. un 6. pantu, jebkuru mātesuzņēmumu, uz kuru attiecas dalībvalsts tiesību akti un kuram ir tikai meitasuzņēmumi, kas ir nenozīmīgi (gan atsevišķi, gan kopā) 16. panta 3. punkta īstenošanas nolūkā, atbrīvo no 1. panta 1. punktā noteiktā pienākuma.”

“(2.a) Neskarot 4. panta 2. punktu un 5. un 6. pantu, jebkuru mātesuzņēmumu, uz kuru attiecas dalībvalsts tiesību akti un kuram ir tikai meitasuzņēmumi, kas ir nenozīmīgi (gan atsevišķi, gan kopā) 16. panta 3. punkta īstenošanas nolūkā, atbrīvo no 1. panta 1. punktā noteiktā pienākuma ar nosacījumu, ka šis mātesuzņēmums gada pārskata pielikumā norāda atbrīvošanas pamatojumu.

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai precizētu teksta formulējumu, un tas varētu ietekmēt tikai tekstu angļu valodā.

Komisijas ierosināto mātesuzņēmumu atbrīvošanu no tiem paredzētā pienākuma nedrīkst īstenot, ja vien attiecībā uz trešām pusēm netiek panākta ilgstoša un pilnīga pārredzamība. Attiecīgi ir jāprecizē, ka jebkuram uzņēmumam, kurš izmanto šā atbrīvojuma sniegtās priekšrocības, gada pārskata pielikumā ir jānorāda pamatojums, kāpēc uzņēmums ir pieņēmis lēmumu nesagatavot konsolidētu pārskatu.

PASKAIDROJUMS

1. Priekšvēsture

Ceturto uzņēmējdarbības tiesību direktīvu (Padomes Direktīvu 78/660/EEK) pieņēma 1978. gadā, lai Eiropas Savienībā sabiedrībām ar ierobežotu atbildību izveidotu saskaņotu prasību kopumu attiecībā uz ārējiem pārskatiem. Septīto uzņēmējdarbības tiesību direktīvu (Padomes Direktīvu 83/349/EEK) pieņēma 1983. gadā, un ar to tika pievienots kopēju prasību kopums attiecībā uz konsolidētiem finanšu pārskatiem. Pēdējos 25 gados grāmatvedības direktīvas ir vairākkārt grozītas. Pieņemot Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) piemērošanu (SGS regula)[1], biržas sarakstā iekļautajām sabiedrībām (un sabiedrībām, kuru parādzīmes tiek tirgotas biržā) ir jāsniedz pārskati saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un tādējādi tās ir atbrīvotas no vairākuma prasību, kas ietvertas Ceturtajā un Septītajā direktīvā. Tomēr Eiropas Savienībā MVU grāmatvedības principi joprojām pamatojas uz šīm direktīvām. Turklāt saskaņā ar Septīto uzņēmējdarbības tiesību direktīvu mātesuzņēmumam jāsagatavo konsolidēti pārskati pat tad, ja vienīgajam meitasuzņēmumam vai visiem meitasuzņēmumiem kopā nav būtiskas nozīmes. Tādējādi uz šiem uzņēmumiem attiecas SGS regulas darbības joma, un tiem ir jāsagatavo finanšu pārskati saskaņā ar SFPS.

2. Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikums veido daļu no administratīvā sloga samazināšanas otrās operatīvās paketes[2], kurā iekļauti tiesību akti uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomā un kuru mērķis ir tuvākajā laikā vienkāršot Eiropas uzņēmumu uzņēmējdarbības vidi. Ir ierosināts Ceturtajā un Septītajā direktīvā izdarīt šādus grozījumus:

– Informēšanas prasības svītrošana attiecībā uz dibināšanas izdevumiem

Dibināšanas izdevumi noteiktos apstākļos ir uzskatāmi par bilances aktīviem. Tādā gadījumā saskaņā ar Ceturtās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 34. panta 2. punktu šie “dibināšanas izdevumi” jāpaskaidro pielikumā. Mazos uzņēmumus saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punktu var atbrīvot no pienākuma sniegt informāciju. Komisija ierosina papildināt Ceturtās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 44. panta 2. punktu, minot arī vidējos uzņēmumus šīs direktīvas 44. panta 2. punkta kontekstā, un paplašināt dalībvalstu izvēles tiesības atbrīvot šos uzņēmumus no pienākuma, kas tiem noteikts 34. panta 2. punktā.

