Procedure : 2008/2317(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0474/2008

Ingediende teksten :

A6-0474/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0619

VERSLAG     
PDF 124kWORD 62k
4.12.2008
PE 416.255v02-00 A6-0474/2008

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Reimer Böge

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0732 – C6‑0393/2008),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), en met name punt 26 hiervan,

–   gelet op Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(2),

–   gezien de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, goedgekeurd tijdens het overleg op 17 juli 2008 over het Solidariteitsfonds van de EU,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A6‑0474/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

(2)

PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van xx december 2008

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), en met name punt 26 hiervan,

gelet op Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(2),

gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)      De Europese Unie heeft een Solidariteitsfonds van de Europese Unie ("het fonds") opgericht om solidariteit te betonen met de bevolking van door rampen getroffen regio's.

(2)      Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 staat uitgaven uit het fonds toe binnen het jaarlijkse maximum van 1 miljard EUR.

(3)      Verordening (EG) nr. 2012/2002 bevat de voorwaarden waaronder steun uit het fonds kan worden verstrekt.

(4)      Cyprus heeft een verzoek ingediend om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen voor een door droogte veroorzaakte ramp.

BESLUITEN:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 7.605.445 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, op … december 2008.

Voor het Europees Parlement                      Voor de Raad

De Voorzitter                                                De Voorzitter

(1)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

(2)

PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.


TOELICHTING

De Commissie stelt voor middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie beschikbaar te stellen ten faveure van Cyprus, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006. Het IIA staat uitgaven uit het fonds toe binnen het jaarlijkse maximum van 1 miljard EUR. In het jaar 2008 is in totaal 273.191.197 Euro beschikbaar gesteld aan respectievelijk het VK, (162.387.985 Euro), Griekenland (89.769.009 Euro), Slovenië (8.254.203 Euro) en Frankrijk (Guadeloupe en Martinique - 12 780 000 Euro).

De Commissie heeft een gewijzigde begroting (GB nr. 10/2008) ingediend om in de begroting 2008 de specifieke vastleggings- en betalingskredieten op te nemen, overeenkomstig punt 26 van het IIA.

Cyprus heeft bijstand uit het Fonds aangevraagd na de droogte die het land in het afgelopen voorjaar heeft getroffen en die in april 2008 het ergst was. Nadat zij heeft onderzocht of deze aanvraag voldoet aan de steuncriteria van Verordening 2012/2002/EG van de Raad, stelt de Commissie voor een totaalbedrag van 7.605.445 EUR uit het solidariteitsfonds van de Europese Unie beschikbaar te stellen, dat zal worden toegewezen onder rubriek 3 van de financiële vooruitzichten. Het bedrag correspondeert met een verlaging van 7.605.445 EUR ten laste van de betalingen van begrotingslijn 13 04 02 ( Cohesiefonds - rubriek 1b).

De rapporteur juicht het toe dat de Commissie heeft voorgesteld de beschikbaarstelling uit het fonds als enige punt in de VOGB 11/2008 op te nemen en wijst erop dat het Parlement en de Raad op 17 juli 2008, tijdens het overleg van de twee takken van de begrotingsautoriteit in een gemeenschappelijke verklaring hebben gesteld dat zij "de Commissie [prijzen], die heeft toegezegd dat vanaf nu elk voor beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds vereist voorontwerp van gewijzigde begroting uitsluitend dat doel zal dienen".

Overeenkomstig punt 26 van het IIA moet een trialoog plaatsvinden voordat de twee takken van de begrotingsautoriteit hun toestemming geven voor de beschikbaarstelling van middelen. Vanwege het dringende karakter van gewijzigde begroting 11/2008 hebben beide takken van de begrotingsautoriteit gezamenlijk besloten tot een vereenvoudigde procedure.

De Commissie regionale ontwikkeling heeft haar positieve advies uitgesproken in een brief die bij dit verslag is gevoegd.

De omvang van de schade en de door de Commissie voorgestelde steun kunnen als volgt worden samengevat:

 

 

 

 

(EUR)

 

Directe schade

Drempel

Bedrag op basis van 2,5%

Bedrag op basis van 6%

Voorgesteld totaal steunbedrag

Cyprus/Droogte

176 150 000

 84 673 000

2 116 825

5 488 620

7 605 445

Totaal

 

 

 

 

7 605 445

De rapporteur stelt voor het voorstel van de Commissie voor een besluit, dat bij dit verslag is gevoegd, goed te keuren.


ADVIES VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

De heer Reimer Böge

Voorzitter

Begrotingscommissie

Betreft: Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2008)0732

Geacht heer Böge,

Om te voorkomen dat de goedkeuring van deze maatregel die de Begrotingscommissie zo spoedig mogelijk wil goedkeuren, onnodig vertraging oploopt, kan ik u tot mijn genoegen meedelen dat de Commissie regionale ontwikkeling geen bezwaren heeft tegen gebruikmaking van het Solidariteitsfonds om een bedrag van 7.605.445 EUR beschikbaar te stellen aan Cyprus, overeenkomstig het voorstel van de Europese Commissie en de regels van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 en Verordening nr. 2012/2002.

Hoogachtend,

Gerardo GaleoteUITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

2.12.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

Juridische mededeling - Privacybeleid