RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

3.12.2008 - (10972/2007 - COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Paolo Costa
[Procedură simplificată – articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2007/0111(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0468/2008
Texte depuse :
A6-0468/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

(10972/2007 - COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (10972/2007 - COM(2007)0325),

–   având în vedere articolul 80 alineatul (2), articolul 133 alineatul (4), articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (4) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0275/2008),

–   având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A6-0468/2008),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite ale Americii.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 9 martie 2004 Consiliului a autorizat Comisia să poarte negocieri cu Statele Unite ale Americii privind acceptarea reciprocă a rezultatelor certificării în domeniul siguranței aviației civile și al compatibilității acesteia cu mediul. Autorizarea Comisiei avea în vedere un acord care punea accentul în principal pe două aspecte:

· facilitarea emiterii aprobărilor necesare pentru ca produsele proiectate, fabricate, modificate sau reparate sub controlul reglementar al unei părți să poată fi înregistrate sau exploatate sub controlul reglementar al celeilalte părți;

· întreținerea a aeronavelor înmatriculate sau exploatate sub controlul reglementar al unei părți de către organizații aflate sub controlul reglementar al celeilalte părți.

Obiectivele de bază ale mandatului de negociere au fost facilitarea schimburilor comerciale de bunuri și servicii aflate sub incidența acordului, limitarea pe cât posibil a dublării evaluărilor, testărilor și inspecțiilor la diferențe semnificative de reglementare și încrederea în sistemele de certificare ale ambelor părți în vederea verificării conformității cu cerințele celeilalte părți.

Acordul negociat reflectă în linii mari structura unui acord clasic în domeniul siguranței aviației; acordul se bazează pe încrederea reciprocă în sistemele părților și pe compararea diferențelor de reglementare. Acesta cuprinde obligații și metode de cooperare între autoritățile importatoare și cele exportatoare. Cu toate acestea modalitățile de atingere a acestui obiectiv, și anume cooperarea și acceptarea reciprocă a rezultatelor certificării în domeniul navigabilității și întreținerii sunt stabilite în anexele la acord, în timp ce în acordurile clasice acest tip de măsuri sunt, în mod normal, stabilite în acorduri separate cu caracter neobligatoriu la nivel de autoritate aviatică civilă. Anexele reflectă, în linii mari, conținutul normelor comunitare de punere în aplicare în materie de navigabilitate (Regulamentul nr. 1702/2003 al Comisiei) și întreținere (Regulamentul nr. 2042/2003 al Comisiei) care urmează să fie modificate de către părți prin intermediul unei decizii a Comitetului bilateral de supraveghere.

Acordul prevede oricare dintre părți să accepte constatările de conformitate ale celeilalte părți. Pentru a asigura menținerea încrederii reciproce se instituie unui sistem de cooperare și consultare permanentă, prin intermediul consolidării cooperării în cadrul auditărilor, inspecțiilor, notificărilor și consultărilor în timp util asupra oricărei privințe care face obiectul acordului.

Acordul este conceput pentru a funcționa zilnic, în mod eficient, pentru a permite rezolvarea cât mai rapidă a problemelor tehnice care derivă din punerea sa în aplicare. În acest scop au fost create un comitet mixt și mai multe subcomitete. Textul acordului oferă părților flexibilitatea necesară pentru a reacționa imediat la probleme de siguranță sau pentru a ridica nivelul de protecție, după cum consideră că este necesar din motive de siguranță. Pentru a le permite celor două părți să abordeze acest tip de situații fără a periclita valabilitatea acordului, s-au prevăzut o serie de proceduri specifice. Cu toate acestea, în cazul în care părțile nu pot să soluționeze în mod satisfăcător o anumită situație, textul acordului prevede în primul rând posibilitatea de a suspenda acceptarea constatărilor autorității competente contestate și în al doilea rând modalitățile și procedurile ce trebuie urmate în vederea denunțării acordului, în parte sau în întregime.

Acordul negociat de Comisie a fost semnat și ar trebui aplicat provizoriu. Propunerea de decizie a Consiliului îl autorizează pe Președintele Consiliului să desemneze persoana împuternicită să notifice Statele Unite ale Americii cu privire la încheierea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.

Parlamentul are dreptul să-și dea avizul cu privire la prezentul acord în cadrul procedurii de consultare, în conformitate cu articolul 83 alineatul (7), „Acorduri internaționale”, având următorul conținut:

„Parlamentul își dă avizul sau avizul conform cu privire la încheierea, reînnoirea sau modificarea unui acord internațional sau a unui protocol financiar încheiat de Comunitatea Europeană, pronunțându-se prin vot unic cu majoritatea voturilor exprimate, nefiind admisibile amendamente la textul acordului sau protocolului.”

Pe baza celor de mai sus, raportorul sugerează Comisiei pentru transport și turism să exprime un aviz favorabil privind încheierea prezentului acord.

PROCEDURĂ

Titlu

Acord între CE și Satele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

Referințe

10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)

Data consultării PE

9.7.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

2.9.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Paolo Costa

25.8.2008

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

25.8.2008

Examinare în comisie

4.11.2008

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008