ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

  3. 12. 2008 - (KOM(2008)0514 VOL. I – C6‑0332/2008 – 2008/0167(CNS)) - *

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Eoin Ryan

  Postup : 2008/0167(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0469/2008
  Předložené texty :
  A6-0469/2008
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

  (KOM(2008)0514 VOL. I – C6‑0332/2008 – 2008/0167(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0514 VOL. I),

  –   poté, co Rada konzultovala tento návrh s Parlamentem (C6-0332/2008),

  –   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6‑0469/2008),

  1.  schvaluje návrh Komise;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  V obecné rovině hrozí v souvislosti s podvodným používáním medailí a žetonů napodobujících skutečné euromince dvojí riziko: zaprvé, občané by mohli nabýt přesvědčení, že kovové předměty mají statut zákonného platidla. Zadruhé, medaile a žetony by mohly být podvodně používány do automatů na mince, pokud budou jejich velikost a vlastnosti kovu velmi blízce podobné euromincím.

  Nařízení 2182/2004, které vychází z čl. 123 odst. 4 Smlouvy o ES, má za cíl chránit euromince tím, že stanoví, že v členských státech eurozóny by se neměly prodávat, vyrábět, dovážet nebo rozšiřovat za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely medaile a žetony mající vizuální charakteristické znaky, velikost nebo vlastnosti kovu podobné euromincím. Nařízení 2183/2004, které vychází z článku 308 Smlouvy o ES, rozšiřuje použitelnost nařízení 2182/2004 na členské státy, které (dosud) nezavedly euro.

  Na základě zkušeností získaných během uplatňování nařízení Rady 2182/2004 a 2183/2004 je dvě navrhovaná nařízení Rady upravují v těchto oblastech:

  - Znění předpisů je pozměněno tak, aby byla jasněji formulována ochranná ustanovení. Podrobněji jsou popsány zvláštní znaky, které by neměly být na medailích ani žetonech reprodukovány tak, jak jsou zobrazeny na euromincích se statutem zákonného platidla (čl. 2 odst. 1).

  - Komise může rozhodnout o tom, zda je vzor podobný vzoru na euromincích. Pro zlepšení procesu rozhodování má být stanovisko Komise založeno na všech ochranných ustanoveních. Jsou upřesněna kritéria, podle nichž by Komise měla předkládat své stanovisko ohledně podobnosti (čl. 2 odst. 2).

  - Konečně, pozměňující akt omezuje požadavek na uvedení nápisu „Toto není zákonné platidlo“ na medailích a žetonech, na kterých jsou – se zvláštním povolením, které uděluje Komise – výrazy „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbol eura, na případy, kdy je na medaili či žetonu uvedena nominální hodnota, protože v takovém případě je nebezpečí záměny s euromincemi vyšší (článek 4).

  Zpravodaj výboru analyzoval znění navrhovaných nařízení Rady a nemá proti nim námitek. Navrhuje proto schválit návrh beze změn.

  POSTUP

  Název

  Medaile a žetony podobající se euromincím

  Referenční údaje

  KOM(2008)0514 – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS)

  Datum konzultace s EP

  25.9.2008

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  25.9.2008

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  23.10.2008

   

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  LIBE

  4.11.2008

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Eoin Ryan

  24.9.2008

   

   

  Projednání ve výboru

  17.11.2008

   

   

   

  Datum přijetí

  2.12.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Harald Ettl, Alain Lipietz