RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica India privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

4.12.2008 - (COM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS)) - *

Comisiei pentru transport și turism
Raportor: Gabriele Albertini
(Procedură simplificată - articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2008/0121(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0471/2008
Texte depuse :
A6-0471/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica India privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

(COM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0347),

–   având în vedere articolul 80 alineatul (2) și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0342/2008),

–   având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) şi articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A6‑0471/2008),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii India.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context:

În conformitate cu hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene, Comunitatea are competență exclusivă în ceea ce privește diferitele aspecte ale aviației externe, care erau prin tradiție reglementate de acordurile bilaterale din domeniul serviciilor aeriene încheiate între statele membre și țările terțe. Curtea de Justiție a hotărât, de asemenea, că anumite aspecte ale acordurilor bilaterale încalcă legislația comunitară, în special dispozițiile referitoare la libertatea de stabilire, împiedicând transportatorii din Comunitate să se stabilească în alte state membre și să furnizeze servicii în temeiul acordurilor bilaterale încheiate cu statul membru respectiv și făcând în acest fel o discriminare între transportatorii comunitari pe motive de naționalitate.

În consecință, Consiliul a autorizat Comisia, în iunie 2003, să deschidă negocieri cu țările terțe și să modifice anumite dispoziții din acordurile bilaterale existente în scopul adaptării acestora la legislația comunitară.

În conformitate cu mecanismele și directivele din anexa la „mandatul orizontal”, Comisia a negociat un acord orizontal cu guvernul Republicii India, care înlocuiește anumite dispoziții din acordurile bilaterale existente privind serviciile aeriene încheiate între statele membre și India.

Articolul 2 din acord înlocuiește clauzele naționale de desemnare tradiționale cu o clauză comunitară de desemnare care permite tuturor transportatorilor comunitari să beneficieze de dreptul de stabilire. Articolul 4 armonizează dispozițiile acordurilor bilaterale care sunt anticoncurențiale (de exemplu, acordurile comerciale obligatorii între companiile aeriene) cu legislația comunitară în domeniul concurenței.

La negocierea acordului orizontal cu guvernul Republicii India, s-a subliniat faptul că acordul nu afectează volumul sau echilibrul drepturilor de trafic. În acest scop, a fost stabilit conținutul unei scrisori adresate Indiei de către Comunitatea Europeană și statele membre.

Anexele 1 și 2 la acordul orizontal enumeră acordurile bilaterale și articolele din acestea menționate la articolele 1-6 din acordul orizontal; acestea sunt acordurile dintre India și toate statele membre ale UE, cu excepția Estoniei.

Anexa 3 enumeră celelalte state membre menționate la articolul 2: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, care sunt semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European, și Elveția, țară semnatară a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian.

Parlamentul are dreptul să-și dea avizul cu privire la prezentul acord în cadrul procedurii de consultare, în conformitate cu articolul 83 alineatul (7), „Acorduri internaționale”, care stabilește că:

„Parlamentul își dă avizul sau avizul conform cu privire la încheierea, reînnoirea sau modificarea unui acord internațional sau a unui protocol financiar încheiat de Comunitatea Europeană, pronunțându-se prin vot unic cu majoritatea voturilor exprimate, nefiind admisibile amendamente la textul acordului sau protocolului.”

Poziția raportorului:

Piața indiană a traficului aerian este în prezent una din piețele cu cea mai rapidă dezvoltare din lume. Conform rapoartelor emise, în 2006 traficul aerian din India a crescut cu 50%. Având în vedere această dezvoltare rapidă a traficului aerian, infrastructura din acest domeniu se confruntă cu blocaje grave atât în ceea ce privește capacitatea aeroportuară, cât și aeronavele disponibile, tehnologia și personalul calificat.

Printre măsurile necesare dezvoltării și modernizării sectorului indian al aviației, pentru a satisface cererea în creștere și pentru a răspunde așteptărilor consumatorilor, se numără deschiderea pieței și atragerea de capital privat și străin către piața indiană a aviației. În vreme ce sectorul indian al aviației a practicat multă vreme o strategie restrictivă, oferind un acces limitat și fiind puternic controlat de stat, în ultimii ani India a adoptat măsuri decisive ce au condus la deschiderea și mai mare a pieței, precum și la creșterea competitivității acesteia.

Datorită ratei sale de creștere extrem de ridicate și deschiderii progresive a pieței, India oferă noi perspective comerciale și un puternic potențial de creștere pentru companiile aeriene, producătorii de aeronave și prestatorii de servicii din Europa.

Politica tot mai liberală practicată de guvernul indian în domeniul aviației a avut drept rezultat notabil încheierea unui acord bilateral de „cer deschis” cu SUA în aprilie 2005. Acordul înlătură toate restricțiile în materie de capacitate și control aplicate sistemului de tarifare concurențial. Clauzele de desemnare elimină, de asemenea, toate controalele cantitative la intrarea pe piață, dar rămân în vigoare restricțiile tradiționale legate de proprietate și de control. Pe lângă liberalizarea totală a capacității și a accesului pe piețele din cea de-a doua, a treia și a cincea libertate, noul acord prevede, de asemenea, servicii „all-cargo” nelimitate în cadrul celei de-a șaptea libertăți. Se speră, de asemenea, că noul acord va facilita dezvoltarea unor tipuri de servicii noi, care să permită asigurarea neîntreruptă a unor servicii transpolare între SUA și India, inexistente anterior.

Urmând acest exemplu pozitiv, raportorul sugerează că, în viitorul apropiat, trebuie semnat un acord cu India care să depășească realizările acordului orizontal, acesta fiind considerat un prim pas important. Un acord mai cuprinzător ar avea potențialul de a institui un cadru ambițios care ar integra, pe de o parte, aspecte generale cu privire la aviație, cum ar fi cooperarea în materie de reglementare în domeniul siguranței aeriene, al securității aeriene, al managementului traficului aerian, al tehnologiei și cercetării, precum și, pe de altă parte, aspecte comerciale și de cooperare la nivel industrial. În ceea ce privește aspectele de mediu, trebuie să existe o coerență între prezentul acord și angajamentele UE privind dezvoltarea durabilă.

Trebuie fixate obiective ambițioase, dar crearea unui spațiu aerian în întregime deschis cu India poate dura, iar acest lucru poate fi realizat cel mai bine etapizat, astfel încât să aibă loc o tranziție ușoară și o integrare a pieței bazată pe implementarea treptată a noilor norme, în condiții echitabile pentru toată lumea.

Pe baza afirmațiilor de mai sus, raportorul propune comisiei TRAN, ca prim pas, să emită un aviz favorabil referitor la încheierea acordului orizontal dintre Comunitate și India.

PROCEDURÃ

Titlu

Acordul CE - India cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Referinţe

COM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS)

Data consultării PE

3.10.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

TRAN

9.10.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Gabriele Albertini

15.7.2008

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

15.7.2008

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Data depunerii

4.12.2008