JELENTÉS az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság között a légiközlekedés egyes kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

4.12.2008 - (COM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS)) - *

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Gabriele Albertini
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 43. cikk (1) bekezdés)

Eljárás : 2008/0121(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0471/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0471/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság között a légi közlekedés egyes kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0347),

–   tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0342/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6‑0471/2008),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Indiai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

Háttér:

Az Európai Közösségek Bíróságának ítélete szerint a Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a külső légiközlekedés különböző szempontjait illetően, amelyeket korábban a tagállamok és harmadik országok között létrejött kétoldalú légiközlekedési megállapodások szabályoztak. A Bíróság ítélete szerint az ilyen kétoldalú megállapodások egyes pontjai sértették a közösségi jogot, különösen a szabad letelepedés vonatkozásában, mert megtiltották a közösségi légi fuvarozóknak, hogy más tagállamban letelepedjenek, és az adott tagállam kétoldalú megállapodásai szerint nyújtsanak szolgáltatást, ezáltal állampolgárság szerinti megkülönböztetést alkalmazva a közösségi légi fuvarozók között.

Ezek alapján a Tanács 2003 júniusában engedélyezte a Bizottság számára, hogy tárgyalásokat kezdjen harmadik országokkal, és módosítsa a már létező kétoldalú megállapodások bizonyos rendelkezéseit annak érdekében, hogy ezeket összehangolja a közösségi joggal.

A Bizottság a „horizontális felhatalmazás” mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban tárgyalásokat folytatott az Indiai Köztársaság kormányával egy horizontális megállapodás megkötéséről, amely a tagállamok és India között meglévő kétoldalú légiközlekedési megállapodások egyes rendelkezéseinek helyébe lép.

A megállapodás 2. cikke szerint a kijelölésre vonatkozó hagyományos nemzeti záradékok helyébe egy közösségi záradék lép, amely valamennyi közösségi légifuvarozó számára lehetővé teszi, hogy a letelepedési jog előnyeiből részesüljön. A 4. cikk a kétoldalú megállapodások versenyellenes rendelkezéseit (például a légitársaságok közötti kötelező kereskedelmi megállapodások) hozza összhangba az európai uniós versenyjoggal.

Az Indiai Köztársaság kormányával a horizontális megállapodással kapcsolatban folytatott tárgyalások keretében külön kiemelték, hogy a megállapodás nem érinti a forgalmi jogok mennyiségét, illetve az azok közötti egyensúlyt. E célból kidolgoztak egy levéltervezetet, amelyet az Európai Közösség és tagállamai juttatnak el Indiának.

A horizontális megállapodás 1. és 2. melléklete felsorolja azokat a kétoldalú megállapodásokat és cikkeiket, amelyekre a horizontális megállapodás 1–6. cikkei hivatkoznak; ezek az India és – Észtország kivételével – valamennyi uniós tagállam közötti megállapodások.

A 3. melléklet felsorolja a többi államot, amelyekre a 2. cikk hivatkozik: Izland, Liechtenstein, Norvégia – amelyek az Európai Gazdasági Térséghez tartoznak – és Svájc, amelyre az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti légi szállításról szóló megállapodás vonatkozik.

A konzultációs eljárásban a Parlamentnek jogában áll véleményt alkotni erről a megállapodásról, a nemzetközi megállapodásokról szóló 83. cikk (7) bekezdése értelmében, amely a következőket mondja ki:

„A Parlament az Európai Közösség által kötött nemzetközi megállapodás vagy pénzügyi jegyzőkönyv megkötéséről, megújításáról vagy módosításáról egyetlen szavazás során, a leadott szavazatok többsége alapján nyilvánít véleményt vagy adja hozzájárulását; a megállapodás vagy a jegyzőkönyv szövegéhez módosítás nem fogadható el.”

Az előadó álláspontja:

Az indiai légiközlekedési piac jelenleg az egyik leggyorsabban növekvő piac a világon. Beszámolók szerint a 2006. évben a légiközlekedés Indiában mintegy 50%-kal nőtt. A légi közlekedés ilyen gyors ütemű fejlődése komoly akadályokhoz vezet a légi szállítás infrastruktúrájában a repülőterek kapacitása, a rendelkezésre álló légi járművek, a technológia és a képzett munkaerő vonatkozásában.

A piacnyitás és a magán, valamint külföldi tőke bevonására irányuló törekvések az indiai légiközlekedési ágazat fejlesztéséhez és modernizálásához szükséges intézkedések részét képezik, melyek célja a növekvő igény és a fogyasztói elvárások kielégítése. Az indiai légiközlekedési ágazatot hosszú időn keresztül megszorító szemléletmód jellemezte korlátozott hozzáféréssel és erős állami irányítással, ám az elmúlt években jelentős lépések történtek egy nyitottabb, versenyen alapuló piac felé.

Egyedülálló növekedési ütemének és piaca fokozatos megnyitásának köszönhetően India új üzleti lehetőségeket és jelentős növekedési potenciált kínál az európai légitársaságok, repülőgépgyártók és szolgáltatók számára.

A kormány egyre liberálisabb légiközlekedési politikája jelentős eredményének tekinthető az India és az Egyesült Államok között 2005 áprilisában aláírt „nyitott égbolt” kétoldalú megállapodás. A megállapodás értelmében megszűnik minden, a kapacitásra vonatkozó korlátozás és a versenyképes árképzéssel kapcsolatos ellenőrzés. A kijelölésre vonatkozó rendelkezések megszüntetnek minden mennyiségi ellenőrzést a piacra jutás tekintetében, ugyanakkor fenntartják a hagyományos tulajdonjogi és ellenőrzési korlátozásokat. Azon túlmenően, hogy a harmadik, negyedik és ötödik szabadságjog piacain a szabályozást teljes mértékben megszünteti a kapacitás és a hozzáférés tekintetében, az új megállapodás a hetedik szabadságjogot sem korlátozza a kizárólag árufuvarozási szolgáltatások esetében. Az új megállapodás várhatóan megkönnyíti majd új szolgáltatási formák kialakulását is, amelyek lehetővé tennék az Egyesült Államok és India között folyamatosan közlekedő, sarkkörökön áthaladó, eddig nem létező járatok indítását.

Ezt a pozitív példát követően az előadó javasolja, hogy a közeljövőben Indiával kötendő megállapodás lépjen túl a horizontális megállapodáson, amely az első fontos lépésnek tekinthető. Egy átfogóbb megállapodásnak olyan tágabb értelemben vett légiközlekedési kérdéseket integráló ambiciózus keretet kell megalkotnia, amely magában foglalja a légiközlekedési védelem és biztonság, a légiforgalmi szolgáltatás, a környezetvédelem, a technológia és kutatás, valamint az üzleti ügyek és az ipari együttműködés terén történő szabályozási együttműködést. A környezetvédelem tekintetében a megállapodásnak összhangban kell lennie az EU fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségével.

Noha nagyratörőnek kell lenni, időbe telhet a teljes mértékben nyitott légtér kialakítása Indiával, amelynek legjobb módja a szakaszos kiépítés lehet, lehetővé téve a zökkenésmentes átmenetet és piaci integrációt, ami az új szabályok egyenlő feltételek mellett történő, fokozatos megvalósításán alapul.

A fentiek alapján az előadó első lépésként javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező véleményt a Közösség és India közötti horizontális megállapodás aláírásához.

ELJÁRÁS

Cím

A légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről az EK és India között létrejött megállapodás

Hivatkozások

COM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

3.10.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

9.10.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Gabriele Albertini

15.7.2008

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

15.7.2008

Az elfogadás dátuma

2.12.2008

 

 

 

Benyújtás dátuma

4.12.2008