RAPORT referitor la propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro

3.12.2008 - (COM(2008)0514 VOL. I – C6‑0332/2008 – 2008/0167(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Eoin Ryan

Procedură : 2008/0167(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0469/2008
Texte depuse :
A6-0469/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro

(COM(2008)0514 VOL.I – C6-0332/2008– 2008/0167(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0514 VOL.I),

–   având în vedere că a fost consultat de către Consiliu (C6-0332/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6-0496/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

În general, există două riscuri asociate cu utilizarea frauduloasă a medaliilor și a jetoanelor care imită adevăratele monede euro. În primul rând, cetățenii ar putea crede că obiectele metalice au statut de monedă cu curs legal. În al doilea rând, medaliile și jetoanele ar putea fi utilizate în mod fraudulos la automatele care funcționează cu monede dacă mărimea și proprietățile metalului sunt similare monedelor euro.

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004, bazat pe articolul 123 alineatul (4) din Tratatul CE, are ca scop protejarea monedelor euro prin stipularea faptului că în zona euro medaliile și jetoanele statelor membre, care au caracteristici vizuale, mărimea sau proprietățile metalului similare cu cele ale monedelor euro, nu ar trebui vândute, produse, importate sau distribuite spre vânzare sau în alte scopuri comerciale. Regulamentul (CE) nr. 2182/2004, bazat pe articolul 123 alineatul (4) din Tratatul CE, extinde aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 la statele membre care nu au introdus (încă) moneda euro.

Bazate pe experiența acumulată pe parcursul aplicării Regulamentelor nr. 2182/2004 și 2183/2004 ale Consiliului, cele două propuneri de regulament ale Consiliului le actualizează în următoarele domenii:

- Textul este amendat pentru a clarifica dispozițiile privind protecția. Semnele specifice care nu ar trebui reproduse pe medalii și jetoane în forma în care sunt ilustrate pe monedele euro care au curs legal, sunt descrise mai detaliat [articolul 2 alineatul (1)].

- Comisia are competența de a declara dacă un desen este similar cu cel care apare pe monedele euro. Pentru îmbunătățirea procesului decizional, Comisia își întemeiază avizul pe întreaga gamă de dispoziții privind protecția. Criteriile pe baza cărora Comisia emite un aviz în ceea ce privește similitudinea sunt clarificate în detaliu [articolul 2 alineatul (2)].

- În cele din urmă, un amendament limitează cerința de a înscrie mențiunea „Fără curs legal” pe medalii și jetoane care au - cu o autorizație specifică acordată de Comisie - termenul „euro” sau „euro cent” sau simbolul euro la cazurile în care astfel de medalii și jetoane indică o valoare nominală, având în vedere că riscul de a le confunda cu monedele euro e mai mare (articolul 4).

Raportorul dumneavoastră a analizat textul propunerii de regulament al Consiliului și nu are obiecții. Raportorul propune, astfel, aprobarea textului fără amendamente.

PROCEDURĂ

Titlu

Medaliile și jetoanele similare monedelor euro

Referințe

COM(2008)0514 – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS)

Data consultării PE

25.9.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

25.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

LIBE

23.10.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

LIBE

4.11.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Eoin Ryan

24.9.2008

 

 

Examinare în comisie

17.11.2008

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Membri supleanți prezenți la votul final

Harald Ettl, Alain Lipietz