ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)

  24.11.2008 - (2008/2098(INI))

  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Monica Maria Iacob-Ridzi

  Διαδικασία : 2008/2098(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0463/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0463/2008
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)

  (2008/2098(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –    έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και κυρίως τα άρθρα 18, 136, 145, 149 και 150,

  –    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο "Κινητικότητα, ένα μέσο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)" (COM(2007)0773),

  –    έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων[1],

  –    έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών[2],

  –    έχοντας υπόψη την απόφαση 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass)[3],

  –    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος[4],

  –    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και στις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας[5], όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 311/2007 της 19ης Μαρτίου 2007,

  –    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2007 με τίτλο "Για τη θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια" (COM(2007)0359),

  –    έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 25ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα (COM(2007)0024),

  –    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα (COM(2002)0072),

  –    έχοντας υπόψη την οικονομική μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ειδικά το κεφάλαιο 8 που έχει τον τίτλο "Η κατάργηση των εμποδίων στη γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων",

  –    έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για μια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρώπη (COM(2008)0424),

  –    έχοντας υπόψη τον οδηγό EURES για την περίοδο 2007-2010 (Προσανατολισμοί EURES), ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2006,

  –    έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων του EURES για το 2004-2005, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2007 και έχει τον τίτλο "Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας: η συμβολή του EURES" (COM(2007)0116),

  –    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, που εγκρίθηκε ύστερα από την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης B6-0136/2007 σχετικά με την έκθεση δραστηριοτήτων EURES 2004-2005: "Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας"[6],

  –    έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα[7],

  –    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους[8],

  –    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 με τίτλο "Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα (COM(2008)0412),

  –    έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2006 σύμφωνα με την οποία οι πολίτες της Ευρώπης θεωρούν ότι η σημασία της κινητικότητας ολοένα και αυξάνεται,

  –    έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

  –    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A6‑0463/2008),

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία και η ελεύθερη διαμονή είναι δικαιώματα που καθιερώνονται από τα άρθρα 18 και 43 της Συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 149 και 150 που αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση,

  Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας, εξακολουθεί όμως να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ακόμη και για τις γυναίκες,

  Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα με ασφάλεια των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που εκχωρεί η Συνθήκη στους πολίτες της Ένωσης και ένας από τους ουσιαστικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, καθώς και ένα από τα βασικά μέσα για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας,

  Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοτική νομοθεσία για τον συντονισμό και την υλοποίηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει, αν χρειαστεί, να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες μορφές κινητικότητας και να διασφαλίζει ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ δεν αντιμετωπίζουν έλλειμμα σχετικά με την προστασία κοινωνικής ασφάλισης,

  Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 2% των πολιτών σε ηλικία απασχόλησης ζουν και εργάζονται επί του παρόντος σε άλλο κράτος μέλος και όχι στην πατρίδα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 48% του συνόλου των μεταναστών στην ΕΕ είναι γυναίκες,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει συγκροτήσει ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της κινητικότητας των Ευρωπαίων, βασικός στόχος του οποίου είναι να προσδιορίσει τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την ενίσχυση της κινητικότητας της νεολαίας, για τη βελτίωση της στήριξης της κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και για τη βελτίωση της κινητικότητας των καλλιτεχνών, των επιχειρηματιών και των εθελοντών,

  Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της κινητικότητας είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα, και ότι η ατζέντα καθορίζει τις ευκαιρίες για το συγκεκριμένο στοιχείο και επιβάλλει τις αρχές της πρόσβασης και της αλληλεγγύης,

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυναμική αγορά εργασίας θέτει σοβαρές προκλήσεις στους εργαζόμενους, και ιδιαίτερα στις γυναίκες με παιδιά, υποχρεώνοντάς τους να κάνουν συμβιβασμούς μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου,

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής προσαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη μέλη δημιουργεί δυσκολίες για τις γυναίκες σε σχέση π.χ. την εγκυμοσύνη, την ανατροφή των παιδιών και τις ευκαιρίες για σταδιοδρομία,

  Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι και παραμένει μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που καθιερώνονται από τη Συνθήκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, έχει σημειωθεί αισθητή πρόοδος στην κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και ότι αυτό έχει διευκολύνει την κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοσδήποτε εναπομένων διοικητικός και νομικός φραγμός που εμποδίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα πρέπει να αρθεί· ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες ενέργειες για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και μπορούν να τα ασκήσουν,

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς η εξασφάλιση της κινητικότητας αφορά διευκολύνσεις σε όλο το πλέγμα αναγκών και δραστηριοτήτων των εργαζομένων και της οικογένειάς τους, το Κοινοβούλιο σε διάφορα ψηφίσματά του έχει αναφερθεί συγκεκριμένα στα εμπόδια της κινητικότητας και στο δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να εγκαθίστανται σε άλλο κράτος από τη χώρα προέλευσής τους και έχει προτείνει λύσεις για την εξάλειψή τους,

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι ο εντοπισμός των εμποδίων και η διατύπωση προτάσεων δεν αρκούν για την άρση των συγκεκριμένων εμποδίων ούτε για την οριστική εξάλειψη των προβλημάτων που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία και την κινητικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρελθόν, πολλά κείμενα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έχουν επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα προβλήματα και έχουν εισηγηθεί διορθωτικά μέτρα τα οποία ωστόσο δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα,

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαπίστωσε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ότι η βούληση για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων δεν επεκτείνεται πάντοτε σε μέτρα που είναι σημαντικά για τους πολίτες από την άποψη της εξάλειψης των διοικητικών και νομικών εμποδίων στην κινητικότητα,

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο θέμα που επηρεάζει άμεσα τη ζωή των πολιτών της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ιδιότητά του ως θεσμικού οργάνου που είναι άμεσα και δημοκρατικά εκλεγμένο από τους πολίτες, θα συνεχίσει να αναζητά ενεργά λύσεις σε όλα τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες όταν επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που αφορούν την κινητικότητα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίσθηση της ενωσιακής ιθαγένειας των πολιτών των κρατών μελών αντλεί τη δύναμή της εν μέρει από τη δυνατότητα απασχόλησης σε άλλους τόπους εντός της εσωτερικής αγοράς και λαμβάνοντας κατά συνέπεια υπόψη ότι ο κινητήριος μοχλός της κινητικότητας δεν θα πρέπει να είναι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα αλλά και ο στόχος να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της Ένωσης να αυτοπροσδιορίζονται πιο πρόθυμα έτσι,

  1.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και επαναβεβαιώνει την κεντρική σημασία της κινητικότητας, είτε πρόκειται για την κινητικότητα στην αγορά εργασίας είτε για εκείνη μεταξύ κρατών μελών ή περιφερειών με σκοπό την εδραίωση μιας αγοράς εργασίας της ΕΕ και την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας· υποστηρίζει την έναρξη του σχεδίου δράσης και επιθυμεί να ενημερώνεται σε τακτική βάση για την εποπτεία της εφαρμογής των δράσεων που προβλέπει·

  2.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει την κινητικότητα με δίκαιους όρους, συμπεριλαμβανομένης της αντίθεσής της στη λαθρομετανάστευση και στο κοινωνικό ντάμπινγκ·

  3.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρώπη, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διέθεσε επαρκή χρόνο στο Κοινοβούλιο για να εκδώσει τη γνωμοδότησή του πριν από την έγκριση της σύστασης·

