Postup : 2008/2317(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0474/2008

Předložené texty :

A6-0474/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0619

ZPRÁVA     
PDF 132kWORD 64k
4. 12. 2008
PE 416.255v02-00 A6-0474/2008

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

(KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Reimer Böge

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

(KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č.°2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie(2),

–   s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise přijaté při dohodovacím jednání o Fondu solidarity EU dne 17. července 2008,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A6‑0474/2008),

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xx. prosince 2008

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména s ohledem na bod 26 této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(2),

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

(2)      Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje uvolnění prostředků z fondu do ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR.

(3)      Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž lze prostředky z fondu uvolnit.

(4)      Kypr předložil žádost o využití prostředků z fondu v souvislosti s katastrofou způsobenou dlouhotrvajícím suchem.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 bude z fondu uvolněna částka ve výši 7 605 445 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne … prosince 2008.

Za Evropský parlament                                Za Radu

Předseda                                                       Předseda/předsedkyně

(1)

              Úř. věst. C 139, 14. 6. 2006, s.1.

(2)

              Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie ve prospěch Kypru na základě bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006. Interinstitucionální dohoda (IID) povoluje uvolnění prostředků z fondu do ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR. V průběhu roku 2008 byly z fondu uvolněny prostředky v celkové výši 273 191 197 EUR ve prospěch těchto států: Spojené království (162 387 985 EUR), Řecko (89 769 009 EUR), Slovinsko (8 254 203 EUR) a Francie (Guadalupe a Martinik – 12 780 000 EUR).

Aby mohly být do rozpočtu na rok 2008 začleněny specifické prostředky na závazky a na platby, jak je stanoveno v bodě 26 interinstitucionální dohody, předložila Komise opravný rozpočet (OR č. 10/2008).

Kypr požádal o pomoc kvůli dlouhotrvajícímu suchu, které zemi postihlo letos na jaře a vyvrcholilo v dubnu 2008. Po ověření toho, zda je předkládaná žádost v souladu s kritérii způsobilosti podle nařízení Rady (ES) č. 2012/2002, navrhuje Komise uvolnit z Fondu solidarity EU celkovou částku 7 605 445 EUR, která má být přidělena v rámci okruhu 3b finančního rámce. Tato částka odpovídá snížení prostředků na platby o 7 605 445 milionů EUR z rozpočtové položky 13 04 02 (Fond soudržnosti – okruh 1b).

Zpravodaj vítá skutečnost, že Komise navrhla uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU jako jedinou položku v PNOR 11/2008, a připomíná, že dne 17. července 2008 při dohodovacím jednání obě složky rozpočtového orgánu, tj. Parlament i Rada, ve společném prohlášení uvedly, že „(…) vítají závazek Komise, podle něhož bude od nynějška každý předběžný návrh opravného rozpočtu požadovaný z důvodu uvolnění prostředků z Fondu solidarity určen výhradně k tomuto účelu.“

Podle bodu 26 IID by se předtím, než obě složky rozpočtového orgánu vysloví souhlas s uvolněním prostředků, měl konat trialog. Vzhledem k naléhavosti opravného rozpočtu 11/2008 se obě složky rozpočtového orgánu dohodly na zjednodušeném postupu.

Výbor pro regionální rozvoj vyjádřil své kladné stanovisko v dopise, který je připojen k této zprávě.

Celkovou výši škod a částku podpory, kterou navrhuje Komise, lze shrnout následovně:

 

 

 

 

(v EUR)

 

Přímá škoda

Limitní hodnota

Částka podle sazby 2,5%

Částka podle sazby 6 %

Celková částka navrhované podpory

Kypr/dlouhotrvající sucho

176 150 000

 84 673 000

2 116 825

5 488 620

7 605 445

Celkem

 

 

 

 

7 605 445

Zpravodaj doporučuje, aby byl návrh rozhodnutí předložený Komisí a připojený k této zprávě schválen.


STANOVISKO VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Reimer Böge

předseda

Rozpočtového výboru

Věc: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, který předložila Evropská komise (KOM(2008) 732 v konečném znění)

Vážený pane předsedo,

aby nedocházelo k nepřiměřeným prodlevám při přijímání tohoto opatření, které má Rozpočtový výbor v úmyslu schválit co nejdříve, mám to potěšení Vás informovat, že Výbor pro regionální rozvoj nemá žádné námitky proti uvolnění prostředků z Fondu solidarity ve výši 7 605 445 EUR ve prospěch Kypru, jak navrhuje Evropská komise, v souladu s pravidly stanovenými interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 a nařízením č. 2012/2002.

S pozdravem

Gerardo Galeote


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

2.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

15

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

Právní upozornění - Ochrana soukromí