SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (uudelleenlaadittu)

4.12.2008 - (11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD)) - ***II

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Bernard Lehideux

Menettely : 2007/0163(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0473/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0473/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (uudelleenlaadittu)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11263/4/2008 – C6‑0422/2008),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0443),

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2007)0707),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0473/2008),

1.  hyväksyy yhteisen kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Menettely

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 14. toukokuuta 2008 yhteisymmärrykseen uuden asetuksen tekstistä. Toinen käsittely tarvitaan, koska 22. toukokuuta 2008 pidetyssä täysistunnossa hyväksyttiin tarkistuksia, jotka ovat ristiriidassa sovitun tekstin kanssa. Neuvoston yhteinen kanta ilmoitettiin 20. marraskuuta 2008 pidetyssä täysistunnossa, ja joitakin kielellisiä muutoksia lukuun ottamatta se vastaa toukokuussa 2008 sovittua tekstiä.

Suurin osa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa edustettuina olevista poliittisista ryhmistä on vahvistanut sitoutumisensa neuvoston kanssa toukokuussa aikaansaatuun sopimukseen.

Yhteinen kanta voidaan siis hyväksyä ilman tarkistuksia.

Sisältö

Yhteinen kanta sisältää monia työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan esittämiä tarkistuksia. Tärkeimmät muutokset komission ehdotukseen nähden koskevat asetuksen soveltamisalaa, säätiön tehtäviä, yleisiä säännöksiä, hallitusta sekä Euroopan koulutussäätiön johtajan nimittämistä.

Kysymys siitä, miten Euroopan parlamentin ja säätiön suhdetta voitaisiin lujittaa ja miten Euroopan parlamentti voisi olla edustettuna hallituksessa, on ratkaistu. Asetuksen 7 artiklassa säädetään, että hallituksessa on "kolme Euroopan parlamentin nimittämää asiantuntijaa, joilla ei ole äänivaltaa". Parlamentti voi nimittää joko ulkopuolelta tulevia henkilöitä tai parlamentin jäseniä, ja on parlamentin tehtävä valita, millä tasolla se haluaa olla edustettuna hallituksessa. Lisäksi johtaja kutsutaan ennen nimittämistä antamaan lausuntonsa Euroopan parlamentin yhdelle tai useammalle asiaa käsittelevälle valiokunnalle ja vastaamaan niiden jäsenten esittämiin kysymyksiin. (10 artikla).

Sopimus on pitkälti komission ehdotuksen mukainen siinä, että Euroopan koulutussäätiön tehtävänkuvaa laajennetaan niin, että se kattaa henkilöresurssien kehittämisen ja varsinkin elinikäiseen oppimiseen liittyvän koulutuksen sekä asiaan liittyvät työmarkkinakysymykset.

Säätiön maantieteellinen toiminta-alue olisi saatettava ajan tasalle ja määriteltävä uudelleen Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikan uusien välineiden ja painopisteiden mukaan. Lehideux'n mietinnön mukaan menettelyä voidaan muuttaa joustavammaksi, jotta se antaa virastolle oikeuden toimia muissakin kuin 1 artiklan a ja b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan koulutussäätiö (uudelleen laadittu toisinto)

Viiteasiakirjat

11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

22.5.2008                     T6-0227/2008

Komission ehdotus

COM(2007)0443 - C6-0243/2007

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

20.11.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

20.11.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bernard Lehideux

9.9.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

2.12.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

3

11

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.12.2008