  4.   σημειώνει ότι ένα Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού θα αποτελούσε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την υλοποίηση των δράσεων που περιέχονται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρώπη·

  5.   εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει τη συμπερίληψη της έννοιας της κινητικότητας των εργαζομένων σε όλες τις πτυχές των κοινοτικών πολιτικών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς, την ευελιξία των κανονισμών απασχόλησης, την προστασία των εργαζομένων, τους κανόνες που αφορούν τους αποσπασμένους εργαζομένους και την προστασία από τη μη ασφαλή εργασία, που μπορεί να επηρεάσουν την κινητικότητα εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την κινητικότητα στην εργασία μια οριζόντια πολιτική προτεραιότητας η οποία θα αφορά όλους τους τομείς που εμπίπτουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στην οποία θα συμμετέχουν οι αρχές όλων των επιπέδων στα κράτη μέλη·

  6.   υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, όπως ορίζεται στη Συνθήκη ΕΚ·

  7.   καλεί την Επιτροπή, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της εργασιακής κινητικότητας, να καταρτίσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική κινητικότητας που να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τις οικονομικές τάσεις και τις προοπτικές της διεύρυνσης της ΕΕ, δεδομένου ότι μόνο μια μακροπρόθεσμη στρατηγική μπορεί αφενός μεν να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων χωρίς προβλήματα, αφετέρου δε να αντιμετωπίσει κατάλληλα το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού·

  8.   καλεί ην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών εργαζομένων κάθε ηλικίας που επιθυμούν να ασκήσουν την ελευθερία μετακίνησης και να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ικανοποίηση των αναγκών τους στους τέσσερις τομείς του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Κινητικότητα των Επαγγελμάτων·

  9.   προτρέπει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον εξορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών και τη διοικητική συνεργασία προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργίες μεταξύ των εθνικών φορέων και αρχών, η αλληλεπίδραση των οποίων είναι καθοριστική όταν επιχειρείται να επιλυθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα μεταξύ των κρατών μελών· επί πλέον, κρίνει πως τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλους τους νομικούς και διοικητικούς φραγμούς καθώς και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την γεωγραφική κινητικότητα σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως την μη αναγνώριση των σχετικών με την κινητικότητα εμπειριών όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές ή την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, ιδίως στις ΜΜΕ·

  10. εκτιμά ότι αν και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής αγγίζει όλες τις βασικές πτυχές της κινητικότητας, είναι αναγκαίες ακόμα περισσότερες δράσεις, ιδιαίτερα δε η σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα και την αγορά εργασίας, με ορθή πληροφόρηση για την κινητικότητα, διατήρηση των κεκτημένων γλωσσικών ικανοτήτων των εργαζομένων και της οικογένειάς του, και προετοιμασία της κινητικότητας μέσω της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, στο πλαίσιο μεταξύ άλλων της επαγγελματικής κατάρτισης και των συστημάτων μάθησης·

  11. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δυναμικά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (ειδικά σε ενήλικες), λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικοί φραγμοί αποτελούν ένα από τα βασικά εναπομείναντα εμπόδια στην κινητικότητα των εργαζομένων και των οικογενειών τους·

  12. θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τα κράτη μέλη ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων των πολιτών που επιλέγουν να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και των συλλογικών συμβάσεων, χωρίς διακρίσεις μεταξύ υπηκόων του κράτους μέλους και μη υπηκόων· πιστεύει ότι προς τούτο θα έπρεπε να επικεντρωθεί η σχετική δράση της Επιτροπής στο να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και η μη μετατροπή των υπό μετακίνηση πολιτών σε φτηνό εργατικό δυναμικό·

  13. προκειμένου για τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φέρουν το συγκεκριμένο ζήτημα ενώπιον των επιτροπών διαβούλευσης του τομέα· θεωρεί ότι η βιομηχανία και οι επαγγελματικοί φορείς μπορούν να παρέχουν τακτική πληροφόρηση για τους τομείς απασχόλησης που είναι πιο ανοικτοί στην κινητικότητα·

  14. εκτιμά ότι η μακροπρόθεσμη εργασιακή κινητικότητα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης που έχουν τεθεί με τη στρατηγική της Λισαβόνας αν συνδυαστεί με την κατοχύρωση της κοινωνικής προστασίας και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις παραδόσεις και τα έθιμα των κρατών μελών· είναι της άποψης ότι ένα επεκτεταμένο, κινητικό σε κλίμακα ΕΕ εργατικό δυναμικό, σε συνδυασμό με κατάλληλες συνθήκες εργασίας, προγράμματα εκπαίδευσης και δίκτυα δικτύων κοινωνικής προστασίας, μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στις διάφορες σύγχρονες εξελίξεις και να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες αντιμετώπισης των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της γήρανσης του πληθυσμού και της γρήγορης μεταλλαγής της αγοράς εργασίας· τονίζει ότι σε κάθε εγχείρημα για περισσότερη κινητικότητα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πλευρές·

  15. είναι πεπεισμένο ότι η εγγυημένη εργασιακή κινητικότητα αποτελεί ένα μέσο ενίσχυσης της οικονομικής και της κοινωνικής διάστασης της Στρατηγικής της Λισαβόνας και ότι θα πρέπει να οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής ατζέντας και την αντιμετώπιση σειράς προκλήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την παγκοσμιοποίηση, την αναδιάρθρωση της βιομηχανικής αλλαγής, την τεχνολογική πρόοδο, τις δημογραφικές τάσεις και την ένταξη των μετακινούμενων εργαζομένων· είναι επίσης πεπεισμένο ότι η κινητικότητα μεταξύ σταδιοδρομιών και κλάδων (επαγγελματική κινητικότητα) επιτρέπει στους εργαζομένους να ανανεώνουν και να προσαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και, επομένως, να επωφελούνται από νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας·

  16. διαβεβαιώνει εκ νέου ότι η κινητικότητα στην εργασία αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας και των οκτώ αρχών που εισηγήθηκε η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της στις 27 Ιουνίου 2007 (COM(2007)0359) στον τομέα της ευελιξίας με ασφάλεια· κατά συνέπεια καλεί τα κράτη μέλη να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να δοθεί έμφαση αφενός στην έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια και αφετέρου στην προστασία της ασφάλειας των εργαζόμενων, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές των ευκαιριών, της πρόσβασης και της αλληλεγγύης που αναφέρονται στην ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα·

  17. καλεί τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να εξετάσουν και να άρουν τα εμπόδια στην κινητικότητα των γυναικών εργαζομένων παρέχοντας μεταξύ άλλων δίκαιη πρόσβαση σε ειδικευμένες θέσεις εργασίας και ανώτερες θέσεις, ίσες αποδοχές, ελαστικές συνθήκες εργασίας, επαρκή υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, καλής ποιότητας εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για τα παιδιά, δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και μέριμνα για την κατάργηση των στερεοτύπων φύλου·

  18. συνιστά στα κράτη μέλη και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθήσουν ενεργά ειδικά προγράμματα απασχόλησης, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, εκμάθησης εξ αποστάσεως και εκμάθησης γλωσσών προκειμένου να δημιουργηθεί μια περισσότερο "φιλική προς τις γυναίκες" αγορά εργασίας και να συμφιλιωθεί ο επαγγελματικός βίος με τον οικογενειακό·

  19. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τόσο την εργασιακή όσο και τη γεωγραφική κινητικότητα ως προτεραιότητα στα εθνικά τους προγράμματα για την απασχόληση και τη διά βίου μάθηση·

  20. παρατηρεί με ανησυχία ότι ορισμένα κράτη μέλη διατηρούν περιορισμούς στην αγορά εργασίας για τους εργαζομένους που προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές αναλύσεις και τα στατιστικά στοιχεία ούτε δικαιολογούν αυτούς τους περιορισμούς ούτε αποδεικνύουν βάσιμους τους φόβους των πολιτών και των κυβερνήσεών τους· καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο θα εμπλακούν περισσότερο και θα παρακολουθούν πιο στενά τη διαδικασία που εξουσιοδοτεί και δικαιολογεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μεταβατικές περιόδους για την πρόσβαση των πολιτών των νέων κρατών μελών στην αγορά εργασίας τους, τούτο δε από τον πρώτο χρόνο μετά την ένταξη·

  21. επισημαίνει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων δεν θα πρέπει να εκληφθεί από κάποιους εργοδότες ως ευκαιρία για μείωση των μισθών, συρρίκνωση της κοινωνικής κάλυψης, ή γενικότερα, υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε όχι μόνο να εκλείψει κάθε είδους διάκριση, αλλά και να διασφαλιστούν οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες δραστηριοποίησης των μετακινούμενων εργαζόμενων και των οικογενειών τους·

  22. ανησυχεί για ορισμένες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα κράτη μέλη και που έχουν στόχο την τροποποίηση του εσωτερικού νομικού τους πλαισίου στον τομέα της μετανάστευσης αλλά και όσον αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων κατά τρόπο που αντιβαίνει στο γράμμα και στο πνεύμα των ισχυόντων ευρωπαϊκών προτύπων· ζητά την άμεση εγκατάλειψη των συγκεκριμένων πρακτικών και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σύνθετα προγράμματα ένταξης των πολιτών της Ένωσης που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην επικράτειά τους, σε συνεργασία, όπου χρειάζεται, με τα κράτη μέλη προέλευσης·

  23. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εργαστούν από κοινού για την εκπόνηση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επανένταξης για τους πολίτες που επιστρέφουν στη χώρα προέλευσής τους αφού έχουν εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος·

  24. αναγνωρίζει ότι, αν και η κινητικότητα μπορεί να αποτελεί μια λύση για τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό στις χώρες υποδοχής, μπορεί να προκαλέσει ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό στις χώρες προέλευσης των εργαζομένων· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο γεγονός ότι, σε κάθε χώρα, ο ανενεργός πληθυσμός προσφέρει σημαντικό εργατικό δυναμικό, η κινητοποίηση του οποίου απαιτεί τόσο ευρωπαϊκούς όσο και εθνικούς πόρους σε ισόρροπη βάση·

  25. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά διοικητικά και νομοθετικά εμπόδια για την κινητικότητα των εργαζομένων, καθώς και στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων κάθε επιπέδου και της επαγγελματικής εμπειρίας· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την εξεύρεση λύσεων στα εν λόγω προβλήματα και ζητά από την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τους περιορισμούς που είναι ασύμβατοι με τη νομοθεσία της Κοινότητας, και να αναλάβει δράση εναντίον τους·

  26. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διεξάγουν, πριν από την εφαρμογή των νέων εθνικών νομοθεσιών στον τομέα των συστημάτων περίθαλψης και δημόσιας υγείας αλλά και των κοινωνικών και φορολογικών συστημάτων, μια ευρύτερη μελέτη επιπτώσεων ώστε να εντοπιστούν εκ των προτέρων ενδεχόμενα προβλήματα που θα έχουν συνέπειες στην κινητικότητα στην εργασία·

  27. εκτιμά ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι καταλαμβάνουν ειδική θέση στον τομέα της ευρωπαϊκής κινητικότητας στην εργασία·

  28. ζητά επιτακτικά από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (ΕΠΠ)· εκτιμά ότι, αν και η εναρμόνιση του συγκεκριμένου συστήματος αναφοράς έχει προβλεφθεί για το 2010, η ταχύτερη εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη μπορεί να μειώσει τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι·

  29. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με το EUNetPaS που αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ενθάρρυνση των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων στην ΕΕ να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών, αν και σημειώνει ότι στο εσωτερικό της ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη ρύθμιση των επαγγελμάτων υγείας και ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις ρυθμιστικές τους αρχές για τους επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να καθιερώσουν ένα τυποποιημένο σύστημα διαπίστευσης για τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ·

  30. σημειώνει ότι η έλλειψη κοινού πλαισίου για τη σύγκριση, τη μεταφορά και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε επίπεδο ΕΕ αντιπροσωπεύει έναν σοβαρό φραγμό για τη διασυνοριακή κινητικότητα· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος μεταφερόμενων ακαδημαϊκών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET)·

  31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των επαγγελματικών φορέων θα συμμετάσχουν το ταχύτερο δυνατό στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ, ούτως ώστε να ισχύσει στην αγορά εργασίας το σύστημα για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων·

  32. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να ξεκινήσουν συνομιλίες με στόχο την εναρμόνιση των μισθολογικών κλιμακίων με τα διάφορα επίπεδα προσόντων που ορίζονται στο ΕΠΕΠ, έτσι ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί ότι στο πλαίσιο της κινητικότητας στην εργασία, τα επίπεδα των μισθών θα ανταποκρίνονται στις δεξιότητες των εργαζομένων·

  33. ενθαρρύνει τις εκπαιδευτικές αρχές να συνεργαστούν ενεργά για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής, της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης και των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στα πρότυπα που έχουν θέσει τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας να αξιοποιήσουν πλήρως τα κράτη μέλη το EQF και να δώσουν κατάλληλη συνέχεια στις επικείμενες πρωτοβουλίες για το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ούτως ώστε η κατάταξη στα επίπεδα του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του προγράμματος δια βίου μάθησης να επιτρέπει στους διακινούμενους εργαζόμενους να συνεχίζουν την κατάρτισή τους· στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την ανάπτυξη του Europass, προκειμένου να καταστούν τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζομένων πιο σαφή για τους εργοδότες· τονίζει την αξία των υπηρεσιών Euraxess·

  34. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δίνεται ανεπαρκής προτεραιότητα και ανεπαρκής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών διά βίου μάθησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιούν με πιο ενεργό τρόπο τη διαθέσιμη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, και ειδικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκειμένου για την ανάπτυξη και την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων·

  35. καλεί την Επιτροπή να μειώσει τα νομοθετικά και διοικητικά εμπόδια και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα βελτίωσης του συστήματος αναγνώρισης και σώρευσης δικαιωμάτων στην κοινωνική ασφάλιση και της φορητότητας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

  36. θεωρεί ότι η φορητότητα παροχών κοινωνικής ασφάλισης συντονίζεται καλύτερα με βάση τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (EΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας[9], και με διμερείς συμφωνίες·

  37. προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (που ισχύει από το 2009), καθώς και τη σχετική νομοθεσία για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και την καταβολή πάσης φύσεως επιδομάτων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν επειγόντως τα προβλήματα που τίθενται επανειλημμένα σε αναφορές και καταγγελίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη· στηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας· προτείνει να υπάρξει ηλεκτρονική έκδοση και για το έντυπο "E106"·

  38. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την πολιτική χορήγησης θεωρήσεων για πολίτες τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε αναγνωρισμένα προγράμματα εθελοντισμού της ΕΕ, προκειμένου να θεσπιστεί ένα πιο φιλελεύθερο καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων, ειδικά για εθελοντές από τις γειτονικές χώρες της ΕΕ·

  39. κρίνει απαραίτητο, σε σχέση με τις νέες μορφές κινητικότητας, να εξεταστεί η ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν εξακολουθεί να είναι ενημερωμένη, και να εξευρεθούν κατάλληλοι τρόποι προσαρμογής της στις νέες ευέλικτες συνθήκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, όχι μόνο λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων αλλά και εξετάζοντας τα πρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μετακινούμενος εργαζόμενος και η οικογένειά του· πιστεύει ταυτόχρονα ότι υπάρχει ανάγκη ανάλυσης της πραγματικής εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, της κοινοτικής νομοθεσίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και το δικαίωμα διαμονής των εργαζομένων και των οικογενειών τους· θεωρεί ότι, όπου κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να καταρτιστούν συστάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού και του λειτουργικού πλαισίου·

  40. επιθυμεί να πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με τις διευθετήσεις κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων με αναφορά στο γεγονός ότι η κινητικότητα της αγοράς εργασίας μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει στην απώλεια παροχών κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, που εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 και οι συναφείς διοικητικές πρακτικές πρέπει να προσαρμοστούν για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες δομές και στις νέες μορφές κινητικότητας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης εργασιακής κινητικότητας·

  41. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τα συμπτώματα παρεμπόδισης της κινητικότητας που προκύπτουν από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορολογικών συμφωνιών και του νέου κανονισμού κοινωνικής ασφάλισης (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004)·

  42. υποστηρίζει την Επιτροπή στα σχέδια δράσης της για τη βελτίωση της πρότασής της για οδηγία σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω της βελτίωσης της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, γιατί με την αυξανόμενη επέκταση των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να επιδιωχθούν φιλικοί για τον εργαζόμενο κανόνες για τη φορητότητα· ομοίως, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια αναθεωρημένη πρόταση για μια οδηγία για τη φορητότητα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

  43. εκτιμά ότι η κινητικότητα των εργαζομένων ανδρών και γυναικών και των οικογενειών τους (δηλαδή παιδιών ή/και εξαρτωμένων συγγενών), εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διαθεσιμότητα και το προσιτό κόστος υπηρεσιών (όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί, τα κέντρα φροντίδας τρίτης ηλικίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, οι ειδικές υπηρεσίες)· πιστεύει, δε, ότι η εργασιακή κινητικότητα πρέπει να προάγει την προσωπική ολοκλήρωση και τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης και εργασίας·

  44. θεωρεί όμως ότι η πρόταση για την βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών καθώς και εκείνη που αφορά την καθιέρωση μιας ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προστασία των δεδομένων· τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην εκείνων που έχουν σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιαφερόμενος το έχει επιτρέψει ρητώς· επιθυμεί να λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και για τη συνεισφορά που αυτή μπορεί να έχει στη βελτίωση της κινητικότητας στην εργασία· ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα άμεσης εφαρμογής μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κάρτας που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις εισφορές που έχει καταβάλει ο κάτοχός της και τα κοινωνικά δικαιώματά του σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία έχει ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα·

  45. υποστηρίζει τις δράσεις του δικτύου TRESS και ζητά τη συνέχιση, από το συγκεκριμένο δίκτυο, της εξέτασης των διαφορετικών μοντέλων κινητικότητας, προκειμένου να προσαρμοστεί ανάλογα η κοινοτική νομοθεσία· ζητά από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο εν λόγω δίκτυο τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εργοδοτών και συνδικαλιστικών ενώσεων, δεδομένου ότι είναι συχνά αυτοί οι οποίοι βοηθούν τους εργαζομένους για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης ή για την απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων για την πρόσληψή τους· επιμένει ότι είναι αναγκαίο οι βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται στο EURES να χαρακτηρίζονται από τη μέγιστη δυνατή ευκολία πρόσβασης και να ενημερώνονται τακτικά και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε αυτές· θεωρεί ότι το δίκτυο για την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεργαστεί διαρθρωτικά και θεσμικά με το δίκτυο TRESS·

  46. εξακολουθεί να υποστηρίζει τη συνεισφορά του δικτύου EURES για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· συνιστά να συμπεριληφθούν στις υπηρεσίες EURES πληροφορίες για τα δίκτυα και τις διαδικτυακές πύλες συγκεκριμένων τομέων και συνιστά επίσης τη συνεργασία του εν λόγω δικτύου με άλλους φορείς παροχής πληροφόρησης, και ιδίως με εξειδικευμένους φορείς στα κράτη μέλη, σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ένωση, με ειδική αναφορά στις εθνικές αρχές εργασίας, που μπορούν απευθείας να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές σε όσους αναζητούν εργασία·

  47. θεωρεί ότι τα διασυνοριακά έργα EURES θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη διενέργεια μελετών επιπτώσεων στα σύνορα και σεμιναρίων, ώστε η θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού αριθ. 883/2004 σχετικά με τον συντονισμό να μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και αποδοτικά·

  48. υποστηρίζει τους στόχους που έχουν εξαγγελθεί στο τρίτο σκέλος του σχεδίου δράσης για την κινητικότητα στην εργασία σχετικά με την ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων του EURES· υπογραμμίζει την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού και την ανάγκη για υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε κάθε κατηγορία εργαζομένων, πέρα και πάνω από εκείνες που περιέχονται στο πρόγραμμα της Επιτροπής, και ιδίως στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν από την αγορά εργασίας, και σε εκείνους που διαθέτουν ειδικό νομικό καθεστώς σε σύγκριση με άλλους εργαζομένους, τους αυτοαπασχολούμενους, στους εργαζόμενους που επιστρέφουν ύστερα από διακοπή εργασίας στην απασχόληση, κοκ· επισημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες στα πλαίσια του δικτύου EURES θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία·

  49. ζητεί από τα κράτη μέλη, μέσω των αρχών απασχόλησής τους, προκειμένου να αυξηθεί η κινητικότητα, να παρέχουν μια μονοαπευθυντική αρχή για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων και όσων προτίθενται να εργαστούν στο εξωτερικό, ούτως ώστε να μπορούν να ενημερώνονται από μία μόνο αρχή σχετικά με τις πιθανότητες εργασίας στο εξωτερικό, τους διοικητικούς παράγοντες, τα κοινωνικά δικαιώματα και τους νομικούς όρους·

  50. στηρίζει την ιδέα της μετατροπής του δικτύου EURES σε μια μονοαπευθυντική διαδικτυακή πύλη πληροφοριών κινητικότητας, η οποία θα μπορούσε να λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία υποστήριξης, όπου οι δυνητικοί διακινούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για όλες τις πτυχές της κινητικότητας στην εργασία – όχι μόνο για τις κενές θέσεις εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, αλλά και για θέματα γλώσσας, στέγασης, απασχόλησης των συζύγων, εκπαίδευσης των παιδιών και γενικά ζητήματα ένταξης στο κράτος προορισμού· τονίζει ότι, εφόσον ενδείκνυται, θα επεκταθεί προς όφελος των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη μακροπρόθεσμο καθεστώς κατοίκου·

