VERSLAG over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

3.12.2008 - (10972/2007 – COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *

Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Paolo Costa
(Vereenvoudigde procedure - artikel 43, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2007/0111(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0468/2008
Ingediende teksten :
A6-0468/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

(10972/2007 – COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een beschikking van de Raad (10972/2007 - COM(2007)0325),

–   gelet op artikel 80, lid 2, artikel 133, lid 4, artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin en artikel 300, lid 4, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0275/2008),

–   gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7, en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6‑0468/2008),

1.  stemt in met ondertekening van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.

TOELICHTING

Op 9 maart 2004 heeft de Raad de Commissie gemachtigd tot het voeren van onderhandelingen met de Verenigde Staten van Amerika betreffende de wederkerige aanvaarding van certificeringsbevindingen op het gebied van burgerluchtvaartveiligheid en milieucompatibiliteit. De machtiging voorzag in een overeenkomst waarbij de nadruk voornamelijk op twee aspecten werd gelegd:

· producten ontworpen, geproduceerd, aangepast of gerepareerd krachtens het regulerend toezicht van de ene partij moeten op eenvoudige wijze de vereiste goedkeuringen kunnen verkrijgen zodat ze kunnen worden geregistreerd of toegepast krachtens het regulerend toezicht van de andere partij;

· op vliegtuigen geregistreerd of geëxploiteerd krachtens het regulerend toezicht van de ene partij wordt het onderhoud uitgevoerd door organisaties krachtens het regulerend toezicht van de andere partij.

De belangrijkste doelstellingen van machtiging tot het voeren van onderhandelingen waren de handel in goederen en diensten vallend onder de overeenkomst faciliteren, dubbele beoordelingen, tests en controles zo veel mogelijk tot significante reguleringsverschillen beperken en erop vertrouwen dat het certificeringssysteem van de ene partij controleert of aan de eisen van de andere partij wordt voldaan.

De na onderhandelingen tot stand gekomen overeenkomst heeft in grote lijnen de structuur van een "klassieke" overeenkomst op het gebied van luchtvaartveiligheid; zij is gebaseerd op wederzijds vertrouwen in het systeem van de ander en op de vergelijking van reguleringsverschillen. Zij bevat verplichtingen tot en methoden voor samenwerking tussen een exporterende en een importerende autoriteit. De manier om dat te doen, dat wil zeggen de wijze van samenwerking en het wederkerig aanvaarden van de certificeringsbevindingen van de ander op het gebied van luchtwaardigheid en onderhoud zijn echter beschreven in de bijlagen bij de overeenkomst in tegenstelling tot de "klassieke overeenkomsten" waar deze maatregelen doorgaans in afzonderlijke niet-bindende regelingen op het niveau van burgerluchtvaartautoriteiten worden opgenomen. De bijlagen weerspiegelen grotendeels de inhoud van de communautaire uitvoeringsvoorschriften inzake luchtwaardigheid (Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie) en onderhoud (Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie) en kunnen door de partijen worden aangepast door middel van een besluit van de Bilaterale Raad van Toezicht.

De overeenkomst bedingt dat elke partij de bevindingen van overeenstemming van de andere partij accepteert. Om ervoor te zorgen dat men vertrouwen houdt in elkaar, wordt een systeem ingesteld van permanente samenwerking en overleg door middel van intensievere samenwerking in het kader van audits, inspecties, tijdige kennisgeving en overleg over alle onder de overeenkomst vallende aangelegenheden.

De overeenkomst is gericht op een soepele dagelijkse toepassing, zodat technische kwesties die voortvloeien uit de uitvoering zo snel mogelijk kunnen worden opgelost. Tot dat doel worden een gezamenlijk comité en diverse subcomités ingesteld. De tekst biedt de partijen de nodige flexibiliteit om onmiddellijk te kunnen reageren op veiligheidsproblemen of om een hoger beschermingsniveau in te stellen indien zij dat nodig achten voor de veiligheid. Opdat beide partijen zonder de geldigheid van de overeenkomst in de waagschaal te stellen op dergelijke situaties kunnen reageren, zijn specifieke procedures voorzien. Indien de partijen er echter niet in slagen om een specifieke situatie op een bevredigende wijze te verhelpen, voorziet de overeenkomst eerst in de mogelijkheid om de acceptatie van de bevindingen van de aangevochten bevoegde autoriteit op te schorten en vervolgens in middelen en procedures die kunnen worden gevolgd voor de beëindiging van een deel van de overeenkomst of de volledige overeenkomst.

De door de Commissie onderhandelde overeenkomst is ondertekend en moet voorlopig worden toegepast. Door het voorgestelde besluit van de Raad wordt de voorzitter van de Raad gemachtigd de persoon aan te duiden die bevoegd is om de Verenigde Staten van Amerika ervan in kennis te stellen dat de interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst zijn voltooid.

Het Parlement heeft op grond van de raadplegingsprocedure het recht om een advies uit te brengen over deze overeenkomst, in overeenstemming met artikel 83 'Internationale overeenkomsten', lid 7, dat luidt als volgt:

"Het advies van het Parlement of zijn besluit inzake het verlenen van instemming met de sluiting, hernieuwing of wijziging van een door de Europese Gemeenschap gesloten internationale overeenkomst of financieel protocol, wordt uitgebracht, respectievelijk genomen, met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen aan de hand van één enkele stemming, zonder dat amendementen op de tekst van de overeenkomst of van het protocol kunnen worden ingediend."

Op basis van het bovenstaande stelt uw rapporteur de Commissie vervoer en toerisme voor om een positief advies uit te brengen over deze overeenkomst.

PROCEDURE

Titel

Overeenkomst EG/VS voor samenwerking op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart

Document- en procedurenummers

10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)

Datum raadpleging EP

9.7.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

2.9.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Paolo Costa

25.8.2008

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

25.8.2008

Behandeling in de commissie

4.11.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

2.12.2008

 

 

 

Datum indiening

3.12.2008