– Septītās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas grozījums, lai precizētu direktīvas konsolidācijas noteikumu saistību ar starptautisko finanšu pārskatu standartu noteikumiem

Komisija ierosina Septītās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 13. pantu papildināt ar jaunu 2.a punktu, ar kuru ikvienu mātesuzņēmumu, uz kuru attiecas attiecīgās valsts tiesību akti, atbrīvo no pienākuma sagatavot konsolidētus pārskatus un konsolidētu gada pārskatu, ja šim mātesuzņēmumam ir tikai tādi meitasuzņēmumi, kurus gan katru atsevišķi, gan visus kopā uzskata par nenozīmīgiem (16. panta 3. punkta izpratnē).

3. Referentes viedoklis

Referente atbalsta Komisijas centienus samazināt administratīvo slogu attiecībā uz noteiktām informācijas atklāšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākumu.

Uz maziem un vidējiem uzņēmumiem bieži vien attiecina tos pašus noteikumus, ko uz lieliem uzņēmumiem, taču to grāmatvedības vajadzības gandrīz nemaz nav novērtētas, un daudzie pārskata noteikumi rada izmaksu slogu un var kavēt efektīvu kapitāla izmantošanu ražošanā.

Grāmatvedībā un revīzijā ļoti liela nozīme ir sabiedrību ar ierobežotu atbildību sagatavoto pārskatu kvalitātes uzlabošanai un pārredzamības palielināšanai. Jāatzīst, ka bieži vien stingrāku prasību noteikšana uzņēmumiem negatīvi ietekmē galvenokārt tieši mazos un vidējos uzņēmumus.

Referente atbalsta vispārējo Komisijas pieeju ierosināt mērķtiecīgus grozījumus grāmatvedības direktīvās, lai īsā laikā samazinātu slogu vidējiem uzņēmumiem. Tomēr šie grozījumi nedrīkstētu radīt mazāku pārskatāmību un to, ka pārskatu izmantotāji saņem nepilnīgu informāciju.

Referente pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu atcelt prasību sniegt informāciju par dibināšanas izdevumiem (Ceturtās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 44. panta 2. punkta grozījums). Attiecinot atbrīvojumu ne tikai uz vidējiem uzņēmumiem, kas jau ir vispārizplatīta prakse vairākumā dalībvalstu, bet arī uz mazajiem uzņēmumiem, samazinātos šiem uzņēmumiem radītais finanšu pārskatu slogs.

Attiecībā uz ierosināto Septītās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas grozījumu referente piekrīt Komisijas viedoklim, ka SGS regulas un Septītās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas saistība ir neskaidra gadījumos, kad mātesuzņēmumiem nav nozīmīgu meitasuzņēmumu. Rodas jautājums, vai uz šādu mātesuzņēmumu var vai nevar attiecināt SGS regulu (saskaņā ar kuru ir jāsastāda SFPS pārskati). Prasība mātesuzņēmumam, kam ir tikai nenozīmīgi meitasuzņēmumi, sastādīt konsolidētus pārskatus ir uzskatāma par pārspīlētu. Nav pamatoti pieprasīt atsevišķu pārskatu kopumu, jo konsolidētie pārskati šādā gadījumā būtu gandrīz identiski atsevišķajiem pārskatiem (uz kuriem saskaņā ar SGS regulu nav obligāti jāattiecina SFPS piemērošana).

Attiecībā uz prasību sniegt informāciju par apgrozījumu uzņēmējdarbības jomās un ģeogrāfiskajos tirgos referentes piedāvātajā 1. un 3. grozījumā ir ņemts vērā, ka Komisijas priekšlikuma tekstā ir atkārtošanās, jo Ceturtās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 45. panta 2. punktā jau ir iekļauts atbrīvojums attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem.

Lai sekmētu ar uzņēmējdarbību saistīto tiesību aktu, it īpaši grāmatvedības noteikumu, tostarp to noteikumu, uz kuriem šobrīd vairs neattiecas šīs direktīvas darbības joma, vienkāršošanu un saskaņošanu iekšējā tirgū, Eiropas Komisijai būtu jāturpina centieni pārskatīt Ceturto un Septīto uzņēmējdarbības tiesību direktīvu un līdz 2009. gada beigām jāpiedāvā vienota, Eiropai paredzēta grāmatvedības sistēma.

Nosakot vienotu standartu, MVU samazināsies administratīvais slogs un palielināsies visu attiecīgo ieinteresēto personu pārredzamība. Vienkāršošanu ievērojami sekmētu arī XBRL[3] strukturēta ieviešana Eiropā.

  • [1]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).
  • [2]  Sk. Komisijas darba dokumentu “Administratīvā sloga samazināšana Eiropas Savienībā — 2007. gada progresa ziņojums un prognoze 2008. gadam” – SEC(2008)0035.
  • [3]  Paplašināmu uzņēmējdarbības pārskatu sniegšanas valoda.

