SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2183/2004, ktorým sa rozširuje na neúčastnícke členské štáty uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam

3.12.2008 - (KOM(2008)0514 VOL.II – C6‑0335/2008 – 2008/0168(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Eoin Ryan

Postup : 2008/0168(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0470/2008
Predkladané texty :
A6-0470/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2183/2004, ktorým sa rozširuje na neúčastnícke členské štáty uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam

(KOM(2008)0514 VOL.II – C6‑0335/2008 – 2008/0168(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0514 VOL.II),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0335/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6‑0470/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vo všeobecnosti jestvujú dve riziká spojené s podvodným používaním medailí a žetónov napodobňujúcich euromince. Občania sa v prvom rade môžu domnievať, že tieto kovové predmety sú zákonným platidlom. Druhým rizikom je prípadné zneužitie medailí a žetónov v mincových automatoch, ak sú veľkosťou a zložením kovov podobné eurominciam.

Cieľom nariadenia č. 2182/2004, ktoré vychádza z článku 123 ods. 4 Zmluvy o ES, je chrániť euromince. S týmto cieľom sa v nariadení uvádza, že v členských štátoch eurozóny by sa nemali predávať, vyrábať, dovážať ani distribuovať na účely predaja alebo iné komerčné účely také medaily alebo žetóny, ktorých vlastnosti, rozmery alebo kovové zloženie sú podobné eurominciam. Nariadenie 2183/2004, ktoré vychádza z článku 308 Zmluvy o ES, rozširuje uplatňovanie nariadenia 2182/2004 na členské štáty, ktoré (doteraz) nezaviedli euro.

Na základe skúseností získaných počas uplatňovania nariadení Rady č. 2182/2004 a 2183/2004 ich dve navrhované nariadenia menia a dopĺňajú v týchto oblastiach:

- Text sa mení a dopĺňa s cieľom objasniť ochranné opatrenia. Podrobnejšie sú opísané konkrétne symboly, ktoré by sa na medailách a žetónoch nemali reprodukovať tak, ako sú vyobrazené na eurominciach, ktoré sú zákonným platidlom (článok 2 ods. 1).

- Komisia má právomoc vyhlásiť, či je určitý dizajn podobný dizajnu na eurominciach. S cieľom skvalitniť rozhodovací proces sa bude Komisia pri rozhodovaní opierať o celú škálu ochranných ustanovení. Bližšie sa objasňujú kritériá, na základe ktorých Komisia predkladá stanovisko o podobnosti (článok 2 ods. 2).

- Požiadavka uvádzať nápis „nie je zákonným platidlom“ na medailách a žetónoch, na ktorých sa s osobitným povolením Komisie uvádza nápis „euro“ alebo „eurocent“, sa napokon obmedzuje na tie prípady, kedy je na takýchto medailách a žetónoch uvedená nominálna hodnota, pretože vtedy je väčšie riziko zámeny so skutočnými euromincami (článok 4).

Spravodajca vykonal analýzu textu navrhovaného nariadenia Rady a nemá žiadne námietky. Text navrhuje schváliť bez zmien a doplnení.

POSTUP

Názov

Medaile a žetóny podobné eurominciam (uplatňovanie na neúčastnícke členské štáty)

Referenčné čísla

KOM(2008)0514 – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS)

Dátum konzultácie s EP

25.9.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

9.10.2008

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

23.10.2008

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

4.11.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Eoin Ryan

24.9.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.11.2008

 

 

 

Dátum prijatia

2.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Harald Ettl, Alain Lipietz