  51. αποδέχεται πλήρως τους υφιστάμενους μηχανισμούς πληροφόρησης, αλλά ταυτόχρονα προτείνει να ελέγχονται όλες οι σχετικές ιστοσελίδες, διαδικτυακές πύλες κ.λπ. ως προς την αποτελεσματικότητα και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να αναδιοργανώνονται, να εναρμονίζονται ή να ομαδοποιούνται εκ νέου ώστε να καθίστανται πιο φιλικές στον χρήστη·

  52. εφιστά την προσοχή στην πρόσβαση του δικτύου EURES για τους πολίτες των αγροτικών, νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την πρόσβαση των εν λόγω πληθυσμιακών κατηγοριών στις πληροφορίες που διατίθενται από τη συγκεκριμένη πύλη πληροφοριών για την κινητικότητα·

  53. εκτιμά ότι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός των 2 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπεται μέχρι το 2013 για τα καινοτόμα έργα στον τομέα της κινητικότητας, είναι πολύ χαμηλός λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη πληροφόρησης του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού πολιτών της Ένωσης για την κινητικότητα στην εργασία στην Ένωση, καθώς και τους στόχους που καθορίζονται στα διάφορα έγγραφα των προγραμμάτων για τη στήριξη της κινητικότητας στην εργασία στην Ένωση·

  54. υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις ροές κινητικότητας των εργαζομένων, των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των ερευνητών, ούτως ώστε να βελτιώσει η Επιτροπή τη γνώση της για την κινητικότητα, και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης·

  55. εκτιμά ότι υφίσταται επί του παρόντος έλλειμμα στην πληροφόρηση του πληθυσμού για τα επαγγελματικά πλεονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα σταδιοδρομίας που μπορούν να προκύψουν από μια περίοδο εργασίας στο εξωτερικό και για τις συνθήκες απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης της εργασίας στο εξωτερικό, και για το πώς η περίοδος αυτή προάγει επίσης την ευρωπαϊκή πολιτιστική ολοκλήρωση· υποστηρίζει την ενέργεια της Επιτροπής για την πληροφόρηση των πολιτών για τα συγκεκριμένα ζητήματα·

  56. επισημαίνει το πρόγραμμα του Κοινοβουλίου για την πρακτική άσκηση ατόμων με αναπηρία που ξεκίνησε το 2007 καθώς και το πρόγραμμα της Επιτροπής για την πρακτική άσκηση ατόμων με αναπηρία που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2008· θεωρεί ότι αυτά τα θετικά μέτρα προωθούν την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ένταξή τους στην εργασία· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προωθήσουν αντίστοιχες καλές πρακτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

  57. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προάγουν τις ορθές πρακτικές και τα συστήματα αμοιβαίας μάθησης για τις δράσεις που αφορούν την κινητικότητα και που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

  58. θεωρεί ότι, επιπλέον των επιγραμμικών υπηρεσιών, πρέπει να διερευνηθούν και να εφαρμοστούν συμπληρωματικά μέσα με σκοπό την ευρεία διανομή πληροφοριών για την κινητικότητα στην εργασία εντός των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο για την κινητικότητα στην εργασία που να σχετίζεται με το EURES προκειμένου να παρέχονται άμεσα στους εργαζόμενους πληροφορίες για συγκεκριμένα ζητήματα στην εθνική γλώσσα και τουλάχιστον σε μία δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα·

  59. εξακολουθεί να υποστηρίζει δράσεις όπως π.χ. υποτροφίες απασχόλησης, ευρωπαϊκές ημέρες ευαισθητοποίησης για τις δυνατότητες απασχόλησης στην επικράτεια της Ένωσης ή ακόμα την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την κινητικότητα στην εργασία· εκτιμά ωστόσο ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τις συγκεκριμένες δράσεις είναι περιορισμένος σε σχέση με τους στόχους της διάδοσης των ευρωπαϊκών δράσεων που έχουν αναληφθεί στον συγκεκριμένο τομέα·

  60. υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς διαχωρισμού μεταξύ της κινητικότητας των καλλιτεχνών ειδικότερα και της κινητικότητας των εργαζομένων της Ένωσης γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων του τομέα του ζωντανού θεάματος και του ακανόνιστου και απρόβλεπτου χαρακτήρα τους που οφείλεται σε ένα ιδιαίτερο σύστημα απασχόλησης·

  61. αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ορισμένων επαγγελμάτων σε τομείς όπως ο πολιτισμός ή ο αθλητισμός, των οποίων τόσο η γεωγραφική όσο και η επαγγελματική κινητικότητα είναι εγγενές στοιχείο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν προσεκτικά τη συγκεκριμένη κατάσταση και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων των συγκεκριμένων τομέων, έτσι ώστε η κινητικότητά τους να μην εμποδίζεται από διοικητικούς φραγμούς·

  62. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή λαμβάνει επίσης μέτρα με το σχέδιο δράσης της για τη βελτίωση της κατάστασης των πολιτών από τρίτες χώρες· συνιστά ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική για την κινητικότητα στην εργασία πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη την κινητικότητα των πολιτών από τρίτες χώρες·

  63. τονίζει την ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων προκειμένου να εντοπίζονται και να εξαλείφονται αδικίες στους τομείς της δικαιοσύνης και της φορολογίας χωρίς να λησμονείται ο σεβασμός προς τις εθνικές αρμοδιότητες·

  64. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις δυνατότητες υποβολής καταγγελιών και αναφορών σχετικά με εμπόδια στην κινητικότητα στην εργασία και παραβιάσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας·

  65. υποστηρίζει και ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή της έννοιας της δίκαιης κινητικότητας και ζητά από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εφαρμογή της, εντάσσοντας, για παράδειγμα, σε αυτήν τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και υποβάθμισης των εργασιακών συνθηκών·

  66. ζητεί να υποστηρίξουν οι επιχειρήσεις την κινητικότητα των εργαζομένων, για παράδειγμα με πιο ευέλικτα ωράρια ή με την τηλεργασία

  67. καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει μέσα με τα οποία θα εξαλείψει τα σύνθετα εμπόδια τα οποία μπορούν να τους αποτρέψουν από το να αποδεχτούν μια θέση απασχόλησης στο εξωτερικό, όπως η δυσκολία του/της συζύγου να βρει επίσης μια θέση εργασίας στο εξωτερικό, το υψηλό κόστος της μεταστέγασης, οι γλωσσικοί φραγμοί και το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στις αποδοχές και ο κίνδυνος απώλειας ορισμένων φορολογικών διευκολύνσεων ή του πλεονεκτήματος της καταβολής εισφορών στο εθνικό σύστημα συνταξιοδότησης, ασφάλισης υγείας ή ανεργίας· τονίζει τη σημασία της διά βίου μάθησης, με ειδική αναφορά στη σημασία της εκμάθησης γλωσσών, η οποία είναι ουσιαστική για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας·

  68. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δώσει συνέχεια στην πρόταση που υπέβαλε το 2005 και στην τροποποιημένη πρότασή της του 2007 για την έκδοση οδηγίας σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω της βελτίωσης της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης·

  69. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την κινητικότητα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και να συμβάλλουν στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν μέσω της δημιουργίας περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας, της καταπολέμησης των διακρίσεων, της αντιμετώπισης των νέων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού, της υποστήριξης της ισότητας των φύλων, της υποστήριξης της οικογένειας και της αποτελεσματικής διασφάλισης της πρόσβασης στο χώρο εργασίας, σε υπηρεσίες στέγασης και στις μεταφορές·

  70. υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα είναι μικρότερη στις γυναίκες με παιδιά από ό,τι στους άντρες και ζητεί να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα για να αποκατασταθεί αυτή η ανισορροπία·

