Procedūra : 2008/2317(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0474/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0474/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 18/12/2008 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0619

ZIŅOJUMS     
PDF 131kWORD 68k
4.12.2008
PE 416.255v02-00 A6-0474/2008

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Budžeta komiteja

Referents: Reimer Böge

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0732 – C6-0393/2008),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 26. punktu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(2),

–   ņemot vērā 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju par ES Solidaritātes fondu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A6‑0474/2008),

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt lēmumu un nodrošināt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2008. gada xx. decembris)

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 26. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(2),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk „Fonds”), lai apliecinātu solidaritāti ar katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)      Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fondu var izmantot, nepārsniedzot EUR 1 miljarda maksimālo apjomu gadā.

(3)      Regulā (EK) Nr. 2012/2002 ir paredzēta Fonda izmantošanas kārtība.

(4)      Kipra ir iesniegusi pieteikumu Fonda izmantošanai saistībā ar katastrofu, ko izraisījis sausums,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai piešķirtu EUR 7 605 445 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2008. gada .... decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

              OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

              OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.


PASKAIDROJUMS

Pamatojoties uz 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 26. punktu, Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai piešķirtu palīdzību Kiprai. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu palīdzību no Fonda var piešķirt, nepārsniedzot EUR 1 miljardu gadā. 2008. gadā ir piešķirta kopējā summa EUR 273 191 197 apmērā, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei (EUR 162 387 985), Grieķijai (EUR 89 769 009), Slovēnijai (EUR 8 254 203) un Francijai (Gvadelupai un Martinikai — EUR 12 780 000).

Komisija ir iesniegusi budžeta grozījumu (Nr. 10/2008), lai 2008. finanšu gada budžetā iekļautu īpašas saistību un maksājumu apropriācijas, kā noteikts Iestāžu nolīguma 26. punktā.

Kipra ir iesniegusi pieteikumu palīdzības saņemšanai no Fonda saistībā ar sausumu, ko valsts pārcieta pagājušā gada pavasarī un kas sasniedza kulmināciju 2008. gada aprīlī. Komisija ir pārbaudījusi, ka pieteikums atbilst Padomes Regulā (EK) Nr. 2012/2002 noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un ierosina ES Solidaritātes fondam piešķirt EUR 7 605 445 finanšu shēmas 3.b izdevumu kategorijā. Šī summa atbilst EUR 7 605 445 lielam maksājumu apropriāciju samazinājumam 13 04 02. budžeta pozīcijā (Kohēzijas fonds — 1.b izdevumu kategorija).

Referents atzinīgi vērtē to, ka vienīgais jautājums, ko Komisija ir ierosinājusi budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizoriskajā projektā, ir ES Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošana, un atgādina, ka abu budžeta lēmējiestāžu 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē Parlaments un Padome kopīgā deklarācijā norādīja, ka „[..] sveic Komisijas apņēmību, ka turpmāk katrs provizorisks budžeta grozījuma projekts, ko prasīs Solidaritātes fonda stimulācija, būs paredzēts tikai šim mērķim.

Saskaņā ar Iestāžu nolīguma 26. punktu vispirms ir jāīsteno trīspusēju sarunu procedūra, pirms abas budžeta lēmējiestādes piekrīt līdzekļu piešķiršanai. Tā kā budžeta grozījums Nr. 11/2008 ir jāpieņem steidzami, abas budžeta lēmējiestādes vienojās par vienkāršotas procedūras izmantošanu.

Reģionālās attīstības komiteja ir sniegusi pozitīvu atzinumu, kas iekļauts šim ziņojumam pievienotajā vēstulē.

Komisija piedāvā šādas zaudējumu un palīdzības apjoma aplēses:

 

 

 

 

(EUR)

 

Tiešie zaudējumi

Robežlielums

Summa, pamatojoties uz 2,5 %

Summa, pamatojoties uz 6 %

Kopējais ierosinātās palīdzības apjoms

Kipra/sausums

176 150 000

 84 673 000

2 116 825

5 488 620

7 605 445

Kopā

 

 

 

 

7 605 445

Referents ierosina apstiprināt Komisijas ierosināto lēmuma priekšlikumu, kas pievienots šim ziņojumam.


REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Reimer Böge

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Temats: Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2008) 732 galīgā versija)

Godātais Böge kungs!

Lai izvairītos no nevajadzīgas kavēšanās, apstiprinot šo pasākumu, ko Budžeta komiteja grasās veikt pēc iespējas ātrāk, vēlos Jūs informēt, ka Reģionālās attīstības komiteja neiebilst pret Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu, piešķirot EUR 7 605 445 Kiprai, kā to piedāvā Eiropas Komisija saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma noteikumiem un Regulu (EK) Nr. 2012/2002.

Cieņā

Gerardo Galeote


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

2.12.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

Juridisks paziņojums - Privātuma politika