Postopek : 2008/0084(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0462/2008

Predložena besedila :

A6-0462/2008

Razprave :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Glasovanja :

PV 18/12/2008 - 6.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0631

POROČILO     ***I
PDF 177kWORD 230k
26.11.2008
PE 412.044v02-00 A6-0462/2008

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva nekatere zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov

(KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Ieke van den Burg

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva nekatere zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov

(KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0195),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 44(1) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C6-0173/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbor za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0462/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Direktiva 78/660/EGS določa, da je treba razkriti razdelitev prometa po dejavnosti in geografskih trgih. To morajo storiti vse družbe, vendar so lahko mala podjetja izvzeta v skladu s členom 44(2) navedene direktive. Za zmanjšanje nepotrebne upravne obremenitve je treba omogočiti, da so iz te zahteve za razkritje izvzeta tudi srednje velika podjetja.

črtano

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Direktiva 83/349/EGS določa, da mora nadrejeno podjetje pripraviti konsolidirane računovodske izkaze, tudi če edino podrejeno podjetje ali vsa podrejena podjetja kot celota niso pomembna za namene člena 16(3) Direktive 83/349/EGS. Na podlagi tega so ta podjetja zajeta z Uredbo (ES) št. 1606/2002 in zato morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z MSRP. Ta zahteva je obremenjujoča, kadar ima nadrejeno podjetje le nepomembna podrejena podjetja. Zato je treba omogočiti, da je nadrejeno podjetje izvzeto iz obveznosti za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega letnega poročila, če ima to nadrejeno podjetje le podrejena podjetja, ki se posamično ali kot celota štejejo za nepomembna.

(9) Direktiva 83/349/EGS določa, da mora nadrejeno podjetje pripraviti konsolidirane računovodske izkaze, tudi če edino podrejeno podjetje ali vsa podrejena podjetja kot celota niso pomembna za namene člena 16(3) Direktive 83/349/EGS. Na podlagi tega so ta podjetja zajeta z Uredbo (ES) št. 1606/2002 in zato morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z MSRP. Ta zahteva je obremenjujoča, kadar ima nadrejeno podjetje le nepomembna podrejena podjetja. Zato bi bilo treba nadrejeno podjetje izvzeti iz obveznosti za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega letnega poročila, če ima to nadrejeno podjetje le podrejena podjetja, ki se posamično in kot celota štejejo za nepomembna. Čeprav bi bilo treba to zakonsko obveznost odpraviti, lahko nadrejeno podjetje kljub temu pripravi konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirana letna poročila na lastno pobudo.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1

Direktiva 78/660/EGS

Člen 44

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 44 Direktive 78/660/EGS se spremeni:

èrtano

1. Vstavi se naslednji odstavek 1a:

 

„(1a) Države članice lahko družbam iz člena 27 dovolijo, da sestavijo skrajšana pojasnila k računovodskim izkazom brez podatkov iz člena 43(1)(8).“

 

2. Vstavi se naslednji odstavek 2a:

 

„(2a) Države članice lahko družbam iz člena 27 dovolijo, da so izvzete iz obveznosti razkritja podatkov iz člena 34(2) v pojasnilih k računovodskim izkazom.“

 

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1

Direktiva 78/660/EGS

Člen 45 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V členu 45(2) Direktive 78/660/EGS se prvi stavek drugega pododstavka nadomesti z naslednjim:

 

„Države članice lahko dovolijo podjetjem iz člena 27, da se izognejo razkritju podatkov, določenih v členih 34(2) in 43(1)(8).“

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2

Direktiva 83/349/EGS

Člen 13 – odstavek 2a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(2a) Brez poseganja v člen 4(2) in člena 5 in 6 je nadrejeno podjetje, ki ga ureja nacionalno pravo države članice in ki ima le podrejena podjetja, ki so posamično ali kot celota nepomembna za namene člena 16(3), izvzeto iz obveznosti, določene v členu 1(1).“

(2a) Brez poseganja v člen 4(2) in člena 5 in 6 je nadrejeno podjetje, ki ga ureja nacionalno pravo države članice in ki ima le podrejena podjetja, ki so posamično in kot celota nepomembna za namene člena 16(3), izvzeto iz obveznosti, določene v členu 1(1), če to upraviči v prilogi k letnim računovodskim izkazom.”

