ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými

3. 12. 2008 - (10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Paolo Costa
(Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2007/0111(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0468/2008
Předložené texty :
A6-0468/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými

(10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10972/2007 – KOM(2007)0325),

–   s ohledem na čl. 80 odst. 2, čl. 133 odst. 4, čl. 300 odst. 2 první pododstavec první větu a čl. 300 odst. 4 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0275/2008),

–   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0468/2008),

1.  schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států a Spojeným státům americkým.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rada udělila dne 9. března 2004 Komisi zmocnění k vedení vyjednávání se Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikačních nálezů v oblasti bezpečnosti civilního letectví a slučitelnosti s životním prostředím. Zmocnění předpokládalo, že se dohoda zaměří převážně na dva aspekty:

· pro výrobky zkonstruované, vyrobené, upravené nebo opravené pod regulatorní kontrolou jedné strany vytvoří možnost snadného vystavování nezbytných schválení pro registraci nebo provoz pod regulatorní kontrolou druhé strany;

· pro letadla zaregistrovaná nebo provozovaná pod regulatorní kontrolou jedné strany vytvoří možnost údržby organizacemi pod regulatorní kontrolou druhé strany.

Primárními cíli vyjednávacího mandátu bylo usnadnit obchod se zbožím a službami v rozsahu pokrývaném dohodou, omezit v maximálně možné míře dvojí provádění hodnocení, zkoušek a kontrol na významné regulatorní rozdíly a spoléhat se na certifikační systém každé ze stran při kontrole souladu s požadavky druhé strany.

Sjednaná dohoda vychází převážně ze struktury „klasické“ dohody v oblasti bezpečnosti letectví; je založena na vzájemné důvěře v systémy stran a na srovnávání regulatorních rozdílů. Ukládá povinnosti a metody spolupráce mezi úřadem vyvážející a dovážející země. Na rozdíl od „klasických dohod“, v nichž se opatření obvykle zařazují do samostatných ujednání na úrovni úřadů pro civilní letectví, která nemají závaznou povahu, jsou však prostředky k provádění uvedeného, tj. jak spolupracovat a vzájemně akceptovat certifikační nálezy druhé strany v oblasti letové způsobilosti a údržby, uvedeny v přílohách dohody. Přílohy široce odrážejí obsah prováděcích pravidel Společenství pro letovou způsobilost (nařízení Komise č. 1702/2003) a údržbu (nařízení Komise č. 2042/2003), jež jsou upravována smluvními stranami prostřednictvím Dvoustranného dozorčího výboru.

Dohoda stanoví, že každá ze stran musí přijímat nálezy druhé strany o shodě s předpisy. Pro zajištění udržování vzájemné důvěry stran je zaveden systém trvalé spolupráce a konzultací, a to posílenou spoluprací v rámci auditů, inspekcí, včasným notifikováním a konzultacemi ve všech záležitostech spadajících do působnosti dohody.

Dohoda je konstruována s ohledem na její každodenní hladké fungování tak, aby bylo možné co nejrychleji řešit technické problémy vyplývající z jejího provádění. Pro tento účel se vytváří společný výbor a několik podvýborů. Text dohody poskytuje stranám nezbytnou flexibilitu, aby mohly okamžitě reagovat na bezpečnostní problémy nebo nastavit vyšší úroveň ochrany, jakou pro zajištění bezpečnosti pokládají za odpovídající. S cílem umožnit oběma stranám řešit takové situace, aniž by platnost dohody byla vystavována riziku, se předpokládají specifické postupy. Pokud by však strany nebyly schopny konkrétní situaci uspokojivě napravit, stanoví dohoda nejdříve možnost pozastavit přijímání nálezů napadeného příslušného orgánu a poté prostředky a postupy, jimiž je třeba se řídit při ukončování platnosti dohody, ať zčásti či v plném rozsahu.

Komisí sjednaná dohoda byla podepsána a měla by být prozatímně uplatňována. Navržené rozhodnutí Rady zmocňuje předsedu Rady ke jmenování osoby pověřené informovat Spojené státy americké o tom, že vnitřní postupy nezbytné ke vstupu dohody v platnost byly dokončeny.

Podle článku 83 jednacího řádu („Mezinárodní dohody“) je Parlament v rámci postupu konzultace oprávněn vydat k této dohodě stanovisko. V čl. 83 odst. 7 se uvádí:

„Parlament zaujme stanovisko nebo vysloví svůj souhlas ve věci uzavření, prodloužení platnosti nebo změny mezinárodní dohody nebo finančního protokolu uzavřeného Evropským společenstvím jediným hlasováním, a to většinou odevzdaných hlasů; k textu dohody nebo protokolu nelze předkládat pozměňovací návrhy.“

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

POSTUP

Název

Dohoda o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými

Referenční údaje

10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)

Datum konzultace s EP

9.7.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

2.9.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Paolo Costa

25.8.2008

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

25.8.2008

Projednání ve výboru

4.11.2008

 

 

 

Datum přijetí

2.12.2008