Menetlus : 2008/0116(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0464/2008

Esitatud tekstid :

A6-0464/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.9

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0592

RAPORT     *
PDF 128kWORD 56k
25.11.2008
PE 416.257v01-00 A6-0464/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2008)0358 – C6‑0271/2008 – 2008/0116(CNS))

Õiguskomisjon

Raportöör: Diana Wallis

(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 80)

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2008)0358 – C6‑0271/2008 – 2008/0116(CNS))

(Nõuandemenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0358);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0271/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0464/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEV

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 16.oktoober 2008

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon)

[KOM(2008)0358, 16.6.2008 – 2008/0116(CNS)]

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 7. ja 15. juulil ning 23. septembril 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekutel läbi(1) ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsus 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Põhjenduses 7, mis vastab nõukogu otsuse 2006/782/EÜ põhjendusele 3, tuleks ingliskeelses versioonis sõna „provisions”, mis on kehtiva põhjenduse viimane sõna ja kodifitseeritud tekstist välja jäetud, lisada teksti uuesti sõnade „Community control” järele.

2) Põhjenduses 9 tuleks sõnad „juhtimissüsteemi ühtlustamist” asendada sõnadega „ühtlustatud juhtimissüsteemi”. Kõnealusest muudatusest tulenevalt oleks põhjenduse 9 sõnastus järgmine: „Siseturu toimimine eeldab tõrjestrateegia ühtlustatud juhtimissüsteemi kolmandatest riikidest tulevatele toodetele. Tundub asjakohane nimetatud strateegia rakendamise hõlbustamiseks pakkuda ühenduse rahalist toetust selle strateegia algatamiseks ja arendamiseks”.

3) Põhjendusest 12 tuleks välja jätta lauseosad „nõukogu 20. veebruari 1989. aasta otsusega 89/145/EMÜ (millega seatakse sisse ühenduse finantsmeede veiste nakkava pleuropneumoonia likvideerimiseks Portugalis)” ja „nõukogu 16. detsembri 1986. aasta otsusega 86/649/EMÜ (millega seatakse sisse ühenduse finantsmeede sigade aafrika katku likvideerimiseks Portugalis)”.

4) Põhjenduste 13 ja 14 vahele tuleks lisada nõukogu otsuse 2001/12/EÜ põhjenduse 3 kohandatud versioon. Uus põhjendus numbriga 14 peaks olema järgmine: „Arvestades kõnealuste kulutuste laadi, on asjakohane, kui neid haldab vahetult komisjon vastavalt käesolevas otsuses sätestatud rahastamistingimustele.” Sellest tulenevalt tuleks põhjendus 14 ümber nummerdada põhjenduseks 15.

5) Artikli 25 lõige 2 tuleks kodifitseeritud tekstist välja jätta. Kõnealusest muudatusest tulenevalt tuleks artiklist välja jätta ka lõike number „1.

6) Artikli 26 lõige 2 tuleks kodifitseeritud tekstist välja jätta. Kõnealusest muudatusest tulenevalt tuleks lõige 3 ümber nummerdada lõikeks 2.

7) Artikli 27 lõike 1 esimeses lõigus tuleks ingliskeelses versioonis sõna „diseases” asendada sõnadega „animal diseases and zoonoses”.

8) Artikli 28 lõige 3 tuleks kodifitseeritud tekstist välja jätta.

9) Artikli 37 lõikest 1 tuleks välja jätta omadussõna „uue” ning sõna „väljakujundamine” asendada sõnaga „toimimine”.

10) Artikkel 41 tuleks kodifitseerimisettepanekust välja jätta. Sellest tulenevalt tuleks kodifitseerimisettepaneku artiklid 42, 43 ja 44 ümber nummerdada vastavalt artikliteks 41, 42 ja 43 ning kohandada III lisa vastavustabelit.

11) Kinnitati, et pärast kodifitseerimisettepaneku esitamise kuupäeva muudeti kodifitseeritavat õigusakti uue õigusaktiga, st komisjoni 20. augusti 2008. aasta otsusega 2008/685/EÜ, millega muudetakse nõukogu otsuse 90/424/EMÜ lisa seoses karpkalade kevadvireemiaga (SVC). Kõnealuse viimase muudatuse arvessevõtmiseks tuleks kodifitseerimisettepaneku I lisa asendada komisjoni otsuse 2008/685/EÜ lisaga.

12) II lisas tuleks nõukogu otsust 90/424/EMÜ muutvate õigusaktide loetellu lisada komisjoni otsus 2008/685/EÜ.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepaneku puhul on tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Jurist                                               Jurist                                    Peadirektori kohusetäitja

(1)

Konsultatiivse töörühma käsutuses oli ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


MENETLUS

Pealkiri

Kulutused veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon)

Viited

KOM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

9.7.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.7.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2008

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika