Διαδικασία : 2008/2317(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0474/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0474/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0619

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 140kWORD 71k
4.12.2008
PE 416.255v02-00 A6-0474/2008

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Reimer Böge

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0732 – C6‑0393/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδιαίτερα την παράγραφο 26,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Α6-0474/2008),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

EE L 311, 14.11.2002, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της xx Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδιαίτερα την παράγραφο 26,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

(1)      η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδρύσει Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Ταμείο») με σκοπό να δείξει αλληλεγγύη προς τον πληθυσμό περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές·

(2)      η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανωτάτου ορίου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ·

(3)      ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)      η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου, λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από ανομβρία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, με σκοπό να παράσχει το ποσό των 7.605.445 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, ... Δεκέμβριος 2008

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

              EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

              EE L 311, 14.11.2002, σ. 3.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Κύπρου με βάση την παράγραφο 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Η Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανωτάτου ορίου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το 2008 διατέθηκε συνολικό ποσό 273.191.197 ευρώ, υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (162.387.985 ευρώ), της Ελλάδας (89.769.009 ευρώ), της Σλοβενίας (8.254.203 ευρώ) και της Γαλλίας (Γουαδελούπη και Μαρτινίκα - 12.780.000 ευρώ).

Η Επιτροπή έχει υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό (ΔΠ αριθ. 10/2008) για να εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2008 συγκεκριμένες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 26 της Διοργανικής Συμφωνίας.

Η Κύπρος υπέβαλε αίτημα για βοήθεια μετά την ανομβρία που έπληξε τη χώρα την περασμένη άνοιξη και κορυφώθηκε τον Απρίλιο του 2008. Αφού επαλήθευσε ότι η συγκεκριμένη αίτηση είναι σύμφωνη προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου αλληλεγγύης της ΕΕ για συνολικό ποσό 7.605.445 ευρώ από τον τομέα 3β του δημοσιονομικού πλαισίου, με αντίστοιχη μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 7.605.445 εκατ. ευρώ από τη θέση 13 04 02 Ταμείο Συνοχής. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 7.605.445 εκατ ευρώ από τη θέση 13 04 02 (Ταμείο Συνοχής - Τομέας 1β).

Ο εισηγητής εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει στον ΠΣΔΠ 11/2008 μόνο την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι στις 17 Ιουλίου 2008, κατά τη συνεννόηση μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι «(…) χαιρετίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία, στο εξής, οποιοδήποτε προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού απαιτούμενο για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης θα προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.»

Σύμφωνα με την παράγραφο 26 της Διοργανικής Συμφωνίας, προκειμένου τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να συγκατατεθούν στην κινητοποίηση του ταμείου, θα πρέπει να διεξαχθεί τριμερής διάλογος. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του διορθωτικού προϋπολογισμού 11/2008, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφώνησαν να εφαρμοστεί απλοποιημένη διαδικασία.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης γνωμοδότησε θετικά, με επιστολή που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Το ύψος των ζημιών και η βοήθεια που προτείνει η Επιτροπή συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

 

 

 

(ευρώ)

 

Άμεση ζημία

Όριο

Ποσό με βάση το 2,5%

Ποσό με βάση το 6%

Προτεινόμενο συνολικό ποσό βοήθειας

Κύπρος/ανομβρία

176 150 000

 84 673 000

2 116 825

5 488 620

7 605 445

Σύνολο

 

 

 

 

7 605 445

Ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η πρόταση απόφασης της Επιτροπής η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ·έκθεση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο. Reimer Böge

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Θέμα:  Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM(2008) 732τελικό)

Αξιότιμε κύριε Böge,

Προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες καθυστερήσεις κατά την έγκριση αυτού του μέτρου που η Επιτροπή Προϋπολογισμών σκοπεύει να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν φέρει αντιρρήσεις ως προς την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης προκειμένου να παρασχεθεί το ποσό των 7.605.445 ευρώ στην Κύπρο, όπως έχει προτείνει η Επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του κανονισμού αριθ. 2012/2002.

(τύπος ευγενείας και υπογραφή)

Gerardo Galeote


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Κώστας Μποτόπουλος, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Μαργαρίτης Σχοινάς, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου