ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

3. 12. 2008 - (KOM(2008)0514 VOL. II – C6‑0335/2008 – 2008/0168(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Eoin Ryan

Postup : 2008/0168(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0470/2008
Předložené texty :
A6-0470/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

(KOM(2008)0514 VOL. II – C6‑0335/2008 – 2008/0168(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0514 VOL. II),

–   s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0335/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6‑0470/2008),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V obecné rovině hrozí v souvislosti s podvodným používáním medailí a žetonů napodobujících skutečné euromince dvojí riziko: zaprvé, občané by mohli nabýt přesvědčení, že kovové předměty mají statut zákonného platidla. Zadruhé, medaile a žetony by mohly být podvodně používány do automatů na mince, pokud budou jejich velikost a vlastnosti kovu velmi blízce podobné euromincím.

Nařízení 2182/2004, které vychází z čl. 123 odst. 4 Smlouvy o ES, má za cíl chránit euromince tím, že stanoví, že v členských státech eurozóny by se neměly prodávat, vyrábět, dovážet nebo rozšiřovat za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely medaile a žetony mající vizuální charakteristické znaky, velikost nebo vlastnosti kovu podobné euromincím. Nařízení 2183/2004, které vychází z článku 308 Smlouvy o ES, rozšiřuje použitelnost nařízení 2182/2004 na členské státy, které (dosud) nezavedly euro.

Na základě zkušeností získaných během uplatňování nařízení Rady 2182/2004 a 2183/2004 je dvě navrhovaná nařízení Rady upravují v těchto oblastech:

- Znění předpisů je pozměněno tak, aby byla jasněji formulována ochranná ustanovení. Podrobněji jsou popsány zvláštní znaky, které by neměly být na medailích ani žetonech reprodukovány tak, jak jsou zobrazeny na euromincích se statutem zákonného platidla (čl. 2 odst. 1).

- Komise může rozhodnout o tom, zda je vzor podobný vzoru na euromincích. Pro zlepšení procesu rozhodování má být stanovisko Komise založeno na všech ochranných ustanoveních. Jsou upřesněna kritéria, podle nichž by Komise měla předkládat své stanovisko ohledně podobnosti (čl. 2 odst. 2).

- Konečně, pozměňující akt omezuje požadavek na uvedení nápisu „Toto není zákonné platidlo“ na medailích a žetonech, na kterých jsou – se zvláštním povolením, které uděluje Komise – výrazy „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbol eura, na případy, kdy je na medaili či žetonu uvedena nominální hodnota, protože v takovém případě je nebezpečí záměny s euromincemi vyšší (článek 4).

Zpravodaj výboru analyzoval znění navrhovaných nařízení Rady a nemá proti nim námitek. Navrhuje proto schválit návrh beze změn.

POSTUP

Název

Medaile a žetony podobající se euromincím (vztahuje se na nezúčastněné členské státy)

Referenční údaje

KOM(2008)0514 – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS)

Datum konzultace s EP

25.9.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

9.10.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

23.10.2008

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

LIBE

4.11.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Eoin Ryan

24.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

17.11.2008

 

 

 

Datum přijetí

2.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Harald Ettl, Alain Lipietz