Förfarande : 2007/0163(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0473/2008

Ingivna texter :

A6-0473/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0599

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 133kWORD 62k
4.12.2008
PE 416.448v01-00 A6-0473/2008

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Bernard Lehideux

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)

(11263/4/2008 – C6‑0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11263/4/2008 – C6‑0422/2008),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0443),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2007)0707),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6‑0473/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1)

Antagna texter från sammanträdet 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.


MOTIVERING

Förfarande

Den 14 maj 2008 nådde parlamentet en överenskommelse med rådet om den nya förordningstexten. Den 22 maj 2008 antogs ändringar i kammaren som inte stämde överens med denna överenskommelse, och en andra behandling blev därför nödvändig. Rådets gemensamma ståndpunkt meddelades i kammaren den 20 november 2008 och är identisk med den överenskommelse som nåddes i maj 2008, med undantag för några språkliga anpassningar.

Under tiden har majoriteten av de politiska grupperna i utskottet för sysselsättning och sociala frågor bekräftat att de ställer sig bakom överenskommelsen med rådet från maj 2008.

Den gemensamma ståndpunkten kan sålunda antas utan ändringar.

Innehåll

Den gemensamma ståndpunkten innehåller många av ändringsförslagen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor. De viktigaste ändringarna i förhållande till förslaget från kommissionen gäller förordningens räckvidd, stiftelsens uppgifter, allmänna bestämmelser, styrelsen och utnämningen av stiftelsens direktör.

Frågan om hur förbindelserna mellan parlamentet och stiftelsen skulle kunna förstärkas och hur parlamentet skulle kunna vara representerat i styrelsen har lösts. I artikel 7 fastställs att styrelsen även ska inbegripa ”tre företrädare för kommissionen samt tre experter utan rösträtt utsedda av Europaparlamentet”. Parlamentet har rätt att utse antingen externa experter eller ledamöter av parlamentet, och parlamentet är själv ansvarigt för att välja den önskade representationsnivån i styrelsen. Dessutom kommer direktören före utnämningen att anmodas att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott i och besvara frågor från utskottsledamöterna (artikel 10).

I övrigt följer överenskommelsen i stora drag kommissionens förslag när det gäller att utvidga stiftelsens tematiska område till att omfatta utveckling av humankapitalet, särskilt inom livslångt lärande, samt relaterade arbetsmarknadsfrågor.

Slutligen har stiftelsens geografiska räckvidd uppdaterats och omdefinierats med hänvisning till EU:s nya instrument och prioriteringar inom politiken för yttre förbindelser. Enligt betänkandet av Bernard Lehideux är ett mer flexibelt förfarande möjligt genom att tillåta stiftelsen att vidta åtgärder utanför de områden som fastställs i artikel 1a och 1b.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)

Referensnummer

11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD)

Parlamentets första behandling – Pnummer

22.5.2008                     T6-0227/2008

Kommissionens förslag

COM(2007)0443 - C6-0243/2007

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

20.11.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

20.11.2008

Föredragande

       Utnämning

Bernard Lehideux

9.9.2008

 

 

Behandling i utskott

2.12.2008

 

 

 

Antagande

2.12.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

3

11

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

Ingivande

4.12.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy