POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva

3.12.2008 - (10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Paolo Costa
(Poenostavljeni postopek - Člen 43(1) Poslovnika)

Postopek : 2007/0111(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0468/2008
Predložena besedila :
A6-0468/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva

(10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (10972/2007 - KOM(2007)0325),

–   ob upoštevanju člena 80(2), člena 133(4), prvega stavka prvega pododstavka člena 300(2) in člena 300(4) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0275/2008),

–   ob upoštevanju členov 51, 83(7) in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6‑0468/2008),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter Združenih držav Amerike.

OBRAZLOŽITEV

Svet je 9. marca 2004 Komisiji izdal pooblastilo, da z Združenimi državami Amerike opravi pogajanja o vzajemnem priznavanju ugotovitev pri certificiranju na področju varnosti civilnega letalstva in okoljske neoporečnosti. Pooblastilo je predvidevalo sporazum, ki bi se osredotočil predvsem na dva vidika:

· da se proizvodom, ki so zasnovani, proizvedeni, spremenjeni ali popravljeni pod regulativnim nadzorom ene pogodbenice, brez težav izdajo potrebna dovoljenja za registracijo oziroma upravljanje pod regulativnim nadzorom druge pogodbenice;

· da zrakoplove, ki so registrirani oziroma delujejo pod regulativnim nadzorom ene pogodbenice, vzdržujejo organizacije pod regulativnim nadzorom druge pogodbenice.

Poglavitni cilji pogajalskega mandata so bili: olajšati trgovino blaga in storitev po sporazumu, čim bolj omejiti podvajanje ocen, preskusov in nadzorov na pomembne regulativne razlike ter vzpostaviti zaupanje v sistem certificiranja posamezne pogodbenice glede preverjanja skladnosti z zahtevami druge pogodbenice.

S pogajanji usklajeni sporazum v glavnem odraža strukturo „klasičnega“ sporazuma na področju varnosti v letalstvu. Temelji na medsebojnem zaupanju v sistem drug drugega in na primerjavi regulativnih razlik, opredeljuje pa tudi obveznosti in metode za sodelovanje med izvoznim in uvoznim organom. V nasprotju s „klasičnimi sporazumi“, kjer so ti ukrepi ponavadi obravnavani v ločenih nezavezujočih dogovorih na ravni uprave za civilno letalstvo, so načini za uresničevanje tega, kako sodelovati in vzajemno priznavati ugotovitve drug drugega pri certificiranju na področju plovnosti in vzdrževanja, določeni v prilogah k sporazumu. Priloge v širšem smislu odražajo vsebino izvedbenih pravil Skupnosti o plovnosti (Uredba Komisije št. 1702/2003) in vzdrževanju (Uredba Komisije št. 2042/2003), ki jih morata pogodbenici spremeniti s sklepom dvostranskega nadzornega odbora.

Sporazum določa, da vsaka od pogodbenic sprejme ugotovitve glede skladnosti druge pogodbenice. Da se zagotovi ohranitev medsebojnega zaupanja, se vzpostavi sistem stalnega sodelovanja in posvetovanja s pomočjo okrepljenega sodelovanja v okviru presoj, inšpekcijskih pregledov, pravočasnega obveščanja in posvetovanj o vseh zadevah s področja uporabe tega sporazuma.

Namen sporazuma je delovati nemoteno iz dneva v dan in tako čim hitreje reševati tehnična vprašanja, do katerih prihaja pri njegovem izvajanju. V ta namen se ustanovi skupni odbor in nekaj pododborov. Besedilo je oblikovano tako, da pogodbenicama nudi potrebno prožnost za takojšnje odzivanje na varnostne probleme ali za vzpostavitev višje stopnje zaščite, za katero menita, da je ustrezna za varnost. Da bi obe strani lahko take razmere obvladovali brez ogrožanja veljavnosti sporazuma, so bili predvideni posebni postopki. Vseeno pa, če pogodbenici ne moreta zadovoljivo izboljšati določenega položaja, sporazum najprej predvideva možnost začasnega preklica priznavanja ugotovitev spornega pristojnega organa, nato pa sredstva in postopke, ki jih je treba upoštevati za prenehanje dela sporazuma ali sporazuma v celoti.

Sporazum, ki ga je v pogajanjih dosegla Komisija, je bil podpisan in ga je treba začasno uporabljati.

Predlagani sklep Sveta pooblašča predsednika Sveta, da določi pristojno osebo, ki Združene države Amerike obvesti o dokončanju notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma.

Parlament ima pravico dati mnenje o tem sporazumu po postopku posvetovanja v skladu s sedmim odstavkom člena 83 „Mednarodni sporazumi“, ki se glasi:

„Parlament da svoje mnenje ali privolitev za sklenitev, obnovo ali spremembo mednarodnega sporazuma ali finančnega protokola s strani Evropske skupnosti z enim samim glasovanjem z večino oddanih glasov, pri čemer niso dopustne spremembe besedila sporazuma ali protokola.“

Na osnovi zapisanega poročevalec predlaga, da Odbor za promet in turizem poda pozitivno mnenje o sklenitvi tega sporazuma.

POSTOPEK

Naslov

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva

Referenčni dokumenti

10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)

Datum posvetovanja z EP

9.7.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

2.9.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Paolo Costa

25.8.2008

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

25.8.2008

Obravnava v odboru

4.11.2008

 

 

 

Datum sprejetja

2.12.2008

 

 

 

Datum predložitve

3.12.2008