SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými

3.12.2008 - (10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Paolo Costa
(Zjednodušený postup – článok 43 odsek 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2007/0111(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0468/2008
Predkladané texty :
A6-0468/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými

(10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10972/2007 – KOM(2007)0325),

–   so zreteľom na článok 80 ods. 2, článok 133 ods. 4, článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvú vetu a článok 300 ods. 4 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0275/2008),

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0468/2008),

1.  schvaľuje uzavretie zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rada udelila Komisii 9. marca 2004 splnomocnenie na vedenie rokovaní so Spojenými štátmi americkými o vzájomnom uznávaní zistení týkajúcich sa osvedčovania v oblasti bezpečnosti civilného letectva a environmentálnej zlučiteľnosti. V splnomocnení sa počítalo s dohodou, ktorá by sa zameriavala najmä na dva aspekty:

· aby sa výrobkom navrhnutým, vyrobeným, upraveným alebo opraveným na základe regulačnej kontroly jednej strany bez ťažkostí vydávali potrebné schválenia na účely ich registrácie alebo prevádzky v rámci regulačnej kontroly druhej strany;

· aby údržbu lietadla, ktoré je registrované alebo je v prevádzke na základe regulačnej kontroly jednej strany, vykonávali organizácie v rámci regulačnej kontroly druhej strany.

Hlavnými cieľmi rokovacieho mandátu bolo uľahčiť obchodu s tovarom a službami, na ktoré sa vzťahuje dohoda, obmedziť v čo najväčšej možnej miere duplicitu hodnotení, testov a kontrol na významné regulačné rozdiely a spoliehať sa na certifikačný systém jednej strany na účely overovania zhody s požiadavkami druhej strany.

Prerokúvaná dohoda ako celok odráža štruktúru „klasickej“ dohody v oblasti bezpečnosti letectva; je založená na vzájomnej dôvere v systém druhej strany a na porovnaní regulačných rozdielov. Stanovuje povinnosti a metódy spolupráce medzi vyvážajúcim a dovážajúcim orgánom. Prostriedky, ako to uskutočňovať, to znamená, ako spolupracovať a vzájomne uznávať svoje zistenia týkajúce sa osvedčovania v oblasti letovej spôsobilosti a údržby, sú však stanovené v prílohách k dohode, na rozdiel od „klasických dohôd“, v prípade ktorých sa tieto opatrenia zvyčajne vkladajú do osobitných nezáväzných dohôd na úrovni úradu civilného letectva. Prílohy vo všeobecnosti odrážajú obsah vykonávacích pravidiel Spoločenstva v oblasti letovej spôsobilosti (nariadenie Komisie č. 1702/2003) a údržby (nariadenie Komisie č. 2042/2003), ktoré majú zmluvné strany upraviť prostredníctvom rozhodnutia Bilaterálnej rady pre dohľad.

V dohode sa stanovuje, že každá strana uznáva zistenia druhej strany o zhode. S cieľom zabezpečiť zachovanie vzájomnej dôvery sa zavádza systém nepretržitej spolupráce a konzultácií prostredníctvom zvýšenej spolupráce v rámci auditov, kontrol, včasných oznámení a konzultácií o všetkých záležitostiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohody.

Dohoda má bez problémov fungovať na dennom základe, aby umožnila čo najrýchlejšie vyriešiť technické problémy vyplývajúce z jej vykonávania. Na tento účel sa vytvára spoločný výbor a niekoľko podvýborov. Text poskytuje stranám potrebnú pružnosť, aby mohli okamžite reagovať na problémy bezpečnosti alebo zaviesť vyššiu úroveň ochrany, ktorú považujú za primeranú z hľadiska bezpečnosti. S cieľom umožniť, aby obidve strany riešili takéto situácie bez ohrozenia platnosti dohody, stanovujú sa osobitné postupy. Ak by však strany neboli schopné uspokojivým spôsobom napraviť konkrétnu situáciu, v dohode sa stanovuje, po prvé, možnosť pozastaviť uznávanie zistení spochybneného príslušného orgánu a, po druhé, stanovujú sa prostriedky a postupy, ktoré sa majú dodržiavať v prípade ukončenia časti dohody alebo dohody v celom jej rozsahu.

Dohoda dosiahnutá Komisiou bola podpísaná a mala by sa začať predbežne uplatňovať. Navrhovaným rozhodnutím Rady sa udeľuje predsedovi Rady právomoc určiť osobu oprávnenú informovať Spojené štáty americké o tom, že sa ukončili vnútorné postupy potrebné na to, aby dohoda vstúpila do platnosti.

Parlament má právo vyjadriť stanovisko k tejto dohode v rámci konzultačného postupu v súlade s článkom 83 Medzinárodné dohody odsekom 7, v ktorom sa uvádza:

„Parlament vydá stanovisko alebo vysloví súhlas s uzavretím, obnovením alebo zmenou či doplnením medzinárodnej dohody alebo finančného protokolu uzavretého Európskym spoločenstvom v jedinom hlasovaní väčšinou odovzdaných hlasov, pričom pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k textu dohody alebo protokolu nie sú prípustné.“

Na základe uvedených skutočností spravodajca navrhuje, aby výbor TRAN vyjadril pozitívne stanovisko k uzavretiu tejto dohody.

POSTUP

Názov

Dohoda o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi ES a Spojenými štátmi americkými

Referenčné čísla

10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)

Dátum konzultácie s EP

9.7.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

2.9.2008

Spravodajca

       dátum menovania

Paolo Costa

25.8.2008

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

25.8.2008

Prerokovanie vo výbore

4.11.2008

 

 

 

Dátum prijatia

2.12.2008