BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

  4.12.2008 - (KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Budgetudvalget
  Ordfører: Reimer Böge

  Procedure : 2008/2317(ACI)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0474/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0474/2008
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

  (KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008),

  –   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 26,

  –   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[2],

  –   der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

  –   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6‑0474/2008),

  1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

  2.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

  BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

  af xx. december 2008

  om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

  EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

  under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 26,

  under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[2],

  under henvisning til Kommissionens forslag og

  ud fra følgende betragtninger:

  (1)      Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") for at vise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

  (2)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR.

  (3)      Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder de bestemmelser, hvorefter fonden kan anvendes.

  (4)      Cypern har fremsendt en anmodning om anvendelse af fonden i forbindelse med en katastrofe forårsaget af tørke.

  TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

  Artikel 1

  For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008 tages Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i anvendelse med henblik på tilvejebringelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger på 7 605 445 EUR.

  Artikel 2

  Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

  Udfærdiget i Strasbourg den ... december 2008.

  På Europa-Parlamentets vegne                              På Rådets vegne

  Formanden                                                               Formanden

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

  BEGRUNDELSE

  Kommissionen foreslår anvendelse af EU's Solidaritetsfond til fordel for Cypern i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 (IIA). IIA giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR. I 2008 er der anvendt et samlet beløb på 273 191 197 EUR til fordel for henholdsvis Det Forenede Kongerige (162 387 985 EUR), Grækenland (89 769 009 EUR), Slovenien (8 254 203 EUR) og Frankrig (Guadeloupe og Martinique – 12 780 000 EUR).

  Kommissionen har forelagt et ændringsbudget (ÆB nr. 10/2008) med henblik på at opføre specifikke forpligtelses- og betalingsbevillinger på 2008-budgettet, således som der er skabt mulighed for i punkt 26 i IIA.

  Cypern anmodede om hjælp fra fonden efter den tørke, der plagede landet i foråret, og som kulminerede i april 2008. Kommissionen har kontrolleret, at ansøgningen opfylder de betingelser for at modtage støtte fra fonden, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, og foreslår, at Solidaritetsfonden bringes i anvendelse for et samlet beløb på 7 605 445 EUR, der tildeles under udgiftsområde 3b i den finansielle ramme. Beløbet svarer til en nedskæring af betalingsbevillingerne på 7 605 445 EUR fra budgetpost 13 04 02 (Samhørighedsfonden - udgiftsområde 1b).

  Ordføreren finder det glædeligt, at Kommissionen har foreslået anvendelsen af EU's Solidaritetsfond som det eneste punkt i FFÆB 11/2008, og erindrer om, at Parlamentet og Rådet under samrådsmødet den 17. juli 2008 mellem budgetmyndighedens to parter i en fælles erklæring tilkendegav, at de fandt det glædeligt, at Kommissionen havde forpligtet sig til, at alle foreløbige forslag til ændringsbudget med henblik på anvendelse af Solidaritetsfonden fremover kun vil omfatte dette ene punkt.

  I henhold til punkt 26 i IIA skulle der have været afholdt et trepartsmøde, inden budgetmyndighedens to parter kunne give deres samtykke. På grund af den hastende karakter af ændringsbudget 11/2008 enedes budgetmyndighedens to parter om at anvende en forenklet procedure.

  Regionaludviklingsudvalget har afgivet positiv udtalelse i en skrivelse, der er vedføjet denne betænkning.

  Skadernes omfang og den af Kommissionen foreslåede støtte beløber sig til følgende:

   

   

   

   

  (EUR)

   

  Direkte skader

  Tærskel

  Beløb baseret på 2,5 %

  Beløb baseret på 6 %

  Samlet støttebeløb

  Cypern/tørke

  176 150 000

   84 673 000

  2 116 825

  5 488 620

  7 605 445

  I alt

   

   

   

   

  7 605 445

  Ordføreren anbefaler, at Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse. der er vedføjet denne betænkning, godkendes.

  UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

  Reimer Böge

  Formand

  Budgetudvalget

  Emne: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (KOM(2008)0732)

  For at undgå, at vedtagelsen af denne foranstaltning, som Budgetudvalget ønsker at vedtage så snart som muligt, bliver unødigt forsinket, er det mig en glæde at meddele Dem, at Regionaludviklingsudvalget ikke har nogen indvendinger mod anvendelsen af Solidaritetsfonden, så der kan stilles 7 605 445 EUR til rådighed for Cypern som foreslået af Kommissionen og i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og forordning nr. 2012/2002.

  Med venlig hilsen

  Gerardo Galeote

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  2.12.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta