ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona)

4.12.2008 - (11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD)) - ***II

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Bernard Lehideux

Procedura : 2007/0163(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0473/2008
Teksty złożone :
A6-0473/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11263/4/2008 – C6‑0422/2008),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0443),

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2007)0707),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6‑0473/2008),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4.  zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Procedura

W dniu 14 maja 2008 r. PE osiągnął porozumienie z Radą w odniesieniu do treści nowego rozporządzenia. W związku z tym, że w dniu 22 maja 2008 r. podczas sesji plenarnej przyjęto poprawki sprzeczne z tym porozumieniem, konieczne stało się drugie czytanie. Wspólne stanowisko Rady ogłoszono podczas sesji plenarnej w dniu 20 listopada 2008 r. i, poza kilkoma dostosowaniami natury językowej, jest ono identyczne z porozumieniem osiągniętym w maju 2008 r.

Od tego czasu większość grup politycznych w komisji EMPL potwierdziła swoje zaangażowanie w porozumienie osiągnięte w maju z Radą.

W rezultacie wspólne stanowisko może zostać przyjęte bez poprawek.

Spis treści

We wspólnym stanowisku zawarto wiele poprawek komisji EMPL. Główne zmiany w stosunku do wniosku Komisji dotyczą zakresu rozporządzenia, funkcji agencji, przepisów ogólnych, Rady Zarządzającej oraz mianowania dyrektora EFK.

Rozwiązano problem metody na wzmocnienie powiązania pomiędzy PE a agencją, a także sposobu, w jaki PE mógłby być reprezentowany w Radzie Zarządzającej. W art. 7 przewiduje się, że część Rady Zarządzającej stanowić będzie „trzech wyznaczanych przez Parlament Europejski ekspertów bez prawa głosu”. Parlament będzie swobodnie decydować o mianowaniu osoby z zewnątrz, bądź też posłów, i będzie on odpowiadał za wybór preferowanego poziomu reprezentacji w Radzie Zarządzającej. Dodatkowo, przed mianowaniem, dyrektor zostanie zaproszony do wygłoszenia oświadczeń przed właściwą komisją lub właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego oraz do odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej/tych komisji (art. 10).

Ponadto wspomniane porozumienie w dużym stopniu zgadza się z wnioskiem Komisji w odniesieniu do rozszerzenia obszaru tematycznego leżącego w gestii EFK, tak by obejmował on rozwój kapitału ludzkiego, zwłaszcza edukację i doszkalanie przez całe życie, jak również związane z tym kwestie dotyczące rynku pracy.

Na koniec, zaktualizowano zasięg geograficzny EFK oraz ponownie zdefiniowano go w odniesieniu do nowych instrumentów i priorytetów polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Zgodnie ze sprawozdaniem Bernarda Lehideux, możliwa jest elastyczniejsza procedura pozwalająca Fundacji na podjęcie działań spoza obszarów określonych w art. 1a i 1b.

PROCEDURA

Tytuł

Europejska Fundacja Kształcenia (wersja przekształcona)

Odsyłacze

11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

22.5.2008                     T6-0227/2008

Wniosek Komisji

COM(2007)0443 - C6-0243/2007

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

20.11.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

20.11.2008

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Bernard Lehideux

9.9.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.12.2008

 

 

 

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

3

11

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

Data złożenia

4.12.2008