VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

3.12.2008 - (COM(2008)0514 VOL. I – C6‑0332/2008 – 2008/0167(CNS)) - *

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Eoin Ryan

Procedure : 2008/0167(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0469/2008
Ingediende teksten :
A6-0469/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

(COM(2008)0514 VOL.I – C6‑0332/2008 – 2008/0167(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0514 VOL.I),

–   geraadpleegd door de Raad (C6-0332/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6‑0469/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

TOELICHTING

Over het algemeen zijn er twee risico's verbonden aan het frauduleus gebruik van medailles en penningen die lijken op echte euromunten. Ten eerste zouden de burgers kunnen geloven dat de metalen voorwerpen de status hebben van wettig betaalmiddel. Ten tweede zouden medailles en penningen op frauduleuze wijze in muntautomaten kunnen worden gebruikt als hun grootte en metaaleigenschappen niet veel van euromunten verschillen.

Verordening nr. 2182/2004, gebaseerd op artikel 123, lid 4 van het EG-Verdrag, heeft tot doel euromunten te beschermen door middel van de bepaling dat medailles en penningen met visuele kenmerken, afmetingen of metaaleigenschappen die lijken op die van euromunten, niet mogen worden verkocht, geproduceerd, ingevoerd of verdeeld voor verkoop of voor andere commerciële doeleinden. Verordening nr. 2183/2004, gebaseerd op artikel 308 van het EG-Verdrag, breidt de toepassing van Verordening 2182/2004 uit tot de lidstaten die de euro(nog) niet hebben geïntroduceerd.

De huidige twee voorstellen voor verordeningen van de Raad actualiseren de verordeningen 2182/2004 en 2183/2004 op basis van de tijdens de implementatie daarvan opgedane ervaringen op de volgende punten:

- De tekst is gewijzigd om de beschermende bepalingen te verduidelijken. De specifieke kenmerken die op medailles en penningen niet mogen worden gereproduceerd in de vorm waarin zij op officiële euromunten zijn weergegeven, zijn meer gedetailleerd beschreven (artikel 2, lid 1).

- De Commissie is bevoegd om vast te stellen of een ontwerp lijkt op dat van euromunten. Om het besluitvormingsproces te verbeteren, dient de Commissie haar standpunt te bepalen op basis van alle beschermende bepalingen. De criteria op grond waarvan de Commissie een standpunt inneemt over de mate van gelijkenis zijn nader verduidelijkt (artikel 2, lid 2).

- Ten slotte beperkt een amendement de verplichting om de tekst "geen wettig betaalmiddel" aan te brengen op medailles en penningen waarop - met specifieke toestemming van de Commissie - de term "euro" of "eurocent" vermeld staat tot gevallen waarin op dergelijke medailles en penningen ook een nominale waarde is aangeduid, aangezien er in die gevallen meer gevaar voor verwarring met euromunten bestaat (artikel 4).

Uw rapporteur heeft de tekst van het voorstel voor een verordening van de Raad bestudeerd en heeft geen bezwaren. Hij stelt daarom voor de tekst zonder amendementen goed te keuren.

PROCEDURE

Titel

Op euromunten lijkende medailles en penningen

Document- en procedurenummers

COM(2008)0514 – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS)

Datum raadpleging EP

25.9.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

25.9.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

LIBE

23.10.2008

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

LIBE

4.11.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Eoin Ryan

24.9.2008

 

 

Behandeling in de commissie

17.11.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

2.12.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Harald Ettl, Alain Lipietz

Datum indiening

3.12.2008