Postup : 2007/0163(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0473/2008

Předložené texty :

A6-0473/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0599

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 145kWORD 67k
4. 12. 2008
PE 416.448v01-00 A6-0473/2008

ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracovaná verze)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Bernard Lehideux

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracovaná verze)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (11263/4/2008 – C6‑0422/2008),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0443),

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2007)0707),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro zaměstnanost a sociální věci (A6‑0473/2008),

1.  schvaluje společný postoj;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Texty přijaté dne 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Postup

Dne 14. května 2008 EP dosáhl dohody s Radou ohledně znění nového nařízení. Vzhledem k tomu, že dne 22. května 2008 byly na plenárním zasedání přijaty pozměňovací návrhy, které byly s touto dohodou v rozporu, bylo nutné druhé čtení. Společný postoj Rady byl ohlášen na plenárním zasedání dne 20. listopadu 2008 a kromě některých jazykových úprav je totožný s dohodou dosaženou v květnu 2008.

Mezitím většina politických skupin ve výboru EMPL potvrdila svůj závazek vůči dohodě, které bylo v květnu dosaženo s Radou.

V důsledku toho lze společný postoj přijmout beze změn.

Obsah

Společný postoj obsahuje mnoho pozměňovacích návrhů výboru EMPL. Hlavní změny oproti návrhu Komise se týkají oblasti působnosti nařízení, funkcí agentury, obecných ustanovení, správní rady a jmenování ředitele EFT.

Otázka toho, jak by měl být posílen vztah mezi EP a agenturou a jak by mohl být EP zastoupen ve správní radě, byla vyřešena. Článek 7 uvádí, že součástí správní rady budou „tři odborníci bez hlasovacího práva jmenovaní Evropským parlamentem“. Parlament může jmenovat buď odborníky zvenčí nebo poslance a bude na Parlamentu, jaké úrovni zastoupení ve správní radě dá přednost. Kromě toho bude ředitel vyzván, aby před svým jmenováním (článek 10) učinil prohlášení před příslušným výborem či výbory Evropského parlamentu a zodpověděl dotazy členů tohoto výboru či výborů.

Kromě toho se dohoda do značné míry řídí návrhem Komise na rozšíření tematické působnosti EFT, aby zahrnovala rozvoj lidských zdrojů, zejména pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu z hlediska celoživotního učení, a související otázky trhu práce.

Na závěr, zeměpisná působnost ETF musí být aktualizována a nově vymezena s ohledem na nové nástroje a priority politiky vnějších vztahů Evropské unie. Podle zprávy pana Lehideuxe je možný pružnější přístup, který umožní, aby nadace vykonávala činnosti mimo oblasti specifikované v článcích 1a a 1b.


POSTUP

Název

Evropská nadace pro vzdělávání (přepracované znění)

Referenční údaje

11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

22.5.2008                     T6-0227/2008

Návrh Komise

KOM(2007)0443 - C6-0243/2007

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

20.11.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

20.11.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Bernard Lehideux

9.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2008

 

 

 

Datum přijetí

2.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

11

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

Datum předložení

4.12.2008

Právní upozornění - Ochrana soukromí