RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöölepingu sõlmimise kohta

  3.12.2008 - (10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *

  Transpordi- ja turismikomisjon
  Raportöör: Paolo Costa
  (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

  Menetlus : 2007/0111(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0468/2008
  Esitatud tekstid :
  A6-0468/2008
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöölepingu sõlmimise kohta

  (10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS))

  (Nõuandemenetlus)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (10972/2007 – KOM(2007)0325);

  –   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 80 lõiget 2, artikli 133 lõiget 4, artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset ja artikli 300 lõiget 4;

  –   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0275/2008);

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

  –   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6‑0468/2008),

  1.  kiidab lepingu sõlmimise heaks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele ja parlamendile.

  SELETUSKIRI

  9. märtsil 2004 andis nõukogu komisjonile volituse korraldada tsiviillennunduse ohutuse ja keskkonnakõlblikkuse alaste sertifitseerimistulemuste vastastikuse tunnustamise alased läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega. Volitus nägi ette sõlmida leping, mis keskendub peamiselt kahele aspektile:

  · toodetele, mis on projekteeritud, toodetud, muudetud või remonditud ühe osalise regulatiivse kontrolli all, saab lihtsalt anda vajalikud kinnitused registreerimiseks või käitamiseks teise osalise regulatiivse kontrolli all;

  · ühe osalise regulatiivse kontrolli all registreeritud või käitatavaid õhusõidukeid saavad hooldada teise osalise regulatiivse kontrolli alla kuuluvad organisatsioonid.

  Läbirääkimismandaadi peamised eesmärgid olid lepinguga reguleeritavate kaupade ja teenuste vahetamise lihtsustamine, et piirata niipalju kui võimalik hindamiste, katsete ja kontrollide dubleerimist oluliste regulatiivsete erinevuste puhul, ning mõlema osalise sertifitseerimissüsteemi usaldamine, et kontrollida vastavust teise osalise nõudmistele.

  Läbirääkimiste käigus koostatud leping on suures osas üles ehitatud sarnaselt traditsioonilistele lennundusohutuse alastele lepingutele; see põhineb mõlema osalise süsteemi vastastikusel usaldusel ning regulatiivsete erinevuste võrdlemisel. Lepinguga kaasnevad kohustused ja meetodid eksportiva ja importiva ametiasutuse koostööks. Siiski on koostöö ja üksteise sertifitseerimistulemuste tunnustamise vahendid lennukõlblikkuse ja hooldamise valdkondades esitatud lepingu lisades vastupidiselt traditsioonilistele lepingutele, kus selliste meetmete kohta sõlmitakse tavaliselt eraldi mittesiduvad kokkulepped tsiviillennunduse ameti tasemel. Lisad, millesse osalised võivad teha muudatusi kahepoolse järelevalvenõukogu otsuse kaudu, peegeldavad suures osas ühenduse lennukõlblikkuse (komisjoni määrus (EÜ) nr 1702/2003) ja hoolduse (komisjoni määrus (EÜ) nr 2042/2003) alaseid rakenduseeskirju.

  Lepingu kohaselt tunnustavad mõlemad osalised teise osalise nõuetele vastavuse alaseid järeldusi. Kindlustamaks mõlema osalise vastastikust usaldust, seatakse sisse kestva koostöö ja konsultatsiooni süsteem, kasutades tõhustatud koostööd auditeerimise, kontrollimise, õigeaegse teavitamise ja konsulteerimise näol kõikides lepingu kohaldamisalasse kuuluvates valdkondades.

  Leping on ette nähtud igapäevase tõrgeteta töö võimaldamiseks, et lahendada selle rakendamisest tulenevad tehnilised küsimused võimalikult kiiresti. Selleks luuakse ühiskomitee ja mitu allkomiteed. Tekst võimaldab osalistele vajaliku paindlikkuse, et reageerida koheselt ohutusprobleemidele või seada sisse kõrgem kaitsetase, mida nad peavad ohutuse tagamiseks sobivaks. Selleks, et võimaldada mõlemal osalisel selliste olukordadega tegeleda ilma lepingu kehtivust ohtu seadmata, on ette nähtud erikord. Kui osalistel ei ole siiski võimalik konkreetset olukorda rahuldavalt lahendada, näeb leping ette esiteks võimaluse peatada vaidlustatud pädeva asutuse järelduste tunnustamine ning teiseks vahendid ja menetluskorra lepingu osa või terve lepingu lõpetamiseks.

  Leping, mille osas komisjon läbirääkimiste tulemusel kokkuleppele jõudis, allkirjastati ja seda tuleks ajutiselt kohaldada. Kavandatava nõukogu otsusega antakse nõukogu eesistujale volitused määrata isik, kes on volitatud teavitama Ameerika Ühendriike lepingu jõustamiseks vajalike ühendusesiseste menetluste lõpetamisest.

  Parlamendil on õigus avaldada kõnealuse lepingu kohta arvamust nõuandemenetluse raames vastavalt kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 83 lõikele 7, milles öeldakse järgmist:

  „Parlament esitab oma arvamuse või annab oma nõusoleku Euroopa Ühenduse poolt rahvusvahelise lepingu või finantsprotokolli sõlmimise, pikendamise või muutmise kohta. Otsus võetakse vastu ühel hääletusel antud häälte enamusega; lepingu või protokolli teksti suhtes muudatusettepanekuid ei tehta.”

  Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör TRAN-komisjonil anda kõnealuse lepingu sõlmimisele heakskiidu.

  MENETLUS

  Pealkiri

  EÜ ja Ameerika Ühendriikide vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping

  Viited

  10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)

  EPga konsulteerimise kuupäev

  9.7.2008

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  TRAN

  2.9.2008

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Paolo Costa

  25.8.2008

   

   

  Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

  25.8.2008

  Arutamine parlamendikomisjonis

  4.11.2008

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  2.12.2008