VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij definitief binnenbrengen uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren (gecodificeerde versie)

25.11.2008 - (COM(2008)0376 – C6‑0290/2008 – 2008/0120(CNS)) - *

Commissie juridische zaken
Rapporteur: Diana Wallis
(Codificatie – artikel 80 van het Reglement)

Procedure : 2008/0120(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0466/2008
Ingediende teksten :
A6-0466/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij definitief binnenbrengen uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren (gecodificeerde versie)

(COM(2008)0376 – C6‑0290/2008 – 2008/0120(CNS))

(Raadplegingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0376),

–   gelet op artikel 93 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0290/2008),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten[1],

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6‑0466/2008),

A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie uitsluitend een codificatie van de bestaande teksten inhoudt, zonder enige inhoudelijke wijziging,

1.  gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 29 septembre 2008

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij definitief binnenbrengen uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren (gecodificeerde versie)

COM(2008)0376 van 8.7.2008 – 2008/0120(CNS)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, inzonderheid punt 4, is de raadgevende werkgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 15 en 24 juli 2008 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd Commissievoorstel te behandelen.

Bij bestudering[1] van het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake codificatie van richtlijn 83/183/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij definitief binnenbrengen uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren, heeft de Adviesgroep geconstateerd dat het voorstel daadwerkelijk slechts een loutere en eenvoudige codificatie behelst, zonder dat sprake is van inhoudelijke wijziging van de wetteksten die onderwerp zijn van genoemd voorstel.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           

Juridisch adviseur                    Juridisch adviseur                    WAARNEMEND directeur-generaal

  • [1]  De Adviesgroep beschikte over 22 verschillende taalversies van het voorstel en heeft op basis van de Franstalige originele versie van het werkdocument gewerkt.

PROCEDURE

Titel

Belastingvrijstelling voor persoonlijke goederen afkomstig uit een lidstaat (Gecodificeerde versie)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS)

Datum raadpleging EP

19.6.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

2.9.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Datum goedkeuring

17.11.2008