JELENTÉS az euróérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a részt nem vevő tagállamokra való kiterjesztéséről szóló 2183/2004/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

3.12.2008 - (COM(2008)0514 VOL.II – C6‑0335/2008 – 2008/0168(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Eoin Ryan

Eljárás : 2008/0168(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0470/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0470/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a részt nem vevő tagállamokra való kiterjesztéséről szóló 2183/2004/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 2008/0168(CNS))

(COM(2008)0514 VOL. II – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0514 VOL.II),

–   tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0335/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6‑0470/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

Általában véve két kockázatot hordoz magában az euróérméket utánzó emlékérmek és érmék jogtalan használata: Elsősorban a polgárok azt gondolhatják, hogy a fémtárgyak törvényes fizetőeszköznek minősülnek. Másodsorban az emlékérmeket és érméket tisztességtelen módon használhatják érmékkel működő gépekben, amennyiben méretük és fémtulajdonságaik közel hasonlóak az euróérmékéhez.

Az EK-Szerződés 123. cikke (4) bekezdésén alapuló 2182/2004/EK rendelet célkitűzése, hogy az euróövezet tagállamaiban az euróérmékhez hasonló vizuális jellemzőkkel, méret- vagy fémtulajdonságokkal rendelkező emlékérmek és érmék eladási vagy más kereskedelmi célzatú árusítása, előállítása, importja vagy szétosztása tiltásának előírásával megvédje az euróérméket. Az EK-Szerződés 308. cikkén alapuló 2183/2004/EK rendelet kiterjesztette a 2182/2004/EK rendelet alkalmazását azokra a tagállamokra is, ahol (még) nem vezették be az eurót.

A 2182/2004/EK és a 2183/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtása során nyert tapasztalatok alapján a két javasolt tanácsi rendelet a következő területeken kívánja frissíteni a két említett rendeletet:

- A szöveg célja a védő rendelkezések egyértelművé tétele. Részletesebben leírja azokat a jellemző jegyeket, amelyeket nem szabad emlékérmeken és érméken olyan módon megjeleníteni, ahogyan e jegyek a törvényes fizetőeszközként szolgáló euróérméken megjelennek (2. cikk (1) bekezdés).

- A Bizottság határoz arról, hogy egy formatervezési minta „hasonlónak” minősül-e az euróérméken szereplőhöz. A döntéshozatal javítása érdekében a Bizottság véleményét a védő rendelkezések teljes köre alapján fogalmazza meg. Pontosítja azon kritériumokat, amelyek alapján a Bizottság megfogalmazza véleményét a hasonlóságról (2. cikk (2) bekezdés).

- Végezetül, az egyik módosítás szigorú feltételeket szab a „nem törvényes fizetőeszköz” jelzés olyan emlékérmeken és érméken való feltüntetésére, amelyek – a Bizottság külön engedélyével – használhatják az „euró” vagy „eurócent” kifejezést és az eurójelet, amennyiben az ilyen emlékérmeken és érméken névértéket is feltüntetnek, mivel nagyobb az euróérmékkel történő összetévesztés kockázata (4. cikk).

Az előadó megvizsgálta a javasolt tanácsi rendelet szövegét, és nem emel kifogást ellene. Ezért javasolja a szöveg módosítás nélkül történő jóváhagyását.

ELJÁRÁS

Cím

Az euróérmékhez hasonló emlékérmek és érmék (a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztés)

Hivatkozások

COM(2008)0514 – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

25.9.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

9.10.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

23.10.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

4.11.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Eoin Ryan

24.9.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.11.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Harald Ettl, Alain Lipietz

Benyújtás dátuma

3.12.2008