Betänkande - A6-0462/2008Betänkande
A6-0462/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning

26.11.2008 - (KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Ieke van den Burg

Förfarande : 2008/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0462/2008
Ingivna texter :
A6-0462/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning

(KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0195),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0173/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6‑0462/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I direktiv 78/660/EEG föreskrivs att noterna ska innehålla en upplysning om omsättningen fördelad på rörelsegrenar och geografiska marknader. Denna skyldighet omfattar alla företag, men små företag kan undantas i enlighet med artikel 44.2 i det direktivet. För att minska den onödiga administrativa bördan bör det vara möjligt att även undanta medelstora företag från denna upplysningsskyldighet.

utgår

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Enligt direktiv 83/349/EEG måste ett moderföretag upprätta en sammanställd redovisning även om det enda dotterföretaget eller alla dotterföretag sammanlagt endast har ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3 i direktiv 83/349/EEG. Dessa företag omfattas följaktligen av förordning (EG) nr 1606/2002 och är därför skyldiga att upprätta sammanställda redovisningar enligt IFRS. Detta krav anses vara betungande när ett moderföretag endast har dotterföretag av ringa betydelse. Det bör därför vara möjligt att undanta ett moderföretag från skyldigheten att upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut om detta moderföretag endast har dotterföretag som anses vara av ringa betydelse, både sett för sig och sammanlagt.

(9) Enligt direktiv 83/349/EEG måste ett moderföretag upprätta en sammanställd redovisning även om det enda dotterföretaget eller alla dotterföretag sammanlagt endast har ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3 i direktiv 83/349/EEG. Dessa företag omfattas följaktligen av förordning (EG) nr 1606/2002 och är därför skyldiga att upprätta sammanställda redovisningar enligt IFRS. Detta krav anses vara betungande när ett moderföretag endast har dotterföretag av ringa betydelse. Ett moderföretag bör därför undantas från skyldigheten att upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut om detta moderföretag endast har dotterföretag som anses vara av ringa betydelse, både sett för sig och sammanlagt. Även om denna lagstadgade skyldighet bör slopas skulle ett moderföretag fortfarande kunna upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut på eget initiativ.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1

Direktiv 78/660/EEG

Artikel 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 44 i direktiv 78/660/EEG ska ändras på följande sätt:

utgår

1. Följande punkt ska införas som punkt 1a:

 

”1a Medlemsstater får tillåta sådana bolag som avses i artikel 27 att upprätta noter i förkortad form utan de uppgifter som krävs enligt artikel 43.1.8.”

 

2. Följande punkt ska införas som punkt 2a:

 

”2a Medlemsstater får tillåta att de bolag som avses i artikel 27 undantas från skyldigheten att i noterna lämna de uppgifter som föreskrivs i artikel 34.2.”

 

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1

Direktiv 78/660/EEG

Artikel 45 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I artikel 45.2 i direktiv 78/660/EEG ska första meningen i andra stycket ersättas med följande:

 

Medlemsstaterna får tillåta de bolag som avses i artikel 27 att utelämna de upplysningar som föreskrivs i artiklarna 34.2 och 43.1.8.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2

Direktiv 83/349/EEG

Artikel 13 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2a Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 och artiklarna 5 och 6 ska moderföretag som lyder under en medlemsstats lagstiftning som endast har dotterföretag av ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3, både sett för sig och sammanlagt, undantas från skyldigheten enligt artikel 1.1.”

”2a Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 och artiklarna 5 och 6 ska moderföretag som lyder under en medlemsstats lagstiftning och som endast har dotterföretag av ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3, både sett för sig och sammanlagt, undantas från skyldigheten enligt artikel 1.1, förutsatt att moderföretagen i fråga anger skälen för detta i bilagan till sitt sammanställda årsbokslut.”

Motivering

Ändringsförslaget innebär ett förtydligande. Skulle kunna vara relevant endast för den engelska versionen.

Det undantag som föreslås av kommissionen bör tillämpas endast om det fortlöpande råder fullständig insyn gentemot tredjeparter. Det bör därför klargöras att företag som väljer att utnyttja denna möjlighet till undantag i bilagan till sitt sammanställda årsbokslut måste ange skälen till att man valt att inte upprätta en sammanställd redovisning.

