ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

  4.12.2008 - (COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Комисия по бюджети
  Докладчик: Reimer Böge

  Процедура : 2008/2317(ACI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0474/2008
  Внесени текстове :
  A6-0474/2008
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

  (COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0732 – C6‑0393/2008),

  –   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1], и по-специално точка 26 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. относно създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[2],

  –   като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета на заседанието по съгласуване относно фонд „Солидарност“, проведено на 17 юли 2008 г.,

  –   като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисия по регионално развитие (A6‑0474/2008),

  1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

  2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

  3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

  ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

  от xx декември 2008 г.

  относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

  ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1], и особено точка 26 от него,

  като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. относно създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[2],

  като взеха предвид предложението на Комисията,

  като имат предвид, че

  (1)      Европейският Съюз създаде фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фонда“) в израз на солидарност с населението от регионите, засегнати от бедствия.

  (2)      Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на Фонда в рамките на годишния таван в размер на 1 млрд. евро.

  (3)      Регламент (ЕО) № 2012/2002 съдържа разпоредбите, съгласно които се мобилизират средствата от Фонда.

  (4)      Кипър внесе заявление за мобилизиране на средства от Фонда във връзка с бедствие, причинено от сушата.

  РЕШИХА, КАКТО СЛЕДВА:

  Член 1

  За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от

  7 605 445 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и плащания.

  Член 2

  Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

  Съставено в Страсбург, ... декември 2008 г.

  За Европейския парламент                        За Съвета

  Председател                                               Председател

  • [1]               ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
  • [2]               ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Комисията предлага да мобилизира фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на Кипър на основание точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. Междуинституционалното споразумение позволява мобилизиране на Фонда в рамките на годишен таван в размер на 1 млрд. евро. През 2008 г. бяха мобилизирани общо 273 191 197 евро в полза съответно на Обединеното кралство (162 387 985 евро), Гърция (89 769 009 евро), Словения (8 254 203 евро) и Франция (Гваделупа и Мартиника - 12 780 000 евро).

  Комисията е представила коригиращ бюджет(AB № 10/2008), за да запише в бюджета за 2008 година специфични бюджетни кредити за поети задължения и за плащания съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение.

  Кипър подаде заявление за помощ от страна на Фонда след сушата, която засегна страната миналата пролет и чиято връхна точка беше през април 2008 г. След проверка на заявлението с цел да се установи дали отговаря на критериите на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, Комисията предлага да се мобилизира обща сума от 7 605 445 евро от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, която да се задели в рамките на функция 3б от Финансовата рамка. Тази сума отговаря на намаляване на бюджетните кредити за плащания с 7 605 445 евро от бюджетен ред 13 04 02 (Кохезионен фонд - функция 1б).

  Докладчикът приветства факта, че Комисията предлага мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз като единствен въпрос в ППКБ 11/2008, и припомня, че на 17 юли 2008 г. по време на заседанието по съгласуване между двете направления на бюджетния орган Парламентът и Съветът заявиха в съвместна декларация, че „...приветстват ангажимента на Комисията оттук-нататък всеки предварителен проект на коригиращ бюджет, наложен от мобилизирането на средства от фонд „Солидарност”, да се използва единствено за тази цел.”

  Съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение следва да се проведе тристранна среща, преди двете направления на бюджетния орган да дадат разрешение за мобилизирането. Поради факта, че коригиращ бюджет 11/2008 беше спешен, двете направления на бюджетния орган се съгласиха на опростена процедура.

  Комисията по регионално развитие изрази положителното си становище в писмо, приложено към настоящия доклад.

  Щетите и предложената от Комисията помощ могат да бъдат обобщени, както следва:

   

   

   

   

  (евро)

   

  Преки щети

  Праг

  Сума на база 2,5%

  Сума на база 6%

  Общ размер на предложената помощ

  Кипър/суша

  176 150 000

   84 673 000

  2 116 825

  5 488 620

  7 605 445

  Общо

   

   

   

   

  7 605 445

  Докладчикът препоръчва да бъде одобрено предложението за решение на Комисията, приложено към настоящия доклад.

  СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

  Г-н Reimer Böge

  Председател

  Комисия по бюджети

  Относно: предложение на Европейската комисия за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2008) 732 окончателен)

  Уважаеми г-н Böge,

  За да се избегне неоснователно забавяне при одобряването на тази мярка, която комисията по бюджети възнамерява да приеме възможно най-скоро, имам удоволствието да Ви информирам, че комисията по регионално развитие няма възражения по отношение на мобилизирането на средства от фонд „Солидарност” за осигуряване на сумата от 7 605 445 евро за Кипър, както предлага Европейската комисия и в съответствие с разпоредбите, посочени в Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. и в Регламент № 2012/2002.

  С уважение,

  Gerardo Galeote

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  2.12.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta