RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 48 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (kodifitseeritud versioon)

25.11.2008 - (KOM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008(0173)(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: Diana Wallis
(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 80)

Menetlus : 2008/0173(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0465/2008
Esitatud tekstid :
A6-0465/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 48 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008(0173)(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0544);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 44 lõike 2 punkti g, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0316/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0465/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

LISA:EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEV

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 16. oktoober 2008

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 48 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (kodifitseeritud versioon)

KOM(2008)0544 16.9.2008 – 2008(0173)(COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 24. septembril 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul läbi[1] ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on kodifitseerida teine nõukogu 13. detsembri 1976. aasta direktiiv 77/91/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Põhjenduses 9 tuleks sõnastus „eelnevalt nimetatud teise äriühinguasendada sõnastusega „põhjenduses 7 nimetatud teise äriühingu”.

2) Artikli 39 punktis b tuleks viide „artikli 17 lõike 1 ja 2” muuta viiteks „artikli 17 lõigete 1–4”, artikli 40 lõike 1 punktis d, artikli 41 lõikes 2 ja artikli 43 punktides d ja g tuleks viide „artikli 17 lõikega 1 ja 2” muuta viiteks „artikli 17 lõigetega 1–4”.

3) II lisa B osas tuleks viitele „92/101/EMÜ” vastav kuupäev 1. jaanuar 1994 asendada kuupäevaga 31. detsember 1993.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepaneku puhul on tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F. DURAND

Jurist                                               Jurist                                    Peadirektori kohusetäitja

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses oli ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

MENETLUS

Pealkiri

Äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks äriühingutelt nõutavad tagatised (kodifitseeritud versioon)

Viited

KOM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD)

EP-le esitamise kuupäev

16.9.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

23.9.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2008