Ziņojums - A6-0464/2008Ziņojums
A6-0464/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par izdevumiem veterinārijas jomā (kodificēta versija)

25.11.2008 - (COM(2008)0358 – C6‑0271/2008 – 2008/0116(CNS)) - *

Juridiskā komiteja
Referente: Diana Wallis
(Kodifikācija – Reglamenta 80. pants)

Procedūra : 2008/0116(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0464/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0464/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par izdevumiem veterinārijas jomā (kodificēta versija)

(COM(2008)0358 – C6‑0271/2008 – 2008/0116(CNS))

(Apspriežu procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0358),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0271/2008),

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6‑0464/2008),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, nemainot to būtību,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2008. gada 16. oktobrī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Padomes lēmumam par izdevumiem veterinārijas jomā

COM(2008) 358 galīgā redakcija (2008. gada 16. jūnijs) — 2008/0116 (CNS)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi likumdošanas tekstu oficiālai kodificēšanai un īpaši tās 4. punktu, Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgo juridisko dienestu Konsultatīvās darba grupas sanāksme notika 2008. gada 7. un 15. jūlijā, kā arī 23. septembrī, lai papildus citiem jautājumiem izskatītu iepriekš minēto, Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs[1] tika izskatīts priekšlikums Padomes lēmumam kodificēt 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā. Konsultatīvā darba grupa, savstarpēji vienojoties, nolēma sekojošo:

1) šā priekšlikuma 7. apsvērumā, kurš atbilst Padomes Lēmuma 2006/782/EK 3. apsvērumam, pēc vārdiem „Kopienas kontrole” ir atkal jāieraksta vārds „noteikumi”, kurš ir beidzamais vārds oriģinālteksta apsvērumā un kurš ir dzēsts kodificētajā tekstā.

2) Šā priekšlikuma 9. apsvērumā vārdi „ieviešot kontroles sistēmas saskaņošanu” jāaizstāj ar vārdiem „kurā nepieciešama saskaņota kontroles sistēma”. Šo izmaiņu rezultātā 9. apsvērums tiktu formulēts šādi: „Iekšējā tirgus funkcionēšanai ir vajadzīga kontroles stratēģija, kurā nepieciešama saskaņota kontroles sistēma produktiem, ko ieved no trešām valstīm. Būtu lietderīgi šīs stratēģijas īstenošanu veicināt ar Kopienas finanšu ieguldījumu šīs stratēģijas uzsākšanai un attīstībai.”

3) 12. apsvērumā jāsvītro vārdi „Padomes 1989. gada 20. februāra Lēmumu, ar ko ievieš Kopienas finansiālos pasākumus govju infekciozās pleiropneimonijas (CBPP) izskaušanai Portugālē” un „Padomes 1986. gada 16. decembra Lēmumu 86/649/EK, ar ko ievieš Kopienas finansiālos pasākumus Āfrikas cūku mēra izskaušanai Portugālē”.

4) Starp 13. un 14. apsvērumu jāievieto Padomes Lēmuma 2001/12/EK 3. apsvēruma adaptēta versija. Šis jaunais apsvērums, kuram būs 14. numurs, ir formulēts šādi: „Ir ieteicams, lai izdevumus, kas paredzēti finansējumam saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem, Komisija pārvaldītu tieši, ievērojot to raksturu.” Līdz ar to kodifikācijas priekšlikuma iepriekšējais 14. apsvērums jāpārnumurē par 15. apsvērumu.

5) No kodificētā teksta jāsvītro 25. panta 2. punkts. Līdz ar šīm izmaiņām no attiecīgā panta jāsvītro arī norāde „1.”.

6) No kodificētā teksta jāsvītro 26. panta 2. punkts. Līdz ar šīm izmaiņām 3. punkts jāpārnumurē par 2. punktu.

7) Šā priekšlikuma 27. panta 1. punkta pirmajā apakšpunktā vārds „slimības” jāaizstāj ar formulējumu „dzīvnieku slimības un zoonozes”.

8) No kodificētā teksta jāsvītro 28. panta 3. punkts.

9) Šā priekšlikuma 37. panta 1. punktā jāsvītro īpašības vārds „jauno”, bet vārds „izveidi” jāaizstāj ar vārdu „darbību”.

10) No kodifikācijas priekšlikuma teksta jāsvītro 41. pants. Līdz ar to kodifikācijas priekšlikuma iepriekšējais 42., 43. un 44. apsvērums jāpārnumurē attiecīgi par 41., 42. un 43. apsvērumu un jāveic vajadzīgās izmaiņas arī III pielikuma atbilstības tabulā.

11) Tika atzīts, ka pēc kodifikācijas priekšlikuma iesniegšanas datuma kodifikācijai pakļautais tiesību akts tika vēlreiz grozīts ar jaunu tiesību aktu, t. i., Komisijas 2008. gada 20. augusta Lēmumu 2008/685/EK, ar kuru groza Padomes Lēmuma 90/424/EEK pielikumu attiecībā uz karpu pavasara virēmiju (SVC). Lai pēdējais grozījums tiktu ņemts vērā, kodifikācijas priekšlikuma I pielikuma teksts jāaizstāj ar Komisijas Lēmuma 2008/685/EK pielikuma tekstu.

12) Šā priekšlikuma II pielikumā iekļautajam tiesību aktu sarakstam, ar kuriem groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK, jāpievieno Komisijas Lēmums 2008/685/EK.

Izskatījusi priekšlikumu, Konsultatīvā darba grupa ir vienprātīgi secinājusi, ka šis priekšlikums ir tieša esošo tekstu kodifikācija, kas nekādā veidā neizmaina to būtību.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Juriskonsults                                     Juriskonsults                          Ģenerāldirektora v.i.

  • [1]  Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma versija 22 valodās, un tā strādāja, pamatojoties uz versiju angļu valodā, kas bija apspriežamā teksta pamatversija.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Izdevumi veterinārijas jomā (kodificēta versija)

Atsauces

COM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

9.7.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

10.7.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Pieņemšanas datums

17.11.2008