  71. στηρίζει το SOLVIT ως μέσο για την ταχεία επίλυση των προβλημάτων στην εσωτερική αγορά, καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα των εργαζομένων· συνιστά να διατεθούν περισσότεροι πόροι στο SOLVIT·

  72. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα ενίσχυσης της επαγγελματικής κινητικότητας των νέων· εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα θα πρέπει να στηρίζονται στη σχέση μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου και στην αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας της εμπειρίας και των ικανοτήτων-δεξιοτήτων, περιλαμβανόμενων των γλωσσικών γνώσεων, που έχουν αποκομισθεί εκτός της χώρας διαμονής·

  73. πιστεύει ότι, δεδομένου ότι η κινητικότητα των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της εργασιακής κινητικότητας, πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία σε πρωτοβουλίες όπως είναι η διαδικασία της Μπολόνια και σε προγράμματα όπως το Erasmus, το Leonardo da Vinci και άλλα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)·

  74. συγχαίρει την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της να διαβουλευθεί με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην προώθηση της κινητικότητας στην εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο· εκτιμά ότι αυτός ο διάλογος θα αυξήσει τη διαφάνεια, θα συμβάλει στη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων για την ενίσχυση της κινητικότητας, θα επιταχύνει την πρακτική εφαρμογή επαρκούς κινητικότητας και θα ενισχύσει τις αρχές και τις αξίες που έχουν αποκτηθεί πάνω σε αυτή τη βάση·

  75. αναγνωρίζει τη συνεισφορά των προγραμμάτων Comenius, Erasmus και Leonardo, που παρέχουν τη δυνατότητα σε νέους να σπουδάσουν στο εξωτερικό, και τονίζει τη σημασία τους από την οπτική γωνία της μεταγενέστερης επαγγελματικής κινητικότητας· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της πρόσβασης στα προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μειονεκτουσών ομάδων·

  76. καλεί τα ευρωπαϊκά σχολεία και πανεπιστήμια καθώς και τις κυβερνήσεις να δεσμευτούν ενεργά και να ασχοληθούν δυναμικά με την προώθηση της εργασιακής κινητικότητας, συμμετέχοντας, για παράδειγμα, στο δίκτυο ενδιαφερομένων που αναφέρει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της·

  77. πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών η δημοσίων επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

  78. αναθέτει τον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σελ. 22.
  • [2]  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σελ. 77.
  • [3]  ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σελ. 6.
  • [4]  ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σελ. 2.
  • [5]  ΕΕ L της 27.3.1972, σελ. 1.
  • [6]  ΕΕ C 187 Ε της 24.7.2008, σελ. 159.
  • [7]  ΕΕ C 371 της 23.12.2000, σελ. 4.
  • [8]  ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σελ. 321.
  • [9]  ΕΕ L 166, 30.4.2004, σ. 1

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί στοιχείο καίριας σημασίας για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, για παράδειγμα, η υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής που αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση επέτρεψε τη δημιουργία περί των 6,5 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης, ενώ ο συγκεκριμένος αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 5 εκατομμύρια επιπλέον μέχρι το 2009.

  Οι σφυγμομετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου (2006) δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επίγνωση της σημασίας της κινητικότητας των εργαζομένων και των θετικών της επιπτώσεων για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (το 57% των πολιτών συμμερίζεται τη συγκεκριμένη άποψη), αλλά και ότι λίγοι είναι εκείνοι που είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το βήμα. Σήμερα, μόνο 2% των Ευρωπαίων που ερωτήθηκαν εργάζονται σε διαφορετική χώρα της Ένωσης από τη χώρα διαμονής τους, ενώ 5,5% εξέφρασαν την πρόθεσή τους να εκπατριστούν.

  Είναι επίσης βέβαιο ότι τα προγράμματα που έχουν ήδη εφαρμοστεί προς αυτήν την κατεύθυνση και ύστερα από τις νομοθετικές τροποποιήσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, έχουν βελτιώσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια τις συνθήκες της διαμονής σε άλλη χώρα για επαγγελματικούς λόγους. Υπάρχουν ακόμη ωστόσο πολλά εμπόδια για αυτή την κινητικότητα, διοικητικής, νομοθετικής, φορολογικής και κοινωνικής φύσεως. Τα διοικητικά εμπόδια οφείλονται κυρίως στην εκάστοτε γραφειοκρατία της κάθε χώρας και στις διαφορές ανάμεσα στις εθνικές νομοθεσίες που αφορούν την αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα η εξάλειψη των συγκεκριμένων εμποδίων να εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ωστόσο να βελτιώσει την κατάσταση του νομοθετικού πλαισίου προβαίνοντας σε επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας και εκσυγχρονίζοντάς την ώστε να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

  Προκειμένου να ενθαρρύνει τις δραστηριότητες που έχουν στόχο τη μείωση των πρακτικών εμποδίων στην κινητικότητα, με τα οποία εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα που αναζητούν εργασία, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε, τον Δεκέμβριο του 2007, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία, το οποίο θα εφαρμοστεί μέχρι το 2010.

  Βασικοί στόχοι του νέου σχεδίου δράσης είναι οι εξής: η βελτίωση των υφιστάμενων νομοθεσιών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, η άρση των διοικητικών εμποδίων, η ενίσχυση του EURES (η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής κινητικότητας των εργαζομένων) και η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων για τη δυνατότητά τους να εργαστούν στο εξωτερικό.

  Το σχέδιο αυτό ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της Ένωσης να βελτιώσουν τη νομοθεσία και τις ισχύουσες διοικητικές πρακτικές, συντονίζοντας κυρίως τις πτυχές που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση με τη μεταφορά των δικαιωμάτων της επικουρικής σύνταξης. Για παράδειγμα, η Επιτροπή επιθυμεί, μέχρι το 2009, να είναι δυνατός ο συντονισμός των φακέλων της κοινωνικής ασφάλισης σε ηλεκτρονική μορφή, γεγονός που θα διευκολύνει την καθιέρωση της ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας·

  Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη για τη σημασία και την αποτελεσματικότητα του δικτύου EURES, "μοναδική θυρίδα" για την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη, του οποίου ο ρόλος θα ενισχυθεί. Το δίκτυο EURES θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις υπηρεσίες του και θα καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για ορισμένες ομάδες στόχους, όπως π.χ. για τους μακροχρόνια άνεργους, τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τις γυναίκες, τους ερευνητές, τους αυτοαπασχολούμενους και τους εποχικούς εργαζόμενους.

  Η ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων του EURES αποτελεί έναν από τους στόχους του σχεδίου δράσης της Επιτροπής. Οι μελλοντικές δράσεις θα έχουν στόχο να βοηθήσουν τα άτομα που αναζητούν εργασία και τα μέλη των οικογενειών τους να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις απασχόλησης. Ομοίως, το σχέδιο στηρίζεται στους εργοδότες προκειμένου να προσλαμβάνουν αλλοδαπούς εργαζόμενους, καλύπτοντας έτσι πιο εύκολα τις ελλείψεις τους σε εργατικό δυναμικό και παρακάμπτοντας αποτελεσματικότερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Εν τω μεταξύ, οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές θα διαθέτουν καλύτερο συντονισμό και απλουστευμένη διαχείριση της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων, και θα ενθαρρύνονται ώστε να λαμβάνουν πρωτοβουλίες που θα έχουν στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας.

  Επιπλέον, η οργάνωση των "ευρωπαϊκών ημερών απασχόλησης" θα επιτρέψει στο ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση στις προσφορές θέσεων απασχόλησης των εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής κινητικότητας.

  Η έκθεση του Κοινοβουλίου υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και συστήνει συμπληρωματικές δράσεις, καθώς και αυστηρό έλεγχο της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Εφιστά επίσης την προσοχή, ειδικότερα, στα προβλήματα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας, καθώς και στα διοικητικά και νομικά εμπόδια της κινητικότητας στην εργασία. Τέλος, αξιολογεί τα αποτελέσματα που έχουν αποφέρει τα υφιστάμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προγράμματα και πλατφόρμες για την αύξηση της απασχόλησης και διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (18.9.2008)

  προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία
  (2008/2098(INI))

  Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο της δια βίου μάθησης στην ενίσχυση της εργασιακής κινητικότητας, στη βελτίωση της κατάρτισης του συνόλου του πληθυσμού, στην επικαιροποίηση των γνώσεών του και στη μείωση του κινδύνου αποκλεισμού των εργαζομένων κατά τις περιόδους μετάβασης μεταξύ θέσεων εργασίας·

  2.  υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς διαχωρισμού μεταξύ της κινητικότητας των καλλιτεχνών ειδικότερα και της κινητικότητας των εργαζομένων της Ένωσης γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων του τομέα του ζωντανού θεάματος και του ακανόνιστου και απρόβλεπτου χαρακτήρα τους που οφείλεται σε ένα ιδιαίτερο σύστημα απασχόλησης·

  3.  πιστεύει ότι, δεδομένου ότι η κινητικότητα των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της εργασιακής κινητικότητας, πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία σε πρωτοβουλίες όπως είναι η διαδικασία της Μπολόνια και σε προγράμματα όπως το Erasmus, το Leonardo da Vinci και άλλα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)·

  4.  ζητεί να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας, κινητικότητας και ασφάλειας για τους εργαζομένους και τους εργοδότες και να βελτιωθούν από την άποψη αυτή οι υφιστάμενες νομικές διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες·

  5.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δυναμικά την εκμάθηση ξένων γλωσσών (ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων), λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικοί φραγμοί αποτελούν ένα από τα βασικά εναπομείναντα εμπόδια στην κινητικότητα των εργαζομένων και των οικογενειών τους·

  6.  επαναλαμβάνει ότι η ευελιξία και η κινητικότητα αποτελούν δύο αναπόσπαστα στοιχεία της άσκησης καλλιτεχνικών επαγγελμάτων·

  7.  εκτιμά ότι η κινητικότητα των εργαζομένων ανδρών και γυναικών και των οικογενειών τους (π.χ. παιδιών η/και εξαρτωμένων συγγενών), εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διαθεσιμότητα και το προσιτό κόστος υπηρεσιών (όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί, τα κέντρα φροντίδας τρίτης ηλικίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, οι ειδικές υπηρεσίες)· πιστεύει, δε, ότι η εργασιακή κινητικότητα πρέπει να προάγει την προσωπική ολοκλήρωση και τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης και εργασίας·

  8.  επιμένει στην ανάγκη υλοποίησης της πρωτοβουλίας για το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) και στην ανάγκη αναγνώρισης και επικύρωσης της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης προκειμένου κάθε μορφή πιστοποιημένης εκπαίδευσης να είναι έγκυρη στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και στην ανάγκη ενεργούς προώθησης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) σε όλα τα κράτη μέλη·

  9.  υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα είναι μικρότερη στις γυναίκες με παιδιά από ό,τι στους άντρες και ζητεί να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα για να αποκατασταθεί αυτή η ανισορροπία·

  10. τονίζει ότι το ιδιαίτερο καθεστώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες των νέων φοιτητών και εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του δικτύου των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί και να ενισχυθεί, υπογραμμίζει δε το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι στον πολιτιστικό και τον εκπαιδευτικό τομέα είναι αυτοαπασχολούμενοι·

  11. επιμένει στο γεγονός ότι οι καλλιτέχνες, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα κινητικότητας λόγω της δυσκολίας απόκτησης βραχυπρόθεσμης θεώρησης διαβατηρίου και, κατά συνέπεια, η πρόσβασή τους στην απασχόληση είναι περιορισμένη·

  12. υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις ροές κινητικότητας των εργαζομένων, των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των ερευνητών, ούτως ώστε να βελτιώσει η Επιτροπή τη γνώση της για την κινητικότητα, και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης·

  13. καλεί τα ευρωπαϊκά σχολεία και πανεπιστήμια καθώς και τις κυβερνήσεις να δεσμευτούν ενεργά και να ασχοληθούν δυναμικά με την προώθηση της εργασιακής κινητικότητας, συμμετέχοντας, για παράδειγμα, στο δίκτυο φορέων που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της·

  14. πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών η δημοσίων επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

  15. ζητεί να υποστηρίξουν οι επιχειρήσεις την κινητικότητα των εργαζομένων, π.χ. με πιο ευέλικτα ωράρια ή με την τηλεργασία.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.9.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  16

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Milan Gaľa, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal, Μανώλης Μαυρομμάτης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Mary Honeyball, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (10.9.2008)

  προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κινητικότητα των Επαγγελμάτων
  (2008/2098(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marusya Ivanova Lyubcheva

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  –   έχοντας υπόψη την Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας[1],

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας , εξακολουθεί όμως να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, μεταξύ άλλων και για τις γυναίκες,

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 2% των πολιτών σε ηλικία απασχόλησης ζουν και εργάζονται επί του παρόντος σε άλλο κράτος μέλος και όχι στην πατρίδα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 48% του συνόλου των μεταναστών στην ΕΕ είναι γυναίκες,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυναμική αγορά εργασίας θέτει σοβαρές προκλήσεις στους εργαζόμενους, και ιδιαίτερα στις γυναίκες με παιδιά, υποχρεώνοντάς τους να κάνουν συμβιβασμούς μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής προσαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη μέλη δημιουργεί δυσκολίες για τις γυναίκες σε σχέση π.χ. την εγκυμοσύνη, την ανατροφή των παιδιών και τις καλύτερες ευκαιρίες για σταδιοδρομία,

  1.  καλεί ην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών διακινουμένων εργαζομένων κάθε ηλικίας και να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών στους 4 τομείς του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Κινητικότητα των Επαγγελμάτων·

  2.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή να διερευνήσει τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της κινητικότητας των επαγγελμάτων και να συστήσει ευέλικτα μέσα προκειμένου να ξεπεραστούν οι απομένοντες φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες·

  3.  προτείνει στην Επιτροπή να διοργανώσει ενημερωτικές εκστρατείες για τις δυνατότητες που παρέχει η κινητικότητα των επαγγελμάτων, που να απευθύνονται στα νεαρά κορίτσια, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στη δυναμική αγορά εργασίας·

  4.  καλεί τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να λάβουν υπόψη και να άρουν τα εμπόδια στην εργασιακή κινητικότητα των γυναικών παρέχοντας μεταξύ άλλων δίκαιη πρόσβαση σε ειδικευμένες θέσεις εργασίας και ανώτερες θέσεις, ίσες αποδοχές, ελαστική εργασία, κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, καλής ποιότητας εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για τα παιδιά, μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και κατάργηση των στερεοτύπων φύλου·

  5.  συνιστά στα κράτη μέλη καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθήσουν ενεργά ειδικά προγράμματα απασχόλησης, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, εκμάθησης εξ αποστάσεως και εκμάθησης γλωσσών προκειμένου να δημιουργηθεί μια περισσότερο "φιλική προς τις γυναίκες" αγορά εργασίας και να συμφιλιωθεί ο επαγγελματικός βίος με τον οικογενειακό·

  6.  συνιστά στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους φορείς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να αξιολογήσουν το συντομότερο δυνατόν την έκταση και την επίδραση της κινητικότητας των εργαζομένων στα παιδιά που δεν συνόδευσαν για κάποιο διάστημα τους γονείς στο νέο τόπο εργασίας τους και να προτείνει κατάλληλες λύσεις για τέτοιες καταστάσεις·

  7.  λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής να ενισχυθεί η ικανότητα του δικτύου TRESS καθώς και το πεδίο δράσης και η ποιότητα του EURES περιλαμβάνοντας τις γυναίκες ως μια ειδική κατηγορία εργαζομένων.  

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  9.9.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Maria Petre, Маруся Иванова Любчева, Филиз Хакъева Хюсменова

  • [1]  ΕΕ L 269 της 5.140.2002, σελ. 15.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (16.9.2008)

  προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)
  (2008/2098(INI))

  Εισηγήτρια: Μαρία Ματσούκα

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  προτρέπει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών πρακτικών και τη διοικητική συνεργασία προκειμένου να υπάρχουν συνέργιες μεταξύ των εθνικών φορέων και αρχών, η αλληλεπίδραση των οποίων είναι καθοριστική όταν επιχειρείται να επιλυθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα μεταξύ των κρατών μελών· επί πλέον, κρίνει πως τα κράτη μέλη πρέπει να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά όλους τους νομικούς και διοικητικούς φραγμούς καθώς και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την γεωγραφική κινητικότητα σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως την μη αναγνώριση των σχετικών με την κινητικότητα εμπειριών όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές ή την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, ιδίως στις ΜΜΕ·

  2.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (που θα ισχύσει από το 2009), καθώς και τη σχετική νομοθεσία για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και την καταβολή πάσης φύσεως επιδομάτων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν επειγόντως τα προβλήματα που τίθενται επανειλημμένα σε αναφορές και καταγγελίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη· στηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας· προτείνει το ίδιο να ισχύσει και για το έντυπο "E106"·

  3.  τονίζει την ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων προκειμένου να εντοπίζονται και να εξαλείφονται αδικίες στους τομείς της δικαιοσύνης και της φορολογίας χωρίς να λησμονείται ο σεβασμός προς τις εθνικές αρμοδιότητες·

  4.  καλεί τις περιφερειακές και εθνικές αρχές να εξαλείψουν τα πρακτικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την κινητικότητα, σύμφωνα με την έννοια της "δίκαιης κινητικότητας", και ιδιαίτερα μέσω της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και του κοινωνικού ντάμπινγκ·

  5.  ενθαρρύνει τις εκπαιδευτικές αρχές να συνεργαστούν ενεργά για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής, της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης και των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στα πρότυπα που έχουν θέσει τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας να αξιοποιήσουν πλήρως τα κράτη μέλη το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και να δώσουν κατάλληλη συνέχεια στις επικείμενες πρωτοβουλίες για το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ούτως ώστε η κατάταξη στα επίπεδα του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του προγράμματος δια βίου μάθησης να επιτρέπει στους διακινούμενους εργαζόμενους να συνεχίζουν την κατάρτισή τους· στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την ανάπτυξη του Europass, προκειμένου να καταστούν τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζομένων πιο σαφή για τους εργοδότες· τονίζει την αξία των υπηρεσιών Euraxess·

  6.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το σχέδιο της Επιτροπής για σύσταση δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των ασθενών αποτελεί την πρώτη από μια σειρά ενεργειών που έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ να συλλέγουν και να ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών σε επίπεδο κρατών μελών· εκφράζει, ωστόσο, δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τους επαγγελματίες του τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των ρυθμιστικών αρχών, προκειμένου να διευκολυνθούν η κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η ασφάλεια των ασθενών σε ολόκληρη την ΕΕ·

  7.  στηρίζει την ιδέα της μετατροπής του δικτύου EURES σε μια μονοαπευθυντική διαδικτυακή πύλη πληροφοριών κινητικότητας, η οποία θα μπορούσε να λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία υποστήριξης, όπου οι δυνητικοί διακινούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για όλες τις πτυχές της κινητικότητας στην εργασία – όχι μόνο για τις κενές θέσεις εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, αλλά και για θέματα γλώσσας, στέγασης, απασχόλησης των συζύγων, εκπαίδευσης των παιδιών και γενικά ζητήματα ένταξης στο κράτος προορισμού· τονίζει ότι, εφόσον ενδείκνυται, θα επεκταθεί προς όφελος των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη μακροπρόθεσμο καθεστώς κατοίκου·

  8.  αποδέχεται πλήρως τους υφιστάμενους μηχανισμούς πληροφόρησης, αλλά ταυτόχρονα προτείνει να ελέγχονται όλες οι σχετικές ιστοσελίδες, διαδικτυακές πύλες κ.λπ. ως προς την αποτελεσματικότητα και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να αναδιοργανώνονται, να εναρμονίζονται ή να ομαδοποιούνται εκ νέου ώστε να καθίστανται πιο φιλικές στον χρήστη·

  9.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προάγουν τις ορθές πρακτικές και τα συστήματα αμοιβαίας μάθησης για τις δράσεις που αφορούν την κινητικότητα και που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ και ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

  10. θεωρεί ότι, επιπλέον των επιγραμμικών υπηρεσιών, πρέπει να διερευνηθούν και να εφαρμοστούν συμπληρωματικά μέσα με σκοπό την ευρεία διανομή πληροφοριών για την κινητικότητα στην εργασία εντός των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο για την κινητικότητα στην εργασία που να σχετίζεται με το EURES προκειμένου να παρέχονται άμεσα στους εργαζόμενους πληροφορίες για συγκεκριμένα ζητήματα στην εθνική γλώσσα και τουλάχιστον σε μία δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα·

  11. ζητεί την ανάπτυξη κατάλληλης κατάρτισης για τους συμβούλους σε θέματα επαγγελματικής κινητικότητας, οι οποίοι θα συνεισφέρουν επίσης στην εξεύρεση λύσης για τα μελλοντικά προς επίλυση ζητήματα·

  12. στηρίζει το SOLVIT ως μέσο για την ταχεία επίλυση των προβλημάτων στην εσωτερική αγορά, καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα των εργαζομένων· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι για το SOLVIT·

  13. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις δυνατότητες υποβολής καταγγελιών και αναφορών σχετικά με εμπόδια στην κινητικότητα στην εργασία και παραβιάσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.9.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  13

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sir Robert Atkins, Victor Boştinaru, Glyn Ford, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Μαρία Ματσούκα, Μανώλης Μαυρομμάτης, Mairead McGuinness, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Nicolae Vlad Popa

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marie-Hélène Descamps, Grażyna Staniszewska

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  17.11.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Биляна Илиева Раева

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean Marie Beaupuy, Françoise Castex, Petru Filip, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Lasse Lehtinen, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia, Glenis Willmott

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Giles Chichester, Jill Evans, Erik Meijer, Zbigniew Zaleski