AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (átdolgozás)

4.12.2008 - (11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD)) - ***II

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Bernard Lehideux

Eljárás : 2007/0163(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0473/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0473/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (átdolgozás)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

–   tekintettel első olvasatban kialakított álláspontjára[1] a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslattal kapcsolatban (COM(2007)0443),

–   tekintettel a Bizottság javaslatához fűzött módosításokra (COM(2007)0707),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkénekének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0473/2008),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3.  utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogalkotási aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

Eljárás

2008. május 14-én az EP és a Tanács között megállapodás született az új rendelet szövegéről. Mivel 2008. május 22-én a plenáris ülés olyan módosításokat fogadott el, amelyek ellentétben álltak a megállapodással, második olvasat vált szükségessé. A Tanács közös álláspontja a 2008. november 20-i plenáris ülésen került ismertetésre és néhány nyelvi kiigazítástól eltekintve megegyezik a 2008 májusában létrejött megállapodással.

Időközben a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban részt vevő képviselőcsoportok többsége megerősítette elkötelezettségét a Tanáccsal májusban elért megállapodás mellett.

Következésképpen a közös álláspont módosítások nélkül elfogadható.

Tartalom

A közös álláspont tartalmazza a Foglalkozatási és Szociális Bizottság számos módosítását. A bizottsági javaslathoz képest eszközölt főbb változtatások a rendelet hatályát, az ügynökség feladatait, az általános rendelkezéseket, az igazgatótanácsot és az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának kinevezését érintik.

Megoldódott annak kérdése is, hogy hogyan erősíthető az EP és az ügynökség közötti kapcsolat, és hogyan képviseltetheti magát az EP az igazgatótanácsban. A 7. cikk rendelkezik arról, hogy az igazgatótanácsban részt vesz három, az Európai Parlament által kinevezett, szavazati joggal nem rendelkező szakértő. A Parlament maga dönti el, hogy külső személyeket vagy képviselőket nevez ki, és a Parlament feladata saját, az igazgatótanácsban neki leginkább megfelelő képviseleti szintjének meghatározása. Ezen felül az igazgató kinevezése előtt az illetékes parlamenti bizottság(ok) előtt nyilatkozatot tesz, és válaszol a képviselők kérdéseire.

A megállapodás továbbá jórészt követi a bizottsági javaslatot az Európai Képzési Alapítvány tematikai feladatának az emberi erőforrások fejlesztésével, különösen az egész életen át tartó oktatással és képzéssel, és a vele járó munkaerő-piaci kérdésekkel történő bővítésével kapcsolatban.

Végezetül az alapítvány területi hatálya az Európai Unió új külkapcsolati politikai eszközeire és prioritásaira való tekintettel aktualizálásra és újrafogalmazásra került. A Bernard Lehideux által készített jelentésnek megfelelően rugalmasabb eljárásra van lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy az alapítvány az 1a. és 1b. cikkben meghatározott területeken kívül is végezzen tevékenységet.

ELJÁRÁS

Cím

Európai Képzési Alapítvány (átdolgozott változat)

Hivatkozások

11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

22.5.2008                     T6-0227/2008

A Bizottság javaslata

COM(2007)0443 - C6-0243/2007

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

20.11.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

20.11.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Bernard Lehideux

9.9.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

3

11

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber