Pranešimas - A6-0468/2008Pranešimas
A6-0468/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje sudarymo

3.12.2008 - (10972/2007 – COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Paolo Costa
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2007/0111(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0468/2008
Pateikti tekstai :
A6-0468/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje sudarymo

(10972/2007 – COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (10972/2007 – COM(2007)0325),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 80 straipsnio 2 dalį, 133 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį ir 300 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0275/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0468/2008),

1.  pritaria, kad būtų sudarytas susitarimas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Taryba 2004 m. kovo 9 d. įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl sertifikavimo išvadų civilinės aviacijos saugos ir suderinamumo su aplinka srityje savitarpio pripažinimo. Įgaliojime numatytas susitarimas daugiausia dėmesio skirti dviem aspektams:

· pagal vienos šalies teisės aktais nustatytą kontrolę sukurtiems, pagamintiems, pakeistiems arba sutaisytiems gaminiams laisvai išduodami reikalingi patvirtinimai, kad juos galima įregistruoti arba eksploatuoti pagal kitos šalies teisės aktais nustatytą kontrolę;

· pagal vienos šalies teisės aktais nustatytą kontrolę įregistruotų arba eksploatuojamų orlaivių techninę priežiūrą atlieka organizacijos pagal kitos šalies teisės aktais nustatytą kontrolę.

Pirminiai derybų tikslai buvo palengvinti prekybą susitarime numatytomis prekėmis ir paslaugomis, kiek įmanoma labiau apriboti vertinimų, bandymų ir patikros veiksmų kartojimąsi ir juos taikyti tik tada, kai yra esminių reglamentavimo skirtumų, bei taikyti abiejų šalių sertifikavimo sistemą siekiant patikrinti, ar ji atitinka kitos šalies reikalavimus.

Iš susitarimo, dėl kurio susitarta, matyti, kad jo struktūra tokia pati, kaip klasikinio susitarimo aviacijos saugos srityje; jis grindžiamas abipusiu pasitikėjimu kitos šalies sistema ir reglamentavimo skirtumų palyginimu. Jame numatyti eksportuojančios ir importuojančios institucijos bendradarbiavimo įsipareigojimai ir metodai. Vis dėlto, kaip tai padaryti, t. y. kaip bendradarbiauti ir pripažinti viena kitos sertifikavimo išvadas tinkamumo skraidyti ir techninės priežiūros srityse, išdėstyta susitarimo prieduose, o ne vadinamuosiuose klasikiniuose susitarimuose, kuriuose šios priemonės paprastai išdėstomos atskiruose neprivalomojo pobūdžio susitarimuose civilinės aviacijos institucijų lygmeniu. Iš priedų galima tiksliai spręsti apie Bendrijos tinkamumo skraidyti (Komisijos reglamentas Nr. 1702/2003) ir techninės priežiūros (Komisijos reglamentas Nr. 2042/2003) įgyvendinimo taisyklių turinį, kurį susitariančios šalys iš dalies pakeis sprendimu dėl dvišalės priežiūros valdybos.

Susitarime numatyta, kad kiekviena šalis pripažįsta kitos šalies atitikties išvadas. Siekiant užtikrinti nuolatinį savitarpio pasitikėjimą, numatyta nuolatinio bendradarbiavimo ir konsultavimosi sistema, kuri sukuriama stiprinant bendradarbiavimą audito, patikrinimų, laiku pateikiamų pranešimų ir konsultacijų visais klausimais, kuriuos apima susitarimas, srityse.

Susitarimas skirtas sklandžiam kasdieniam darbui užtikrinti siekiant, kad techniniai klausimai, kylantys dėl jo įgyvendinimo, būtų sprendžiami kuo greičiau. Šiuo tikslu įsteigiama jungtinis komitetas ir keletas pakomitečių. Susitarimo tekstas parengtas taip, kad šalims būtų suteikiamas būtinas lankstumas nedelsiant reaguoti į saugos problemas arba pareikalauti aukštesnio lygio apsaugos, kuri, jų manymu, būtų tinkama. Numatyta speciali tvarka, kuri leis abiem pusėms tokiomis aplinkybėmis veikti nekeliant grėsmės susitarimo galiojimui. Vis dėlto, jeigu šalims nepavyks joms priimtinu būdu išspręsti konkrečios problemos, susitarimo tekste numatyta: pirma, galimybė laikinai sustabdyti ginčijamos kompetentingos institucijos išvadų pripažinimą ir, antra, priemonės ir tvarka, kurios reikalingos, norint iš dalies arba visiškai nutraukti susitarimą.

Susitarimas, dėl kurio derėjosi Komisija, pasirašytas ir turėtų būti laikinai taikomas. Pagal pasiūlytą Tarybos sprendimą Tarybos pirmininkui suteikiama teisė paskirti įgaliotą asmenį, kuris Jungtinėms Amerikos Valstijoms praneštų, kad jau atliktos vidaus procedūros, kurios būtinos, kad įsigaliotų susitarimas.

Parlamentas turi teisę pagal konsultavimosi procedūrą išsakyti savo nuomonę dėl šio susitarimo, remdamasis 83 straipsnio „Tarptautiniai susitarimai“ 7 dalimi, kurioje rašoma:

„Parlamentas teikia nuomonę arba pritaria tarptautinio susitarimo sudarymui, atnaujinimui arba pakeitimui arba Europos bendrijų finansinio protokolo sudarymui vienu balsavimu balsavusių narių balsų dauguma. Susitarimo arba protokolo tekstas priimamas be pakeitimų.“

Remdamasis minėtaisiais argumentais, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pritarti susitarimo sudarymui.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

EB ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje

Nuorodos

10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)

Konsultacijos su EP data

9.7.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

2.9.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paolo Costa

25.8.2008

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

25.8.2008

Svarstymas komitete

4.11.2008

 

 

 

Priėmimo data

2.12.2008