ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση)

4.12.2008 - (11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD)) - ***II

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Bernard Lehideux

Διαδικασία : 2007/0163(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0473/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0473/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11263/4/2008 – C6‑0422/2008),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0443),

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0707),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6‑0473/2008),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαδικασία

Στις 14 Μαΐου 2008, το ΕΚ συμφώνησε με το Συμβούλιο για το κείμενο του νέου κανονισμού. Επειδή στις 22 Μαΐου 2008 εγκρίθηκαν στην ολομέλεια τροπολογίες που ήσαν αντίθετες με τη συμφωνία αυτή, χρειάστηκε να γίνει δεύτερη ανάγνωση. Η κοινή θέση του Συμβουλίου ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 20 Νοεμβρίου 2008 και είναι ακριβώς ίδια με τη συμφωνία του Μαΐου 2008, εκτός από λίγες γλωσσικές προσαρμογές.

Στο μεταξύ, η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Απασχόλησης επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους ως προς τη συμφωνία που επετεύχθη το Μάιο με το Συμβούλιο.

Κατά συνέπεια, η κοινή θέση μπορεί να εγκριθεί χωρίς τροποποιήσεις.

Περιεχόμενο

Η κοινή θέση περιλαμβάνει πολλές από τις τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης. Οι μόνες αλλαγές σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής αφορούν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, τα καθήκοντα του ιδρύματος, τις γενικές διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον διορισμό του Διευθυντή του ΕΙΕΕ.

Το πρόβλημα της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ του ΕΚ και του Ιδρύματος και του τρόπου με τον οποίο το ΕΚ θα μπορούσε να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει επιλυθεί. Το άρθρο 7 προβλέπει ότι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο 'τρεις εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο'. Το Κοινοβούλιο είναι ελεύθερο να διορίσει είτε εξωτερικές προσωπικότητες ή μέλη του και θα είναι δική του ευθύνη να επιλέξει το επίπεδο εκπροσώπησής του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, ο διευθυντής 'καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ή επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους.' (άρθρο 10).

Εξάλλου, η συμφωνία ακολουθεί σε μέγα μέρος την πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί η θεματική αρμοδιότητα του ΕΙΕΕ ώστε να καλύπτει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, ειδικά την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε διά βίου προοπτική, καθώς και θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας.

Τέλος, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του ΕΙΕΕ έχει ενημερωθεί και επαναπροσδιορισθεί σε συνάρτηση με τα μέσα και τις προτεραιότητες της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την έκθεση του κ.Mr Lehideux, θα ήταν δυνατή μια πιο ευέλικτη διαδικασία που θα επιτρέπει στο Ίδρυμα να αναπτύσσει δράση εκτός των περιοχών που ορίζονται στο άρθρο !α και 1β.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

22.5.2008                     T6-0227/2008

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2007)0443 - C6-0243/2007

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

20.11.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

20.11.2008

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Bernard Lehideux

9.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

3

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Μαρία Ματσούκα, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Биляна Илиева Раева

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

Ημερομηνία κατάθεσης

4.12.2008