RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind înființarea Fundației Europene de Formare (reformare)

4.12.2008 - (11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD)) - ***II

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportor: Bernard Lehideux

Procedură : 2007/0163(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0473/2008
Texte depuse :
A6-0473/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind înființarea Fundației Europene de Formare (reformare)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (11263/4/2008 – C6‑0422/2008),

–   având în vedere poziția sa în prima lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0443),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2007)0707,

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6‑0473/2008),

1.  aprobă poziția comună;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Procedură

La 14 mai 2008, PE a ajuns la un acord cu Consiliul cu privire la textul noului regulament. Ca urmare a faptului că, la 22 mai 2008, au fost adoptate amendamente în plen care au venit în contradicție cu acest acord, o a doua lectură a devenit necesară. Poziția comună a Consiliului a fost anunțată în plen la 20 noiembrie 2008 și este identică cu acordul la care s-a ajuns în mai 2008, cu excepția unor modificări de natură lingvistică.

Între timp, majoritatea grupurilor politice care alcătuiesc comisia EMPL și-au confirmat angajamentul față de acordul din mai cu Consiliul.

În consecință, poziția comună poate fi adoptată fără amendamente.

Conținut

Poziția comună include multe dintre amendamentele comisiei EMPL. Principalele modificări aduse propunerii Comisiei privesc domeniul de aplicare al prezentului regulament, funcțiile agenției, dispozițiile generale, consiliului de conducere și numirea directorului ETF.

Problemele legate de modalitatea de consolidare a relației dintre EP și agenție, precum și a reprezentării PE în consiliul de conducere al agenției au fost rezolvate. Articolul 7 prevede, ca parte a consiliului de conducere, „trei experți fără drept de vot numiți de Parlamentul European”. Parlamentul poate numi fie persoane din exterior, fie deputați în PE, rămânând la latitudinea acestuia să își aleagă nivelul preferat de reprezentare în consiliul de conducere. În plus, înainte de a fi numit în funcție, candidatul selectat de către consiliul de conducere este invitat să se adreseze comisiei/comisiilor competente a(ale) Parlamentului European și să răspundă întrebărilor puse de membrii acesteia/acestora (articolul 10).

Mai mult, textul asupră căruia s-a căzut de acord reia în mare parte propunerea Comisiei de a extinde mandatul tematic al ETF pentru a acoperi dezvoltarea capitalului uman, în special educarea și formarea din perspectiva învățării continue, precum și chestiunile conexe privind piața muncii.

În sfârșit, aria de acțiune a ETF a fost actualizată și redefinită în funcție de noile instrumente și politici ale Uniunii Europene în domeniul relațiilor externe . Potrivit raportului dlui Lehideux, a devenit posibilă o procedură mai flexibilă, care să permită fundației să ia măsuri în afara ariilor specificate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b).

PROCEDURÃ

Titlu

Fundația Europeană de Formare (reformare)

Referințe

11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD)

Data primei lecturi a PE

22.5.2008                     T6-0227/2008

Propunerea Comisiei

COM(2007)0443 - C6-0243/2007

Data anunțului în plen a primirii poziției comune

20.11.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

20.11.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Bernard Lehideux

9.9.2008

 

 

Examinare în comisie

2.12.2008

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

3

11

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

Data depunerii

4.12.2008