EKONOMIKAS UN MONETĀRO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS (16.10.2008)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktām informācijas atklāšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākumu
(COM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))

Atzinumu sagatavoja: Kristian Vigenin

ĪSS PAMATOJUMS

Jūsu atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta iniciatīvu samazināt vidējo uzņēmumu administratīvo slogu un piekrīt šādiem Eiropas Komisijas priekšlikumiem, kas veido daļu no otrās operatīvās paketes [1]:

- atbrīvot vidējos uzņēmumus no pienākuma pārskatu pielikumos publiskot informāciju par dibināšanas izdevumiem (izdevumi, kas saistīti ar uzņēmuma izveidošanu, piemēram, reģistrācijas nodevas vai izdevumi par juridisko palīdzību) kā bilances aktīviem;

- atbrīvot vidējos uzņēmumus no pienākuma publiskot informāciju par apgrozījuma sadalījumu pa darbības jomām un ģeogrāfiskajiem tirgiem;

- precizēt SGS (SFPS) nosacījumu un Septītās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas mijiedarbību un saistību, lai skaidri noteiktu, ka mātesuzņēmumu, kam ir tikai nenozīmīgi meitasuzņēmumi, var atbrīvot no konsolidēto pārskatu sastādīšanas.

Eiropas Komisija norāda, ka tās mērķis ir vienkāršot uzņēmējdarbības vidi un nodrošināt uzņēmumiem iespēju efektīvāk izmantot iegūtos līdzekļus ražošanā, ko atbalsta arī atzinuma sagatavotājs.

Tomēr jūsu atzinuma sagatavotājs vēlas atgādināt, ka jau pašlaik ir iespējams atbrīvot vidējos uzņēmumus no pienākuma publiskot informāciju par apgrozījuma sadalījumu pa darbības jomām un ģeogrāfiskajiem tirgiem (spēkā esošās Ceturtās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 45. panta 2. punkta 2. teikums), tādēļ otrais ierosinātais pasākums ir lieks un ir svītrojams.

Turklāt tā iemesla dēļ, ka Komisijas priekšlikums ir tik ierobežots, jūsu atzinuma sagatavotājs aicina Komisiju neieviest izmaiņas attiecībā uz transponēšanas termiņu.

Jūsu atzinuma sagatavotājs arī uzskata, ka Komisijas priekšlikumā izvirzītie mērķi nav pietiekami vērienīgi attiecībā uz kopējo Komisijas darba kārtību administratīvā sloga samazināšanai un atbalsta nodrošināšanai jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanai kopumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, jūsu atzinuma sagatavotājs vēlreiz vēlas uzsvērt mazo un vidējo uzņēmumu nozīmi Eiropas ekonomikā un jo īpaši nodarbinātības nodrošināšanā (aptuveni 97 % uzņēmumu ir mazie un vidējie uzņēmumi) un aicina Komisiju ņemt vērā noteiktos mērķus un iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vērienīgākus priekšlikumus.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Direktīvā 78/660/EEK noteikts, ka jāpublisko informācija par apgrozījumu pa darbības jomām un ģeogrāfiskajiem tirgiem. Prasība attiecas uz visiem uzņēmumiem, bet mazos uzņēmumus saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punktu var atbrīvot no šā pienākuma. Lai samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu, būtu jābūt iespējai arī vidējos uzņēmumus atbrīvot no šīs publiskošanas prasības.

svītrots

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 1. apakšpunkts

Direktīva 78/660/EEK

44. pants – 1.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Iekļauj šādu 1.a punktu:

svītrots

„1.a) Dalībvalstis var atļaut 27. pantā minētajām sabiedrībām sastādīt saīsinātus pielikumus, neietverot informāciju, kas pieprasīta 43. panta 1. punkta 8. apakšpunktā.”

 

PROCEDŪRA

Virsraksts

Informācijas atklāšanas prasības vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākums

Atsauces

COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

JURI

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

20.5.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Kristian Vigenin

20.5.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

6.10.2008

13.10.2008

 

 

Pieņemšanas datums

13.10.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

6

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Harald Ettl, Thomas Mann

Aizstājējs (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jan Cremers

  • [1]  Sk. Komisijas darba dokumentu „Administratīvā sloga samazināšana Eiropas Savienībā — 2007. gada progresa ziņojums un prognoze 2008. gadam (SEC(2008)35)”.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Informācijas atklāšanas prasības vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākums

Atsauces

COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.4.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

20.5.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

20.5.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Ieke van den Burg

25.6.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

8.9.2008

3.11.2008

 

 

Pieņemšanas datums

17.11.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Iesniegšanas datums

24.11.2008