RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv üksikisikute isikliku vara liikmesriigist alalise sissetoomise suhtes kohaldatava maksuvabastuse kohta (kodifitseeritud versioon)

25.11.2008 - (KOM(2008)0376 – C6‑0290/2008 – 2008/0120(CNS)) - *

Õiguskomisjon
Raportöör: Diana Wallis
(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 80)

Menetlus : 2008/0120(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0466/2008
Esitatud tekstid :
A6-0466/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv üksikisikute isikliku vara liikmesriigist alalise sissetoomise suhtes kohaldatava maksuvabastuse kohta (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2008)0376 – C6‑0290/2008 – 2008/0120(CNS))

(Nõuandemenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0376);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0290/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0466/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEV

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 29.september 2008

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv üksikisikute isikliku vara liikmesriigist alalise sissetoomise suhtes kohaldatava maksuvabastuse kohta

(KOM(2008) 376 lõplik/2, 8.7.2008 - 2008/0120 (CNS))

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimusid 15. ja 24. juulil 2008 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eelpool nimetatud ettepanek.

Olles vaadanud läbi[1] ettepaneku võtta vastu nõukogu direktiiv, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 28. märtsi 1983. aasta direktiiv 83/183/EMÜ üksikisikute isikliku vara liikmesriigist alalise importimise suhtes kohaldatava maksuvabastuse kohta, otsustas konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           

Õigusnõunik         Õigusnõunik      Peadirektori kohusetäitja

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas prantsuskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava dokumendi originaalkeelne versioon.

MENETLUS

Pealkiri

Üksikisikute isikliku vara liikmesriigist alalise sissetoomise suhtes kohaldatav maksuvabastus (kodifitseeritud versioon)

Viited

KOM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

19.6.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

2.9.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2008