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je večja jasnost.

Oprostitev, ki jo predlaga Evropska komisija, je mogoča le, če bo zagotovljena popolna preglednost do tretjih strani. Zaradi tega je prav, da je jasno navedeno, da podjetje, ki bo razbremenitev uveljavljalo, upraviči svojo odločitev o nepripravi konsolidiranih računovodskih izkazov in v prilogi k letnim izkazom predstavi razloge za svojo izbiro.


OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Četrta direktiva o pravu družb je bila sprejeta leta 1978, da bi določili usklajen sklop zahtev za zunanje poročanje vseh družb z omejeno odgovornostjo v EU. Sedma direktiva o pravu družb (Direktiva Sveta 83/349/EGS) je bila sprejeta leta 1983 in je bil z njo dodan splošen sklop zahtev za konsolidirane računovodske izkaze. V zadnjih 25 letih sta bili računovodski direktivi večkrat spremenjeni. Po sprejetju Uredbe (ES) št. 1606/2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov(1) morajo družbe, ki kotirajo na borzi (in družbe z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzi) predložiti računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi standardi finančnega poročanja ter so zato izvzete iz večine zahtev iz četrte in sedme direktive. Vendar računovodstvo MSP v EU še vedno temelji na teh direktivah. Sedma direktiva o pravu družb poleg tega določa, da mora nadrejeno podjetje pripraviti konsolidirane računovodske izkaze, tudi če edino podrejeno podjetje ali vsa podrejena podjetja kot celota niso pomembna. Na podlagi tega so ta podjetja zajeta z uredbo o mednarodnih računovodskih standardih in zato morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi standardi finančnega poročanja.

2. Predlog Komisije

Predlog Komisije je del drugega paketa za zmanjšanje upravne obremenitve(2), ki vključuje zakonodajne ukrepe na področjih prava družb, računovodstva in revidiranja, katerih namen je kratkoročno poenostaviti poslovno okolje za evropske družbe. Predlagani so naslednji predlogi sprememb k četrti in sedmi direktivi o pravu družb:

– Odprava zahteve za razkritje ustanovitvenih stroškov

Ustanovitveni stroški se v nekaterih okoliščinah lahko obravnavajo kot sredstva v bilanci. V tem primeru člen 34(2) četrte direktive o pravu družb določa, da morajo biti ti „ustanovitveni stroški“ obrazloženi v pojasnilih k računovodskim izkazom. Mala podjetja so lahko izvzeta iz te zahteve za razkritje v skladu s členom 44(2) iste direktive. V skladu s tem Komisija predlaga, da se v členu 44(2) četrte direktive o pravu družb dodajo srednje velika podjetja v okviru člena 44(2) te direktive in tako razširi diskrecijska pravica držav članic, da ta podjetja razrešijo obveze, določene v členu 34(2).

– Sprememba sedme direktive o pravu družb za pojasnitev razmerja med njenimi pravili konsolidacije in pravili mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Komisija predlaga, da se v členu 13 sedme direktive o pravu družb doda nov odstavek 2a, s katerim bi nadrejeno podjetje, ki ga ureja njegovo nacionalno pravo, izvzeli iz obveznosti za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega letnega poročila, če ima to nadrejeno podjetje le podrejena podjetja, ki se posamično ali kot celota štejejo za nepomembna (za namene člena 16(3)).

3. Stališče poročevalke

Poročevalka podpira Komisijo pri njenih prizadevanjih, da bi zmanjšala upravno breme v povezavi z nekaterimi zahtevami za razkritje za srednje velika podjetja in obveznostjo priprave konsolidiranih računovodskih izkazov.

