ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o některých aspektech leteckých služeb

4. 12. 2008 - (KOM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS)) - *

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Gabriele Albertini
(Zjednodušený postup - čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2008/0121(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0471/2008
Předložené texty :
A6-0471/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o některých aspektech leteckých služeb

(KOM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2008)0347),

–   s ohledem na čl. 80 odst. 2 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec první větu Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6‑0342/2008),

–   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0000/2008),

1.  schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Indické republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základní informace:

Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství spadají různé aspekty vnější politiky v oblasti letectví do výlučné pravomoci Společenství. Tyto aspekty byly tradičně upravovány dvoustrannými dohodami o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi. Soudní dvůr také rozhodl, že některé aspekty takovýchto dvoustranných dohod porušují právní předpisy Společenství, zejména pokud jde o svobodu usazování, protože zakazují dopravcům Společenství, aby se usazovali v jiných členských státech a poskytovali služby podle dvoustranných dohod příslušného členského státu, což je diskriminace dopravců Společenství na základě státní příslušnosti.

Rada proto v červnu 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s třetími zeměmi o změně některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod Společenství a uvedla tato ustanovení do souladu s právními předpisy Společenství.

V souladu s postupy a směrnicemi v příloze „horizontálního mandátu“ vyjednala Komise horizontální dohodu s vládou Indické republiky, která nahrazuje některá ustanovení stávajících dvoustranných dohod mezi členskými státy a Indií o leteckých službách.

Zejména článek 2 dohody nahrazuje tradiční vnitrostátní doložky o určení doložkou Společenství o určení, která všem dopravcům Společenství umožňuje užívat výhod plynoucích z práva usazování. Článek 4 uvádí ustanovení v dvoustranných dohodách, která porušují právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže (závazné obchodní dohody mezi leteckými společnostmi), do souladu s těmito právními předpisy EU.

Při sjednávání horizontální dohody s vládou Indické republiky bylo zdůrazněno, že dohoda neovlivní objem nebo rovnováhu provozních práv. Za tímto účelem byl vymezen obsah dopisu Evropského společenství a jeho členských států Indii.

V příloze 1 a 2 horizontální dohody je uveden seznam dvoustranných dohod a jejich článků, na které se odkazuje v článcích 1 až 6 horizontální dohody; jedná se o dohody mezi Indií a všemi členskými státy EU kromě Estonska.

V příloze 3 jsou uvedeny ostatní státy, na něž odkazuje článek 2: Island, Lichtenštejnsko a Norsko, na něž se plně vztahuje Dohoda o evropském hospodářském prostoru, a v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě ještě Švýcarsko.

Podle článku 83 jednacího řádu, který upravuje „mezinárodní dohody“, je Parlament v rámci postupu konzultace oprávněn zaujmout k této dohodě stanovisko. V čl. 83 odst. 7 se uvádí:

„Parlament zaujme stanovisko nebo vysloví svůj souhlas ve věci uzavření, prodloužení platnosti nebo změny mezinárodní dohody nebo finančního protokolu uzavřeného Evropským společenstvím jediným hlasováním, a to většinou odevzdaných hlasů; k textu dohody nebo protokolu nelze předkládat pozměňovací návrhy.“

Názor zpravodaje:

Indický trh v oblasti letecké dopravy patří v současné době k nejrychleji se rozvíjejícím na světě. Podle údajů za rok 2006 se objem letecké dopravy v Indii zvýšil přibližně o 50 %. S ohledem na tak rychlý vývoj v letecké dopravě se v infrastruktuře letecké dopravy vynořují vážné problémy, a to jak z hlediska kapacity letišť, tak z hlediska dostupných letadel, technologie a kvalifikované pracovní síly.

Mezi opatření nezbytná k rozvoji a modernizaci leteckého průmyslu v Indii s cílem uspokojit zvyšující se poptávku a očekávání spotřebitelů patří též otevření trhu a snaha získat pro indický letecký trh soukromý a zahraniční kapitál. I když se indické letectví dlouho vyznačovalo restriktivními postupy, včetně omezeného přístupu a intenzivní státní kontroly, Indie v nedávné době učinila rozhodné kroky k vytvoření otevřenějšího a konkurenceschopnějšího leteckého trhu.

Díky mimořádnému hospodářskému růstu a postupnému otevírání trhu je Indie zdrojem nových obchodních příležitostí a též silného růstového potenciálu pro evropské letecké společnosti, výrobce letadel a poskytovatele služeb.

Významným projevem stále liberálnější politiky vlády v oblasti letectví je podpis dvoustranné dohody o „otevřeném nebi“ mezi Indií a Spojenými státy v dubnu 2005. Dohoda odstraňuje veškerá omezení ohledně kapacity a kontroly konkurenceschopné tvorby cen. Ustanovení týkající se určených společností rovněž počítají s odstraněním veškerých množstevních kontrol při vstupu na trh, neruší však dlouhodobě platná ustanovení o omezení vlastnictví a kontroly. Vedle úplné deregulace kapacity a přístupu na trhy 3., 4. a 5. svobody počítá nová dohoda též s neomezenými ryze dopravními službami 7. svobody. Rovněž se očekává, že nová dohoda usnadní vývoj nových typů služeb, které by umožnily poskytovat dosud neexistující letecká spojení bez mezipřistání přes severní pól mezi Spojenými státy a Indií.

Na základě tohoto pozitivního příkladu navrhuje zpravodaj, aby byla v blízké budoucnosti s Indií podepsána dohoda, jež by šla za rámec horizontální dohody, která byla významným prvním krokem. Komplexnější dohoda by měla vytvořit rámec, který by si kladl vysoké cíle a pokrýval by širší problematiku letectví, například spolupráci v oblasti regulace týkající se bezpečnosti a ochrany v oblasti letectví, řízení letového provozu, životního prostředí, technologií a výzkumu, jakož i problematiku „obchodování“ a průmyslové spolupráce. Pokud jde o otázky ochrany životního prostředí, dohoda musí být v souladu se závazkem EU týkajícím se udržitelného rozvoje.

Ačkoli je třeba stanovit si ctižádostivé cíle, vytvoření plně otevřeného leteckého prostoru s Indií si patrně vyžádá určitý čas a nejlépe jej bude možné dosáhnout postupně, aby byl umožněn plynulý přechod na nové tržní podmínky a integrace trhu na základě postupného uplatňování nových pravidel.

Na základě výše uvedeného navrhuje zpravodaj jako první krok to, aby se výbor TRAN vyjádřil k uzavření horizontální dohody mezi Společenstvím a Indií kladně.

POSTUP

Název

Dohoda ES/Indie o některých aspektech leteckých služeb

Referenční údaje

KOM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS)

Datum konzultaceEP

3.10.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

9.10.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Gabriele Albertini

15.7.2008

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

15.7.2008

Datum přijetí

2.12.2008