JELENTÉS az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

3.12.2008 - (COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Paolo Costa
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2007/0111(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0468/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0468/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (10972/2007 - COM(2007)0325),

–   tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére, 133. cikke (4) bekezdésére, 300. cikke (2) bekezdése, első albekezdésének első mondatára, és 300. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0275/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére, és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6‑0468/2008),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Egyesült Államok kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

A Tanács 2004. március 9-én felhatalmazást adott a Bizottságnak, hogy tárgyalásokat folytasson az Amerikai Egyesült Államokkal a tanúsítási ténymegállapítások kölcsönös elfogadásáról a polgári repülés biztonsága és a környezeti összeegyeztethetőség területén. A felhatalmazás főleg az alábbi két szempontra összpontosító megállapodásra vonatkozott:

· az egyik fél szabályozási ellenőrzése mellett tervezett, gyártott, módosított vagy javított termékeknek a másik fél szabályozási ellenőrzése mellett történő nyilvántartásba vétele vagy üzemeltetése céljából a szükséges jóváhagyások könnyebb kibocsátása;

· az egyik fél szabályozási ellenőrzése mellett nyilvántartásba vett vagy üzemeltetett légi járműveknek a másik fél szabályozási ellenőrzése alá tartozó szervezetek által történő karbantartása.

A tárgyalási meghatalmazás elsődleges célkitűzése a megállapodás hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások kereskedelmének megkönnyítése volt, hogy az értékelések, vizsgálatok és ellenőrzések megismétlését a lehető legnagyobb mértékben a jelentősebb szabályozási különbségekre korlátozzák, és hogy az egyik fél tanúsítási rendszerére bízzák a másik fél követelményeinek való megfelelés ellenőrzését.

A tárgyalt megállapodás nagymértékben tükrözi egy „klasszikus” megállapodás szerkezetét a repülésbiztonság területén; a másik fél rendszerében való kölcsönös bizalmon és a szabályozási különbségek összehasonlításán alapul. Ebből kifolyólag a kiviteli és behozatali hatóság közötti együttműködésre vonatkozó kötelezettségeket és módszereket határoz meg. Az alkalmazandó módszereket azonban, vagyis a légialkalmasság és a karbantartás területén az együttműködés és egymás tanúsítási ténymegállapításai kölcsönös elfogadásának módját , a megállapodás mellékletei tartalmazzák, ellentétben a „klasszikus megállapodásokkal”, amelyekben ezen intézkedések a polgári légügyi hatóságok szintjén létrejött, nem kötelező erejű külön megállapodásokban szerepelnek. A mellékletek nagyjából tükrözik a légialkalmasságra (1702/2003/EK bizottsági rendelet) és karbantartásra (2042/2003/EK bizottsági rendelet) vonatkozó közösségi végrehajtási szabályok tartalmát, amelyet a felek a Kétoldalú Felügyelőtestület határozatával módosíthatnak.

A megállapodás meghatározza, hogy mindegyik fél elfogadja a másik fél megfelelőségi ténymegállapításait. A másik fél rendszerében való bizalom megőrzésének biztosítása céljából egy folyamatos együttműködési és konzultációs rendszert hoznak létre, amelyet ellenőrzések, kivizsgálások, időbeni értesítések és a megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi kérdésben konzultációk keretében zajló megerősített együttműködés eszközével valósítanak meg.

A megállapodást úgy dolgozták ki, hogy a végrehajtásából eredő műszaki kérdések lehető leggyorsabb megoldása céljából napi szinten zavartalanul működjön. Ebből a célból felállítanak egy közös bizottságot és több albizottságot. A szöveg biztosítja a feleknek a biztonsági problémákra való azonnali reagáláshoz szükséges rugalmasságot, illetve egy, a biztonsághoz szükségesnek tartott magasabb szintű védelem felállítását. Annak érdekében, hogy lehetővé tegye a felek számára az ilyen helyzetek megoldását anélkül, hogy a megállapodás érvényességét megkérdőjelezné, egyedi eljárásokat ír elő. Azonban ha a felek nem képesek kielégítő módon megoldani egy bizonyos helyzetet, a megállapodás rendelkezik egyrészt az érintett illetékes hatóság ténymegállapításai elfogadásának esetleges felfüggesztéséről, másrészt az egész megállapodás vagy annak egy része felmondása céljából alkalmazandó eszközökről és eljárásokról.

A Bizottság által megtárgyalt megállapodást aláírták, és ezt ideiglenesen alkalmazni kell. A javasolt tanácsi határozat felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy jelölje ki azt az illetékest, aki értesíti az Amerikai Egyesült Államokat arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások lezárultak.

A konzultációs eljárásban a Parlamentnek jogában áll véleményt nyilvánítani erről a megállapodásról, a nemzetközi megállapodásokról szóló 83. cikk (7) bekezdése értelmében, amely a következőket mondja ki:

„A Parlament az Európai Közösség által kötött nemzetközi megállapodás vagy pénzügyi jegyzőkönyv megkötéséről, megújításáról vagy módosításáról egyetlen szavazás során, a leadott szavazatok többsége alapján nyilvánít véleményt vagy adja hozzájárulását; a megállapodás vagy a jegyzőkönyv szövegéhez módosítás nem fogadható el.”

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság adjon kedvező véleményt a megállapodás megkötéséről.

ELJÁRÁS

Cím

Az EK és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodás

Hivatkozások

10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

9.7.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

2.9.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Paolo Costa

25.8.2008

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

25.8.2008

Vizsgálat a bizottságban

4.11.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2008

 

 

 

Benyújtás dátuma

3.12.2008