JELENTÉS a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

25.11.2008 - (COM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: Diana Wallis
(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 80. cikke)

Eljárás : 2008/0173(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0465/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0465/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0544),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 44. cikke (2) bekezdésének g) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0316/2008),

–   tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra[1],

–   tekintettel az eljárási szabályzat 80. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0465/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 102., 1996.4.4., 2.o.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2008. október 16.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                              A TANÁCS

                                                              A BIZOTTSÁG

A biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (kodifikált szöveg)

COM(2008)0544 (2008.09.16.) – 2008/0173(COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. szeptember 24-én ülést tartott – többek között – a Bizottság által benyújtott javaslat vizsgálata céljából.

Az ülésen[1] a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 1976. december 13-i 77/91/EGK második tanácsi irányelv kodifikációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatának eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg:

1) A (9) preambulumbekezdésben az „egy másik, az előző preambulumbekezdésben említett társaság” megfogalmazás helyébe az „egy másik, a (7) preambulumbekezdésben említett társaság” megfogalmazásnak kell lépnie.

2) A 39. cikk b) pontjában, a 40. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, a 41. cikk (2) bekezdésében és a 43. cikk d) és g) pontjában „a 17. cikk (1) és (2) bekezdésére” történő hivatkozást oly módon kell kiigazítani, hogy az a következőre hivatkozzon: „a 17. cikk (1)–(4) bekezdése”.

3) A II. melléklet B. részében a „92/101/EGK” jelzés mellett feltüntetett „1994. január 1.” időpont helyébe az „1993. december 31.” időpontnak kell lépnie.

Következésképpen a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag megállapította, hogy a javaslat a létező szöveg egyszerű kodifikációjára vonatkozik, annak lényegi módosítása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

jogtanácsos                                      jogtanácsos                           megb. főigazgató

  • [1]  A javaslat 22 nyelvi változata állt a tanácsadó munkacsoport rendelkezésére. A munkacsoport az angol változat alapján dolgozott, amely a tárgyalt szöveg eredeti nyelvi változata.

ELJÁRÁS

Cím

A társaságoknak előírt biztosítékok a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.9.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

23.9.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

17.11.2008

 

 

 

Benyújtás dátuma

25.11.2008