MOTIVERING

1. Bakgrund

Det fjärde bolagsrättsdirektivet (rådets direktiv 78/660/EEG) antogs 1978 i syfte att skapa en harmoniserad uppsättning regler för den externa rapporteringen för alla aktiebolag i EU. Genom det sjunde bolagsrättsdirektivet (rådets direktiv 83/349/EEG), som antogs 1983, infördes en gemensam uppsättning regler för sammanställd redovisning. Under de senaste 25 åren har redovisningsdirektiven ändrats flera gånger. Till följd av antagandet av förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS‑förordningen)[1] måste noterade aktiebolag (och de som har skuldebrev upptagna till handel) upprätta redovisningar i enlighet med IFRS, och är följaktligen undantagna från de flesta av kraven i det fjärde respektive sjunde direktivet. Dessa direktiv ligger emellertid fortfarande till grund för små och medelstora företags redovisning i EU. Enligt det sjunde bolagsrättsdirektivet måste ett moderföretag upprätta en sammanställd redovisning även om det enda dotterföretaget eller alla dotterföretag sammanlagt är av ringa betydelse. Dessa företag omfattas följaktligen av IAS-förordningen och är skyldiga att upprätta sina sammanställda redovisningar enligt IFRS.

2. Kommissionens förslag

Kommissionens förslag ingår i det andra paket med lagstiftningsförslag som snabbt kan antas enligt det påskyndade förfarandet i syfte att minska administrativa bördor[2] som omfattar lagstiftningsåtgärder på områdena bolagsrätt, redovisning och revision som syftar till att förenkla företagsklimatet för europeiska företag på kort sikt. Följande ändringar till det fjärde och det sjunde bolagsrättsdirektivet föreslås:

– Avskaffande av kravet på offentliggörande av bolagsbildningskostnader

Bolagsbildningskostnader kan under vissa omständigheter redovisas som tillgångar i balansräkningen. Om detta är fallet krävs enligt artikel 34.2 i det fjärde bolagsrättsdirektivet att dessa ”bolagsbildningskostnader” förklaras i en not. Små företag kan undantas från denna upplysningsskyldighet i enlighet med artikel 44.2 i samma direktiv. Kommissionen föreslår att medelstora företag läggs till i artikel 44.2 i det fjärde bolagsdirektivet till tillämpningsområdet för artikel 44.2 i direktivet så att medlemsstaternas befogenhet att undanta dessa företag från den skyldighet som föreskrivs i artikel 34.2 utvidgas.

– Ändring av det sjunde bolagsrättsdirektivet i syfte att klargöra förhållandet mellan reglerna om sammanställd redovisning i direktivet och internationella redovisningsstandarder

Kommissionen föreslår att en ny punkt, 2a, läggs till i artikel 13 i det sjunde bolagsrättsdirektivet som skulle undanta moderföretag som lyder under nationell lagstiftning från skyldigheten att upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut om detta moderföretag endast har dotterföretag som anses vara av ringa betydelse (enligt artikel 16.3), både sett för sig och sammanlagt.

3. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ställer sig bakom kommissionens mål att minska de administrativa bördorna när det gäller vissa krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta en sammanställd redovisning.

Små och medelstora företag omfattas ofta av samma regler som större företag, men deras särskilda redovisningsbehov har sällan utvärderats, och omfattande rapporteringskrav skapar en finansiell börda och kan hindra en effektiv användning av kapital för produktiva syften.

På redovisnings- och revisionsområdet är målet att öka redovisningskvaliteten för aktiebolag och att öka insynen av avgörande betydelse. Å andra sidan är de ökande skyldigheterna för företag ofta en särskilt stor börda för små och medelstora företag.

Föredraganden stöder kommissionens allmänna strategi att föreslå riktade ändringar till redovisningsdirektiven för att minska bördorna för medelstora företag på kort sikt. Dessa ändringar bör emellertid inte leda till vare sig minskad insyn eller en betydande informationsförlust för användare av redovisningar.

Föredraganden stöder till fullo kommissionens förslag att slopa kraven på offentliggörande av bolagsbildningskostnader (ändring av artikel 44.2 i det fjärde bolagsrättsdirektivet). Att utvidga den undantagsmöjlighet som finns för små företag – vilken redan utnyttjas flitigt av merparten medlemsstater – så att den kommer att omfatta även medelstora företag skulle leda till minskad rapporteringsbörda för dessa företag.

När det gäller den föreslagna ändringen till det sjunde bolagsrättsdirektivet ställer sig föredraganden bakom kommissionens ståndpunkt att förhållandet mellan IAS-förordningen och det sjunde bolagsrättsdirektivet är oklart i fall där moderföretag inte har några dotterföretag som är betydande. Frågan här är huruvida sådana moderföretag ska omfattas av IAS-förordningen – och därför vara skyldiga att upprätta redovisningar enligt IFRS – eller inte. Kravet på sammanställd redovisning måste anses orimligt när moderföretag endast har dotterföretag av ringa betydelse. Det är orimligt att kräva separata redovisningar eftersom den sammanställda redovisningen – i detta fall – skulle vara närapå identisk med de enskilda boksluten (som inte obligatoriskt omfattas av IFRS-standarderna enligt IAS-förordningen).

När det gäller krav på upplysning om omsättningen fördelad på rörelsegrenar och geografiska marknader tar föredraganden genom ändringsförslagen 1 och 3 hänsyn till att kommissionens förslag i viss utsträckning är redundant med tanke på att artikel 45.2 i det fjärde bolagsrättsdirektivet redan medger undantag för medelstora företag.

För att underlätta en förenkling och harmonisering av företagsrätt och särskilt redovisningsreglerna inom den inre marknaden bör Europeiska kommissionen fortsätta med sitt arbete med översynen av det fjärde och det sjunde bolagsrättsdirektivet och före utgången av 2009 lägga fram en enhetlig europeisk redovisningsram som omfattar även dem som i nuläget under vissa omständigheter inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Enhetliga normer kommer att bidra till en minskad administrativ börda för små och medelstora företag och ökad insyn för alla berörda parter. En förenkling bör även i hög grad stimuleras av ett strukturerat införande av XBRL[3] på Europanivå.

  • [1]  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).
  • [2]  Se kommissionens arbetsdokument om minskade administrativa bördor i EU med en lägesrapport för 2007 och utsikter för 2008 (SEK(2008)0035).
  • [3]  Extensible Business Reporting Language.

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (16.10.2008)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning
(KOM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))

Föredragande: Kristian Vigenin

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder till fullo initiativet att minska den administrativa bördan för medelstora företag, och kan ställa sig bakom följande förslag från Europeiska kommissionen som ingår i det andra paketet med lagstiftningsförslag som snabbt kan antas[1]:

- Att undanta medelstora företag från kravet på att kostnader för bolagsbildning ska redovisas som tillgångar i noterna till balansräkningen (dessa är kostnader för att bilda bolaget, såsom registreringsavgifter och advokatkostnader).

- Att medelstora företag inte ska behöva lämna upplysning om omsättning per rörelsegren och geografisk marknad.

- Att klargöra hur IAS- (IFRS-)förordningar samverkar med och förhåller sig till det sjunde bolagsrättsdirektivet för att se till att moderbolag som bara har dotterföretag av ringa betydelse kan undantas från skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning.

Europeiska kommissionen uppger att dess syfte är att förenkla för företagen och ge dem möjlighet att omfördela de resurser som frigörs till mer produktiv verksamhet, vilket föredraganden stöder.

Föredraganden vill dock påminna om att det redan i dag finns möjlighet att undanta medelstora företag från kravet på upplysningar om omsättning per rörelsegren och geografisk marknad (artikel 45.2 andra stycket i det befintliga fjärde bolagsrättsdirektivet). Således är den andra föreslagna åtgärden överflödig och bör utgå.

Eftersom kommissionens förslag är så begränsat uppmanar vidare föredraganden kommissionen att stå emot kravet på att ändra införlivandedatumet.

Dessutom anser föredraganden inte att kommissionens förslag är tillräckligt ambitiöst, inte minst med tanke på kommissionens storslagna agenda för att minska administrativa bördor och stimulera nyföretagande i allmänhet.

Mot den bakgrunden vill föredraganden än en gång betona hur viktiga små och medelstora företag är för den europeiska ekonomin och i synnerhet för sysselsättningen (omkring 97 procent av alla företag är små och medelstora företag), och uppmana kommissionen att hålla fast vid sin agenda och lägga fram mycket mer ambitiösa förslag för Europaparlamentet och rådet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringar i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsrättsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringar

(8) I direktiv 78/660/EEG föreskrivs att noterna ska innehålla en upplysning om omsättningen fördelad på rörelsegrenar och geografiska marknader. Denna skyldighet omfattar alla företag, men små företag kan undantas i enlighet med artikel 44.2 i det direktivet. För att minska den onödiga administrativa bördan bör det vara möjligt att även undanta medelstora företag från denna upplysningsskyldighet.

utgår

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsrättsakt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 78/660EEG

Artikel 44 – punkt 1a

 

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringar

1. Följande punkt ska införas som punkt 1a:

utgår

”1a Medlemsstater får tillåta sådana bolag som avses i artikel 27 att upprätta noter i förkortad form utan de uppgifter som krävs enligt artikel 43.1.8.”

 

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning

Referensnummer

KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Ansvarigt utskott

JURI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

20.5.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kristian Vigenin

20.5.2008

 

 

Behandling i utskott

6.10.2008

13.10.2008

 

 

Antagande

13.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Harald Ettl, Thomas Mann

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Jan Cremers

  • [1]  Se kommissionens arbetsdokument ”Reducing administrative burdens in the European Union 2007 progress report and 2008 outlook”– (SEK(2008)0035).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skyldigheter när det gäller offentliggörande för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning*

Referensnummer

KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Framläggande för parlamentet

17.4.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

20.5.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

20.5.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ieke van den Burg

25.6.2008

 

 

Behandling i utskott

8.9.2008

3.11.2008

 

 

Antagande

17.11.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Ingivande

24.11.2008