Za mala in srednje velika podjetja pogosto veljajo enaka pravila kot za večje družbe, vendar so njihove posebne računovodske potrebe le redko ocenjene, obširna pravila o poročanju pa povzročajo stroškovno obremenitev in lahko ovirajo učinkovito uporabo kapitala za proizvodne namene.

Na področju računovodstva in revidiranja je cilj povečanja kakovosti računovodskih izkazov družb z omejeno odgovornostjo in preglednosti nadvse pomemben. Po drugi strani pa so vse večje zahteve za družbe zlasti obremenjujoče za mala in srednje velika podjetja.

Poročevalka podpira splošni pristop Komisije, da predlaga ciljno usmerjene spremembe direktiv o računovodstvu, da bi kratkoročno dosegli zmanjšanje bremena za srednje velika podjetja. Te spremembe pa seveda ne smejo povzročiti manjše preglednosti in bistvene izgube informacij za uporabnike računovodskih izkazov.

Poročevalka v celoti podpira predlog Komisije o odpravi zahteve za razkritje ustanovitvenih stroškov (predlog spremembe k členu 44(2) četrte direktive o pravu družb). Razširitev obsega oprostitev za mala podjetja, ki jih že v veliki meri uporabljajo v večini držav članic, tudi na srednje velika podjetja, bi vodilo k zmanjšanju obremenitve teh družb glede poročanja.

Glede predlaganih sprememb sedme direktive o pravu družb se poročevalka strinja s Komisijo, da razmerje med uredbo o mednarodnih računovodskih standardih in sedmo direktivo o pravu družb ni jasno, kadar nadrejena podjetja nimajo pomembnih podrejenih podjetij. Odprto vprašanje je, ali bi takšno nadrejeno podjetje zajemala uredba o MRS in bi zato moralo pripraviti računovodske izkaze v skladu z MSRP ali ne. Zahtevo za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov, kadar ima nadrejeno podjetje le nepomembna podrejena podjetja, je treba šteti za pretirano. Nerazumno je zahtevati poseben sklop računovodskih izkazov, ker bi bili konsolidirani računovodski izkazi v tem primeru skoraj enaki posamičnim računovodskim izkazom (za katere ne velja nujno ureditev MSRP na podlagi uredbe o MRS).

Glede zahtev za razkritje razdelitve prometa po dejavnosti in geografskih trgih za mala in srednje velika podjetja je poročevalka pri predlogih spremembe 1 in 3 upoštevala podvajanje v predlogu Komisije, saj člen 45(2) četrte direktive že vsebuje oprostitev za srednje velika podjetja.

Da bi pospešili poenostavitev in uskladitev prava družb in še posebej računovodskih pravil na notranjem trgu, bi si morala Evropska komisija še naprej prizadevati za pregled četrte in sedme direktive o pravu družb ter bi morala pred koncem leta 2009 oblikovati evropski enotni računovodski okvir, v katerega bi bili vključeni tisti, ki morda niso zajeti v tej direktivi. Skupni standard bi zmanjšal upravno breme za mala in srednje velika podjetja in povečal preglednost za vse zainteresirane strani. Poenostavitev naj bi v veliki meri spodbudila tudi strukturirana uvedba razširljivega jezika za poslovno poročanje (XBRL) na evropski ravni(3).

(1)

Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11. 9. 2002, str. 1).

(2)

Glej delovni dokument Komisije z naslovom „Zmanjševanje upravnih obremenitev v Evropski uniji, poročilo o napredku za leto 2007 in napoved za leto 2008“ - SEC(2008)0035.

(3)

Razširljiv jezik za poslovno poročanje (eXtensible Business Reporting Language).


MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (16.10.2008)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva nekatere zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov

(KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))

Pripravljavec mnenja: Kristian Vigenin

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja popolnoma podpira pobudo za zmanjšanje upravne obremenitve za srednje velika podjetja (SVP) in lahko podpre naslednje predloge, ki jih je podala Evropska komisija kot del drugega paketa hitrih ukrepov za zmanjšanje upravne obremenitve(1):

- Srednja podjetja se oprosti obveznosti navajanja ustanovitvenih stroškov kot sredstev v prilogi k računovodskim izkazom (to so stroški, povezani z ustanovitvijo podjetja, kot so registracijska pristojbina ali stroški za pravno pomoč).

- Srednja podjetja se oprosti obveznosti razkritja razdelitve prometa po dejavnosti in geografskih trgih.

- Pojasnijo se medsebojno delovanje in razmerja med določbami MRS (MSRP) in sedmo direktivo o pravu družb, da se zagotovi gotovost, da se lahko matična družba, ki ima le nepomembne podružnice, oprosti obveznosti priprave konsolidiranih računovodskih izkazov.

Evropska komisija izjavlja, da je njen cilj poenostaviti poslovno okolje in zagotoviti podjetjem možnost prerazporeditve tako sproščenih sredstev v bolj produktivne dejavnosti, kar pripravljavec mnenja podpira.

Pripravljavec mnenja pa bi želel opozoriti, da je srednja podjetja že sedaj mogoče oprostiti obveznosti razkritja razdelitve prometa po dejavnosti in geografskih trgih (člen 45, odstavek 2, drugi stavek že obstoječe četrte direktive o pravu družb). Zato je drugi predlagani ukrep odvečen in bi ga bilo treba črtati.

Poleg tega pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj ne pristane na spremembe datuma prenosa direktive, ker je njen predlog tako omejen.

Pripravljavec mnenja tudi meni, da predlog Komisije ni dovolj prodoren, nenazadnje glede na temeljni časovni načrt Komisije za zmanjšanje upravne obremenitve in splošno spodbujanje ustanavljanja novih podjetij.

V takšnih okoliščinah želi pripravljavec mnenja še enkrat poudariti pomen majhnih in srednje velikih podjetij za evropsko gospodarstvo in še zlasti za zaposlovanje (97 % vseh podjetij je MSP) ter pozvati Komisijo, naj se dosledno drži svojega časovnega načrta in Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje še prodornejše predloge.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Direktiva 78/660/EGS določa, da je treba razkriti razdelitev prometa po dejavnosti in geografskih trgih. To morajo storiti vse družbe, vendar so lahko mala podjetja izvzeta v skladu s členom 44(2) navedene direktive. Za zmanjšanje nepotrebne upravne obremenitve je treba omogočiti, da so iz te zahteve za razkritje izvzeta tudi srednje velika podjetja.

črtano

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 - točka 1

Direktiva 78/660EGS

Člen 44 – odstavek 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vstavi se naslednji odstavek 1a:

črtano

„(1a) Države članice lahko družbam iz člena 27 dovolijo, da sestavijo skrajšana pojasnila k računovodskim izkazom brez podatkov iz člena 43(1)(8).“

 

POSTOPEK

Naslov

Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov

Referenčni dokumenti

COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Pristojni odbor

JURI

Mnenje pripravil

               Datum razglasitve na zasedanju

ECON

20.5.2008

 

 

 

Pripravljavka mnenja

               Datum imenovanja

Kristian Vigenin

20.5.2008

 

 

Obravnava v odboru

6.10.2008

13.10.2008

 

 

Datum sprejetja

13.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Harald Ettl, Thomas Mann

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Cremers

(1)

Glej delovni dokument Komisije z naslovom Zmanjševanje upravnih obremenitev v Evropski uniji – Poročilo o napredku 2007 in napovedi za leto 2008 (COM(2008)0035).


POSTOPEK

Naslov

Zahteve za razkrijte za srednja podjetja in obveznost za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Datum predložitve EP

17.4.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

20.5.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

20.5.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ieke van den Burg

25.6.2008

 

 

Obravnava v odboru

8.9.2008

3.11.2008

 

 

Datum sprejetja

17.11.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov