Pranešimas - A6-0465/2008Pranešimas
A6-0465/2008

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (kodifikuota redakcija)

  25.11.2008 - (COM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD)) - ***I

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėja: Diana Wallis
  (Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

  Procedūra : 2008/0173(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0465/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0465/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (kodifikuota redakcija)

  (COM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))

  (Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0544),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnio 2 dalies g punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0316/2008),

  –   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0465/2008),

  A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

  PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

   

   

   

  TEISĖS TARNYBŲ

  KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

  2008 m. spalio 16 d., Briuselis

  NUOMONĖ

                                           PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                                TARYBAI

                                                                KOMISIJAI

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (kodifikuota redakcija)

  2008 m. rugsėjo 16 d. COM(2008)05442008/0173(COD)

  Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2006 m. gegužės 22 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

  Svarstydama1 pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1976 m. gruodžio 13 d. Antroji Tarybos direktyva 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

  1) 9 konstatuojamojoje dalyje formuluotė „kitos bendrovės, tokios kaip nurodyta ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje“ turėtų būti pakeista formuluote „kitos bendrovės, tokios kaip nurodyta 7 konstatuojamojoje dalyje“;

  2) 39 straipsnio b punkte, 40 straipsnio 1 dalies d punkte, 41 straipsnio 2 dalyje ir 43 straipsnio d ir g punktuose nuoroda į „17 straipsnio 1 ir 2 dalis“ turėtų būti patikslinta taip: „17 straipsnio 1–4 dalis“;

  3) II priedo B dalyje data „1994 m. sausio 1 d.“, atitinkanti nuorodą „92/101/EEB“,turėtų būti panaikinta ir jos vietoje įrašyta data „1993 m. gruodžio 31 d.“

  Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

  C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F. DURAND

  Juriskonsultas                                   Juriskonsultas                        Laikinai einantis                                                      generalinio direktoriaus pareigas

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių jų narių ir kitų interesų apsaugai užtikrinti

  Nuorodos

  COM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  16.9.2008

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  23.9.2008

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Diana Wallis

  25.6.2008

   

   

  Priėmimo data

  17.11.2008