Postopek : 2007/0163(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0473/2008

Predložena besedila :

A6-0473/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2008 - 3.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0599

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 137kWORD 65k
4.12.2008
PE 416.448v01-00 A6-0473/2008

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje (prenovitev)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Bernard Lehideux

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje (prenovitev)  

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (11263/4/2008 – C6‑0422/2008),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2007)0443),

–   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2007)0707),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6‑0473/2008)

1.  sprejme skupno stališče;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 254(1) Pogodbe ES;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

Sprejeta besedila, 22. 5. 2008, P6_TA(2008)0227.


OBRAZLOŽITEV

Postopek

14. maja 2008 je Evropski parlament dosegel sporazum s Svetom o besedilu nove uredbe. Ker so bili 22. maja 2008 na plenarnem zasedanju sprejeti predlogi sprememb, ki niso v skladu s tem sporazumom, je bila potrebna druga obravnava. Skupno stališče Sveta je bilo objavljeno na plenarnem zasedanju 20. novembra 2008 in je razen nekaterih jezikovnih prilagoditev enako sporazumu, doseženemu maja 2008.

V tem času je večina političnih skupin v odboru EMPL potrdila, da se strinjajo s sporazumom, ki je bil maja dosežen s Svetom.

Posledično je mogoče skupno stališče sprejeti brez sprememb.

Vsebina

Skupno stališče vsebuje številne predloge sprememb odbora EMPL. Glavne spremembe v primerjavi s predlogom Komisije se nanašajo na obseg uredbe, delovanje agencije, splošne določbe, upravni odbor ter imenovanje direktorja fundacije.

Vprašanje, kako okrepiti odnos med Evropskim parlamentom in agencijo ter kako bi ta bil zastopan v upravnem odboru, je bilo rešeno. V členu 7 je navedeno, da bodo v upravnem odboru tudi „trije strokovnjaki brez glasovalne pravice, ki jih imenuje Evropski parlament“. Parlament lahko imenuje bodisi zunanje osebe bodisi člane, poleg tega pa je njegova odgovornost, da izbere zaželeno raven zastopanja v upravnem odboru. Poleg tega bo direktor povabljen, da pred pristojnim odborom (pristojnimi odbori) Evropskega parlamenta poda izjavo in odgovarja na vprašanja, ki mu jih bodo zastavili člani teh odborov pred njegovim imenovanjem (člen 10).

V sporazumu je večinoma upoštevan predlog Komisije, da je treba povečati tematsko pristojnost fundacije, tako da bo zajemala razvoj človeških virov, zlasti izobraževanje in usposabljanje v okviru vseživljenjske perspektive, ter s tem povezana vprašanja trga dela.

Na podlagi novih instrumentov in prednostnih nalog politike zunanjih odnosov Evropske unije je treba tudi posodobiti ter ponovno opredeliti geografsko območje fundacije. V skladu s poročilom g. Lehideuxa je možen bolj prilagodljiv postopek, ki bi fundaciji omogočil delovanje zunaj področij, določenih v členih 1a in 1b.


POSTOPEK

Naslov

Evropska fundacija za usposabljanje (prenovitev)

Referenčni dokumenti

11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

22.5.2008                     T6-0227/2008

Predlog Komisije

KOM(2007)0443 - C6-0243/2007

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

20.11.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

20.11.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Bernard Lehideux

9.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

2.12.2008

 

 

 

Datum sprejetja

2.12.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

3

11

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Biljana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov