MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla

  4.12.2008 - (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Budjettivaliokunta
  Esittelijä: Reimer Böge

  Menettely : 2008/2317(ACI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0474/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0474/2008
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla

  (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008),

  –   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen ja erityisesti sen 26 kohdan[1],

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002[2],

  –   ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelukokouksessa 17. heinäkuuta 2008 hyväksymän yhteisen lausuman Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta,

  –   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A6‑0474/2008),

  1.  hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen tekemisen;

  2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä sen liitteen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

  tehty xx päivänä joulukuuta 2008,

  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla

  EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

  ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen1 ja erityisesti sen 26 kohdan,

  ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/20022,

  ottavat huomioon komission ehdotuksen,

  sekä katsovat seuraavaa:

  (1)      Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (jäljempänä 'rahasto') osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

  (2)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa.

  (3)      Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön.

  (4)      Kypros on esittänyt rahaston käyttöönottamiseksi hakemuksen, joka koskee kuivuuden aiheuttamaa katastrofia,

  OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

  1 artikla

  Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2008 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 7 605 445 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

  ____________________

  1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

  2 EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

                                                                              FI

  2 artikla

  Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Tehty Strasbourgissa ... joulukuuta 2008.

  Euroopan parlamentin puolesta                              Neuvoston puolesta

  Puhemies                                                               Puheenjohtaja

  PERUSTELUT

  Komissio puoltaa Kyproksen hakemusta ja ehdottaa Euroopan solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottoa 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdan mukaisesti. Rahaston varoja voidaan toimielinten sopimuksen perusteella ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa. Vuoden 2008 aikana rahastosta on otettu käyttöön yhteensä 273 191 197 euroa seuraavasti: Yhdistynyt kuningaskunta (162 387 985 euroa), Kreikka (89 769 009 euroa), Slovenia (8 254 203 euroa) ja Ranska (Guadeloupe ja Martinique – 12 780 000 euroa).

  Komissio on esittänyt lisätalousarvion (N:o 10/2008) erityisten maksusitoumus- ja maksumäärärahojen ottamiseksi varainhoitovuoden 2008 talousarvioon toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdan mukaisesti.

  Kypros on hakenut tukea solidaarisuusrahastosta maata viime keväänä vaivanneen kuivuuden vuoksi, joka johti huhtikuussa 2008 hätätilanteeseen. Varmistettuaan, että hakemus täyttää neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 mukaiset kelpoisuusehdot, komissio ehdottaa, että EU:n solidaarisuusrahaston varoja otetaan käyttöön yhteensä 7 605 445 euroa, jotka kohdennetaan rahoituskehyksen otsakkeeseen 3b. Budjettikohdan 13 04 02 (koheesiorahasto – otsake 1b) määrärahoja vähennetään vastaavasti 7 605 445 euroa.

  Esittelijä pitää myönteisenä, että komissio on esittänyt solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa alustavan lisätalousarvioesityksen 11/2008 ainoana asiana, ja muistuttaa, että parlamentti ja neuvosto totesivat näiden kahden budjettivallan käyttäjän välisessä neuvottelussa 17. heinäkuuta 2008 antamassaan yhteisessä lausumassa, että ne "(…) pitävät myönteisenä komission sitoumusta, jonka mukaan solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton edellyttämissä alustavissa lisätalousarvioesityksissä käsitellään tästä lähtien vain tätä tarkoitusta."

  Toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdan mukaisesti on järjestettävä kolmikantakokous ennen kuin budjettivallan käyttäjät antavat suostumuksensa varojen käyttöönotolle.

  Lisätalousarvion 11/2008 kiireellisyyden vuoksi budjettivallan käyttäjät sopivat yksinkertaistetusta menettelystä.

  Aluekehitysvaliokunta antoi myönteisen lausunnon kirjeessä, joka on tämän mietinnön liitteenä.

  Vahinkojen määrä ja komission ehdottama apu ovat lyhyesti seuraavat:

   

   

   

   

  (EUR)

   

  Välittömät vahingot

  Kynnysarvo

  2,5 prosentin mukaan laskettu määrä

  6 prosentin mukaan laskettu määrä

  Ehdotettu kokonaistukimäärä

  Kuivuus Kyproksella

  176 150 000

   84 673 000

  2 116 825

  5 488 620

  7 605 445

  Yhteensä

   

   

   

   

  7 605 445

  Esittelijä suosittelee tämän mietinnön liitteenä olevan komission päätösehdotuksen hyväksymistä.

  ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

  Reimer Böge

  Puheenjohtaja

  Budjettivaliokunta

  Asia: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (KOM(2008)0732 lopullinen)

  Arvoisa puheenjohtaja Böge

  Jotta vältettäisiin tarpeettomat viivästykset ja jotta budjettivaliokunta voisi hyväksyä tämän toimenpiteen mahdollisimman nopeasti, haluan ilmoittaa, että aluekehitysvaliokunta ei vastusta 7 605 445 euron käyttöönottoa solidaarisuusrahastosta Kyprosta varten, kuten komissio ehdotti 17. toukokuuta 2006 annetun toimielinten välisen sopimuksen sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002 määräysten mukaisesti.

  Kunnioittavasti

  Gerardo Galeote

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  2.12.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta