POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o nekaterih vidikih zračnega prometa

4.12.2008 - (KOM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS)) - *

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Gabriele Albertini
(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) poslovnika)

Postopek : 2008/0121(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0471/2008
Predložena besedila :
A6-0471/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o nekaterih vidikih zračnega prometa

(KOM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2008)0347),

–   ob upoštevanju člena 80(2) in prvega stavka prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0342/2008),

–   ob upoštevanju členov 51, 83(7) in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6‑0000/2008),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter Republike Indije.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje:

Kot je odločilo Sodišče Evropskih skupnosti, ima Skupnost izključno pristojnost v zvezi z različnimi vidiki zunanje letalske politike, ki so jih običajno urejali dvostranski sporazumi o zračnem prevozu med državami članicami in tretjimi državami. Sodišče Evropskih skupnosti je prav tako odločilo, da nekateri vidiki takšnih dvostranskih sporazumov kršijo pravni red Skupnosti, zlasti v zvezi s pravico ustanavljanja, ker je letalskim prevoznikom Skupnosti bilo prepovedano ustanavljanje v drugih državah članicah in zagotavljanje storitev v skladu z dvostranskimi sporazumi s to državo članico, zaradi česar je prišlo do diskriminacije med letalskimi prevozniki Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

Zato je Svet junija 2003 Komisijo pooblastil, naj začne pogajanja s tretjimi državami in spremeni nekatere določbe v sedanjih dvostranskih sporazumih, da bi ti bili skladni s pravnim redom Skupnosti.

V skladu z mehanizmi in smernicami iz priloge k „horizontalnemu pooblastilu“ je Komisija na pogajanjih z vlado Republike Indije dosegla horizontalni sporazum, ki nadomešča nekatere določbe iz obstoječih dvostranskih sporazumov med državami članicami in Indijo o zračnem prometu.

Zlasti s členom 2 sporazuma se običajne nacionalne klavzule o določitvi nadomestijo s klavzulo Skupnosti o določitvi, ki vsem prevoznikom Skupnosti omogoča, da uveljavljajo pravico do ustanavljanja. S členom 4 se določbe iz dvostranskih sporazumov, ki so protikonkurenčne (na primer obvezni trgovinski dogovori med letalskimi prevozniki), uskladijo s pravnim redom EU o konkurenci.

Med pogajanji o horizontalnem sporazumu z vlado Republike Indije je bilo poudarjeno, da sporazum ne bo vplival na obseg ali ravnotežje prometnih pravic. V ta namen so Evropska skupnost in države članice pripravile dopis za Indijo.

Prilogi 1 in 2 horizontalnega sporazuma vsebujeta seznam dvostranskih sporazumov in njihovih členov, ki so navedeni v členih 1 do 6 horizontalnega sporazuma; to so sporazumi med Indijo in vsemi državami članicami EU, razen z Estonijo.

V Prilogi 3 so navedene ostale države iz člena 2: Islandija, Liechtenstein in Norveška, ki jih zadeva Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru, ter Švica, ki jo zadeva Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu.

Parlament ima pravico, da predloži svoje mnenje o tem sporazumu v okviru postopka posvetovanja v skladu s členom 83(7) Poslovnika (Mednarodni sporazumi), ki navaja:

„Parlament da svoje mnenje ali privolitev za sklenitev, obnovo ali spremembo mednarodnega sporazuma ali finančnega protokola s strani Evropske skupnosti z enim samim glasovanjem z večino oddanih glasov, pri čemer niso dopustne spremembe besedila sporazuma ali protokola.“

Stališče poročevalke:

Indijski trg zračnega prometa je danes med najhitreje rastočimi na svetu. Leta 2006 naj bi se zračni promet v Indiji povečal za približno 50 %. Zaradi tako hitrega razvoja zračnega prometa prihaja do resnih ozkih grl v infrastrukturi zračnega prometa, in sicer glede zmogljivosti letališč, razpoložljivih zrakoplovov in tehnologije ter usposobljenega kadra.

Odprtje trga in poskusi pridobivanja zasebnega in tujega kapitala na indijskem trgu letalskega prometa se obravnavajo kot del potrebnih ukrepov za razvoj in modernizacijo indijskega letalskega sektorja, da bi zadostili povečanemu povpraševanju potrošnikov in njihovim pričakovanjem. Čeprav je za indijski letalski sektor dolgo bil značilen omejevalni pristop z omejenim dostopom in strogim državnim nadzorom, je Indija v zadnjih letih sprejela odločne ukrepe za bolj odprt in konkurenčen trg letalskega prometa.

Zaradi izredne stopnje rasti in postopnega odpiranja trga Indija ponuja nove poslovne možnosti in velik potencial tudi za rast evropskih letalskih prevoznikov, proizvajalcev zrakoplovov in ponudnikom storitev.

Bistven rezultat vedno liberalnejše letalske politike indijske vlade je podpis dvostranskega sporazuma „Odprto nebo“ med Indijo in ZDA aprila 2005. S sporazumom so odstranjene vse omejitve glede zmogljivosti in nadzor nad konkurenčnim oblikovanjem cen. Z določbami o določitvi je odstranjen tudi vsakršen kvantitativni nadzor nad vstopom na trg, vendar pa so hkrati ohranjene omejitve glede klasičnega lastništva in nadzora. Poleg popolne deregulacije zmogljivosti in dostopa na trge, povezane s 3., 4. in 5. svoboščino, novi sporazum zagotavlja tudi neomejene storitve prevoza samo za tovor na področju 7. svoboščine. Nov sporazum naj bi olajšal tudi razvoj novih oblik storitev, ki bi dovoljevale stalno letenje na čezpolarni progi med ZDA in Indijo, ki pa trenutno niso na voljo.

Na podlagi teh pozitivnih izkušenj, poročevalka predlaga, naj se v bližnji prihodnosti sklene sporazum z Indijo, ki bi presegal horizontalni sporazum, ki je bil pomemben prvi korak. V obsežnejšem sporazumu bi moral biti določen ambiciozen okvir, ki bi vključeval širše letalske zadeve, kot so sodelovanje na področju predpisov o letalski varnosti, zaščiti, upravljanju zračnega prometa, okolju, tehnologiji in raziskavah ter poslovne vidike in industrijsko sodelovanje. Glede okoljskih vprašanj mora biti sporazum skladen z zavezanostjo EU trajnostnemu razvoju.

Pričakovanja morajo biti velika, vendar lahko razvoj popolnoma odprtega zračnega prostora z Indijo traja nekaj časa in je najbolje, da se razvija postopoma, tako da bosta omogočena lahek prehod in povezovanje trgov, ki temelji na postopnem izvajanju novih pravil pod enakimi pogoji.

Glede na navedeno, poročevalka odboru TRAN predlaga, naj bo njegov prvi korak podaja pozitivnega mnenja o sklenitvi horizontalnega sporazume med Skupnostjo in Indijo.

POSTOPEK

Naslov

Sporazum med ES in Indijo o nekaterih vidikih storitev v zračnem prevozu

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS)

Datum posvetovanja z EP

3.10.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

9.10.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gabriele Albertini

15.7.2008

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

15.7.2008

Datum sprejetja

2.12.2008

 

 

 

Datum predložitve

4.12.2008